Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper we identify the asymptotic tail of the distribution of the exit time τC from a cone C of an isotropic α-self-similar Markov process Xt with a skew-product structure, that is, Xt is a product of its radial process and an independent time changed angular component θt. Under some additional regularity assumptions, the angular process θt killed on exiting the cone C has a transition density that can be expressed in terms of a complete set of orthogonal eigenfunctions with corresponding eigenvalues of an appropriate generator. Using this fact and some asymptotic properties of the exponential functional of a killed Lévy process related to the Lamperti representation of the radial process, we prove that Px(τC> t) ~h(x)t-k1 as t→∞ for h and k1 identified explicitly. The result extends the work of De Blassie (1988) and Bañuelos and Smits (1997) concerning the Brownian motion.
EN
The influence of the shape of donor charges on their initiating ability is investigated. The composition of these charges, based on chopped ammonium nitrate(V) and nitromethane in the ratio of 95-80% to 5-20%, was investigated experimentally. The composition has a detonation velocity of 3000-3300 m/s and a critical diameter of 5-9 mm. It is established that the use of the truncated conical form of donor charges with a truncated taper angle of 15°, 30°and 45°, contributes to the concentration of the detonation wave along its axis. The use in these charges of a composition based on ammonium nitrate(V) and nitromethane with low energy characteristics will increase the quality of blasting operations. For reasons of safety, it is proposed that mixing is carried out on-site.
PL
Zbadano wpływ postaci detonatora pośredniego na jego zdolności inicjujące. Mieszanina użyta w badanych stożkowych detonatorach pośrednich zawierała kawałki azotanu(V) amonu oraz nitrometan w proporcji 95-80% do 5-20%. Prędkość detonacji tej mieszaniny wynosiła 3000-3300 m/s, a średnica krytyczna wynosiła 5-9 mm. Stwierdzono, że w przypadku detonatorów pośrednich o kącie stożka 15°, 30° i 45°, ze stożkiem ściętym, obserwuje się skupienie fali detonacyjnej wzdłuż ich osi. Zastosowanie detonatorów pośrednich z mieszaniną azotanu(V) amonu oraz nitrometanu pozwala na otrzymanie wyrobów o niskiej energii wybuchu, co powinno zwiększyć wydajność prac strzałowych. Ze względów bezpieczeństwa, proponuje się wytwarzanie, omawianych w pracy, wyrobów w miejscu prowadzenia prac strzałowych.
3
Content available Conic sections in axonometric projection
EN
This paper demonstrates the classification and examples of the conic sections done in axonometry without the help of collineation. Presently there are no collineation transformations in most descriptive geometry programs. Therefore these sections were made without collineation with the use of only common elements.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono klasyfikację oraz przykłady przekrojów stożka wykonane w aksonometrii bez użycia kolineacji. Obecnie w większości programów geometrii wykreślnej nie ma przekształceń kolineacyjnych. Dlatego przekroje te zostały zrealizowane bez kolineacji z wykorzystaniem tylko elementów wspólnych.
EN
In this paper, we give some new results for multiplicity of positive (nonnegative) solutions for third-order differential equations with derivative dependence, deviating arguments and Stieltjes integral boundary conditions. We discuss our problem with advanced argument α and arbitrary β ∈ C([0,1],[0,1]), see problem (2). It means that argument β can change the character on [0,1], so β can be delayed in some set J¯⊂ [0,1] and advanced in [0,1] \ J¯. Four examples illustrate the main results
PL
W artykule przedstawiono rys historyczny powodzi w XIX wieku, proponowany projekt Przekopu, przebieg jego realizacji i konsekwencje, towarzyszące mu budowle hydrotechniczne i regulacyjne oraz konieczność dysponowania sprawną organizacją lodołamania. Przedstawiono również rozwój stożka usypowego, jaki powstał po wykonaniu Przekopu, i obecny stan końcowej części Przekopu.
EN
The article presents the historical outline of floods in the 19th century, the proposed Cross-cut project, course of its implementation and its consequences, as well as the accompanying hydro-technical and regulation facilities and the need to have an efficient ice-breaking organization. It also present the development of the talus cone created after the Cross-cut was completed and the current state of the terminal part of the Cross-cut.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań oporu penetracji stożka oraz obliczonych na jego podstawie zwięzłości badanych podłoży zadarnionych. Badania przeprowadzono na trzech obiektach różniących się składem gatunkowym darni i odmienną wilgotnością podłoża. Stwierdzono odmienny charakter przebiegów oporów penetracji stożka dla darni o rożnej wilgotności, oraz wykazano wpływ głębokości penetracji na wartości obliczonych zwięzłości podłoża. Nie wykazano natomiast wpływu składu gatunkowego roślin na zwięzłość badanych obiektów.
