Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 186

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompetencje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
A characteristic feature of the environment in which contemporary organizations operate is its variability. To survive in such an environment, organizations need leaders who can set themselves and their subordinates specific goals and influence their achievement. Many positive examples of leadership can be transferred to the civilian environment thanks to the models developed in the armed forces. One of the tools for shaping leadership attitudes in the Polish Armed Forces is the author's program for training non-commissioned officers called "Leader" in operation since 2008. The knowledge passed on during this program, which is conducted in the form of a course (considered to be one of the most difficult ones in the Armed Forces), is related to building leadership skills. It can be successfully transferred to the civilian environment, wherever there are relationships between superiors and subordinates.
PL
Charakterystyczną cechą środowiska, w którym funkcjonują współczesne organizacje jest jego zmienność. Aby w takim otoczeniu organizacje mogły przetrwać potrzebują liderów posiadających umiejętność stawiania sobie i swym podwładnym określonych celów oraz wpływania na realizację tych celów. Wiele pozytywnych przykładów przywództwa może zostać przeniesionych do środowiska cywilnego dzięki wzorcom wypracowanym w armii. Jednym z narzędzi kształtowania postaw przywódczych w Wojsku Polskim jest funkcjonujący od 2008 roku autorski program szkolenia podoficerów Lider. Wiedza przekazywana podczas tego programu, prowadzonego w formie kursu (uważanego za jeden z najtrudniejszych z siłach zbrojnych) związana z budowaniem kompetencji przywódczych, może z powodzeniem zostać przeniesiona do środowiska cywilnego, wszędzie tam, gdzie istnieją zależności pomiędzy przełożonymi a podwładnymi.
PL
Systemy(WSE) to efektywna droga do osiągnięcia elektroprosumeryzmu. Udostępniają one rozwiązania techniczne powiązane z czterema rynkami  dedykowane lokalnym potrzebom, ale niekoniecznie powiązane geograficznie ze sobą. Zapewniają platformę dla usług na tych rynkach, która obejmuje zagadnienia techniczne, handlowe, a nawet społeczne. Przedstawione w artykule rozszerzenie koncepcji systemu(WSE) obejmuje przede wszystkim warstwę techniczną (z wyszczególnionymi pięcioma obszarami) od komponentów sieciowych do programów decyzyjnych. Podkreśla się jednak, że mimo technicznych możliwości, budowa systemu(WSE) wymaga ustrojowej reformy rynku energii oraz współtworzenia (ko-kreacji) systemu przez wszystkich jego użytkowników.
EN
Systems(WSE) are an effective way to achieve electroprosumerism. They enable access to technical solutions connected with four markets  and dedicated to local needs but not necessarily linked together geographically. They provide the platform for services in these markets, which encompasses technical, commercial and even social issues. Presented here an extension of the system(WSE) concept covers first of all the technical layer (with five specified areas) from network components to decisive programs. Still, it must be emphasized that despite the technological possibilities the creation of the system(WSE) needs a systemic reform of the energy market and co-creation of this system by all its users.
