Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  differential equations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Each terrorist organisation is modelled with four coupled differential time equations for the evolution of ideologues, criminal mercenaries, captive participants, and capital sponsoring. Emigration of ideologues may cause unbounded growth of the organisation receiving ideologues. The organisation losing ideologues may reach a stationary state where ideologues are supported by capital sponsors and mercenaries. Emigration of mercenaries may cause the organisation losing mercenaries to experience growth. The organisation receiving mercenaries may lose capital sponsors permanently, allowing for the presence of mercenaries, or capital sponsors may rebound deterring mercenaries. Emigration of ideologues from one organisation to another requires more government intervention into the latter to ensure termination. Emigration of mercenaries from one organisation to another may require more government intervention into the latter, since mercenaries support ideologues. Competing terrorist organisations may facilitate their mutual extinction. Various intervention strategies are considered: the most threatening organisation is eliminated first, aided by competition from the least threatening, after which the remaining organisation is eliminated. The government’s instantaneous and accumulated utilities are analysed through time and compared, depending on emigration, competition, and government intervention strategies.
EN
The article presents an approximate method of solving the problem of statics of sandwich elements with deep-profiled facings. This method is compared with the widely accepted theory of sandwich beams. The example of uniformly loaded, simply-supported, single-span sandwich beam is presented. The results of displacements, internal forces and stresses obtained by both methods are compared. The results confirm the good compliance of the presented solutions, in particular in terms of displacements.
EN
In this article, the semi-analytical method known as the Differential Transform Method (DTM) for solving different types of differential equations is reviewed. First, basic definitions and formulas of DTM and Differential Transform-Padé approximation (DTM-Padé), which are used to increase the convergence and accuracy of DTM approximations, are discussed. Then both techniques of DTM and DTM-Padé, which have been successfully applied to partial differential equations, as well as the application of these methods in fluid mechanic and heat transfer are presented. In addition, the extension of DTM for integral differential equations and the fuzzy differential transformation method (FDTM) for fuzzy problems are discussed.
EN
Introduction and aims: The paper presents a method of solving y=f(y') equations. The main aim of the work is to show how to solve this type of differential equations. In addition, the purpose of the discussion is to present the appropriate algorithms in Mathematica program, which are used to present the geometric interpretation of the obtained solutions. Material and methods: The sources contain material on the subject of differential equations. The method of mathematical analysis has been used. Results: In the analysis of selected examples, the method of substitution of new variable t has been used and the solution of the studied differential equation has been obtained in the form of the system of equations x=x(t) and y=y(t). Conclusion The solution of the differential equation of the type y=f(y') in the form of a system of equations x=x(t) and y=y(t) can be interpreted graphically using an appropriately used algorithm in Mathematica numerical program.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono metodę rozwiązywania równań typu y=f(y'). Głównym celem pracy jest pokazanie sposobu rozwiązywania tego typu równań różniczkowych. Ponadto celem rozważań jest przestawienie odpowiednich algorytmów w programie Mathematica, które służą do przedstawienia interpretacji geometrycznej otrzymanych rozwiązań. Materiały i metody: Źródła zawierają materiał dotyczący tematyki równań różniczkowych. Zastosowano metodę analizy matematycznej. Wyniki: W analizie wybranych przykładów zastosowano metodę podstawienia nowej zmiennej t i otrzymano rozwiązanie badanego równania różniczkowego w postaci układu równań x=x(t) i y=y(t). Wniosek: Rozwiązanie równania różniczkowego typu y=f(y') w postaci układu równań x=x(t) i y=y(t) można zinterpretować graficznie stosując odpowiednio zastosowany algorytm w programie numerycznym Mathematica.
