Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autobus elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano zależności empiryczne, opisujące opory ruchu autobusów elektrycznych i trolejbusów. Przedstawiono szereg wzorów, opartych na równaniu Davisa, opisujących opór ruchu pojazdu jako kwadratową funkcję prędkości jazdy. Większość zależności związana jest z masą lub obciążeniem osi pojazdu oraz z oporem aerodynamicznym w czasie ruchu pojazdu. Artykuł stanowi próbę usystematyzowania istniejących zależności, opracowanych przez wielu autorów, które zostały przedstawione w literaturze przedmiotu. Takie zestawienie jest pomocne w inżynierskich obliczeniach szacunkowego zużycia energii, wykorzystywanych zarówno w fazie projektowej pojazdu, jak i w procesie oceny zużycia energii na cele trakcyjne. Przedstawiono i omówiono procedury SORT, które są wykorzystywane do oceny zużycia energii pojazdów z napędem elektrycznym, również z uwzględnieniem sprawności ładowania zasobnika energii. W artykule omówiono oszacowanie dokładności obliczeń teoretycznych sił oporów ruchu ze wskazaniem na konieczność weryfikacji wyników symulacji z wynikami uzyskanymi w warunkach rzeczywistej eksploatacji.
EN
The article presents empirical formulae, describing the drag resistance of various types of traction vehicles such as electric busses and trolleybuses. It is presented formulas, based on Davis equation, describing the vehicle's resistance to motion as a square function of driving speed. Most of the equations are related to the mass or axle load of the vehicle and to the aerodynamic resistance during the movement of the vehicle. The article is an attempt to systematize the existing mathematical descriptions of drag resistance, which are presented in the several publications on the subject and were developed by many authors. Such a comparison is helpful in engineering calculations of estimated energy consumption, used in the design phase of the vehicle as well as in the process of evaluating energy consumption for traction purposes. This paper presents the SORT procedures, which are used in order to evaluate energy consumption of electric vehicles, taking into consideration the efficiency of the on board energy storage system. This article discusses the estimation of the accuracy of theoretical calculations of resistance forces with the indication of the need to verify the results of the simulation with the results obtained under conditions of actual operation.
2
Content available remote Innowacyjny (nieznacznie) pojazd dla naziemnego transportu miejskiego
PL
W artykule przedstawiono propozycję skonstruowania pojazdu dla naziemnego transportu miejskiego wykorzystującego system tramwajowy (pobór prądu z sieci trakcyjnej, wydzielone torowiska), ale z możliwością opuszczania torowiska i korzystania z akumulatorów lub stacji ładowania. Pozwoli to na tymczasowe lub docelowe wydłużanie istniejących tras i doprowadzenie wielkopojemnego taboru do gęsto zabudowanych osiedli. Na bazie przeglądu nowoczesnych rozwiązań sformułowano tezę że opracowanie (nieznacznie) innowacyjnego pojazdu jest „na wyciągnięcie ręki”. Pokazano możliwości wprowadzenia nowego taboru na przykładzie wrocławskim. Niemniej, proponowane rozwiązanie może być atrakcyjne także dla innych, co najmniej polskich miast.
EN
The article presents a proposal for constructing a vehicle for urban ground transport using a tram system (current consumption from the catenary, separate tracks), but with the option of leaving the track and using batteries or charging stations. This will allow for temporary or target extension of existing routes and for bringing large-scale rolling stock to densely built-up housing estates. Based on the review of modern solutions, the thesis was formulated that the development of an (slightly) innovative vehicle is "at your fingertips." The possibilities of introducing new rolling stock were shown on the example of Wroclaw. Nevertheless, the proposed solution may also be attractive to other, at least Polish cities.