PL
Problematyka związana z kompetencjami absolwentów Politechniki Poznańskiej stanowi obecnie jeden z obszarów badań dotyczących ich szans na zdobycie wymarzonej pracy. Celem artykułu jest określenie profilu absolwentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, którzy ukończyli studia na trzech kierunkach kształcenia, tj. na inżynierii zarządzania, logistyce i inżynierii bezpieczeństwa, oraz przedstawienie ich szans na rynku pracy. Uwagę skierowano na następujące problemy badawcze: „Czy wybrane studia spełniły oczekiwania absolwentów Wydziału Inżynierii Zarządzania?” oraz „Czy absolwenci Wydziału Inżynierii Zarządzania potrafią ocenić cechy najważniejsze zdaniem pracodawców?”. W artykule omówiono również charakterystyczne cechy pokolenia millenialsów, wskazano, jakie kompetencje są najcenniejsze zdaniem pracodawców, oraz przedstawiono zmiany percepcji kompetencji absolwentów w opinii pracodawców. Ponadto zaprezentowano propozycje współpracy firm z uczelnią w procesie kształtowania ścieżki studiów Politechniki Poznańskiej oraz działania uczelni sprzyjające znalezieniu zatrudnienia przez absolwenta
EN
The issues related to the competences of graduates of Poznań University of Technology are one of the current research areas concerning the chances of graduates finding their dream job. The article defines the profile of graduates of Poznań University of Technology and specifies the faculties of the Faculty of Management Engineering: Management Engineering, Logistics and Safety Engineering. A graduate of Management may find employment as an analyst, a designer of organizational and management systems, a sales manager and a mid-level manager of production companies. He also has the competences and skills to run his own business. People who graduated in Logistics can find employment in such positions as a manager, systems analyst, product designer, in material and technical procurement, production, transport, storage, sales and distribution of products. Safety Engineering graduates are prepared to perform functions as employees of small, medium and large enterprises as well as in state and local government, or in economic and educational administration. They will also find employment in design offices, primary, secondary and higher education, advisory institutions in the field of safety engineering. The article also describes the characteristics of the Millennial generation, the most valuable competences in the opinion of employers and changes in the perception of graduates’ competences in the opinion of employers. Proposals for cooperation between companies and the university in the process of shaping the curriculum at Poznań University of Technology and activities on the part of the university to help its graduates find employment are also presented.
PL
W niniejszym artykule podjęto problematykę kompetencji specjalistów ds. zakupów. Powodem zainicjowania prac badawczych jest dostrzeżenie luki w dotychczasowych opracowaniach z zakresu zarządzania kompetencjami w dziedzinie zakupów. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie kompetencje są wymagane przy rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zakupów we współczesnym przedsiębiorstwie. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem ilościowej metody badawczej. Na początku dokonano przeglądu literatury poświęconej kompetencjom pracowników. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych. W zakończeniu przedstawiono wnioski, które charakteryzują ogólny obraz ofert pracy na stanowiskach w dziale zakupów w kontekście efektywności procesu rekrutacji. Zastosowano metody studiów literaturowych oraz porównawczą.
EN
This article presents the issue of the competence of purchasing specialists. The research was initiated after noticing a gap in the existing studies in the field of purchasing competence management. The purpose of the work is to answer the question of what are the required competencies of employees when recruiting for the position of purchasing specialist in a modern enterprise. The analysis was carried out using a quantitative research method. At the beginning, a literature review was made in the area of employee competencies. Subsequently, the results of own research are presented. The conclusions characterize the overall picture of job offers for positions in the purchasing department in the context of the implementation of an effective recruitment process. The methods of literature review and comparative studies were used.
EN
Purpose: The purpose of this paper is to systematise the concept of innovation based on a literature review and present the importance of the human element, such as key managerial competences, in the process of managing innovation projects, according to IPMA Individual Competence Baseline v. 4.0. Design/methodology/approach: The objectives are achieved through a systematic literature review of the innovation and competence concept. Moreover, the paper provides an analysis of competence as stated in IPMA Individual Competence Baseline v. 4.0 in terms of its usefulness for providing organisations with innovative solutions. Findings: Due to the of complexity of the innovation process, this paper discusses and develops the appropriate skills and competences which are required to improve or develop new and untapped solutions. The solutions might result in implementing and bringing innovation to the market. Originality/value: The complexity of the economic environment requires not only team cooperation and flexibility, but also an innovative approach to each and every process in an organisation. The paper attempts to comprehends the human element of the innovation project, which might be helpful for managers who lead innovation projects and for innovative organisations as a whole.
