Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wpływu paliwa alternatywnego, jakim jest olej napędowy F-34, na proces spalania w silniku wysokoprężnym, w kontekście dynamiki jazdy pojazdu specjalnego. Zmiana paliwa z oleju napędowego na paliwo pola walki F-34 zmieniło osiągi silnika. Jednak zmiana nie spowodowała znacznych zmian właściwości trakcyjnych pojazdu ani uszkodzenia lub zakłóceń pracy silnika. Tym samym proces spalania nie wpływał znacząco na dynamikę pojazdu.
EN
A com. gas oil was replaced with a special battlefield fuel for military vehicles to study its effect on the engine performance. The exchange did results in any significant changes in the traction properties of the vehicle neither any damage to the engine.
2
Content available remote Ocena granulatów z odpadów konopi siewnej jako biopaliwa
PL
Przedstawiono wyniki badań termicznej utylizacji paździerzy konopnych z dodatkiem 10, 15 i 20% wycierki ziemniaczanej. Badania obejmowały analizę jakościową surowców oraz uzyskanego granulatu (gęstość, zawartość wilgoci, węgla, wodoru, azotu, magnezu, sodu i potasu). Przedstawiono również wyniki procesu spalania granulatu z paździerzy konopnych z 20-proc. dodatkiem wycierki ziemniaczanej i porównano z wynikami ze spalania węgla kamiennego w tej samej instalacji. Stwierdzono m.in. dużą gęstość uzyskanych granulatów (powyżej 1000 kg/m3), niską zawartość niekorzystnych w procesie spalania metali alkalicznych oraz wysoką emisję CO i HCl.
EN
A granulate produced of a hemp harl with 20% addn. of potato pulp as a binder and a hard coal sample were sep. combusted to study the post-reaction gas compns. Biomass combustion resulted in much higher CO and HCl emissions.
3
Content available remote Analysis and testing of reliability of military vehicles
EN
The subjects of this publication are the issue of reliability studies of military vehicles, the determination of reliability indicators of selected groups of vehicles, and the adoption of complex models of operation for analysis based on recorded operational events. Numerical simulations of operating states were performed to verify the models and the adopted reliability indicators. It has been shown that it is possible to use the obtained results of research in the economic efficiency-oriented military vehicle management system in order to minimize structural surpluses and increase the efficiency of the land technology equipment park.
PL
Tematem publikacji jest problematyka badań niezawodności pojazdów wojskowych, określenie wskaźników niezawodności wybranych grup pojazdów, przyjęcie złożonych modeli eksploatacji do analiz na podstawie rejestrowanych zdarzeń eksploatacyjnych. W celu weryfikacji modeli i przyjętych wskaźników niezawodności przeprowadzono symulacje numeryczne odzwierciedlające stany eksploatacji. Wykazano, że istnieje możliwość zastosowania uzyskanych wyników badań w systemie zarządzania eksploatacją pojazdów wojskowych ukierunkowanym na efektywność ekonomiczną, w celu minimalizacji nadmiarów strukturalnych i podwyższenia sprawności parku sprzętowego techniki lądowej.
EN
This paper focuses on the determination of effectiveness of the implemented system ZWSI RON in an analysis of the vehicles operation process in the army. With this end in view, a questionnaire-based diagnostic survey was conducted on staff members of the technical services of the Polish Army logistics units. The survey research results analysis shows that 90% of the respondents do not use the basic PM (Plant Maintenance) module of the ZWSI RON system to manage the operation of military vehicles. One should consider a modification of the mentioned system, i.e. creating new modules and new relations between individual modules of the system, using SAP system structure solutions.
PL
Tematem publikacji jest określenie efektywności wdrożonego systemu informatycznego ZWSI RON w analizie procesu eksploatacji pojazdów w wojsku. W tym celu przeprowadzono badania metodą sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem techniki badań ankietowych, przy wykorzystaniu osób funkcyjnych zatrudnionych w służbach technicznych struktur logistycznych Wojska Polskiego. Analiza uzyskanych wyników badań ankietowych dowodzi, że 90% respondentów nie wykorzystuje podstawowego modułu PM (ang. Plant Maintenance) systemu ZWSI RON do zarządzania eksploatacją pojazdów wojskowych. Powinna zostać rozważona modyfikacja wspomnianego systemu, polegającą na stworzeniu nowych modułów oraz nowych relacji pomiędzy jego poszczególnymi modułami, wykorzystując rozwiązania architektury systemu SAP.
