Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekształtniki wielopoziomowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z realizacją zintegrowanego napędu przekształtnikowego średniego napięcia 3,3 kV, dużej mocy. Charakterystyczne dla tego napędu jest to, że w jednej obudowie zintegrowano silnik indukcyjny klatkowy z dwoma przekształtnikami: sieciowym – AC/DC i silnikowym DC/AC oraz dławik sieciowy. Dzięki temu, w zwartej konstrukcji, uzyskano układ napędowy, który zastępuje klasyczny silnik klatkowy i umożliwia: płynną regulację prędkości obrotowej w pełnym zakresie, pracę napędu w czterech ćwiartkach układu współrzędnych moment-prędkość oraz zachowanie quasi-sinusoidalnego prądu sieci przy współczynniku mocy bliskim jedności. Dodatkowo wykonanie tego napędu w obudowie przeciwwybuchowej umożliwia jego stosowanie w środowisku zagrożonym wybuchem. W artykule omówiono właściwości i topologię przekształtnika, wybrane zagadnienia związane z konstrukcją i budową oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych prototypowego zintegrowanego napędu o mocy 850 kW. Wyniki badań uzyskano dla pracy napędu przy rożnych prędkościach obrotowych w stanie napędzania i hamowania.
EN
The paper presents a selected aspects of practical realization of medium voltage 3.3 kV, Power electronic high power drive. The main feature of presented drive is integration (in one casing) squirrel cage induction motor, two converters (the AFE converter (AC/DC), motor inverter (DC/AC)) and the line chokes. This leads to construction the compact drive which can replace classical squirrel cage induction motor and Allowi additionally: adjustable speed control in full range, operation as a motor or as a generator, quasi-sinusoidal line currents and power factor close to one. Additionally explosion proof construction of the drive ensures possibility of operation of the drive in potentially explosive environments. Construction and topology of converter used in the drive is presented in the paper. Selected problems related to construction and assembling the drive are described. Features of the drive and selected results of operation of the integrated drive (850 kW) are detailed described in the paper. These results cover operation of the drive at different speed levels in operations in motoring and regenerative breaking modes and results of thermal tests.
PL
Tematem niniejszego artykułu jest przegląd topologii przekształtników energoelektronicznych AC-DC oraz DC-DC, które z powodzeniem można stosować w układach typu „inteligentny transformator”. Opisano w nim cechy poszczególnych rozwiązań, ze szczególnym naciskiem na przekształtniki wielopoziomowe, które pracując wraz z siecią elektroenergetyczną średniego napięcia (SN), umożliwiają zastosowanie standardowych i stosunkowo tanich niskonapięciowych łączników półprzewodnikowych. Układ taki zachowuje wysoką sprawność, pomimo dużej częstotliwości przełączania tranzystorów, pozwalając tym samym uzyskać redukcję wartości elementów biernych w filtrach, zmniejszając jednocześnie objętość i cenę urządzenia. Zastosowanie układu wielopoziomowego w transformatorowym przekształtniku DC-DC, pozwala na pracę transformatora z wysoką częstotliwością, a co za tym idzie na zmniejszenie rozmiarów, wagi i ceny transformatora.
EN
This article presents an overview of AC-DC and DC-DC power converters topology used in the context of the application of "smart transformer". It describes the characteristics of individual solutions with an emphasis on multi-level converters connected to the medium voltage AC grid and it allows to apply commonly available and relatively inexpensive low-voltage semiconductor switches. Such systems maintain high efficiency as well as high frequency of switching. This allows to reduce a volume of passive elements in the filters, reducing the volume and price of the device. Use of the multi-level solution in DC-DC converter allows operation at high frequency, and thus to reduce the size, weight and cost of the transformer.