6
Content available Social competences of IT department employees
EN
Purpose: Employee competences nowadays, when management methods are dynamically changing become one of the key elements of building competitive advantage. IT activities play an important role in business operations. Information flow, response to external stimuli with the help of IT department is becoming an important element of building competitive advantage of enterprises. Hence, it becomes important that the right people with appropriate social competences manage and work in IT departments. Design/methodology/approach: Social competences at work were identified on the basis of job advertisements on internet portals. The observation was made at the turn of April-June 2018. The study was repeated in January 2018. Findings: The article presents a list of social competences that are necessary among IT department employees. Originality/value: The work concerns social competences of IT department employees. The original is an attempt to select social competences for employees of IT departments. The exclusion of IT competences from the research allowed to examine whether there are differences between employees of individual departments in the enterprise.
EN
Purpose: The aim of the article is to assess the role of business simulations in shaping entrepreneurial skills at a university, where simulation games are used as a tool to support the teaching process. Therefore, the article presents the effectiveness of their use in academic conditions in a practical context, based on scientific research. Design/methodology/approach: For the purposes of this article a survey was conducted among students who participated in classes using simulation games. Findings: The introduction of innovative teaching methods at universities seems necessary due to the changing economic needs, and thus the need to acquire new competences in the labour market by employees (university graduates or students working during the course of study). One of the most difficult problems results from the discrepancy between the goals of the educational system and the insufficient preparation of lecturers to work in the present conditions, and the low level of development of their skills. Research limitations/implications: It is advisable to carry out further scientific research in the field of using of simulation games due to the fact that they are increasingly used as a tool to support the process of practical learning. Practical implications: Not without significance for the learning process is also the emotional involvement of participants who acquire knowledge more easily if they are interested in the given issue and understand the benefits resulting from it. Social implications: Nowadays, it is impossible to imagine didactic activities carried out only in a conventional way. Currently implemented didactic processes at universities are often supported by active and modern teaching methods which include, among other things, simulation games. Their main advantage is that they facilitate the transfer of knowledge in an interesting way, teach creative problem solving, arouse interest and allow to gain new experiences, including interpersonal ones. Originality/value: Active learning tools such as collaborative learning and problem-based learning can partly replace the traditional lecture-based method that continues to dominate in higher education. Advocates of active learning show that these innovative teaching strategies are more effective in increasing student motivation, knowledge acquisition, and general academic achievement.
EN
Purpose: The article presents the essence, characteristics and types of simulation decision games, as well as the effectiveness of their use in academic conditions in the theoretical context. Design/methodology/approach: The article is based of analysis of research results published in national and world publications. Findings: The didactic process carried out at universities with the use of direct forms of teaching can be supported by additional tools, including simulation decision games, because it brings many benefits in different areas. By playing we are able to learn many issues in a natural way, to refer to the mechanisms of the organization's functioning, and to use – sometimes dormant – soft competences of game participants. Research limitations/implications: It is advisable to carry out further scientific research in the field of using simulation games due to the fact that they are increasingly used as a tool to support the process of practical learning. Despite its popularity, the assessment of the effectiveness of using simulation games as an educational or training tool is still unclear. Social implications: Game-based learning (GBL) is used not only in higher education (especially in a wide range of economic and management disciplines, such as: marketing, economics, international business, project management, strategic management or human resources management), but also in other fields, including: army, education, advertising, trade, medicine and employee training. Originality/value: The work is theoretical. However, the problem raised in the article, in the context of new challenges posed by teachers in the teaching process, is an inspiring introduction to further research.
EN
Purpose: The article discusses the role of the employee in the era of robotization and automation of industry. It outlines potential threats and opportunities for HR management in the age of the fourth industrial revolution. Design/methodology/approach: The author used a desk research method. She gathered documents (statistic data, mainly reports), made the initial selection, established the authenticity of the data, carried out the study of scientific literature and, eventually, did the comparative analysis. Findings: Industry 4.0 is associated with changes in human resource management. Employees will need to acquire new skills and knowledge to be able to keep a job. Automation and digitalization of business/industry will be an opportunity for self-development and success for people with expertise in IT technology, robotics and computer engineering. Business in the era of Industry 4.0 will need to cope with the ageing population, the lack of proper education and training conditions, and lack of access to new technologies. Practical implications: The paper analyses the biggest challenge in the aspect of employees adaptation and focuses on problems that exist but must change so that businesses can adapt to the new reality of Industry 4.0. Originality/value: The paper complements previous research in the field of human resource management in the conditions of the fourth industrial revolution, digitization, digitalization and automation of business.
