Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The results of measurements of exhaust emissions in real road traffic differ significantly from the results of stationary homologation tests. One of the solutions, helpful in determining the actual emission, is the creation of stationary exhaust emission tests simulating the use of the vehicle on the road. The article presents the method of reconstructing the synthetic driving test obtained on the basis of road tests and presents the obtained profile of the speed course. The authors discussed the reasonableness of selecting the emission component determining the correctness of the representativity of the stationary test obtained, which determines the amount of work done by the engine.
EN
The purpose of this study was to analyse the possibility of using information from the On Board Diagnostics (OBD) system of the vehicle to determine the characteristics of the driver's driving style. Available data from the OBD system were considered and the most useful ones were selected for further investigation. Selected zero-dimensional characteristics of vehicle velocity as well as characteristics of relative position of the accelerator pedal were proposed as criteria for the assessment of driving style. The tests were carried out in conditions of real road traffic using a passenger car with a spark-ignition engine. The car was equipped with a device for recording signals from the OBD system. The tests included two drivers traveling on routes in the urban and rural areas. The obtained results were used to analyse the driving style of both drivers separately in the considered traffic conditions. On this basis, conclusions on the suitability of information from the OBD system for the assessment of the driver's driving style were formulated.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów toksyczności spalin samochodu dostawczego w rzeczywistych warunkach ruchu. Celem badań było zweryfikowanie wpływu stylu jazdy kierowcy na emisję substancji szkodliwych w spalinach. Do realizacji celu wykonano pomiary emisji drogowej podstawowych gazowych związków toksycznych w spalinach emitowanych do atmosfery przez jednostkę napędową pojazdu. Do pomiarów zawartości poszczególnych zanieczyszczeń gazowych wykorzystano mobilną aparaturę do badań toksyczności spalin typu PEMS.
EN
The article presents the results of measurements of exhaust emissions of commercial vehicle in real traffic conditions. The aim of this study was to determine how the driving style effects on the exhaust emissions from vehicle engine. The determinants were the measurements of the concentration of main toxic substances emitted to the atmosphere from the power unit of the tested vehicle. In the measurements a portable exhaust emission analyzer was used (PEMS type).
4
EN
In article the market for electric buses in the world and in Poland have been discussed. The test methods for energy consumption of city buses in Poland and the appropriate measuring devices have been presented. The article presents the results of the energy consumption of the city bus in the test SORT 2. The results obtained were referred to results in the case other electric and conventional buses.
PL
Współpraca opony z nawierzchnią jezdni ma kluczowe znaczenie dla osiągów pojazdów samochodowych. Od jakości tej współpracy zależą: bezpieczeństwo, szeroko rozumiany komfort i ekonomia. Można z pewnym uproszczeniem stwierdzić, że podstawowym zadaniem nawierzchni drogowych jest zapewnienie optymalnych warunków pracy opon. Zadaniem opon jest natomiast zapewnienie pojazdowi niezbędnych własności trakcyjnych, tak aby pojazd spełniał w możliwie największym stopniu wymagania użytkowników. Nie ulega wątpliwości, że współpraca opony z jezdnią zależy w zbliżonym stopniu od parametrów nawierzchni jezdni oraz właściwości opon. Niniejszy artykuł porusza zagadnienia wpływu nawierzchni jezdni i konstrukcji opon na jeden z istotnych parametrów opisujących współpracę opony z jezdnią, jakim jest opór toczenia. Artykuł nawiązuje do publikacji [1, 2, 3], w których omówiony jest wpływ oporu toczenia na zużycie energii przez pojazdy samochodowe oraz przedstawione są w ogólnym zarysie metody badania oporu toczenia opon.
EN
The interaction of tires and the road surface is crucial for the performance of vehicles. The quality of this interaction influences safety, broadly understood comfort and efficiency. It can be said with some simplification that the primary task of road surfaces is to ensure the optimal working conditions of tires, while the task of tires is to provide a vehicle with necessary traction so that it could fulfill the requirements of its users to the maximum extent possible. There is no doubt that the interaction of a tire with a road depends to a similar extent on the parameters of the road surface and the characteristics of tires. The article discusses the issues of the impact of the road surface and tire construction on one of the crucial parameters describing the interaction of a tire with a road which is rolling resistance.