EN
The paper presents results of the research on cone penetration resistance, and the compactness values for examined grounds covered with sod computed on their basis. The tests were carried out for three objects differing in sod species composition and characterised by different ground humidity. The research has shown different character of cone penetration resistance curves for sod with different humidity, and the impact of penetration depth on computed ground compactness values. As for the impact of plant species composition on compactness of the examined objects, none has been shown.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów wytrzymałościowych darni użytkowanej z różną intensywnością. Badania przeprowadzono na darni naturalnie porastającej tereny zalewowe rzeki Odry we Wrocławiu. Parametrami analizowanymi w pracy były opór penetracji stożka i stempla, na podstawie których obliczono zwięzłość podłoża i naciski jednostkowe Zwiększenie intensywności użytkowania badanej darni powoduje jej zagęszczenie, co przejawia się wzrostem oporów penetracji stożka i zwięzłości podłoża. Największe przyrosty tych parametrów zaobserwowano w warstwie 0-0,02 m, natomiast największą wartość (4,71 MPa) zanotowano na głębokości 0,15 m dla darni użytkowanej z największą z analizowanych intensywności (tzw. 100% poziom użytkowania). Obliczone na podstawie oporów penetracji stempla wartości nacisków jednostkowych mieściły się w przedziale od 0,12 MPa do 2,65 MPa.
EN
The work presents the results of tests of selected strength parameters for sod used with varying intensity. The tests were carried out for the sod which naturally overgrows the flooded areas of the Oder River in Wrocław. The parameters analysed in this work were cone penetration resistance and punch penetration resistance, on the basis of which the compactness of soil and unit pressures were calculated. The increase of intensity of use of the sod under analysis results in its compaction, which is reflected by an increase in cone penetration resistance and soil compaction. The biggest increases of those parameters were observed in the layer of 0-0.02 m, whereas the biggest value (4.71 MPa) was recorded at the depth of 0.15 m for the sod used with the highest analysed intensity (100% level of use). Unit pressure values calculated on the basis of punch penetration resistances ranged from 0.12 MPa to 2.65 MPa.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań oporów penetracji stożka i stempla oraz obliczone na ich podstawie zwięzłości i naciski jednostkowe na podłożu zadarnionym eksploatowanym z różną intensywnością. Wykazano wpływ wilgotności podłoża, oraz głębokości penetracji na wartości obliczonych zwięzłości i nacisków jednostkowych. Otrzymane wyniki powalają również stwierdzić, że opór penetracji stożka i stempla rośnie wraz z intensywnością użytkowania. W warunkach niskiej wilgotności podłoża (5%) zaobserwowano wzrost oporów penetracji stożka i stempla szczególnie widoczny dla 75% i 100% intensywności użytkowania.
EN
The paper presents results of the research on cone and punch penetration resistance values, and the compactness and unit pressure in ground covered with sod, used with varying intensity, computed on their basis. The research has shown the impact of ground humidity and penetration depth on the computed compactness and unit pressure values. Moreover, the results allow to state that cone and punch penetration resistance grows with intensity of use. Increase in cone and punch penetration resistance values has been observed in conditions of low ground humidity (5%), especially visible for 75% and 100% intensity of use.
EN
The paper suggests the Solution to the problem of seeking the mirror reflection of any point from the flank surface of a cone in relation to the eye point, which is the centre of projection, on the grounds of descriptive geometry. To accomplish this goal a couple of spatial curves is used, whose point of interception is the sought point.
PL
Celem tej pracy było zbudowanie modelu geometrycznego, który pozwoliłby zrealizować odwzorowanie odbicia dowolnego punktu Ρ znajdującego się w przestrzeni rzutowej S³ w zwierciadle utworzonym na powierzchni bocznej stożka γ2. Należy znaleźć taki punkt R na powierzchni γ2, aby promień wychodzący z punktu Ρ po odbiciu w R przebiegł przez środek rzutowania Ε (przez oko). Odnalezienie punktu odbicia w sposób przybliżony (z dowolną dokładnością) okazuje się być możliwe na gruncie geometrii wykreślnej po przeanalizowaniu współzależności jakie występują pomiędzy elementami tej sytuacji geometrycznej. Są to: 1. R należy do powierzchni γ2, 2. prosta prostopadła do γ2 w punkcie R (prosta normalna n) jest prostopadła do prostej 1, prostej tworzącej stożek przez obrót wokół prostej s, 3. prosta η ma punkt wspólny z prostą s, 4. prosta η ma punkt wspólny z prostą k, prostą utworzoną z punktów Ε i Ρ (niech przecięciem tych prostych będzie punkt X), punkt ten leży pomiędzy punktami Ρ i E, 5. kąt XRP i kąt XRE są równe co do wartości i współpłaszczyznowe. Droga do odnalezienia poszukiwanego punktu składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie poszukiwany jest zbiór punktów, który spełnia spośród wymienionych uprzednio warunki 1,2,3 i 4. Powstaje w ten sposób zbiór punktów, który możemy zapisać jako krzywą przestrzenną na rysunku. W drugim etapie konstrukcji poszukujmy zbioru punktów, które spełniałyby warunki 2,3,4 i 5. Dzięki temu otrzymujemy drugą krzywą przestrzenną. W trzecim etapie odnajdujemy punkt R jako część wspólną obu tych krzywych.