EN
The estimation of energy consumption has become an important prerequisite for planning the implementation of electric buses and the required infrastructure for charging them in public urban transport. The article proposes a model for estimating electric bus energy consumption for the bus line of public urban transport. The developed model uses a deep learning network to estimate bus energy consumption, stop by stop, accounting for the road characteristics. The aim of the research was to develop a neural model for estimating electric energy consumptionso that it can be easily applied in large bus networks using real data sources that are widely available to bus operators. The deep learning networks allow for the effective use of a large number of sample data (big data). The energy needed to power a buswhich travels a distance from a bus stop to a bus stop is a function of selected parameters, such as distance between stops, driving time between stops, time at the bus stop, average number of passengers, the slope of the road, average speed between stops, extra energy–fixed value for the section. The given relationships were mapped using a neural network. A neural model for estimating the energy consumption of an electric bus can be used in works for determining the necessary battery capacity, for the design of optimized charging strategies and to determine charging infrastructure requirements for electric buses in a public transport network.
PL
Ocena zapotrzebowania na energię stała się ważnym warunkiem wstępnym planowania wdrażania autobusów elektrycznych oraz wymaganej infrastruktury do ich ładowania w publicznym transporcie miejskim. W artykule zaproponowano model szacowania zużycia energii przez autobus elektryczny dla linii autobusowej przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. W opracowanym modelu do wyznaczenia zapotrzebowania na energię autobusu na odcinku drogi od przystanku do przystanku z uwzględnieniem charakterystyki drogi lokalnej użyto sieci neuronowej typu deep learning. Celem badań było opracowanie neuronowego modelu szacowania zużycia energiielektrycznej tak, aby można go było łatwo zastosować w dużych sieciach autobusowych przy użyciu rzeczywistych źródeł danych, które są powszechnie dostępne dla operatorów transportu autobusowego. Użycie sieci typu deep learning pozwala na efektywne wykorzystanie dużej liczbydanych wzorcowych (tzw. big data). Przyjęto, że wartość energii potrzebna do pokonania odległości od przystanku do przystanku autobusowego jest funkcją wybranych parametrów, takich jak: odległość między przystankami, czas trwania jazdy na odcinku między przystankami, czas przebywania autobusu na przystanku, średnia liczba pasażerów, kąt nachylenia drogi, średnia prędkość na odcinku, energia dodatkowa –stała wartość dla odcinka. Podane zależności zostały odwzorowane za pomocą sieci neuronowej. Neuronowy model oszacowania zużycia energii przez autobus elektryczny może zostać użyty w pracach mających na celu określenie niezbędnej pojemności akumulatorów, zaprojektowanie zoptymalizowanych strategii ładowania oraz określenie wymogów w zakresie infrastruktury ładowania dla autobusów elektrycznych w sieci transportu publicznego.
PL
Idea zrównoważonej mobilności jest jedną z kluczowych koncepcji odpowiadających na potrzebę ograniczenia negatywnych skutków przemieszczeń, szczególnie na obszarach miejskich. Dokumenty Unii Europejskiej wskazują szereg działań, które mogą sprzyjać równoważeniu mobilności. Wśród nich istotne miejsce zajmuje koncepcja zwiększania efektywności energetycznej procesów transportowych poprzez stosowanie niskoemisyjnych źródeł zasilania pojazdów, w tym elektryfikację środków transportu. Celem opracowania jest ustalenie czy działania podejmowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, działającą od 2017 r. w centralnej części województwa śląskiego, w zakresie elektryfikacji organizowanego przez nią transportu autobusowego można uznać za działania realizujące cele polityki zrównoważonej mobilności. Artykuł zawiera: przegląd aktualnych badań dotyczących polityki zrównoważonej mobilności, próbę zdefiniowania pojęcia elektromobilności, wskazanie możliwości jej zastosowania w publicznym transporcie autobusowym, identyfikację uwarunkowań prawnych wdrażania elektromobilności w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce, uwarunkowania działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roli organizatora publicznego transportu zbiorowego oraz podmiotu odpowiedzialnego za realizację polityki zrównoważonej mobilności, a także analizę działań podejmowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i działających na jej rzecz operatorów w zakresie elektryfikacji taboru autobusowego. Wyniki badania oparte są m.in. na analizie krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, aktów prawa wspólnotowego i krajowego, dokumentów strategicznych i operacyjnych podmiotów różnych szczebli administracji oraz danych źródłowych pozyskanych w trakcie wywiadów bezpośrednich z pracownikami największego organizatora publicznego transportu zbiorowego w województwie śląskim. W badaniu wykorzystano również wyniki obserwacji uczestniczącej autora opracowania.