EN
Purpose: An attempt to identify the competencies of the project manager desired by the employers and to determine whether changes have occurred over time. Design/methodology/approach: Job offers were automatically downloaded from website with job offers. An analysis of text mining of fragments of offers describing the competence was carried out. The analysis of text mining included initial text processing, creation of corpora of analyzed documents, creation of a document-term matrix, topic modeling algorithm and the use of classic methods derived from data mining. Findings: The most frequently used words/n-grams and the correlation of selected words/ n-grams with other words/n-grams were presented in the form of drawings. Based on the frequency of words/n-grams and the correlation value, efforts were made to identify the project manager competencies. The topic modeling algorithm was used to generate topics that can also be used to identify expected project manager competencies. Research limitations/implications: Only offers written in Polish, downloaded from one websites with job offers, which had the phrase “kierownik projektu” (“project manager”) in their job title, were analyzed. Data was collected from 09 to 11 April 2018 and from 09 to 11 April 2019. Practical implications: The method applied can be used by organizations preparing for the profession of a project manager, to modify and better adapt curricula to the needs of the labor market. Originality/value: Studies have shown that text mining of job offers can, to some extent, help determine the desired project manager competence.
EN
Purpose: The main purpose of this study was to present the possibilities of using the competence matrix in the prioritizing of manufacturing activities. Design/methodology/approach: The article discusses one of the enterprise’s human resource management instruments, which are competence matrices. Competence development model of enterprise was presented and model of using technological competences was discussed. Findings: The way of using competence matrices, as a tool to support task scheduling that is carried out by direct production employees in the area of discrete processes, was presented. The author showed, that competence matrices can enable the identification of competence gaps and thus be a tool for planning the training needs of employees, recruitment and selection of employees, making decisions about transfers and building a remuneration system. Research limitations/implications: An important condition for the successful implementation of solutions based on competence matrices is the correct determination of the level of required and expected technological competence and prior declaration of the list of technological operations. Practical implications: The solution described above, consisting in the use of technological competence matrices in the area of production planning, has been used in the calculation algorithms of the IPOsystem™ application. It is a product of the Polish company UiBS Teamwork Sp. z o.o. Originality/value: The use of competence matrices in prioritizing production tasks is undoubtedly a new issue. It is an indicator of the level of organization’s maturity, which results from the need to adapt production enterprises to changing environmental conditions.
EN
Building a strong economy depends on numerous factors: technological, political, geographical but also and above all social ones. Currently, the ongoing fourth industrial revolution is primarily based on digitization of all processes in the conducted activities. The acquisition and processing of vast amount of data generates information which is very complex and not always unambiguous. Industry 4.0 also assumes that employees will understand both technical needs and those not related to the production process. This means that the present education system (definitely the one related to technical science) should also be changed so that engineers acquire more managerial skills. The article presents the educational assumptions in the face of challenges posed by Industry 4.0 in the context of the current opportunities of the labor market and education in Poland and in Europe.
13
EN
Modern industry confronts engineers completely new challenges. Technical skills in the light of the ongoing changes are no longer the only criterion for the effective work of engineers. On the other hand, engineers clearly show the need for development and taking new challenges. The need for a comprehensive acquisition of competences in both technical and psychosocial areas is increasingly expressed. Paper presents a model of employee competences essential for the future of enterprises operating in the Industry 4.0, which was created with using the Value Engineering methodology.
