Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrzyżowanie drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The high concentration of vehicles and pedestrians at traffic lights makes them a common place for road accidents to occur. The main reason for them is the behavior of vehicle drivers and pedestrians, who often violate the traffic law because of incorrect judgments. This study investigates a special type of traffic lights, which are located on places without roads intersection. In the present study, a concept for improving the safety of such traffic lights is suggested. The method suggests a novel algorithm for the detection of pedestrians, based on image processing and a background pattern. The concept of the detection system makes it applicable in different climatic conditions, such as rain, snow, dust, etc., and offers many advantages over the current situation in Bulgaria. The intelligent system only detects pedestrians in the waiting zones, in order to optimize the traffic problems, such as traffic delays, use by disabled people, protection against troublesome users, etc.
2
Content available remote Metoda oceny wpływu typu skrzyżowania drogowego na warunki środowiskowe
PL
Funkcjonowanie systemu transportowego determinowane jest między innymi przez jakość obsługi infrastruktury różnych gałęzi transportu. W przypadku transportu drogowego szczególną rolę odgrywają skrzyżowania drogowe, które umożliwiając obsługę kolizyjnym strumieniom ruchu są wąskim gardłem tego systemu. Dlatego właściwy dobór skrzyżowań drogowych, szczególnie w gęstych sieciach transportowych, może przyczyniać do usprawnienia funkcjonowania systemu transportowego. Wpływ na wybór skrzyżowania drogowego mają projektanci, którzy muszą rozwiązać problemem decyzyjny polegający na wyborze optymalnego rozwiązania. Jednym z pierwszych etapów tego działania jest wybór typu skrzyżowania, który uzależniony jest od wielu czynników. Dlatego w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy typ skrzyżowania ma wpływ na warunki środowiskowe. W tym celu przedstawiono podstawowe założenia metody oceny tej zależności a także wyniki badań prowadzonych na czterech typach skrzyżowań położonych na wielopasowych ciągach ulic.
EN
Functioning of transport system is determine by the quality of service realized by infrastructure of different transport branches. In case of road transport, very important are intersections. These objects are usually a bottleneck in the network. Therefore, the correct selection of the intersection type is really important in the planning and projecting process of infrastructure. So, decision problem have to be solved by the projectors, who have an influence on these process. But the selection of the intersection type is also the multi-criteria problem. Therefore the answer on the question like, does the intersection type have an influence on environmental conditions, have been presented in the article. For this purpose, the basic assumptions of the method of selections the intersection type, and results of the measurements realized at four type of intersection located on multilane arteries, have been presented in the article.
PL
Założenie, że każdy uczestnik ruchu drogowego przestrzega przepisów, idealnie dostosowuje swoje zachowanie do warunków panujących na drodze, jest nierealistyczne, a jako podstawa podejmowania działań może doprowadzić do kolizji i wypadku. W artykule przedstawiono modele teoriogrowe pozwalające zrozumieć zachowania kierowców, którzy umyślnie wymuszają pierwszeństwo przejazdu, a ich jedyną motywacją jest jak najkrótszy czas przejazdu przez skrzyżowanie. Rozważane są dwa rodzaje sytuacji na skrzyżowaniach: z ruchem kierowanym i niekierowanym ze znakiem STOP. Przedstawione modele matematyczne zilustrowano dostępnymi w Internecie nagraniami rzeczywistych zachowań kierowców.
EN
The assumption that each road participant adheres to the rules, ideally adapts his behavior to the prevailing road conditions, is unrealistic, and as the basis for taking action can lead to collisions and accidents. The article presents the theoretical models allowing to understand the behavior of drivers who deliberately enforce the priority of passing, and their only motivation is the shortest travel time through the intersection. Two types of situations at crossroads are considered: with guided and non-guided traffic with the STOP sign. The presented mathematical models are illustrated by the real-life recordings of drivers available on the Internet.