EN
The idea of sustainable mobility is one of the key concepts responding to the need to reduce the negative effects of transport, particularly in urban areas. European Union documents indicate a number of actions which can help to balance mobility. Among them, the concept of increasing the energy efficiency of transport processes through the use of low-emission sources of vehicle power, including electrification of vehicles, occupies an important place. The aim of the study is to determine whether the actions taken by the GZM Metropolis, operating since 2017 in the central part of the Silesian Voivodship, in the field of electrification of the bus transport it organises can be considered as actions implementing the objectives of sustainable mobility policy. The article contains: a review of current research on sustainable mobility policy, an attempt to define the concept of electromobility, an indication of the possibility of its application in public bus transport, identification of legal conditions for the implementation of electromobility in public transport in Poland, conditions for the activity of the GZM Metropolis as a public transport authority and an entity responsible for the implementation of sustainable mobility policy, as well as an analysis of actions taken by the Metropolis GZM and its operators in the field of bus fleet electrification. The results of the study are based, among other things, on an analysis of national and foreign literature on the subject, acts of the European Community and national law, strategic and operational documents of entities at various levels of administration and source data obtained during direct interviews with employees of the largest public transport organiser in the Silesian Voivodeship. The results of the participant observation of the author of the study were also used in the research.
PL
Dynamiczne zmiany klimatyczne oraz wyczerpujące się złoża konwencjonalnych źródeł energii zmusiły ludzkość do wykorzystywania alternatywnych technologii zeroemisyjnych. Obserwowany wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi i systemami fotowoltaicznymi przyczynił się do przeprowadzenia analiz dotyczących konstruowania i warunków pracy instalacji solarnej zintegrowanej z dachem elektrycznego autobusu miejskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy eksploatacyjno-ekonomicznej stwierdzono, że tego typu rozwiązanie w polskich warunkach klimatycznych może pokryć tylko niewielką część zapotrzebowania energetycznego pojazdu. Jego wprowadzenie wydaje się być jednak uzasadnione ze względów ekologicznych.
EN
Dynamic climate changes and depleting deposits of conventional energy sources have forced mankind to use alternative zero-emission technologies. The observed increase in interest in electric vehicles and photovoltaic systems has contributed to the design, as part of article, of a solar installation integrated into the roof of an electric city bus. Based on the conducted operational and economic analysis, it was concluded that such a solution in Polish climatic conditions can cover only a small part of the energy demand of the vehicle. However, its introduction appears to be justified for ecological reasons.
PL
Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji wzrastającej liczby autobusów z napędem alternatywnym na rynku europejskim umożliwiają doskonalenie produktu, budując równocześnie jego przewagę technologiczną nad tradycyjnymi rozwiązaniami, jakimi są pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w silnik Diesla. Zasadniczym celem autorów niniejszej publikacji, aktywnie uczestniczących w procesie projektowania autobusu nagrodzonego tytułem „Bus of the Year 2017”, jest zebranie i przedstawienie zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji systemów przeznaczonych do autobusów miejskich z napędem elektrycznym. Ze szczególną uwagą zostanie omówiona architektura nadzorczo-sterująca odpowiedzialna za koordynację prac poszczególnych układów pojazdu oraz napęd elektryczny wspierany przez systemy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. W artykule przedstawiony zostanie dobór kluczowych elementów systemów napędowego oraz sterującego, umożliwiający realizację specyficznych dla rynku autobusowego funkcji. Analiza pozostałych układów, takich jak źródła i magazyny energii, przyczyni się do zobrazowania konieczności kompleksowego podejścia związanego z projektowaniem autobusów elektrycznych. Odpowiedni dobór podzespołów oraz algorytmy sterowania, które mają znaczący wpływ na zużycie energii przez pojazd, poddawane są procesom optymalizującym, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji oraz decyzje klientów dotyczące zakupu pojazdów.