EN
Introduction and aims: The paper presents a method of solving x=f(y') equations. The main aim of the work is to show how to solve this type of differential equations. In addition, the purpose of the discussion is to present the appropriate algorithms in Mathematica program, which are used to present the geometric interpretation of the obtained solutions. Material and methods: The sources contain material on the subject of differential equations. The method of mathematical analysis has been used. Results: In the analysis of selected examples, the method of substitution of new variable t has been used and the solution of the studied differential equation has been obtained in the form of the system of equations x=x(t) and y=y(t). Conclusion: The solution of the differential equation of the type x=f(y') in the form of a system of equations x=x(t) and y=y(t) can be interpreted graphically using an appropriately used algorithm in Mathematica numerical program.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono metodę rozwiązywania równań typu y=f(y'). Głównym celem pracy jest pokazanie sposobu rozwiązywania tego typu równań różniczkowych. Ponadto celem rozważań jest przestawienie odpowiednich algorytmów w programie Mathematica, które służą do przedstawienia interpretacji geometrycznej otrzymanych rozwiązań. Materiały i metody: Źródła zawierają materiał dotyczący tematyki równań różniczkowych. Zastosowano metodę analizy matematycznej. Wyniki: W analizie wybranych przykładów zastosowano metodę podstawienia nowej zmiennej t i otrzymano rozwiązanie badanego równania różniczkowego w postaci układu równań x=x(t) i y=y(t). Wniosek: Rozwiązanie równania różniczkowego typu y=f(y') w postaci układu równań x=x(t) i y=y(t) można zinterpretować graficznie stosując odpowiednio zastosowany algorytm w programie numerycznym Mathematica.
EN
The family of transcription factors NF-κB plays a crucial role in immune response regulation, cell proliferation and cell survival; therefore, deregulated NF-κB activation results in severe health problems. However, its elaborate regulatory network is not yet fully understood. In this paper, we propose and analyze modifications of a mathematical model of the regulatory network that considers the positive feedback between NF-κB and cytokines and the negative feedback between NF-κB and its inhibitors. This mathematical framework captures the transient dynamics of NF-κB while remaining simple enough to obtain a stability condition of the equilibria. We anticipate that a deeper understanding of the NF-κB framework will increase the effectiveness of therapeutic strategies based on NF-κB inhibition. Moreover, the modified model is generic enough to prove useful in modelling different biological processes.
PL
Rodzina czynników transkrypcyjnych NF-κB pełni ważną rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej oraz profliferacji i przeżyciu komórek, w związku z czym niepoprawna aktywacja NF-κB prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych. Jednak skomplikowany sposób aktywacji i regulacji NF-κB nie jest jeszcze w pełni zbadany. W tej pracy proponujemy i analizujemy dwie wersje modelu matematycznego uwzględniającego dodatnie sprzężenie zwrotne między NF-κB i cytokinami oraz ujemne sprzężenie zwrotne między NF-κB i jego inhibitorami. Ten model matematyczny obrazuje przejściową aktywację NF-κB, i jest jednocześnie na tyle prosty, aby pozwolić na otrzymanie analitycznych warunków na stabilność stanów stacjonarnych. Oczekujemy, że lepsze zrozumienie systemu regulacji NF-κB zwiększy efektywność terapii opartych na inhibicji tego czynnika transkrypcyjnego. Ponadto, zmodyfikowany model jest na tyle ogólny, że jego analiza może się okazać przydatna w modelowaniu innych procesów biologicznych.
7
Content available remote On certain modification of age-dependent predator-prey model
EN
This work proposes a new model of coexistence of a predator population with a population of prey. In works [5] and [7] it is assumed that the number of prey aged x eaten by predators aged y is directly proportional to the number of prey aged x and the number of predators aged y. This paper presents a more general model. First of all, the dependency is functional, i.e. the chances of being eaten are affected by the structure of the whole population. In addition, this dependence is not bili near because the predator, after satisfying its hunger, will give up the hunt for prey.
PL
Praca niniejsza proponuje nowy model koegzystencji populacji drapieżcy z populacją ofiar. W pracach [5] i [7] założono, że liczba ofiar w wieku x zjadanych przez drapieżcę w wieku y jest wprost proporcjonalna do liczby ofiar w wieku x i do liczby drapieżców w wieku y. W niniejszej pracy zaprezentowany jest ogólniejszy model. Przede wszystkim zależność jest funkcjonalna, czyli na szanse zjedzenia ma wpływ struktura całej populacji. Poza tym zależność ta nie jest dwuliniowa, gdyż drapieżca po zaspokojeniu głodu zrezygnuje z polowania na ofiary.