PL
Celem pracy jest określenie różnic w wynikach oceny komfortu uzyskiwanych różnymi metodami, oraz określenie zależności pomiędzy nimi. Zakres badań obejmował badanie drgań na siedziskach kierowców i załóg wybranych pojazdów i dokonanie analizy komfortu jazdy i określenie różnić w wynikach badań uzyskanych różnymi metodami i propozycja ich niwelacji. W pracy porównano metody badań eksperymentalnych pod kątem ich przydatności do oceny komfortu pojazdów specjalnych.
EN
The paper aims to determine differences between comfort assessment results achieved with the use of different test methods, and to define the interdependencies between them. The studies consisted in the following objectives: •vibration examination on the driver and crew seats of selected vehicles and the comfort of travel analysis, •determination of differences between examination results obtained with the use of various testing methods and proposal of these differences limitation. Experimental test methods were compared in the paper in the aspect of their suitability for special vehicles comfort evaluation. The paper has compared experimental test methods as far as their suitability for special vehicle comfort measurements is concerned.
Logistyka
|
2016
|
nr 1
395--397, CD1
PL
Koszty paliwa to dominujący składnik po stronie nakładów w działalności transportowej. Trwają intensywne prace by ograniczyć zarówno zużycie paliwa jak i emisję szkodliwych substancji. Artykuł poświęcono analizie aktualnych trendów w kwestii technologii oraz działań w zarządzaniu zużyciem paliwa.
EN
Fuel costs are the dominant component of the expenditure side in transport activity. Intensive work to reduce both fuel consumption and emissions. Article devoted to analysis of current trends in technology issues and activities in managing fuel consumption.
PL
W artykule zostaną przedstawione wyniki badań układów hamulcowych pojazdów specjalnych wyposażonych w terenowe ogumienie. Badania eksperymentalne były prowadzone w oparciu o wybrane okręgowe stacje diagnostyczne. Autorzy podjęli się próby oceny przydatności badań wykonywanych na stanowiskach rolkowych w procesie badań kwalifikacyjnych.
EN
The paper will be presented results of braking systems for special vehicles equipped with allterrain tires. Experimental studies have been conducted based on selected regional stations diagnostics. The authors decided to analyze the suitability tests performed in positions roller in the process of qualification tests.
PL
Niektóre rodzaje ładunków ze względu na swoją specyfikę wymagają specjalnych środków transportu, czyli samochodów specjalizowanych. Szczególnej uwagi wymagają zasady organizacji transportu, w którym przewożone są materiały powszechnie używane za niebezpieczne. Zasady te wpływają bezpośrednio na konstrukcję i wyposażenie środków transportu, przewożących materiały uznawane za niebezpieczne. Rodzaj ładunku staje się determinantą rozwoju konstrukcji. Artykuł obejmuje swoim zakresem kilkuletnie analizy i rozważania autora w zakresie objętym tematyką, których wynikiem były prace zawarte w bibliografii.
EN
Some types of goods due to their specificity, require special means of transport, or specialized vehicles. Particular attention should be rules for the organization of transport, which are transported materials commonly used hazardous. These rules have a direct impact on structures and equipment transport, carrying materials considered hazardous. Type of cargo becomes the determinant of the development of the structure. Article covers several years of analysis and reflection of the author within the scope of the subject, which resulted in works included in the bibliography.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej oddziaływania Improwizowanego Urządzenia Wybuchowego na poziomie 1 według STANG 4569 na złożony panel ochronny. Panel zbudowano z warstwy stali Armox500T oraz warstwy wykonanej z włókien polietylenowych Dyneema® HB50. Symulację wykonano przy użyciu oprogramowania LS-DYNA. Oddziaływanie wybuchu modelowano metodą CONWEP. Modele konstytutywne uzupełniono współczynnikami wyznaczonymi podczas identyfikacyjnych badań eksperymentalnych materiałów. Walidację modelu przeprowadzono w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych podczas prób poligonowych. Uzyskano dobrą zgodność wyników obliczeń z danymi eksperymentalnymi.
