Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć inteligentna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Modelling microgrid as the basis for creating a smart grid model
EN
Intelligent networks are a broad topic these days, so new possibilities need to be explored in this area. This article describes network modelling through software that replaces mathematical computation, facilitates and speeds up this process. The model draws data from real distribution system conditions from the average village in Slovakia. This model also tests its reliability as well as the impact of various attributes such as prediction.
PL
Inteligentne sieci są istotnym, aktualnym tematem, dlatego należy badać nowe możliwości w tej dziedzinie. W artykule opisano modelowanie sieci za pomocą oprogramowania, które zastępuje obliczenia matematyczne, ułatwiając i przyspieszając proces analizy. Model bazuje na rzeczywistych danych systemu dystrybucyjnego średniej miejscowości na Słowacji. Model ten analizuje również jego niezawodność a także wpływ różnych aspektów, takich jak prognozowanie.
PL
W artykule omówiony został przegląd literatury w zakresie odzyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting – EH) i możliwości zastosowania do zasilania pojazdów elektrycznych. Możliwość pozyskania energii przez EH staje się realnym sposobem zwiększenia energii dostępnej w pojazdach i transporcie szynowym. Przekształca się w tym celu energię ruchu (kinetyczną), ciepła, światła, pola elektromagnetycznego i innych źródeł.
EN
The article discusses the review of energy recovery from the environment (energy harvesting – EH) and the possibility of using EH in electric vehicles. The possibility of obtaining energy by EH is becoming a reality to increase the energy available in vehicles and rail transport. The energy of motion (kinetic), heat, light, electromagnetic field and other sources is transformed for this purpose.
4
Content available remote LPWAN - inteligentne sieci niskoenergetyczne
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania niskoenergetycznych sieci komunikacyjnych do zarządzania inteligentnym budynkiem i miastem. Omówiono wykorzystanie bezprzewodowej komunikacji niskoenergetycznej do zdalnego monitorowania zużycia mediów. Przedstawiono propozycję sieci komunikacyjnych wspomagających inteligentne magazynowanie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz inteligentne zarządzanie rozdziałem tej energii do odbiorców w kontekście coraz powszechniejszej elektromobilności.
EN
Possibilities of using low-energy communication networks to manage intelligent building and city were presented. The use of low-energy wireless communication for remote monitoring of media consumption was discussed. A proposal of communication networks supporting intelligent storage of energy obtained from renewable sources and intelligent management of distribution of this energy to consumers in the context of increasingly common electromobility was presented.
EN
The article presents assumptions, characteristics and conclusions of functional tests of a pilot implementation of a power restoration system in one of the Distribution System Operators. The main objective of conducted and described tests was to verify scenarios realized by the automation system during the real and controlled short-circuit tests inside a medium voltage overhead distribution grid. The tests were carried out using a remotely controlled circuit breaker that was used to simulate single phase ground faults at various points of a analyzed grid.
PL
W artykule przedstawiono założenia, charakterystykę i wnioski z prób funkcjonalnych pilotażowego wdrożenia systemu odbudowy zasilania na terenie jednego z Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Głównym celem przeprowadzonych i opisanych prób była weryfikacja realizowanych przez automatykę scenariuszy podczas rzeczywistych, kontrolowanych prób zwarciowych w głębi napowietrznej sieci średniego napięcia. Próby przeprowadzone zostały przy użyciu zdalnie sterowanego wyłącznika, za pomocą którego zasymulowano jednofazowe zwarcia doziemne w różnych punktach objętej wdrożeniem sieci.
6
Content available remote Does Smart Grid need new Informatics Tools?
EN
The paper begins with a short presentation of Smart Grid (SG) being the starting element of a chain of developing the idea of “smartness” not only in power but also in all industry branches implying growth of data generation (Big Data problem). Parallel to the smart-and the big data problems, new informatics tools, such as Cloud Computing (CC) and Internet of Things (IoT) are developed. The main part of the paper describes specifics of these new tools, (e.g. Industrial Internet of Things, dew- and fog CC) and their collaboration in terms of solving the big data problem. Final remarks present the Author’s view on further development of these problems.