EN
We consider a direct approach to solving the mixedinteger nonlinear optimization problems with constraints depending on initial and terminal conditions of an ordinary differential equation. In order to obtain a finite-dimensional problem, the dynamics are approximated using discretization methods. In the framework of general one-step methods, we provide sufficient conditions for the convergence of this approach in the sense of the corresponding optimal values. The results are obtained by considering the discretized problem as a parametric mixed-integer nonlinear optimization problem in finite dimensions, where the step size for discretization of the dynamics is the parameter. In this setting, we prove the continuity of the optimal value function under a stability assumption for the integer feasible set and second-order conditions from nonlinear optimization. We address the necessity of the conditions on the example of pipe sizing problems for gas networks.
EN
The paper presents new methods of construction of the Lyapunov function for some sets of linear extensions of dynamic systems on torus.The paper is divided into two parts. The first part contains a brief theoretical introduction. In the second part are presented results of study and examples.
EN
The paper presents the theorems about regularity of systems of differential equations. The paper is divided into two parts. The first part contains a theoretical introduction. The second part contains theorems which allows to determine the regularity of the system using the generalized Lyapunov function.
PL
Wstęp i cel: W pracy przedstawiono opis i symulacje stanu nieustalonego w obwodzie elektrycznym szeregowym RLC. Pokazano zastosowanie metody równań różnicowych do rozwiązywania równania różniczkowego drugiego rzędu w programie MathCAD. Materiał i metody: W wyniku zastosowania metody równań różnicowych wskazano na możliwość przejścia od równań różniczkowych liniowych drugiego rzędu o stałych współczynnikach. Zastosowano metodę analityczno-numeryczną. W analizie numerycznej użyto program MathCAD. Wyniki: Otrzymano jednakowy kształt przebiegu krzywej prądu nieustalonego przy wyznaczaniu metodą równań różnicowych drugiego rzędu i równaniem różniczkowo-całkowym z wykorzystaniem przekształcenia odwrotnego Laplace’a. Ponadto otrzymane kształty prądów nieustalonych w rozpatrywanym obwodzie elektrycznym zweryfikowano w programie numerycznym PSpice Wniosek: Stosując zarówno metodę równań różnicowych i metodę przekształceń Laplace’a otrzymuje się jednakowe przebiegi prądu nieustalonego w funkcji czasu.
EN
Introduction and aim: Some description and simulation of the transient in RLC circuit have been presented in this paper. Also has been shown the application of the Laplace transform to solve the differential equation. Material and methods: By using the Laplace transformation to the option of the transition from linear differential equations of the second order with constant coefficients to the algebraic equations. The analytical and numerical methods have been used in the considerations. In numerical analysis, a reversed Laplace transform was applied by using the MathCAD program. Results: It has been obtained the same curve shape of the transient current at the determination by the second-order differential equation (classical solution) and the different-integral equation by using the inverse Laplace transform. In addition, the obtained shapes of transients in the considered electrical circuit were verified in the numerical program PSpice Conclusion: By applying both the Laplace transform method and the analytical method, the same transient currents are obtained as a function of time.
EN
The article presents the experiment’s results of the lifeboat model lowered with an initial speed and then released to fall onto a flat water surface. The purpose of the research is to determine the trajectory of the vertical boat motion and describe it with a mathematical model. This is closely related to determining the damping factor since the vertical motion is damped and the lifeboat gets balanced and stops moving after some time. The procedure of selecting parameters in the mathematical model to adjust to the results of the experiment was described in details. The summary describes the imperfections of the presented damping model and their probable causes.
13
Content available remote Mathematical model of bats’ subpopulations development
EN
The paper deals with the description of the mathematical model of bats’ subpopulations and fission-fusion societies development. The model is based on the system of ordinary differential equations. Bats’ behaviour and their searching strategy is presented on the basis of cavity roosting bats living in Białowieża Forest located in Poland. Theoretical results are illustrated by a computer simulation and its comparison with biological remarks.