PL
W artykule przedstawiono przebieg badań naczepy wydłużonej o 1,3 m w Polskich warunkach eksploatacyjnych i uzyskanie wiarygodnego materiału porównawczo-badawczego, mogącego stanowić podstawę do decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tego typu przedłużonych naczep do normalnej eksploatacji. Badania te zostały przeprowadzone symulacyjnie i eksploatacyjnie w celu porównania wyników.
EN
This paper presents the testing process of the extended semi-trailer by 1.3 m in the Polish operating conditions and obtaining a reliable material for comparison and research, which could provide a basis for decisions on the possible introduction of this type of extended semi-trailers into normal operation. These tests have been carried out by simulation and operationally in order to compare the results.
PL
Tematyka publikacji dotyczy badań nad możliwościami zwiększenia sprawności układów napędowych pojazdów poprzez analizę teoretyczną zagadnienia oraz badania eksperymentalne. Analizowany problem dotyczy doboru, przydatności i wykorzystania aparatury pomiarowej do badań drogowych pojazdów. Badania dotyczą energochłonności ruchu autobusu miejskiego w rzeczywistych warunkach jego pracy. W wyniku przeprowadzonych wstępnie badań pojazdu otrzymano wykresy charakteryzujące ekonomikę i dynamikę jazdy dla różnych warunków użytkowania. Przeprowadzony zakres badań potwierdził możliwość wykorzystania zestawu badawczego do badań drogowych pojazdu.
EN
The subject of thic publication concerns on the possibilities of increasing the efficiency of vehicles power transmission through theoretical analysis and experimental research issues. The analyzed problem concerns the possibility of using the measuring equipment for testing of road vehicles. Research focuses on the energy consumption of a city bus in real conditions of his work. As a result of the pre-testing of the vehicle was obtained diagrams characterizing the economy and driving dynamics for different conditions.
PL
W Katedrze Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Rzeszowskiej realizowane są badania wskaźników energetycznych i ekologicznych silników spalinowych samochodów na hamowni podwoziowej firmy AVL-Zoellner, która jest zabudowana w komorze klimatycznej. Realizacja badań na hamowni podwoziowej wiąże się z koniecznością określenia wielkości umożliwiających wyznaczenie działających na samochód sił oporów ruchu. Wartości tych sił powinny być maksymalnie zbliżone do występujących podczas jazdy na rzeczywistej drodze. W zależności od wprowadzonych współczynników modelu oporu ruchu podczas badań hamownianych uzyskuje się wyniki, które mogą być zaniżone lub zawyżone w relacji do badań przeprowadzanych w warunkach drogowych. W artykule poruszono problem dotyczący badań samochodów na hamowni podwoziowej, związany z symulacją sił oporów toczenia i powietrza. Przedstawiono zasadnicze metody wyznaczania współczynników oporu oraz przykładowe wyniki badań zrealizowanych przez autorów. Badania drogowe realizowano przy użyciu systemu pomiarowego z czujnikiem DATRON DLS-2.
EN
In Department of Internal Combustion Engines and Transport of Rzeszow University of Technology are realized tests of energy and environmental impacts of internal combustion engines of cars on the chassis dynamometer AVL-Zoellner, which is built in a climate chamber. Implementation of the chassis dynamometer testing requires the determination of the size of permitting designation of forces acting on the vehicle motion resistance. The values of these forces should be as close as possible to those found when driving on a real road. Depending on the model coefficients resistance of move during test stand investigations the results may be understated or overstated in relation to the studies in the road conditions. This paper addresses the problem of research car on a chassis dynamometer associated with the simulation of rolling resistance and aerodynamic drag. In paper presents the basic methods of determination of the resistance coefficients and some test results realized by the authors. Road tests were made with the use of a measuring system DATRON DLS-2.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4992--5007, CD 1
PL
Francuski samochód osobowy Peugeot 203 po zakończeniu II wojny światowej odbudował przedwojenną potęgę firmy Peugeot. Wpłynął na umocnienie pozytywnej opinii o francuskiej marce, słynącej z samochodów niezawodnych i wytrzymałych. Mimo, że na polskich drogach był rzadko spotykany, to istniało zainteresowanie podjęciem jego importu. Trafił zatem na badania drogowe do Instytutu transportu samochodowego w Warszawie. Celem artykułu było scharakteryzowanie samochodu osobowego średniej klasy Peugeot 203, pod kątem zastosowania tego pojazdu w warunkach drogowych lat. 50.-tych XX w.