PL
Artykuł rozpoczyna się krótką prezentacją sieci inteligentnej zapoczątkowującej ideę „Smart” nie tylko w elektroenergetyce, ale i w innych gałęziach przemysłu, powodując zwiększenie generowania danych (problem Big Data).Równolegle z rozwojem koncepcji „Smart” i Big Data rozwijają się nowe narzędzia informatyczne, jak przetwarzanie w chmurze, Internet rzeczy. Główna część artykułu przedstawia specyfikę tych nowych narzędzi (np. przemysłowy internet rzeczy, odległe/mgliste przetwarzanie w chmurze) i ich zastosowanie w rozwiązywaniu problemu Big Data. Uwagi końcowe przedstawiają pogląd autora na dalszy na dalszy rozwój poruszonych tematów.
EN
The paper starts from description of series blackouts which implied to take into account necessity of application smart on transmission as well in distribution level where dispersed renewable energy resources (RES) are injected. Definitions of microgrids, smart grids and their characteristics are presented. New idea of the so called transactive energy being developed in New York region is presented with proposition of Internet of Everything application.
PL
We wstępie artykułu przypomniano awarie systemowe, które spowodowały konieczność inteligentnego rozwoju sieci przesyłowych i rozdzielczych do których przyłącza się odnawialne źródła enegii (OZE). Zestawiono definicje mikrosieci, sieci inteligentnych. Przedstawiono nową koncepcję „Transakcyjnej Energii wprowadzanej w okręgu Nowego Jorku wraz z propozycją zastosowania Internetu Wszystkiego.
PL
Rozwój inteligentnych sieci powoduje stały wzrost zainteresowania kwestiami jakości energii po jej obu stronach, tzn. jej dostawców i konsumentów. Jest to spowodowane rzeczywistymi potrzebami rozwoju nowej technologii, ale też systemem organizacji i działania rynku energii, które w większym stopniu określają odpowiedzialność dostawców za zakłócenia przepływu energii - od źródła energii do konsumentów końcowych. Dochodziło do nowych wyzwań technicznych, z których wiele pozostaje nierozwiązanych. W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska oraz obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2÷150) kHz.
EN
The development of smart grids results in a continuous increase in interest of power quality issues on both sides – of its suppliers and consumers.This is due to the real needs of the new technology development, but also because of the organization and operation of the energy market, which more ofen define partners’ responsibility for the disturbances of the power flow – from energy source to final consumer.There arrived the new technical challenges, many of which remain unsolved. The paper highlights three issues that are important in the operational practice of the Polish power system: identifying sources of electromagnetic disturbance, assessing the correctness of measurements in poor quality environment, and the presence of disturbances in the frequency range of (2÷150) kHz.
PL
W artykule omówiono strukturę i rozwiązania sprzętowe systemów inteligentnego opomiarowania stosowanych w ciepłownictwie. Następnie dokonano zwięzłego przeglądu cech funkcjonalnych inteligentnych liczników ciepła/chłodu na tle liczników energii elektrycznej i gazu. Przestawiono model centralizacji usług inteligentnego opomiarowania i uwarunkowania w zakresie zarządzania popytem w inteligentnych sieciach ciepłowniczych.
EN
The structure and hardware of smart metering systems for district heating networks are considered in the article. A concise review of functional features of smart heat/cold meters against electricity and gas meters is conducted. The model of centralised smart metering services and the ramifications of demand management in district heating networks are also discussed.
EN
Development of the energy sector often facilitates introduction of innovation and new technologies in completely different branches of industry whose final products often have nothing to do with electrical power systems. The article extensively discusses the possibility of electrical energy balancing by use of electric vehicles, security issues of electrical power systems, vehicle users and the possibility of this system’s development in the future.
PL
Rozwój sektora energetyki często przyczynia się do wprowadzania innowacji i nowych technologii w zupełnie innych gałęziach przemysłu, w których często produkty końcowe nie mają nic wspólnego z systemami elektroenergetycznymi. Artykuł szeroko omawia możliwość bilansowania energii elektrycznej z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych, kwestie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, użytkowników pojazdów oraz możliwości rozwoju tego systemu w przyszłości.
EN
Definitions of Smart Grid (SG) and microgrid open the paper. When resiliency is compared to self-healing, one can see that resiliency contains functions of self-healing as well as additional services. Nanogeneration and integration of electricity and gas systems are considered in the section entitled Miscellaneous. In the conclusion, the author emphasises the need of taking the microgrids with direct current into account in terms of development of their program.