EN
The experience gained during operation of emerging number of buses equipped with alternative propulsion on the European market leads to the product development and technical advantage over the traditional public transport vehicles fitted out with internal combustion engines. The main goal of the authors, engaged in designing vehicle awarded with title „Bus of the Year 2017”, is to gather and present issues regarding designing and operating systems constructed for urban buses equipped with electric propulsion purposes. Special attention will be paid to the supervisory and control architecture responsible for coordinating the work of individual vehicle systems and the electric drive supported by systems ensuring safety of use. The article presents the selection of key elements of drive and control systems, enabling the implementation of bus-specific functions. Other systems, such as energy sources and energy storage, subject to analysis, will help to illustrate the need for a comprehensive approach related to the design of electric buses. Appropriate selection of components and control algorithms that have a significant impact on the energy consumption of the vehicle are subjected to optimization processes, which directly translates into a reduction in operating costs and customer decisions regarding the purchase of vehicles.
PL
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach stał się forum dyskusji dotyczącej rozwoju kluczowych dziedzin gospodarki w poszanowaniu ochrony klimatu Ziemi. [dyskutowano:] W jakim kierunku rozwija się przemysł w transporcie miejskim w Polsce w poszanowaniu ochrony klimatu Ziemi?
PL
Celem artykułu było opisanie wpływu eksploatacji autobusów zasilanych energią elektryczną na jakość powietrza w Zielonej Górze. Przeanalizowano emisję węglowodorów, tlenków azotu, dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych przed dokonaniem wymiany taboru na autobusy elektryczne oraz po jej zakończeniu. Do obliczeń wykorzystano maksymalne wartości emisji spalin określone normami EURO oraz liczbę kilometrów pokonanych przez autobusy przypisane do każdej z nich. Wyniki porównano również z badaniami jakości powietrza w mieście przeprowadzonymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W pracy przedstawiono także normy prawne kształtujące wpływ pojazdów wykorzystywanych w transporcie publicznym na ochronę środowiska oraz opisano system transportu publicznego w Zielonej Górze.
EN
The aim of the article was to describe the influence of exploitation of electric buses on air quality in Zielona Góra. The emission of hydrocarbons, nitrogen oxides, carbon dioxide and particulate matter was analyzed before and after the replacement of the bus fleet to electric. For calculations author used the European emission standards for buses (EURO) and number of kilometres made by buses in Zielona Góra. The results were compared with air quality tests made by Chief Inspectorate of Environmental Protection. The article describes also the public transport system in Zielona Góra and ecological legal standards in public transport in Poland.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia związane z oddziaływaniem układów ładowania autobusów elektrycznych na warszawski system elektroenergetyczny jak również dokonano próby analizy zastosowania układów zasobników energii celem minimalizacji oddziaływania tych układów na sieć. Na bazie rzeczywistych pomiarów stacji ładowania autobusów jak również symulacji dokonana została próba oceny potencjalnych skutków wprowadzenia znacznej liczby stacji ładowania autobusów na miejski system energetyczny Dodatkowo, z uwagi na ograniczenia przestrzenne i techniczne, autorzy dokonali próby oceny zasadności implementacji magazynów energii w stacjach SN/nN zasilających układy ładowania.
EN
This paper presents issues related to the impact of electric bus charging systems on the distribution power system as well as the analysis of the use of energy storage systems to minimize the impact of these systems on the network. On the basis of real measurements of bus charging stations as well as simulations, an attempt was made to assess the potential effects of introducing a significant number of bus charging stations for the distribution power system. Additionally, due to spatial and technical limitations, the authors will analyze the reasonableness of the implementation of energy storage in MV/LV stations.