EN
A study on the factors analysis and indicators of supply chain competency for rice community enterprises was a descriptive research. The purposes of this research were to study the components and indicators of supply chain competency for rice community enterprises. The samples were 90 members of the rice community enterprise from a community enterprise that received a moderate level of performance evaluation in Nonthaburi Province. The research instruments were questionnaire about supply chain management competency indicators which was in the form of a Likert’s Rating Scale of 5 levels. Analyze the data by using analysis of confirmatory components such as Alpha, composite reliability, factor loadings and AVE along with path analysis for hypothesis testing with the help of AMOS software. The research found that there were 5 components and competency’s indicators supply chain management of rice community enterprises in Nonthaburi, which were planning, procurement of raw material sources, production, delivery and return according to the SCORE Model. These 5 components and competency’s indicators supply chain management were consistent with empirical data and statistically significant element weight values of 0.05.
PL
Badanie dotyczące analizy czynników i wskaźników kompetencji łańcucha dostaw dla przedsiębiorstw zajmujących się uprawą ryżu miało charakter opisowy. Celem tego badania było zbadanie składników i wskaźników kompetencji łańcucha dostaw dla przedsiębiorstw zajmujących się uprawą ryżu. Próbki obejmowały 90 członków przedsiębiorstwa zajmującego się ryżem z przedsiębiorstwa społecznego, które uzyskało umiarkowany poziom oceny wyników w prowincji Nonthaburi. Narzędziem badawczym był kwestionariusz dotyczący wskaźników kompetencji zarządzania łańcuchem dostaw, który miał postać 5-stopniowej Skali Oceny Likerta. Przeanalizuj dane, korzystając z analizy komponentów potwierdzających, takich jak alfa, niezawodność złożona, ładunki czynnikowe i AVE, wraz z analizą ścieżek do testowania hipotez za pomocą oprogramowania AMOS. Badanie wykazało, że istniało 5 komponentów i wskaźników kompetencji do zarządzania łańcuchem dostaw przedsiębiorstw zajmujących się ryżem w Nonthaburi, które obejmowały planowanie, zaopatrywanie się w surowce, produkcję, dostawy i zwroty zgodnie z modelem SCORE. Te 5 komponentów i wskaźników kompetencji w zarządzaniu łańcuchem dostaw było spójnych z danymi empirycznymi i statystycznie istotnymi wartościami wagi elementu wynoszącymi 0,05.
15
Content available remote Uniformed Leaders in Crisis Situations
EN
The article concerns the operation of human teams in critical situations on the contemporary battlefield. Soldiers acting together during combat operations gain confidence in each other are able to see the strengths and weaknesses of their commander and themselves. Nothing unites the human team as much as living together in crisis situations, where human life and health depend on proper cooperation and exchange of information. It is the Commander who is responsible for his subordinates. The competences of the leader contribute to how efficiently this team will deal with emerging threats.
PL
Artykuł dotyczy działania zespołów ludzkich w sytuacjach krytycznych na współczesnym polu walki. Żołnierze, działając wspólnie podczas działań bojowych, nabierają do siebie zaufania, są w stanie dostrzec zarówno atuty, jak i słabsze strony swojego dowódcy oraz własne. Nic tak nie cementuje zespołu ludzkiego jak wspólne przeżywanie sytuacji kryzysowych, gdzie od prawidłowej współpracy i wymiany informacji zależy życie oraz zdrowie ludzkie. To na barkach dowódcy spoczywa odpowiedzialność za jego podwładnych. Kompetencje, jakie posiada lider, przyczyniają się do tego, jak sprawnie zespół ten poradzi sobie z pojawiającymi się zagrożeniami.
EN
The main aim of the article is to try to determine, on the basis of the conducted research, the optimal competencies and skills that a manager should have in order to effectively manage the team (in the opinion of its members). The author will also indicate the connection and differences between the obtained data resulting from the Polish reality and the contemporary guidelines for the IPMA competence model. Apart from literature analysis, the author chose a diagnostic survey (research technique - questionnaire) as another research method. The respondents were, in 2019, employees (who agreed to take part in the survey) from 14 deliberately selected large enterprises based in Poland (200 people in total took part in the research process). After the analysis of the literature and the results of the conducted research, of course bearing in mind its pilot character, we can see that the perception of the competencies and skills of a manager, in Poland, is not fundamentally different from the model of competencies presented in the content. The only question that remains is whether this will be enough to bridge the gap between Poland and developed countries, especially in the face of new economic challenges.