EN
French passenger car - Peugeot 203, following the end of World War II restored the pre-war might of the Peugeot company. It contributed to the strengthening of the positive opinion on this French make, known for its reliable and durable cars. Although on the Polish roads it was rarely seen, there was an interest in starting its import. Therefore, it came to the Motor Transport Institute in Warsaw for the road tests. The aim of the paper was to characterize the middle class Peugeot 203 passenger car, in terms of the use of this vehicle in the road conditions of the 50-th of the twentieth century.
PL
Bułgaria nigdy nie zasłynęła z produkcji samochodów osobowych. Ich produkcja nie udała się ze względu na nieduży rynek zbytu. Bardziej opłacało się Bułgarom importować samochody osobowe np. od sąsiadów, zwłaszcza z tzw. bloku wschodniego, niż wytężać siły i środki na produkcję własnego samochodu. Nie oznacza to jednak, że nie podejmowano prób produkcji w Bułgarii samochodów osobowych. Tych prób było zresztą całkiem sporo np. w kooperacji sowiecko-bułgarskiej (Moskwicz), francusko-bułgarskiej (Bulgaralpine) czy włosko-bułgarskiej (Pirin-Fiat). W artykule scharakteryzowano typy i modele samochodów osobowych produkowanych w Bułgarii w latach 1945-1990.
EN
Bulgaria has never become famous for the production of passenger cars. Their production was not successful due to the small market. It was more profitable for the Bulgarians to import passenger cars, for example, from the neighbours especially, so-called, Eastern bloc ones, than exert themselves and the resources to produce their own car. This does not mean, however, that there were no attempts to manufacture passenger cars in Bulgaria. Moreover, these attempts were quite a few, e.g. in cooperation with the Soviet Union (Moskvitch), France (Bulgaralpine) and Italy (Pirin-Fiat). The article describes the types and models of passenger cars manufactured in Bulgaria in 1945-1990.
PL
W artykule przeanalizowano sposób eksploatacji autobusu miejskiego na przykładzie 12 metrowego Mercedesa Conecto LF spełniającego normę Euro 5. Pojazd wyposażony został w hydrokinetyczna skrzynie biegów z elektronicznym sterowaniem i retarderem. W celu zidentyfikowania rzeczywistych warunków pracy autobusu przeprowadzono badania drogowe polegające na rejestracji wybranych parametrów przez cały dzień pracy. W czasie 19 godzinnej eksploatacji autobus eksploatowało 2 kierowców. Każdy z nich przejechał dystans około 160 km. Przeanalizowano przebiegi obciążeń silnika wyrażonego przez chwilowe zużycie paliwa, przebiegi prędkości obrotowej silnika, prędkości jazdy, a także histogramy przyspieszeń. Analiza była prowadzona dla każdego kierowcy z osobna. Kierowca B w czasie eksploatacji autobusu na tej samej trasie zużył o 15 % więcej paliwa niż kierowca A. Miały na to wpływ gwałtowne zmiany obciążenia, eksploatacja autobusu powyżej zakresu ekonomicznego i nie wyłączanie silnika podczas postojów.
EN
The paper studies the operation of a city bus. The study case is a 12-meter Mercedes Conecto LF that satisfies the Euro 5 standard. The vehicle is equipped with an electronic hydrokinetic gearbox with a retarder. The real working conditions of the bus were determined by the road tests to record selected parameters over the entire working day. Two bus drivers, A and B, operated the bus for 19 hours, and each of them made a distance of about 160 km. The examined aspects include time courses of engine load given as instantaneous fuel consumption, time courses of engine velocity, vehicle’s velocity and acceleration histograms. Each driver was examined separately. Driver B used on the same route by 15% more fuel than driver A, which results from rapid changes in load, operating the bus beyond its regular economic-use range and keeping the engine switched on during stops.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań drogowych samochodu dostawczego w warunkach jazdy pozamiejskiej. Celem badań było zweryfikowanie tezy traktującej o znacznym wzroście emisji związków toksycznych spalin wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika spalinowego. W efekcie podjętej analizy uzyskano wyniki dotyczące obciążeń środowiskowych dla różnej prędkości jazdy samochodem, przy zastosowaniu różnego biegu. Stosowanie maksymalnie wysokiego biegu przez kierujących pojazdami, możliwego do zastosowania w danych warunkach eksploatacji pojazdu, jest szczególnie podkreślane przez propagatorów ekologicznego stylu jazdy, określanego mianem eco-drivingu. W artykule rozpatruje się zagadnienie emisji związków gazowych w spalinach, takich jak: tlenek węgla, węglowodory oraz tlenki azotu, w odniesieniu do pojazdu użytkowego typu LDV, napędzanego silnikiem o zapłonie samoczynnym. W wykonanych pomiarach wykorzystano mobilną aparaturę do badań toksyczności spalin typu PEMS. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach ruchu samochodu – przejazdy drogą ekspresową w rejonach metropolii poznańskiej. Na podstawie pozyskanych danych eksperymentalnych dokonano oceny użytkowania pojazdu uwzględniając minimalną emisję toksycznych zanieczyszczeń w spalinach.