EN
In recent years, the UBAC has seen severe traffic congestion, resulting in various environmental and traffic problems at the university and its environs. This congestion was due to the significant expansions in buildings andan increase in the number of colleges in addition to the extensive use of private transport modes by students and university employees. This research was an attempt to find a solution for transportation problems in the UBAC, through studying the current transportation system inside the campus, and then suggesting alternatives to enhance the situation in the Campus and its environs as well. The study solutions focused on replacing the current diesel buses with battery-electric buses and restricting some of the private cars toward the Campus. This study supposes this transformation will reduce the CO2 emissions by (54%) in the morning peak hours and by (64%) in the afternoon peak hours, enhance the Passenger Car Unit (PCU) by (31%) in the morning peak hours and by (41%) in the afternoon peak hours, and will improve parking capacity by 114% inside the campus.
11
PL
Podczas kolejowych targów Trako w Gdańsku, firma Medcom zaprezentuje innowacyjne rozwiązania energoelektroniczne dla transportu szynowego oraz rynku autobusów elektrycznych. Dodatkowo na torach wystawienniczych będzie można zobaczyć aż 4 pojazdy wyposażone w energoelektronikę Medcomu.
EN
During the Trako railway fair in Gdańsk, Medcom will present innovative power electronics solutions for rail transport and the electric bus market. In addition, as many as 4 vehicles equipped with Medcom power electronics will be presented on the exhibition tracks.
PL
Artykuł obrazuje współczesną sytuację i problemy związane z logistyką miejską, a także prezentuje rozwiązania, które w sposób przyjazny środowisku przyczyniają się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich. Celem referatu jest ukazanie korzyści związanych z inwestycją w elektromobilność na użytek mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Podane zostały przykłady, które wprowadzone do codziennego życia mieszkańców miast, w sposób przyjazny środowisku naturalnemu poprawią przede wszystkim funkcjonowanie w wielkim mieście. Dodatkowo została przeprowadzona analiza porównawcza, mająca na celu porównanie kosztów dojazdu samochodem własnościowym wraz z metodą carsharingu, czyli wypożyczenie samochodu od firmy zewnętrznej.
EN
The lecture shows not only the contemporary situation and issues connected with urban logistics, but also presents environmentally friendly solutions which contribute to the implementation of sustainable development in urban agglomerations. The main purpose of the report is to reveal the advantages of investment in electromobility for inhabitants living in metropolitan areas. There have been described proper examples, that implemented to people’s everyday life, in an eco-friendly way improve the functioning of the city. Furthermore, the comparative analysis that has been made, shows the comparison of costs in using own car and in using carsharing - renting a car from external company.
PL
Aktualnie w miastach i aglomeracjach toczy się szeroka dyskusja na temat przyszłości taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym. Podmioty i instytucje odpowiedzialne za rozwój floty autobusów zmagają się z problemem, który można zdefiniować następująco: w jaki sposób dostosować swoją flotę do narastających wymagań ekologicznych? Jednym z wariantów jest konwersja obecnie użytkowanej konwencjonalnej lub mieszanej floty do floty złożonej wyłącznie z autobusów elektrycznych. W artykule zdefiniowano bariery utrudniające osiągnięcie w publicznym transporcie zbiorowym 100% floty autobusów elektrycznych oraz przedstawiono możliwe strategie wdrażania do eksploatacji autobusów elektrycznych. Autorzy skupili się na uwarunkowaniach praktycznych i organizacyjnych realizacji procesu konwersji floty, abstrahując od analiz ekonomicznych. W artykule przedstawiono także zakończone i aktualnie realizowane prace naukowo-badawcze wspomagające rozwój elektromobilności w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego. Prace te finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a realizowane w konfiguracji międzynarodowej, w celu lepszego uwzględnienia różnych uwarunkowań lokalnych, występujących w poszczególnych krajach.