PL
Głównym celem artykułu jest próba określenia, na podstawie przeprowadzonych badań, optymalnych kompetencji i umiejętności, jakie powinien posiadać kierownik w celu skutecznego zarządzania zespołem (w opinii jego członków). Autor wskaże również powiązanie i różnice uzyskanych danych wynikających z polskich realiów ze współczesnymi wytycznymi do modelu kompetencji IPMA. Poza analizą literatury, autor jako kolejną metodę badawczą wybrał sondaż diagnostyczny (technika badawcza – ankieta). Respondentami byli, w 2019 roku, pracownicy (którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu) w 14 celowo dobranych dużych przedsiębiorstwach, mających swoją siedzibę na terenie Polski (w sumie w procesie badawczym wzięło udział 200 osób). Po analizie literatury i wyników prowadzonego badania, oczywiście mając na uwadze jego pilotażowy charakter, można zauważyć, że poostrzeganie kompetencji i umiejętności kierownika, w Polsce, nie różni się zasadniczo od przedstawionego w treści modelu kompetencji. Pozostaje tylko pytanie, czy to wystarczy by niwelować dystans Polski do państw rozwiniętych, tym bardziej w obliczu nowych wyzwań gospodarczych.
EN
In times when residents of Europe can be educated and can work in various places of the continent, a possibility of accepting gained qualifications in each country of the EU becomes significant. Development of technology makes a lot of people have to adapt their qualifications to evolving needs of the labour market to be able to remain on it. The subject matter of the article is a synthetic description of instruments which enable classification and comparison of qualifications as well as presentation of the Sectoral Qualifications Framework in the construction sector (SRK-Bud), describing qualifications typical of the sector, in the context of the Polish Qualifications Framework and Integrated Qualifications System in Poland. The article describes the most important issues related to SRK-Bud – its scope and structure, methods of identification of key competences in the construction sector and possibilities of using SRK-Bud as well as the role of the Sector Council for Competence in Construction in its implementation.
PL
W czasach, gdy mieszkańcy Europy mogą kształcić się i pracować w różnych miejscach kontynentu, ważna staje się możliwość uznawania zdobytych kwalifikacji w każdym państwie UE. Rozwój techniki sprawia, że wiele osób musi dostosować swoje kwalifikacje do zmieniających się potrzeb rynku pracy, aby móc się na nim utrzymać. Przedmiotem artykułu jest syntetyczne opisanie narzędzi umożliwiających klasyfikowanie i porównywanie kwalifikacji, a także przedstawienie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo (SRK-Bud), opisującej kwalifikacje typowe dla branży w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce. Publikacja opisuje najważniejsze zagadnienia związane z SRK-Bud – jej zakres i strukturę, metody identyfikacji kluczowych kompetencji w sektorze budownictwa oraz możliwości wykorzystania SRK-Bud, a także rolę Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w jej wdrażaniu.