EN
The article presents road tests results of a delivery van in extra-urban driving conditions. The aim of this study was to verify the thesis of the significant increase in the emission of toxic gases with increasing engine speed. As a result of the undertaken analysis the results on different environmental pressures for speed driving were taken, using different gear. The use of a high gear, possible for use in given vehicle operating conditions, it is particularly emphasized by proponents of ecological driving style, which is called the eco-driving. The article examines the issue of emissions in the exhaust gases, such as carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides in relation to the utility vehicle of LDV type, driven by compression ignition engine. The measurements were made using mobile equipment PEMS type for testing the toxicity of exhaust gases. The study was conducted in real traffic conditions of the car – the expressway drives in Poznan metropolitan areas. On the basis of obtained experimental data the vehicle using, having a minimum emission of toxic pollutants in the exhaust, was evaluated.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań emisji oraz wskaźników pracy autobusu miejskiego zasilanego sprężonym gazem ziemnym CNG (Compressed Natural Gas). Pomiary realizowane były za pomocą nowoczesnej aparatury typu PEMS (Portable Emission Measurement System) umożliwiającej pomiar emisji składników gazowych spalin z układów wylotowych badanego obiektu. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystyki obciążeniowe, wykorzystując do tego uzyskane wartości momentów wraz z prędkościami obrotowymi wału korbowego silnika. Zarejestrowane cykle pomiarowe umożliwiły odniesienie otrzymanych wyników do obszaru testu NTE. Ponadto na podstawie przeprowadzonej denormalizacji testu ETC wyznaczono obszary pomiarowe zgodnie z procedurą UE 582/2011. Przeprowadzone badania dowodzą, że wykorzystywanie mobilnej aparatury do badań drogowych pojazdów kategorii HDV (Heavy Duty Vechicle) jest uzasadnione w celu określenia rzeczywistego poziomu emisji.
EN
The article presents the results of emission tests and work performance of city bus, powered by alternative fuel CNG (Compressed Natural Gas). The measurements were carried out using modern equipment type PEMS (Portable Emission Measurement System) which allows the measurement of gaseous emissions from the flue gas exhaust systems tested object. Based on the survey determined load characteristics, using the obtained values of moments with the speeds of the crankshaft of the engine. Registered reference measuring cycles allowed the results to the test area NTE. In addition, on the basis of unnormalisation ETC test measuring areas designated under the EU procedure 582/2011. The works carried out have shown that the use of mobile devices to road tests of vehicles of category HDV (Heavy Duty Vechicle) is justified in order to determine the actual level of emissions.
14
Content available remote Badania zużycia energii przez samochód elektryczny w warunkach ruchu w mieście
PL
Spośród możliwych kierunków rozwoju motoryzacji szczególnie duże nadzieje wiąże się obecnie z zastosowaniem napędów elektrycznych. Istotny problem stanowi ocena zużycia energii przez samochody elektryczne w warunkach odpowiadających ich typowemu użytkowaniu, tzn. w miastach. W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia energii przez samochód elektryczny Renault Fluence Z.E. w warunkach ruchu w mieście. Zużycie energii mierzono uwzględniając sprawność ogólną pojazdu, obejmującą sprawności napędu, odzyskiwania energii hamowania oraz ładowania akumulatorów. Wyznaczono średnie drogowe zużycie energii przez samochód elektryczny. Uzyskane wyniki porównano ze średnim drogowym zużyciem energii przez samochód z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym.