EN
Currently there is a broad discussion in cities and agglomerations about the future of bus fleets used in public transport. The entities and institutions responsible for the bus fleet development are facing a problem that can be defined as follows: how to adapt the fleet to the growing environmental requirements? One of the options is the conversion of the fleet functioning nowadays – conventional or mixed – to a 100% electric bus fleet. The article defines the barriers hindering the achievement of 100% electric bus fleet in public transport as well as shows possible strategies of introduction of electric buses into operation. The authors focused on practical and organisational factors of the fleet conversion process, not including an economic analysis. The article also presents completed and current research and development works supporting development of implementation of the electric buses to public transport. These works are financed by the National Centre for Research and Development and are realised on the international forum enabling better consideration of different local conditions of different countries.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z przyłączaniem nowych punktów ładowania autobusów elektrycznych, wyzwań stawianym operatorom systemów dystrybucyjnych, a także oddziaływaniem układów ładowania autobusów elektrycznych na system elektroenergetyczny w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną i jakości energii.
EN
This paper presents issues related to the connection of new charging points for electric buses, challenges faced by distribution system operators, as well as the impact of electric bus charging systems on the power system in the context of increased demand for electric energy and energy quality.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem, spotykane we współczesnym transporcie publicznym, zwłaszcza w przypadkach coraz częściej wprowadzanych w nim Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne wskazują na silne powiązania sfery technicznej z systemem informatycznym (organizacyjnym) publicznego transportu zbiorowego, zapewniającego jego ochronę przed niepożądanymi zewnętrznymi ingerencjami, pochodzącymi od osób (lub organizacji), próbujących zakłócić jego funkcjonowanie. Istotne znaczenie posiada m.in. układ funkcjonujących sieci linii autobusowych oraz organizacja pracy autobusów na liniach (rozkład jazdy) i jego powiązania informatyczne, monitoring oraz zabezpieczenia systemu przed ingerencją zewnętrzną. Zasadniczym celem cyberbezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w aglomeracjach miejskich przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, zawartych w inteligentnych systemach informatycznych, chroniących bezpieczeństwo i niezawodność działania transportu publicznego.
EN
The article presents threats related to broadly understood cybersecurity, encountered in modern public transport, especially in cases of increasingly introduced Intelligent Transport Systems (ITS). Experience to date has shown strong links between the technical sphere and IT system of public transport, ensuring its protection against unwanted externa l interference from people (or organizations) trying to disrupt its functioning. The following - inter alia - are of a key importance: the system of existing bus network as well as organization of bus work on routes (schedule) and its IT links, monitoring and system protection against external interference. The main goal of cybersecurity in public transport is to increase the level of cybersecurity in city agglomeration by increasing the availability of hardware and IT tools, included in intelligent transport systems, protecting safety and reliability of operation of public transport.
PL
Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem zeroemisyjnych autobusów elektrycznych w transporcie publicznym nieodłącznie związane jest z problematyką rozbudowy infrastruktury ładowania dla wspomnianych pojazdów. Możliwości wsparcia układów doprowadzających energię elektryczną do magazynów energii zamontowanych w autobusie dodatkowo wspiera sposobność do wykorzystania coraz dojrzalszych technologicznie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw foto-woltaicznych konwersujących energię promieniowania słonecznego na możliwą do wykorzystania w układach ładowania energię elektryczną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji oraz aktów prawnych wspierających proces wprowadzania autobusów elektrycznych w transporcie publicznym oraz budową infrastruktury doprowadzającej energię do baterii pojazdu. Rozważone zostaną dostępnych technologie najczęściej stosowanych układów ładowania autobusów elektrycznych. Ponadto przedstawiona zostanie koncepcja stacji współpracującej z hybrydowym system wytwórczym opartym na odnawialnych źródłach energii.
EN
The growing interest in the use of zero-emission electric buses in public transport is inextricably linked to the development of charging infrastructure for these vehicles. Possibilities of supporting systems supplying electricity to energy stores installed on the bus additionally supports the opportunity to use well technologically developed renewable energy sources, in particular photo-voltaic cells that convert solar energy into possible for use in electric energy charging systems. The purpose of this article is to present regulations and legal acts supporting the process of introducing electric buses in public transport as well as available technologies and charging systems of such vehicles. In addition, the concept of a station cooperating with based on renewable energy soruces system will be presented.