PL
Rozwój kompetencji to proces ciągły, na który składają się nie tylko umiejętności, ale również wiedza i postawa dająca wyraz gotowości do jej wykorzystania. Obecnie problem jakości kształcenia na poziomie uniwersyteckim nie zawsze dotyczy lub raczej nie obejmuje kompetencji zawodowych pracowników. Rynek pracy zaś oczekuje od absolwentów większej elastyczności, kreatywności i oczywiście właściwych kompetencji. Ocena efektów kształcenia często nie odnosi się do praktycznego i osobistego zaangażowania studenta, a w przyszłości lub w tym samym czasie - pracownika. Celem artykułu jest ocena stopnia przydatności opracowanych gier symulacyjnych do pełniejszego osiągania założonych efektów kształcenia, a tym samym do podwyższania jakości kształcenia w zakresie zagadnień inżynierii produkcji na poziomach uniwersyteckim i zawodowym. W eksperymencie wzięli udział studenci studiów inżynierskich na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji oraz logistyka. Wyniki jako studium przypadku zilustrowały efektywność proponowanej metodologii i jej zastosowanie na poziomie uniwersyteckim w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Proponowana metodologia nie tylko stanowi innowacyjne rozwiązanie w zakresie oceny efektów kształcenia, ale przede wszystkim już na etapie kształcenia nakreśla kierunki zwiększania kompetencji zawodowych przyszłych i bieżących pracowników produkcyjnych.
EN
The development of competences is a continuous process, consisting not only of skills but also knowledge and a willingness to use the competencies gained. A university-level education does not always relate to, or provide, the professional competences required of employees. The labor market expects from graduates: greater flexibility, creativity and relevant competences. The evaluation of learning outcomes often does not take into account a student’s practical ability or their level of competence related to their future career. The aim of the article is to assess the usefulness of prepared simulation games to achieve the assumed learning outcomes more fully, thus improving the quality of education at the university and the professional level in the production engineering field. The experiment was attended by students of engineering studies at the following faculties: Management and Production Engineering and Logistics. The results, as a case study, illustrated the effectiveness of the proposed methodology and its application at the university on a full and part-time basis. The proposed methodology is an innovative solution that not only assesses the effects of education, but above all, outlines a direction to improve professional competences of future and current production workers.
PL
W niniejszym artykule zestawiono portfel kompetencji biznesowych, w tym kluczowych kompetencji przekrojowych. Podjęto próbę własnego uzasadnienia, że kompetencje te muszą być ciągle doskonalone i rozwijane. Zestawiono przykładowe metody kształtowania tych kompetencji na różnych poziomach kształcenia. Ponadto zestawiono wybrane obszary tematyczne szkoleń biznesowych oferowanych nie tylko przez jednostki kształcenia ustawicznego (szkoły, uczelnie wyższe), ale także przez firmy i instytucje szkoleniowe.
EN
This article presents a portfolio of business competences, including key transversal competences. The author attempts to justify the fact that these competences must be constantly improved and developed. Examples of methods of shaping these competences at different levels of education are presented in the paper. Moreover, selected thematic areas of business training offered not only by lifelong learning units (schools, universities) but also by companies and training institutions have also been summarised in it.
EN
The article presents the intercultural competences of managers in international organizations, specifically in relation to the dynamic development of the globalization process. The global economy and the internationalization of management set new standards in the development of managerial skills. The ongoing globalization process is one of the most important factors affecting the organizational behaviour of managers in international organizations. First of all, the new dimension of the modern manager is the “global mind”, flexible towards cultural diversity, constantly improving their intercultural competence
PL
Obecnie umiejętności menedżerskie definiowane są w znacznej mierze przez procesy globalizacyjne. Poszukiwanie skutecznych formuł reagowania na nowe wyzwania prowadzi do wyznaczania nowych standardów w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie w ramach międzykulturowego obszaru zarządzania. Pojawia się coraz silniejsze przekonanie o tym, że wobec skali zmian konieczne jest włączenie w proces doskonalenia kompetencji zawodowych umiejętności radzenia sobie w środowisku odmiennym kulturowo. Przyszłość należy do organizacji działających globalnie, tworzonych przez menedżerów zorientowanych na transnarodowy aspekt zarządzania. Celem artykułu jest wskazanie potrzeby zmiany profilu kompetencji menedżera, myślącego i działającego globalnie, elastycznego wobec kulturowej różnorodności, nieustannie doskonalącego swoje kompetencje międzykulturowe. Przedstawione rozważania oparto na analizie literatury, analizie porównawczej oraz logice wnioskowania.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.