EN
In this paper some numerical simulation results of IED level 1 threat impact on protective panel are showed. The panel was a made of Armox500T steel and Dyneema® HB50 polyethylene. Simulation was conducted using LS-DYNA. Blast phenomenon was modelled using CONWEEP function. Constitutive models were prepared using coefficients determined during experimental investigation of mechanical properties. Validation was based on field test results. Good agreement between numerical and experimental data was obtained.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych wybranego przypadku obciążenia podwozia pojazdu ciężarowego, wymuszającego krzyżowanie osi. Stworzony model numeryczny przedstawia ramę samochodu ciężarowego wraz z zawieszeniem, w celu zbadania zjawiska krzyżowania osi w warunkach dynamicznego wymuszenia, poprzez najazd na przeszkody z prędkością 10 m/s (36 km/h). Wysokość przeszkód, które zastosowano podczas omawianego badania wynosiły 300 mm, natomiast kąt pod jakim omawiany układ najeżdżał na przeszkodę wynosił 300.
EN
In this paper presents the results of numerical investigations the selected case of load heavy goods vehicle chassis, require crossing the axis. Numerical model created shows truck frame with suspension, in order to examine the phenomenon of crossing the axis under the conditions of dynamic loads, by raiding on the obstacles at a speed of 10 m/s (36 km/h). the height of the obstacles, which have been used during the study amounted to 300 mm, while the angle of raid on obstacles amounted to 300.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8288--8291, CD 2
PL
W artykule przedstawiono jeden z podstawowych rodzajów badań pojazdów jakimi są badania przebiegowe. Celem ich prowadzenia jest określenie parametrów trwałości i niezawodności. Wspomniane parametry techniczne odgrywają znaczącą rolę w zachowaniu bezpieczeństwa pojazdu, a zatem zapewnienia ciągłego prowadzenia działań o charakterze ratowniczym również.
EN
The article presents one of the basic kinds of research vehicles they are testing mileage . Their purpose is to define the parameters of conduct durability and reliability. These technical parameters play a significant role in maintaining the safety of the vehicle , and thus ensure continuous pursuit of activities which are also rescue.
EN
The course of the braking process is critical for the safety of road traffic. The importance of all the factors that can affect the vehicle stopping distance becomes particularly conspicuous in critical situations. The braking process may be analysed in terms of its mechanics, especially the contact forces and the dynamics of the working parts of the braking system; on the other hand, it may also be examined from the point of view of psychophysical factors. The latter aspect begins to be noticed when the stressinduced factors caused by activities of military nature are taken into account. In the article, the authors have analysed the factors that affect the driver’s perception time and the impact of this time on the vehicle braking distance as a function of vehicle speed. Analytical calculation results have also been presented to illustrate the relationships governing this process and to show the influence of changes in the stopping time on the vehicle stopping distance. In consideration of special vehicles used in military missions, some additional factors that might affect the time of risk have been highlighted. The said factors have been tabulated in accordance with the hierarchy of their occurrence. Some discrepancies noticed in the literature data published over the years and concerning the stopping time have also been pointed out.
PL
Przebieg procesu hamowania ma kluczowe znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu. Szczególnie w sytuacjach krytycznych wszelkie determinanty wpływające na długość drogi hamowania pojazdu nabierają poważnego znaczenia. Analiza procesu hamowania może być prowadzona w aspekcie mechaniki zwłaszcza sił kontaktowych i dynamiki elementów roboczych układu hamulcowego, ale również z punktu widzenia czynników psychofizycznych. Ten drugi aspekt zaczyna być dostrzegany w zakresie czynników wywołanych działaniami o charakterze militarnym. W artykule analizowano czynniki wpływające na czas postrzegania kierowcy oraz jego wpływ na długość drogi hamowania w zależności od prędkości jazdy. Przedstawiono rezultaty obliczeń analitycznych. Ich celem jest zobrazowanie istniejących zależności i ich wpływu na drogę hamowania poprzez zmianę czasu zatrzymania. W aspekcie pojazdów specjalnych biorących udział w misjach wojskowych wyodrębniono dodatkowe czynniki mogące wpływać na czas ryzyka. Wymienione czynniki zestawiono w sposób tabelaryczny, zgodnie z hierarchią ich występowania. W artykule dostrzeżono pewne rozbieżności w publikowanych na przestrzeni lat danych literaturowych dotyczących czasu zatrzymania.
