Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacyjność cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
PL
Przepisy stawiają wysokie wymagania izolacjom instalacji w budynkach. Obok ochrony cieplnej, przeciwwilgociowej i akustycznej bardzo istotne są też wymagania związane z nierozprzestrzenianiem ognia. Instalacje mogą bowiem przechodzić przez różne strefy pożarowe lub wręcz służyć wentylacji pełniącej jednocześnie funkcję oddymiania. Jednak nie zawsze i nie wszędzie konieczne jest stosowanie izolacji niepalnych.
4
Content available remote Okna do budynków energooszczędnych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia nowelizacji ustawy [1] o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków1, opracowanej zgodnie z priorytetowymi kierunkami Narodowego Programu Mieszkaniowego [2]. Program ten zakłada zwiększenie efektywności dopłat publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, w ramach realizacji celu pt. „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej”.
EN
The article presents the basic assumptions of the amendment to the Act on supporting thermomodernization and renovation of buildings, developed in accordance with the priority directions of the National Housing Programme. This programme assumes increasing the effectiveness of public subsidies implemented from the funds of the Thermomodernization and Renovations Fund, as part of the implementation of the objective entitled ‘Improving housing conditions of the society, technical condition of housing resources and increasing energy efficiency’.
7
Content available remote Odzież ciepłochronna w aspekcie zmian wymagań w normie PN-EN 342
PL
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy. W przypadku narażenia pracownika na szkodliwe oddziaływanie środowiska zimnego, pracodawca musi zapewnić mu odpowiednio dobraną ciepłochronną odzież, spełniającą wymagania zapisów normy PN-EN 342:2018-01. Z uwagi na istotne zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowym wydaniu wymienionego dokumentu, w szczególności w aspekcie metodyki badań izolacyjności cieplnej z wykorzystaniem manekina termicznego, w artykule zamieszczono informacje nt. różnic pomiędzy wydaniami normy PN-EN 342 z 2006 r. oraz 2018 r. Wyjaśniono również pojęcia związane z oceną skuteczności ochrony odzieży przed zimnem.
EN
In accordance with the Polish law, employers are expected to provide employees with safe working conditions. In case of the possible exposure of the employees to the harmful influence of the cold environment, the employer has to provide them with properly selected protective clothing against cold, and in this instance "properly" equals meeting the requirements of PN-EN 342:2018-01. Due to significant changes that were introduced in the new edition of the above-mentioned document, in particular in relation to methodology of testing of thermal insulation with a use of a thermal manikin, the following publication contains Information about the differences between the editions of the PN-EN 342 standard from 2006 and 2018. The concepts related to the assessment of the performance of clothing protecting against cold were also explained.
PL
Obecnie na rynku odzieżowym dostępne są różnorodne wyroby tekstylne. Główny problem dotyczący wyboru odpowiedniego wyrobu odzieżowego związany jest z jego właściwym dopasowaniem do sylwetki użytkownika. Producenci wytwarzają odzież w różnych rozmiarach jednakże pomiędzy dwoma zbliżonymi rozmiarami występują różnice stałych wartości liczbowych, które zawierają się w zakresie odczuwalności dla danego rozmiaru. Wobec tego oprócz odpowiedniego dopasowania bardzo ważna jest ocena subiektywna użytkownika odnosząca się do rodzaju materiału, koloru, fasonu oraz komfortu użytkowania. W artykule podjęto próbę oceny stopnia dopasowania rajstop do użytkownika.
EN
Currently, various textile products are available on the clothing market. The main problem with choosing the right clothing product is related to its proper fitting to the user's silhouette. Manufacturers produce the clothing in various sizes, however, between two similar sizes there are differences in fixed numerical values that are within the perceptibility range for a given dimension. Therefore, in addition to the appropriate fit, the user's subjective assessment of the type of material, color, shape and comfort of use is very important. The article attempts an analytical assessment of the pantyhose fit to the user.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia środowiskowe w wymaganiach podstawowych. Omówiono: nośność i stateczność konstrukcji, higienę, zdrowie i środowisko, usuwanie odpadów stałych, ochronę środowiska wewnętrznego, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, środowisko zewnętrzne, bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów, ochronę przed hałasem, oszczędność energii i izolacyjność cieplną i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
PL
Celem badań była analiza porównawcza właściwości termoizolacyjnych wybranych asortymentów odzieży ochronnej, której funkcją podstawową jest ochrona przed zimnem. Badaniom poddano 5 losowo wybranych bezrękawników ochronnych oraz 1 kurtkę ochronną. Ponadto dla celów porównawczych wykonano badania pakietu materiałów włókienniczych pochodzącego z kufajki. Badania przeprowadzono za pomocą przyrządów Alambeta i Permetest. Uzyskane wyniki wykazały, że wyroby odzieżowe o podobnym wyglądzie i konstrukcji, zbliżonej strukturze materiałowej oraz zbliżonej cenie, charakteryzują się różnymi właściwościami termoizolacyjnymi. Szczególną uwagę należy zwracać na wartość oporu cieplnego oraz przepuszczalności pary wodnej, gdyż te dwa parametry są kluczowe dla zapewnienia komfortu termo-fizjologicznego użytkowania odzieży chroniącej przed zimnem.