PL
Artykuł dotyczy opisu matematycznego modelu subpopulacji nietoperzy oraz rozwoju procesu zasiedlania nowych dziupli. Model oparty jest na systemie równań różniczkowych zwyczajnych. Zachowania nietoperzy i ich strategie poszukiwań przedstawiono na podstawie obserwacji nietoperzy zamieszkujących dziuple w Puszczy Białowieskiej. Wyniki teoretyczne ilustruje symulacja komputerowa i jej porównanie z uwagami biologicznymi.
EN
The paper considers the problem of practical using of theory about near-critical flows. It describes the types of immovable and movable near-critical flow phenomena and cases of these phenomena formation during different hydrotechnical constructions operating. The paper gives generalized differential equation of freesurface profile of wavelike near-critical flows. The solution of mentioned generalized differential equation is given as well. The solution of generalized differential equation takes into account possible deviating from hydrostatic pressure in initial cross-section of considered flows. If the specifity of near-critical flows, especially wavelike free-surface profile and deviation of pressure distribution in initial section of considered flows, will not be taken into account, it can put to difference between designed and real hydraulic regimens. This factor can bring to miscalculation during designing, building and exploitation of hydrotechnical constructers. All that shows the issue urgency of near-critical flows characteristics determination and modelling for practical calculations. The equations for determination main depths (maximum and second conjugated) are given. Besides, the paper gives existence conditions of different types of near-critical flows. An objective of this work is to present the comparison between theoretical and experimental data of free-surface profile of cnoidal waves. The comparison shows good convergence of results.
15
Content available remote Classical solutions of the hyperbolic-type equations
EN
In this paper we describe the method of characteristics, which allows to find a closed form solution of the classical boundary value problems for linear partial differential equations of hyperbolic type in the case of two independent variables. Necessary and sufficient conditions for each task matching the specified functions, in the right-hand side of the equation and the boundary conditions are proved. The article suggests that the classical solution existence is proved.
PL
W pracy przedstawiono metodę charakterystyk, która pozwala odnajdować w postaci analitycznej, klasyczne rozwiązania zagadnień brzegowych dla układu równań liniowych i różniczkowych cząstkowych, typu hiperbolicznego, w przypadku dwóch niezależnych zmiennych. Udowodniono zgodność warunków koniecznego i wystarczającego, dla każdego zagadnienia funkcji, które wchodzą do prawej części równania, co pozwala twierdzić, że klasyczne rozwiązanie istnieje.
EN
Introduction and aim: The paper presents a recurrence formula, some differential compounds and differential equation for Laguerre polynomials. The aim of the discussion was to give some proofs of presented dependences. Material and methods: Selected material based on a recurrence equation, some differential compounds and differential equation has been obtained from the right literature. In presented proofs of theorems was used a deduction method. Results: Has been shown some proof of the generating function for Laguerre polynomials. It has been done the proof of recurrence compound between Laguerre polynomials, some proof of differential compound and two differential equations of the first order and differential equation of the second order for Laguerre polynomials. Conclusion: The proofs of some differential equations of the first and second order for Laguerre polynomials have been presented in the considerations based on the literature data.
PL
Wstęp i cel: W pracy przedstawiono związek rekurencyjny, zależności różniczkowe i równanie różniczkowe dla wielomianów Laguerre’a. Celem rozważań było przeprowadzenie dowodów omawianych własności. Materiał i metody: Materiał stanowiły wybrane zależności rekurencyjne i równanie różniczkowe uzyskane z literatury przedmiotu. W przeprowadzonych dowodach zastosowano metodę dedukcji. Wyniki: Pokazano dowód twierdzenia o funkcji tworzącej dla wielomianów Laguerre’a. Przeprowadzono dowód równania rekurencyjnego dla wielomianów Laguerre’a, zależności różniczkowej oraz dwóch równań różniczkowych pierwszego rzędu i równania różniczkowego drugiego rzędu dla wielomianów Laguerre. Wniosek: Dowody niektórych równań różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu wielomianów Laguerre’a przedstawiono w rozważaniach na podstawie danych literaturowych.