EN
The article presents theposition oftechnical rescuein the transport systemof militaryspecial vehicles.Technical rescueis associatedcloselywith the evacuationanditscomponent. With respect tovehicles engaged inemergencyfeaturesputsspecial requirements. The main requirementswere analyzedin this article.Also presentednational solutionsin this regard.
PL
W artykule przedstawiono umiejscowienie ratownictwa technicznego w systemie transportowym militarnych pojazdów specjalnych. Ratownictwo techniczne jest związane ściśle z ewakuacją i jest jej elementem składowym. W odniesieniu do pojazdówwykonującychfunkcjeratownictwastawiasięszczególnewymagania. Główne wymagania poddano analizie w niniejszym artykule. Przedstawiono także krajowe rozwiązania w tym zakresie.
PL
W kwestii bezpieczeństwa pojazdów wojskowych należy przeciwdziałać szeregu zagrożeniom mając za cel nadrzędny ochronę załóg. Zapewnienie optymalnej ochrony załodze umożliwia wysoki poziom zespołu cech pojazdu, należą do nich: siła ognia (możliwość rażenia przeciwnika odpowiednio skutecznymi środkami ogniowymi), odporność balistyczna i antyminowa, ruchliwość, bezpieczeństwo ruchu. Dopiero kompleksowy rozwój wspomnianych cech pozwala na osiągnięcie zadowalającego poziomu bezpieczeństwa. Analizując poszczególne fazy życia SpW należy stwierdzić, że realizacja procesu wdrażania może mieć także wpływ na przyszły poziom bezpieczeństwa globalnego.
EN
In the safety of military vehicles must be countered with a series of threats fundamentally aimed at safeguarding crews. Provide optimum protection of the crew allows a high level of characteristics of the vehicle, include: firepower, and antiballistic and blast protection, mobility,road safety. Only comprehensive development of these features allows you to achieve a satisfactory level of safety. By analyzing the different phases of the life of the military equipment should be noted that the implementation process can also affect the future level of global security in military vehicles.
PL
Pojazdy wojskowe z uwagi na uczestnictwo w szeregu zróżnicowanych rodzajach misji mają stawiane szereg wymagań. Część z nich dotyczy realizacji funkcji zgodnie z przeznaczeniem. Główna część jest związana z bezpieczeństwem. W artykule zdefiniowano rodzaje bezpieczeństwa jak również czynniki, które mają na nie wpływ. Zaproponowano ogólny model bezpieczeństwa, zarówno w ujęciu modelowania obiektu jak i modelowania procesów. Przedstawiono idee wykorzystania modelu do badań zmian poziomu bezpieczeństwa z uwagi na wprowadzane zmiany oraz zużycie i eksploatację. Do tego celu wyróżniono szereg modeli cząstkowych włącznie z obszarem zastosowania dla odpowiedniego układu. Zbudowanie ogólnego modelu bezpieczeństwa przyczyni się do możliwości zarządzania jego poziomem w oparciu o naukowe metody badawcze modelowania matematycznego oraz symulacji. Taki podejście umożliwi komplementarne podejście do ochrony życia ludzi.
EN
Military vehicles due to participation in a number of different types of missions have placed a number of requirements. Some of them are concerned with the implementation functions as intended. The main part is related to safety. This paper describes the types of safety and a factors that impact on it. Proposed a general safety model, both in terms of object modeling and process modeling. Illustrates the concept of using the model to study changes in the level of safety due to the changes and wear and exploitations. For this purpose, a number of partial models were distinguished, including a suitable application area for the system. Construction of a general safety model will contribute to the ability to manage his level based on scientific research methods of mathematical modeling and simulation. Such an approach will enable complementary approach to the protection of people's lives.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14740--14743, CD 6
PL
Poszukiwanie oszczędności w transporcie drogowym jest ważnym aspektem tej działalności. Jednym z najbardziej znaczących składników pozycji koszty jest zużycie paliwa, który stanowi aż 30%. Na zużycie paliwa bardzo duży wpływ mają kwestie techniczne. Artykuł prezentuje kierunki rozwoju w aspekcie technicznym w okresie ostatnich 5 lat.
EN
Search for savings in road transport is an important aspect of this activity. One of the most significant components of items is the cost of fuel consumption, which constitutes up to 30%. Fuel consumption is greatly influenced technical issues . The paper presents the developments in the technical aspect in the last 5 years.