EN
Among the possible directions of the development of motorization, the possible use of electric drive is regarded as very promising solution. Evaluation of electric car energy consumption in conditions corresponding to its typical use, i.e. in the cities, has always been an important problem. The paper presents the results of the research on energy consumption of electric car Renault Fluence Z.E. in city traffic conditions. Energy consumption has been measured taking into account the overall efficiency of the car, which include drive efficiency, regenerative braking efficiency and battery charging efficiency. Average road energy consumption of the electric car has been determined. The results were compared with the average road energy consumption of a car with an internal combustion engine, both spark ignition and compression ignition.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań emisji zanieczyszczeń z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Scharakteryzowano pojazdy pod względem zastosowań oraz zamieszczono wyniki badań emisji związków gazowych i cząstek stałych w aspekcie badań homologacyjnych. Na tej podstawie zdefiniowano wskaźnik emisji pojazdu, który wskazuje na krotność zwiększenia (lub zmniejszenia) emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego w stosunku do limitu homologacyjnego. Wskaźnik taki osobno dla każdego zanieczyszczenia wyznaczono dla pojazdów lekkich (samochodów osobowych) oraz dla pojazdów ciężkich: samochodów ciężarowych i autobusów.
EN
The article characterizes state-of-the-art PEMS (Portable Emission Measurement System) equipment for exhaust emissions measurement under actual operating conditions. This equipment allows measurement of the exhaust emissions from all modes of transport. Besides the article contains the results of exhaust emission research for engines of a variety of transport applications such as light duty vehicles, heavy-duty vehicles or non-road vehicles (farm tractors, groundwork and forest machinery).Own exhaust emission research results performed under different traffic conditions of new motor vehicles fuelled with different fuels (gasoline, diesel fuel and natural gas) have been compared with the type approval values that define the vehicle emission indexes. The analysis has been performed in relation to a vehicle but the proposed measurement methodology is also knit to the engine operating conditions. The testing of heavy-duty vehicles described in the book was divided into several stages for which the results obtained for these vehicles were compared for loaded and unloaded vehicles. Ecological advantages of the city buses of different powertrain configurations have been determined (diesel, hybrid) on selected regular bus lines in city centers.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań obciążeń w układzie kierowniczym w tym pomiar sił w drążkach poprzecznych układu kierowniczego. Siły w drążkach są sumowane na listwie zębatej układu kierowniczego i siła wypadkowa na listwie jest przenoszona na koło kierownicy. Ponieważ momenty wokół osi zataczania zwrotnic zależą od szeregu parametrów konstrukcyjnych i od warunków ruchu, stąd i siły w drążkach kierowniczych są funkcją stanu ruchu pojazdu. Do badań wykorzystano samochód FIAT Punto z elektrycznym urządzeniem wspomagającym układ kierowniczy.
EN
zzThe paper presents the methodology of the steering system load testing including the measurement of the forces in the tie rods. The forces in tie rods are summarized on the toothed bar of the steering system and the resultant force is transmitted to the steering wheel. Since the moments/torques around the stub axles depend on many design parameters as well as on the motion conditions, the forces in tie rods are a function of the car motion state. The testing was performed using FIAT Punto with electric power assisted steering system.
PL
W artykule zostały zaprezentowane badania drogowe przeprowadzone w celu weryfikacji opracowanego matematycznego modelu ruchu autobusu miejskiego wyposażonego w automatyczną przekładnię hydromechaniczną. Na bazie autobusu miejskiego zestawiono laboratorium drogowe wyposażone w aparaturę do pomiaru i rejestracji parametrów ruchu autobusu. Podczas badań przeprowadzono wielokrotnie powtarzane rozpędzania autobusu przy zróżnicowanych położeniach organu sterującego dawką paliwa. Wyznaczone eksperymentalnie prędkość autobusu i zużycie paliwa zostały porównane z danymi uzyskanymi na drodze komputerowych symulacji ruchu autobusu. Pozwoliło to na stwierdzenie adekwatności opracowanego matematycznego modelu ruchu autobusu z automatyczną przekładnią hydromechaniczną.
EN
The article presents research carried out to verify a mathematical model of a local bus movement equipped in an automatic hydromechanical transmission. A road laboratory equipped in an equipment for measuring and recording bus movement parameters was created on the basis of a local bus. During the research, bus acceleration at diverse positions of a fuel dosing steering body was repeated many times. Experimentally determined bus speed and fuel consumption were compared with the data obtained on the way of computer simulations of the bus movement. It allowed for stating adequacy of the prepared mathematical model of the bus movement with the automatic hydromechanical transmission.