PL
W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia związane z budową i sterowaniem przekształtnika 3-poziomowego z diodami poziomującymi, przeznaczonego do integracji z silnikiem indukcyjnym klatkowym. Przekształtnik ten docelowo przeznaczony jest dla napędów zasilanych z sieci 3,3 kV. Założono, że przekształtnik ma zapewniać regulację prędkości obrotowej silnika przy równoczesnej możliwości zwrotu energii do sieci zasilającej. Następnie omówiono wybrane zagadnienia związane z projektem i konstrukcją przekształtnika przeznaczonego do integracji z silnikiem klatkowym. Przy rozwiązywaniu zagadnień konstrukcyjnych posłużono się opracowanym modelem termicznym przekształtnika. W dalszej części artykułu przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem przekształtnika i stabilizacją napięć obwodu pośredniczącego. Działanie przekształtnika zilustrowano wynikami badań symulacyjnych w programie Gecko- CIRCUITS i wynikami badań modelu laboratoryjnego przekształtnika (1000V / 250 kW).
EN
In this paper a medium voltage three-level neutral-point clamped converter designated to integration with high power induction motor is investigated. Particularly design and control aspects are underlined. This converter is predestined to electric drives supplied from 3.3 kV line. It is assumed that the converter Allowi controlling motor speed with the possibility of regenerating braking energy into the grid. Details of design aspects of such converter are given in the paper. The next topic given in the paper corresponds to power loss model which results allow optimizing the converter cooling system. Furthermore, the converter control system assuring DC-link voltage balancing is described. The operation of the converter is illustrated with simulation results obtained in GeckoCIRCUITS simulator and verified by the experimental results obtained with a NPC converter downscaled model (1000V/250 kW).
4
Content available remote Three-level four-leg flying capacitor converter for renewable energy sources
EN
This paper presents operation of the four-leg three-level flying capacitor converter interfacing renewable energy source with the grid. Such solution gives possibility to eliminate dy transformer typically used in the three-leg converter based solutions. The four-leg converter with proposed control method enables work in association of electrical grid disturbances (e.g. sags and undervoltages) by switching all legs separately to standalone or grid connected mode of operation, what allows for energy transfer between them. In this paper all possible operation modes are discussed and shown. The described control method is modification of well-known voltage oriented control (VOC) based on the proportional resonant controllers. Such control algorithm makes possible to treat each leg of four-leg converter as independent single-phase converter. Simulation study presents good performance and verified validity of the proposed solution.
PL
Artykuł prezentuje badania symulacyjne trójpoziomowego czterogałęziowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale sprzęgającego odnawialne źródło energii z siecią elektroenergetyczną. Rozwiązanie takie daje możliwość eliminacji transformatora dy używanego przy najczęściej stosowanym układzie bazującym na przekształtniku trójgałęziowym. Artykuł wykazuje, że przekształtnik czterogałęziowy z proponowaną metodą sterowania pozwala na pracę podczas zaburzeń sieci elektroenergetycznej poprzez indywidualne przełączanie poszczególnych gałęzi do pracy autonomicznej lub sieciowej.
5
EN
This paper shows an application of three-level Flying Capacitor Converter in an AC-DC-AC system interfacing a wind turbine. Modulation, Maximum Power Point Tracking issues are discussed. Experimental results are shown with conclusions.
PL
W artykule przedstawiono aplikację trójpoziomowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale w układzie AC-DC-AC w zastosowaniu do turbiny wiatrowej podłączonej do sieci energetycznej. Omówione zostało zagadnienie modulacji dla przekształtnika oraz śledzenia punktu mocy maksymalnej. Przedstawiono wyniki eksperymentalne wraz z wnioskami.
PL
W artykule opisano model laboratoryjny i wyniki badań dwukierunkowego symetrycznego (ang. Back-to-Back) przekształtnika 4L-DC (ang. Four Level Diode Clamped) z dwukierunkowym dwustopniowym przetwarzaniem energii (połączenie typu ang. Back-To-Back). W celu równoważenia i regulacji napięć kondensatorów w obwodzie pośredniczącym układu zastosowano dwa trójpoziomowe przerywacze DC-DC sterowane synchronicznie metodą modulacji PO-PWM (ang. Phase Opposition PWM). Opisano algorytm modulacji 2P-PWM (ang. Two phase PWM) wykorzystany do kształtowania przebiegów prądów wejściowych oraz napięć wyjściowych przekształtnika. Zaproponowano zmodyfikowany algorytm regulatora typu Dead-Beat użytego w torze regulacji prądów wyjściowych przekształtnika sieciowego.