PL
Budowa nowoczesnych platform lądowych to jeden z głównych priorytetów Sił Zbrojnych. Artykuł dotyczy realizacji modelowania i symulacji zachowania transportera opancerzonego w trakcie hamowania. Przy pomocy zbudowanego modelu układu hamulcowego, w którym uwzględniono układy ABS oraz EBS wykonano badania symulacyjne. Dotyczyły one określenia wpływu niesprawności układu hamulcowego na zachowanie się transportera opancerzonego.
EN
The construction of modern land-based platforms is one of the main priorities of the Armed Forces. The article concerns the implementation of the modeling and simulation of the behavior of an armored personnel carrier during braking. With the help of the constructed model of the braking system, which incorporates the ABS and EBS systems, simulation tests were performed. The study related to the effect of the brake system failure on the behaviour of the armoured personnel carrier.
PL
Budowa bezpiecznych pojazdów, to jeden z głównych priorytetów Sił Zbrojnych. Artykuł dotyczy realizacji modelowania i symulacji zachowania pojazdu specjalnego - transportera opancerzonego w trakcie hamowania awaryjnego w ruchu krzywoliniowym. Za pomocą zbudowanego modelu pojazdu, w którym uwzględniono układ hamulcowy z ABS i EBS, wykonano badania symulacyjne. Badania dotyczyły określenie wpływu niesprawności układu hamulcowego na zachowanie się transportera opancerzonego w ruchu krzywoliniowym.
EN
Construction of modern land-based platforms is one of the main priorities of the Armed Forces. The article concerns the implementation of modeling and simulation of behavior special vehicles during braking. With the help of the constructed model of the braking system, which incorporates ABS and EBS systems simulation tests were performed. Studies related to the effect of the brake system failure on the behavior of the armored personnel carrier.
PL
Budowanie różnych wersji pojazdów, nie tylko wojskowych, na podwoziu bazowym jest powszechnie stosowaną praktyką. Opracowywanie przez producentów nowych konstrukcji pojazdów kołowych wiąże się z koniecznością badań nad bezpieczeństwem ruchu. W celu ich uniknięcia zwykle wykonuje się, zarówno bardzo kosztowne jak i niebezpieczne dla ludzi, badania na pojazdach prototypowych. Tworzenie nowych konstrukcji pojazdów nie powinno wiązać się z pogorszeniem ich bezpieczeństwa. Jednym z elementów wpływających na bezpieczeństwo pojazdów wojskowych są własności trakcyjne oraz zdolność do pokonywania terenu. W artykule zostaną zasugerowane kwestie związane z opracowywaniem nowej konstrukcji pływającego transportera, nośnika systemów wykrywania i identyfikacji. W tym wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych oraz analiz.
EN
Construction different versions of the vehicles, not only military base on the chassis is common practice. Development of new designs for manufacturers of wheeled vehicles is likely to require research on traffic safety. In order to avoid them, usually carried out, both very expensive and dangerous to humans, studies of prototype vehicles. Project of new vehicle design should not be associated with deterioration of their safety. One of the elements affecting the security of military vehicles are the traction and the ability to overcome the terrain. The article will be suggested issues related to the development of new offshore structures transporter, carrier detection and identification. The simulation results and experimental and analysis.
20
Content available Feasibility study of military vehicles in short mode
EN
The paper presents the methodology prepared by the author. During the process of acquiring new vehicles for the armed forces, time is of the essence in practice of conducting a wide range of structure changes in previously implemented undercarriages. It has to be pointed out that with a high individuality and the very nature of the units, difficulties in scope of comprehensive testing with regard to matters of transport safety. What is more, two determinants are essential in the process of acquiring equipment - time and cost. The process does not allow for improvement and perfecting of the structure, and the research in scope of wheel vehicle movement safety may be limited. The procedure of implementation and verification of equipment stresses the structure optimization as early as on the designing and prototype preparation stages. The procedure of acquiring new wheel vehicles for the military is one of the main premises for preparing the methodology with use of simulation research. Conducting research on the basis of the prepared methodology allows for avoiding possible traffic risks. The methodology enables an effective support for the current process of wheel vehicle acquisition for the armed forces. In this work the research procedure consisting of the necessary range of prepared, experimentally verified models, accepted by the methodology, have been verified. In order to do that two simulation models have been built, both of various levels of complexity.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.