PL
Na przestrzeni 60 lat działalności w ITS przebadano tysiące samochodów osobowych. W badaniach drogowych dokonano charakterystyk badanych pojazdów porównując je z danymi producenta i wymaganiami współczesnych im przepisów. Na koniec sporządzano wnioski a eksperci z ITS wydawali opinie czy dany samochód nadaje się do eksploatacji (w niektórych wypadkach produkcji) w polskich warunkach drogowych. Opinie z prac badawczych przechowywanych w ITS są dziś niezwykłym źródłem przy odtwarzaniu dziejów polskiej motoryzacji. W artykule zaprezentowano wyniki badań importowanych do Polski jugosłowiańskich samochodów osobowych, które w latach 1964-1965 (Zastava 750) oraz 1973 (Zastava 1100 P) przeszły badania drogowe w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Obecnie to pojazdy, bez których ciężko sobie wyobrazić jakikolwiek zlot miłośników zabytkowych pojazdów militarnych.
EN
Over the 60 years of activity there have been thousands of cars tested at Motor Transport Institute (ITS). The road tests resulted in compiling characteristics of the vehicles comparing them with the manufacturer's specifications and the requirements of the present legislation. These studies were conducted according to a certain pattern. At the end of the tests the conclusions were drawn and the experts from the ITS issued opinions whether the vehicle is fit for use (in some production cases) in the Polish road conditions. The opinions from the test work, kept at the ITS are now valuable source of information for reconstructing the history of Polish automotive industry. The article presents the tests results of the yougoslavian cars imported to Poland in 1945-1990. Currently, these vehicles often participate in many vintage military vehicles rallies.
19
Content available Badania równości nawierzchni lotniskowych
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki z badań podłużnych profili nierówności nawierzchni, jakie zarejestrowano profilografem laserowym na wybranych drogach i płaszczyznach przeznaczonych do naziemnego ruchu i postoju samolotów na jednym z lotnisk wojskowych. Zasadniczym celem tego eksperymentu było porównanie stosowanych współcześnie w odniesieniu do nawierzchni lotnisk i sieci dróg publicznych trzech różnych metod i skal oceny stanu zużycia nawierzchni pod względem równości, który opisuje się za pomocą: wielkości mierzonego prześwitu pod czterometrową łatą (stopień wadliwości, %), wysokości uskoku na krawędziach płyt betonowych (wskaźnik uskoku, mm/m) oraz wpływu profilu nierówności na komfort jazdy pojazdów (wskaźnik IRI, mm/m).
EN
Selected results of the study on longitudinal profiles, registered with a laser profilograph on taxiways and aprons on one of the military airfields, are presented in this paper. Main goal of this experiment is comparison of three different currently used methods and scales for evenness degradation, applied for assessment of pavements of airfields and public roads networks. Degradation of evenness may be described as a measured gap height between surface and 4 m straight edge (faultiness degree, %), faults height (faulting index, mm/m) at joints of concrete slabs and influence of unevenness on ride comfort (International Roughness Index, mm/m).
EN
The paper presents a comparative analysis of the emission of CO, NOx, CO2 and gas mileage for two heavy-duty long haulage vehicles. The tests were performed on the same test road. The test route reflected typical daily operation of heavy-duty vehicles – a drive to the loading/unloading zone and cruise on national roads. In the investigations, the authors used a portable exhaust emissions analyzer (SEMTECH DS, PEMS – Portable Emissions Measurement System). Based on the performed analysis, optimum engine was selected for long haulage vehicles under conditions of Polish transport and logistic infrastructure in terms of fuel consumption.
PL
W artykule przedstawiono porównanie emisji CO, NOx, CO2 oraz przebiegowego zużycia paliwa dla dwóch pojazdów ciężkich przeznaczonych do długodystansowego przewozu towarów. Badania wykonano na tym samym odcinku pomiarowym. Odzwierciedlał on codzienną eksploatację pojazdów ciężkich – dojazd do miejsca załadunku/rozładunku i ruch po drogach krajowych. Do badań wykorzystano mobilny przyrząd SEMTECH DS z grupy PEMS (Portable Emissions Measurement System). Na podstawie przeprowadzonej analizy określono właściwy wybór silnika spalinowego pojazdu ciężkiego w aspekcie zużycie paliwa dla długodystansowego przewozu towarów w warunkach reprezentujących krajową infrastrukturę transportowo-logistyczną.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.