EN
The design and control of 4L-DC back-to-back converter are presented. To solve the DC link voltage balancing problem in four-level converter a new three-level double chopper topology based on PO-PWM modulation was designed and successfully tested. The paper also contains descriptions of two phase pulse width modulation 2P-PWM technique. The control structure with modified Dead-Beat controller was also considered.
PL
W artykule scharakteryzowano trzy rodzaje modulacji szerokości impulsów dla czteropoziomowego przekształtnika z diodami poziomującymi 4L-DCC: modulację dwufazową (2P-SVPWM), trójfazową (3P-SVPWM) oraz bazującą na koncepcji wektorów wirtualnych (VSVPWM). Algorytmy modulacji zrealizowano z wykorzystaniem funkcji kształtu elementu trójkątnego. Opisano mechanizmy równoważenia napięć w obwodzie pośredniczącym bazujące na redundantnych stanach falownika oraz scharakteryzowano możliwości kompensacji nierównomierności rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym.
EN
A comparison of three kind of PWM modulation (2P-SVPWM, 3P-SVPWM and VSVPWM) for 4-level diode-clamped converter is presented. Each PWM algorithm's implementation is based on the shape function of triangle element. Relating to proposed modulations OC-linl voltage balancing methods are also considered. The balancing methods are based on redundant states of the converter. The analysis an algori/hm compensation ability of capacitors voltage f/uctuation was made and atlached. (Two-phase SVPWM, three-phase SVPWM and VSVPWM modulation algorithm implementation for 4-level diode-clamped converter).
8
Content available remote Badanie 27-poziomowego falownika kaskadowego
PL
Artykuł przedstawia topologię 27-poziomowego przekształtnika kaskadowego. W ramach pracy opisano sposób modulacji przekształtnika. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych oraz podsumowano zalety i wady badanej topologii.
EN
This article presents a 27-level cascaded converter topology. Within this paper a modulation strategy and results of simulation as well as laboratory model verification has been presented. Finally, the article summarizes advantages and disadvantages of the studied topology.
PL
W artykule określono ograniczenia algorytmu sterowania dotyczącego przekształtników wielokomórkowych w odniesieniu do wartości współczynnika wypełnienia sygnału sterującego impulsowaniem poszczególnych elementów półprzewodnikowych oraz w odniesieniu do liczby komórek. Dowiedziono, że nie dla wszystkich wartości liczby komórek N, balansowanie napięć na kondensatorach jest prawidłowe, przez co liczba komórek nie może być dowolna. W artykule przedstawiono wyniki analizy, badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych.
EN
The multicell converters are the multilevel converters classified as a Flying Capacitor Converters. However some numbers of cells and some values of control signal  have influence on improper levels of this capacitors voltages what can damage the converter because of semiconductors overvoltage. The article shows which numbers of cells and what control signal values are forbidden. The results of computation of transient processes and laboratory measurements are given.
PL
W artykule przedstawiono rozszerzoną strukturę falownika trójpoziomowego, który został użyty w topologii równoległego filtru aktywnego do kompensacji udarów mocy czynnej. Dzięki dodatkowemu przekształtnikowi możliwe jest korzystanie z kondensatorowego magazynu energii oraz wyrównywanie napięć na kondensatorach obwodu pośredniczącego Wyjaśniona została zasada działania i sposób sterowania dodatkowego przekształtnika obniżająco - podwyższającego oraz algorytmy kontroli układu przy kompensacji mocy. Przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych rozpatrywanej struktury, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania się przekształtnika dodatkowego.
EN
The paper presents an extended structure of a neutral point clamped three level inverter, which is able to operate in the shunt active power filter application. The extension allows compensation of active power pulses, caused by specific loads, using capacitor energy storage. The bi-directional DC/DC converter, connected to a DC-link of a three level inverter, offers the possibility of energy exchange and, with the appropriate control strategy, has the ability to keep the neutral point potential at the required level. The proposed structure, particularly the additional DC/DC converter, is described. Finally, simulation and experimental results are given as an illustration of the proposed solution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.