PL
W ostatnich latach coraz częściej do regulacji ruchu na skrzyżowaniach poza terenem zabudowy wykorzystywana jest sygnalizacja świetlna. Umożliwia ona sprawną obsługę wlotów podporządkowanych, jednakże kosztem spadku płynności ruchu mocno obciążonym na kierunku głównym (drodze krajowej). Negatywne skutki działania sygnalizacji łagodzi zastosowanie sterowania zmiennoczasowego, dostosowującego się do ruchu panującego na skrzyżowaniu. Sposób sterowania ruchem oddziałuje nie tylko na warunki ruchu, ale i bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono wpływ wybranych strategii sterowania przy braku wzbudzeń na bezpieczeństwo i sprawność ruchową dla typowych, zamiejskich skrzyżowań zlokalizowanych na drogach krajowych. Porównaniu poddano sterowanie z fazą preferowaną oraz strategię „all red”, która na drogach krajowych jest wykluczona. Przedstawiono model teoretyczny opisujący częstość niekorzystnych przełączeń sygnałów. Analizy szczegółowe przeprowadzono za pomocą skalibrowanego modelu mikrosymulacyjnego skrzyżowania w programie Vissim oraz przygotowanych algorytmów sterowania w VAP. Wyniki wskazują na niewielką efektywność strategii „all red” dla skrzyżowań poza terenem zabudowy z uwagi na sprawność ruchu.
EN
In recent years traffic signals are more widely used on rural high-speed intersections. Traffic signals may interrupt extremely heavy flows to permit the crossing of minor movements that could not otherwise move safely through the intersection. To reduce drawbacks of the signals, vehicle-actuated or adaptive signal control is used. Signal control logic may influence traffic performance as well as road safety. The paper presents analysis of selected low-volume signal timing strategies on road safety and traffic performance for typical rural high-speed intersections located on national roads. Two possibilities for the signal with no traffic demand have been compared: the rest in green stage and the rest in red, of which the letter is prohibited on national roads. To assess road safety, theoretical model of the frequency of subjectively ill-timed signal transitions has been developed. Detailed analyses were performed with calibrated microsimulation model developed in Vissim and signal control logic prepared in VAP. The results indicate low efficiency of the rest in red strategy on traffic performance at rural signalized intersections.
PL
Wydzielenie spod działania sygnalizacji świetlnej pasów dla relacji skrętu w prawo na skrzyżowaniach z sygnalizacją nie jest rozwiązaniem powszechnie występującym w polskich miastach. Jednakże obiekty takie funkcjonują w kilku dużych miastach kraju i są zlokalizowane na najważniejszych dla obsługi komunikacyjnej tych miast ciągach drogowo-ulicznych. Są one zatem ważnym, z punktu widzenia zapewnienia dostatecznej jakości obsługi, elementem sieci drogowo-ulicznej tych miast. Dlatego określenie jednej z najważniejszych charakterystyk tych obiektów tj. przepustowości jest bardzo ważne m.in. dla sterowania i zarządzania ruchem nie tylko na danym obiekcie, ale również w całej sieci. W artykule przedstawiono więc klasyfikację wydzielonych spod działania sygnalizacji świetlnej pasów umożliwiających kierowcom realizację skrętu w prawo na skrzyżowaniach sterowanych. Następnie zaprezentowano badania wielkości umożliwiających określenie wpływu na przepustowość skrzyżowań sterowanych właśnie takich rozwiązań organizacji ruchu.
EN
Signalized intersections with lanes for turning right without signalization is not commonly used in Polish cities. However, such objects are exist in several cities in Poland. Moreover they are localized on the main arteries in those cities. Therefore, they are important points in road network, which determine the level of service in this network. So, estimation of capacity of this intersections is very important for control and traffic management. Paper presents the classification of separated lane from the operation of traffic lights. Then the results of measurements has been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki własnych badań dotyczące wpływu wyświetlaczy czasu montowanych na sygnalizatorach na bezpieczeństwo ruchu drogowego, na przykładzie Torunia. Odpowiedniej analizie poddano cztery skrzyżowania, na których zostały takie urządzenia zamontowane. Wyniki analizy nie potwierdziły znacznego, pozytywnego wpływu wyświetlaczy czasu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wystąpiła zarówno grupa skrzyżowań, na których liczba zdarzeń drogowych w okresie analizy uległa zwiększeniu, jak i grupa skrzyżowań, na których liczba zdarzeń drogowych uległa zmniejszeniu.