EN
The aim of the work was a comparative analysis of thermal insulation properties of selected assortments of protective clothing, whose basic function is protection against cold. The study involved 5 randomly selected protective sleeveless jackets and 1 protective jacket. In addition, for the purposes of comparison, tests were carried out on a package of textile materials originating from a traditional donkey jacket. The tests were carried out using Alambeta and Permetest instruments. The obtained results showed that clothing products of similar appearance and construction, similar material structure and similar price, are characterized by different thermal insulation properties. Particularly, attention should be paid to the value of thermal resistance and water-vapor permeability, since these two parameters are crucial to ensure the comfort thermo-physiological of usage of clothing protecting against cold.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod badawczych stosowanych do pomiaru właściwości termoizolacyjnych materiałów odzieżowych przeznaczonych na odzież zawodową stosowaną w warunkach mikroklimatu zimnego. Omówiono takie przyrządy, jak: „model skóry”, Alambeta, Permetest oraz Thermo Labo II. Ponadto przedstawiono informację na temat manekinów termicznych stosowanych do pomiaru izolacyjności cieplnej wyrobów odzieżowych.
EN
The article presents an overview of selected measurement methods used to measure thermal insulation properties of clothing materials for working clothing used in cold microclimate conditions. Devices such as “skin model”, Alambeta, Permetest and Thermo Labo II were discussed. In addition, information on thermal manikins used to measure thermal insulation of clothing products is presented.
PL
Tematem pracy jest ocena izolacyjności cieplnej materiałów przeznaczonych na cholewki obuwia. Omówiono wyniki dla tekstylnych oraz skórzanych wierzchów komponowanych z tekstylnymi lub skórzanymi podszewkami. Na mocy oceny porównawczej przeprowadzonej dla poszczególnych układów sporządzono jakościową charakterystykę dostępnych konfiguracji materiałów obuwniczych w obrębie cholewki.
EN
The aim of this study is evaluation of insulation properties of upper materials and compositions. The experimental results were discussed according to textile and leather uppers mixed with textile or leather linings. With regard to the comparative analysis, the characteristics of optimal configurations of footwear materials was drawn up.
PL
Na podstawie eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministyczny model matematyczny zapotrzebowania na energię użytkową jednorodzinnego budynku mieszkalnego QH, nd (funkcja Y) w zależności od pola powierzchni poszczególnych okien Aoi (czynnik X1), ich współczynnika przenikania ciepła Uoi (czynnik X2), współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego oszklenia ggl (czynnik X3), orientacji okien α (czynnik X4) dla klimatu Białegostoku. Za pomocą tego modelu oszacowano efekty wpływu wymienionych czynników oraz określono ich wartości optymalne.
EN
Based on the results of the computational experiment, a deterministic mathematical model of the demand for usable energy for heating of the selected residential building QH,nd (Y function) was developed depending on the area of the individual Aoi windows (factor X1), Uoi window heat transfer coefficient (factor X2), the permeability coefficient of the solar radiation of the glazing ggl (factor X3), window orientation α (factor X4) for the climatic of Bialystok. Using the developed model, the effects of these factors were estimated and their optimal values were determined.
16
Content available remote Influence of the thermal modernization of window on transmission heat losses
EN
The article presents the results of calculations of the heat transfer coefficient for the state before and after renovation for the historic windows. The aim of the analysis was to obtain the values of thermal insulation parameters demanded by the regulations, while not losing the historical value of the window. The described example of the renovation of the existing window consisted in installing an additional window panel from the inside.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla stanu przed i po renowacji okien zabytkowych. Celem analizy było uzyskanie wartości parametrów termoizolacyjnych wymaganych przez przepisy, z zachowaniem historycznej wartości okna. Opisany przykład renowacji istniejącego okna polegał na zainstalowaniu od wewnątrz dodatkowego panelu okiennego.
17
Content available remote Analiza izolacyjności cieplnej ściany w miejscu osadzenia nadproża stalowego
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono analizę izolacyjności cieplnej ściany zewnętrznej w rejonie osadzenia nadproża drzwiowego, wykonanego z dwóch ceowników stalowych. Rozpatrzono trzy przypadki: ściana nieocieplona, ściana ocieplona izolacją termiczną o grubości 12 cm oraz 15 cm. Dla analizowanych przypadków obliczono wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ dla mostka termicznego, powstałego w miejscu wykonania nadproża w ścianie oraz sporządzono mapy rozkładu temperatury w przekroju poprzecznym przegrody. Wskazano na konieczność uwzględnienia lokalnego obniżenia izolacyjności ściany w rejonie nadproża przy ocenie efektywności energetycznej budynku.
EN
This publication, presents an analysis of insulation of the external wall in the region of the door lintel installation, made of two steel channels. Three cases were considered: a noninsulated wall, a wall insulated with a layer of 12 cm thick stryrfoam and 15 cm thick. For the analysed cases, the values of the linear thermal transmittance for the wall at the place of the lintel were calculated and maps of the temperature distribution in the cross-section of the partition were made. It was pointed out that it is necessary to take into account the local reduction of wall insulation in the area of the lintel when assessing the energy efficiency of the building.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.