EN
Introduction and aim: Some description and simulation of the transient in the RLC circuit have been presented in this paper. Also has been shown the application of the Laplace transform to solve the differential equation. Material and methods: By using the Laplace transformation to the option of the transition from linear differential equations of the second order with constant coefficients to the algebraic equations. In numerical analysis, a reversed Laplace transform was applied by using the Mathematica program. Results: It has been obtained the same curve shape of the transient current at the determination by the second-order differential equation (classical solution) and the different-integral equation by using the inverse Laplace transform. Conclusion: By applying both the Laplace transform method and the analytical method, the same transient currents are obtained as a function of time.
PL
Wstęp i cel: W pracy przedstawiono opis i symulacje stanu nieustalonego w obwodzie elektrycznym RLC. Pokazano zastosowanie przekształcenia Laplace’a do rozwiązywania równania różniczkowego. Materiał i metody: W wyniku zastosowania przekształceń Laplace’a wskazano na możliwość przejścia od równań różniczkowych liniowych drugiego rzędu o stałych współczynnikach do równań algebraicznych. W analizie numerycznej zastosowano odwrtoną transformatę Laplace’a wykorzystując program Mathematica. Wyniki: Otrzymano jednakowy kształt przebiegu krzywej prądu nieustalonego przy wyznaczaniu równaniem różniczkowym drugiego rzędu (rozwiązanie klasyczne) i równaniem różniczkowocałkowym z wykorzystaniem przekształcenia odwrotnego Laplace’a. Wniosek: Stosując zarówno metodę przekształceń Laplace’a i metodę analityczną otrzymuje się jednakowe przebiegi prądu nieustalonego w funkcji czasu.
18
Content available remote Some classes of linear extentions of dynamical systems on a torus
EN
This article presents a method of construction of the Lyapunov function for some classes of linear extensions of dynamical systems on a torus. The article is divided into two parts. The first part contains a theoretical introduction including definitions of Green-Samoilenko function or regularity of the system of differentia equations. The second part contains the theorem, which allows to determine the regularity of the system. The second part also comprises some examples of the application of the theorem.
PL
W pracy przedstawiono metodę konstrukcji funkcji Lapunowa dla pewnych klas liniowych rozszerzeń układów dynamicznych na torusie. Pierwsza część artykułu zawiera wstęp teoretyczny, w którym przedstawione zostały m.in. definicje funkcji Greena-Samojlenki oraz regularności układu równań różniczkowych. W drugiej części udowodniono twierdzenie, które umożliwia ustalenie regularności układu poprzez konstrukcje funkcji Lapunowa. Przedstawione zostały także przykłady, które pokazują jak wielkie możliwości daje to twierdzenie przy badaniu regularności układów równań różniczkowych.
EN
The aim of this paper is to introduce a matrix approach for approximate solving of non-commensurate fractional variable order linear control systems in state-space form. The approach is based on switching schemes that realize variable order derivatives. The obtained numerical solution is compared with simulation and analog model results.
EN
This paper presents a solution to the problem of a peg leaning on the edge of a horizontal hole at three points. The object of the interest is the motion in the course of automated peg-in-hole assembly. The complex motion of a peg is described in two degrees of freedom. These degrees of freedom are planar motion and rotational motion. Planar motion provides parts alignment via a change of nutation angle. Rotational motion occurs around a hole axis. It is described by a precession angle. The kinematic analysis of these was performed. Based on this analysis the directions of the peg velocities at the contact points were established. The directions of forces acting on the peg at these points were also determined. The system of Dynamic Differential Equations of the generalized coordinates was derived. This system determines the equations of the peg motion and dynamic reactions. During rotational motion, the forces acting on the peg at contact points are shown to be significantly reduced. This reduction improves the conditions of parts alignment and increases the assembly quality.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.