11
EN
The paper is concerned with the existence of positive solutions for the nonlinear eigenvalue problem with singularity and the superlinear semipositone problem of higher order delay differential equations. The main results are obtained by using Guo-Krasnoselskii's fixed point tbearem In cones. These results extend some of the existing literature.
PL
W artykule przedstawiono porównanie parametrów procesu łuszczenia i czasów pełnego otwarcia szyszek sosny zwyczajnej różniących się formami, określonymi na podstawie kształtu zewnętrznej części tarczki łuski. Dla szyszek jednego pochodzenia, różniących się cechami zewnętrznymi, nie stwierdzono istotnych różnic dla wyróżnianych parametrów równania opisujących przebieg procesu.
EN
The paper presents comparison of hulling process parameters and full opening times for Scotch Pine cones, which differ in form, determined on the grounds of the shape of external part of hull disk. No significant differences for distinguished parameters of equation describing the process progress were found for cones of the same origin, which differ in their external features.
13
Content available remote Measure and Kelly's intersection theorem for convex sets
EN
Let F - {Fα} be a uniformly bounded collection of compact convex sets in R[sub]n. Katchalski extended Kelly's theorem by proving for finite F that dim(∩ F) ≥ d, 0 ≤ d ≤ n, if and only if the intersection of any ƒ(n, d) elements has dimension at least d where ƒ(n, 0) = n + 1 = ƒ(n, n) and ƒ(n, d) = max{n + 1, 2n - 2d + 2} for 1 ≤ d ≤ n - 1. An equivalent statement of Katchalski's result for finite F is that there exists δ > 0 such that the intersection of any ƒ(n, d) elements of F contains a d-dimensional ball of measure δ where f(n, 0) = n + 1 = ƒ(n,n) and ƒ(n,d) = max{n+ l, 2n-2d + 2} for 1 ≤ d ≤ n-1. It is proven that this result holds if the word finite is omitted and extends a result of Breen in which ƒ(n, 0) = n + 1 = ƒ(n, n) and ƒ(n, d) = 2n for 1 ≤ d ≤ n - 1. This is applied to give necessary and sufficient conditions for the concepts of "Visibility" and "clear visibility" to coincide for continua in R[sub]n without any local connectivity conditions.
14
Content available remote Computation of realizations of discrete-time cone-systems
EN
A new notion of a realization of transfer matrix of (P, Q, V)-cone-system for discrete-time linear systems is proposed. Necessary and sufficient conditions for the existence of the realizations are established. A procedure is proposed for computation of a realization of a given proper transfer matrix T(z) of (P, Q, V)-cone-system. It is shown that there exists a realization of T(z) of (P, Q, V)-cone-system if and only if there exists a positive realization of T(z) = VT(Z)Q-1, where V, Q and P are non-singular matrices generating the cones V, Q and P respectively.
EN
The authors study the existence and nonexistence of positive solutions to the three point boundary-values problem where 0 < Mi < 1 and Beta > 0, a > 0, A > 0. Different conditions for the problem (E) - (B) to hve at least one or two positive solutions and sufficient conditions for this problem to have no positive solutions are given, by applying a new Green's function of three point value problem.
16
Content available remote Wyoblanie dokładne
PL
W artykule opisano metodykę, przebieg i wyniki badań procesu wyoblania dokładnych wyrobów stożkowych bez stosowania operacji obróbki skrawaniem. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano wyroby o podwyższonych właściwościach mechanicznych, zawężonej tolerancji wykonania, niskiej chropowatości i dużej odporności na ścieranie. Wykonano produkcję prototypowych przekładek do amortyzatorów dla przemysłu okrętowego oraz produkcję cienkościennych wyrobów stożkowych - "osłon".
EN
The article describes the methodology, execution and the results of investigation of the process of spinning precision conic products without the use of machining operations. As a result of the investigations performed, products with improved mechanical properties, narrower execution tolerance, Iow roughness and high abrasion resistance have been obtained. Prototype spacers for amortizers for the shipbuilding industry have been manufactured, as well as thin-walled conic products - "shelters".
EN
The existence of a positive radial solution to the Dirichlet boundary value problem for the second order elliptic equation [wzór], where U = B(0, R) \ ‾B(0, ρ), with weak assumptions on the nonlinear term f, is proved. The method based on the Krasnosel'skii Fixed Point Theorem enables to find many solutions to the problem. Solutions for the same problem but with U = B(0, R) and with nonlinear term f depending explicitely on |x| are found as well.
EN
Global existence of positive solutions on [0,1] are established in Banach space for singular initial value problems of first order integro-differential equation of the form x'(t) = f(t, x(t), (Tx)(t)), t € (0,1), [ x(0) = 0, where f(t,x,y) can be singular at t = 0,1 and x = 0. Some applications for second order singular initial or boundary value problems are worked out.
EN
It is proved that there exist common fixed points for monotone operators in locally convex spaces with a cone.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.