EN
The article presents the results of the research undertaken to measure the impact of countdown timers on road safety with the use of the example of the timers installed at the traffic lights in Torun. Four intersections with the installed timers were thoroughly examined. The results of the examination did not confirm a significant, positive impact of timers on road safety. There was a group of intersections at which the number of road accidents during the examination period increased, as well a group of intersections at which the number of road accidents decreased.
PL
W artykule przedstawiono model ruchu na małym skrzyżowaniu wykorzystujący automat komórkowy. Sposoby obliczania przepustowości i warunków ruchu skrzyżowań określają instrukcje wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nie mogą zostać one użyte w przypadku niektórych skrzyżowań oraz w przypadku zmiennych obciążeń ruchem. Nie uwzględniają też części zjawisk powodujących blokowanie strumieni ruchu na wylotach zeskrzyżowania. Zaproponowano więc wykorzystanie automatu komórkowego. Podstawowy model Nagela-Schreckenberga uzupełniono między innymi o procedury zachowania bezpiecznej prędkości oraz możliwość uwzględnienia pojazdów długich. Przewidziano możliwość stosowania w modelu obiektów blokujących strumień pojazdów: przejść dla pieszych, przejazdów kolejowych, przystanków autobusowych, itp. Zaproponowano sposób obliczenia strat czasu na wlotach oraz przepustowości rzeczywistej. Przygotowano i przetestowano uproszczone modelejednopasowego, czterowlotowego,małego skrzyżowania: z pierwszeństwem przejazdu, bez pierwszeństwa przejazdu oraz z sygnalizacją świetlną.Modele wykazały dobrą zgodność z obowiązującymi procedurami obliczeniowymi, szczególnie podczas nierównomiernego obciążenia wlotów. Ze względu na dyskretny charakter modelu niezbędne jest przygotowanie zakresów wartości parametrów wejściowych zależnych od parametrów skrzyżowania i warunków ruchu. Elementy składowe po walidacji pozwolą na budowanie modeli skrzyżowań dowolnego rodzaju.
EN
This paper shows a cellular automata model for smallintersection traffic. The methodsof calculating capacity and lost time for intersections were shown in Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad instructions. However these instructions should not be used for some types of intersectionsand in case of changing load. The calculating models did not include some phenomenon that cause blocking the traffic stream on intersection exits. Usage of a cellular automata was proposed. Basic Nagel-Schreckenbergmodel was extended by inter alia procedures of keeping safe velocity and possibility of using long vehicles. Possibility of using objects which block the stream of vehicles, such as pedestrian and railway crossings, bus stops etc. was included. The method of calculating real capacities and lost time was proposed. Simplified models of one-lane, four-entry priority, non-priority and signalizedsmall intersectionswere prepared and tested. Such models were consistent with obligatory methods of calculation, especially for uneven loads of intersection entries. Due to discreet character of proposed model, it is crucial to prepare the range of entry parameters that depend on intersection parameters and traffic conditions. After the validation of the model, its elements will be used to build models of any kind of intersections.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań prognozowania natężenia ruchu na skrzyżowaniu w Katowicach. Dane wykorzystane do uczenia sieci pochodzą z rzeczywistych pomiarów natężenia ruchu i zostały zarejestrowane przez detektor, umieszczony na wlocie skrzyżowania. Uzyskane wyniki prognozowania zostały porównane z rzeczywistymi danymi i poddane weryfikacji. Badania mają na celu sprawdzenie możliwości i skuteczności wykorzystania sieci neuronowej w inteligentnym systemie zarządzania ruchem miejskim.
EN
The article reviews the results of forecasting traffic intensity at the junction in Katowice. Data used for network learning comes from actual measurements of traffic and were recorded by a detector placed at the inlet junction. The results obtained were compared with the prediction of the actual data and verified. The purpose of the sudy is the feasibility and effectiveness of using neural networks in intelligent urban traffic management system.