PL
Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji wzrastającej liczby autobusów z napędem alternatywnym na rynku europejskim umożliwiają doskonalenie produktu budując równocześnie jego przewagę technologiczną nad tradycyjnymi rozwiązaniami, jakim są pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w silnik Diesla. Zasadniczym celem autorów niniejszej publikacji, aktywnie uczestniczących w procesie projektowania nagrodzonego tytułem „Bus of the Year 2017” autobusu jest zebranie i przedstawienie zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji systemów przeznaczonych do autobusów miejskich z napędem elektrycznym. Ze szczególną uwagą zostanie omówiona architektura nadzorczo - sterująca odpowiedzialna za koordynację prac poszczególnych układów pojazdu oraz napęd elektryczny wspierany przez systemy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. W artykule przedstawiony zostanie dobór kluczowych elementów systemów napędowego oraz sterującego, umożliwiający realizację specyficznych dla rynku autobusowego funkcji. Poddane analizie pozostałe układy, takie jak źródła i magazyny energii przyczynią się do zobrazowania konieczności kompleksowego podejścia związanego z projektowaniem autobusów elektrycznych. Odpowiedni dobór podzespołów oraz algorytmy sterowania, które mają znaczący wpływ na zużycie energii przez pojazd, poddawane są procesom optymalizującym, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji oraz decyzje klientów dotyczące zakupu pojazdów.
EN
The experience gained during operation of emerging number of buses equipped with alternative propulsion on the European market leads to the product development and technical advantage over the traditional public transport vehicles fitted out with internal combustion engines. The main goal of the authors, engaged in designing vehicle awarded with title „Bus of the Year 2017”, is to gather and present issues regarding designing and operating systems constructed for urban buses equipped with electric propulsion purposes. Special attention will be paid to the supervisory and control architecture responsible for coordinating the work of individual vehicle systems and the electric drive supported by systems ensuring safety of use. The article presents the selection of key elements of drive and control systems, enabling the implementation of bus-specific functions. Other systems, such as energy sources and energy storage, subject to analysis, will help to illustrate the need for a comprehensive approach related to the design of electric buses. Appropriate selection of components and control algorithms that have a significant impact on the energy consumption of the vehicle are subjected to optimization processes, which directly translates into a reduction in operating costs and customer decisions regarding the purchase of vehicles.
19
Content available remote Nowatorski napęd elektryczny autobusu miejskigo
PL
W artykule zaprezentowano najważniejsze zalety silników elektrycznych stosowanych w autobusach z napędem elektrycznym. Opisano podstawowe wady i zalety silników synchronicznych z magnesami trwałymi. W dalszej części artykułu opisano nowatorskie rozwiązania, jakie zastosowano w konstrukcji silnika typu SMwsK280M20 oraz jego podstawowe dane konstrukcyjne. Przedstawiono parametry elektromechaniczne silnika oraz metodę doboru i kształtowania optymalnej charakterystyki napędu. Zoptymalizowane układy napędowe autobusów i innych pojazdów mogą przyczynić się do znacznego upowszechnienia autobusów z napędem elektrycznym, co przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin w miastach oraz poprawę komfortu życia jego mieszkańców. Odpowiednia konstrukcja pojazdu elektrycznego i jego inteligentne sterowanie pozwoli wykorzystać energię hamowania do ładowania akumulatorów trakcyjnych.
EN
The article presents the most important advantages of electric motors used in electric buses. The main advantages and disadvantages of synchronous motors with permanent magnets are described. The following part of the article describes innovative solutions used in the construction of SMwsK280M20 motor and its basic construction data. Electromechanical parameters of the motor as well as the method of selecting and shaping the optimal drive characteristics are presented. Optimized drive systems of bus may help to propagate the use of electric buses. This will contribute to reduction of exhaust gas emission in cities and improved life comfort of the population. Appropriate design of electric vehicle and intelligent control will make it possible to use braking energy for charging traction batteries.
PL
W końcu marca br. pokazano na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang (NTU) w Singapurze pierwszy na świecie, w pełni elektryczny, 12-metrowy autonomiczny autobus miejski, który zaliczył już pomyślnie próbny kurs z pasażerami na pokładzie.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.