PL
Artykuł zawiera prezentację wyników badań przepustowości skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Sprawdzono także wpływ zmian w organizacji ruchu – wprowadzonych na czas robót – na przepustowość skrzyżowania.
EN
In the article have been presented the results of traffic capacity measure on signalized intersection. The influence of temporary traffic organization on capacity have been also examined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości pojazdów w czasie przejazdu przez skrzyżowanie typu rondo. Na tym typie skrzyżowań prędkość pojazdów zależy od parametrów geometrycznych ronda oraz od wartości natężeń ruchu. Artykuł prezentuje wyniki badań własnych autorki.
EN
The results of research of distinguish vehicle groups speeds on roundabouts have been presented in his article. The vehicles speeds on roundabouts depends on geometrical parameters and on vehicle traffic volumes on particular elements of roundabouts. This article presented results of author own researches.
PL
Przy dzisiejszym, szybkim rozwoju techniki praktycznie nie ma możliwości zupełnego wyeliminowania wypadków drogowych. Możliwe jest jednak: ograniczenie ich liczby do minimum, likwidowanie możliwie największej liczby przyczyn ich powstawania oraz minimalizowanie skutków zaistniałych wypadków. Wymaga to podjęcia zorganizowanych działań, prowadzonych wspólnie przez wiele różnych instytucji, takich jak: administracja drogowa, jednostki badawcze, policja, służby ratownicze i medyczne, producenci pojazdów, instytucje ubezpieczeniowe, środki masowego przekazu i inne. Jednym z często stosowanych w ostatnich latach sposobów ograniczania liczby wypadków drogowych na terenach miast jest stosowanie uspokojenia ruchu. W artykule przytoczono problem stosowania środków uspokojenia ruchu w obszarze skrzyżowań zlokalizowanych na terenach zabudowy.
EN
With contemporary fast transport development it is practically not possible completely eliminated traffic accidents. Nevertheless it is possible limited number of accidents to minimum, liquidation the most number of its reasons and accidents effects minimize. This required made an effort operations organized together by different institutions like: road administrations, research institutes, the police, rescue and medical parties, cars producers, insurance services, the mass media etc. One of most often last years applied way to minimize number of accidents in towns is action called traffic calming. The applications of traffic calming elements on intersections in built-up area issues have been presented in this article.
EN
The paper presents results of investigations carried out in 2005 at six crossroads in Zabrze. The investigations comprised determinations of vehicular traffic intensity, observations of meteorological conditions and, as a main subject, determinations of concentrations of PM2.5 and PM10 at all observed sites. Structure of ambient aerosol in the vicinity of crossroads was compared with the structure of aerosol at a reference measuring point, located beyond effects of vehicular traffic, by determining a share of PM2.5 in PM10 for each site. At a selected crossroad the measurements lasted 11 days and the sampled dust was analyzed for chemical composition of surface of its particles with the use of the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Both the most abundant and trace elements in the surface layer of dust sampled at the crossroads were identified.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w 2005 r. przy sześciu skrzyżowaniach w Zabrzu. Pomiary dotyczyły określenia natężenia ruchu na skrzyżowaniach, obserwacji parametrów meteorologicznych i przede wszystkim wyznaczenia stężeń pyłu PM2,5 i PM10 we wszystkich badanych punktach. Porównano strukturę aerozolu w okolicy skrzyżowań ze strukturą aerozolu w punkcie odniesienia oddalonym od wpływu komunikacji poprzez wyliczenie udziału PM2,5 w PM10 w każdym punkcie. W jednym z punktów pomiarowych pomiary prowadzono kilkanaście dni, a pobrane próby PM 10 poddano analizie składu chemicznego powierzchniowej warstwy pyłu metodą XPS. Zidentyfikowane zostały główne oraz występujące w śladowych ilościach pierwiastki na powierzchni pyłu pobranego przy skrzyżowaniu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.