PL
Na początku artykułu podano definicje sieci inteligentnej i mikrosieci. Z porównania pojęć: samoodnawianie i odporność wynika, że pierwsze z tych określeń zawiera drugie, a ponadto wprowadza dodatkowe funkcje. Jako różne nowości zasygnalizowano nanogenerację i zintegrowane systemy elektryczne i gazowe. W zakończeniu autor uwypukla potrzebę uwzględnienia zastosowania prądu stałego w projektach rozwoju mikrosieci.
13
Content available remote Modelowanie procesu pozyskiwania informacji dla systemu sterowania w Smart Grid
PL
Dążenie do stworzenia elektroenergetycznych sieci zasługujących na miano sieci inteligentnych pociąga za sobą konieczność pozyskiwania coraz większej ilości informacji. Jest to szczególnie istotne, gdy chce się optymalizować pracę sieci oraz unikać zagrożeń związanych z generacją rozproszoną i mikrogeneracją. Celem referatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania funkcji oferowanych przez sterowniki PLC, jako źródła danych uzupełniającego informacje podstawowe niezbędne dla sterowania siecią elektroenergetyczną określaną, jako Smart Grid.
EN
Development of electric power networks that can be considered as intelligent networks entails the need for acquiring ever greater amount of information. It is particularly important, when the grid optimization task is to be realized with an effort to avoid hazards related to the dispersed and micro generation. [3]. The objective of this article is to present application potentialities of the functions offered by programmable logic controllers (PLC’s) to be used as a source of supplementary data for the basic information that is necessary to control an electric power network system referred to as a Smart Grid.
EN
A new two-stage operation scheduling framework is proposed in this paper to optimize day-ahead (DA) operation of a reconfigurable smart distribution network (SDN). The SDN contains wind farm as uncertain renewable generation as well as responsive demand and is operated by a distribution company (DisCo). The DisCo implements nodal hourly pricing as a pricebased demand response program (DRP) to modify consumers’ demand profile. Retail prices are determined in the first stage of the proposed scheduling framework, while the best network topology and the bidding strategy of the DisCo in the DA energy market are determined in the second stage. The two point estimate method (TPEM) is implemented in this paper to model the intrinsic uncertainty of wind farm power generation and responsive demand. Finally, the effectiveness of the proposed framework is evaluated in several case studies.
EN
A smart grid is a kind of energy cyber-physical system (ECPS) with the interdependency of information and physicality. A cyber-attack gravely threatens the safe and stable operation of a physical power grid. Cyber-security reinforcement of smart grid has become a research issue. However, the information network scale of a smart grid is massive, and the generation of security reinforcement strategies has become a problem. Therefore, a generation method of security reinforcement strategies based on an attribute-based attack graph was proposed in this study. The method defined a smart grid based on premise and consequence attributes to form an attribute-based attack graph. With this graph, the method for the generation of security reinforcement strategies was transferred to the minimum dominating set of the attribute-based attack graph and solved to realize space reduction in the security reinforcement strategies. An algorithm for the generation of security reinforcement strategies was designed based on the greedy algorithm, and strategies for large-scale cyber security reinforcement of the smart grid were determined to eliminate the complexity and difficulty of this problem effectively. Through a simulation analysis of a large-scale node network, the efficiency of the generation method of reinforcement strategies based on the attribute based attack graph and minimum dominating set was verified. Results show that the proposed method can be used for security reinforcement of large-scale complicated networks of a smart grid.
16
Content available remote The Effect of System Characteristics on Very-Short-Term Load Forecasting
EN
The rise of the Smart Grid and Microgrid concepts require load demand control at short lead times, at a resolution of minutes, leading to the need for Very Short Term Load Forecasting (VSTLF). This study builds upon previous research of load forecast and investigates the relationship between system characteristics and the achievable of VSTLF accuracy. The results presented here are based on study and simulated forecasting of three years’ worth of real load data obtained from the New York Independent System Operator (NYISO).
PL
Koncepcje Sieci Inteligentnych oraz MicroSieci wymagają sterowania z krótkim czasem wyprzedzania, rzędu minut, co prowadzi do zapotrzebowania na Bardzo Krótko Terminowe Przewidywanie Obciążenia (ang.: Very Short Term Load Forecasting - VSTLF). Przedstawione badnia są kontynuacją poprzednich nad przewidywaniem obciążenia i dotyczą związku między cechami systemu i osiągalną dokładnością VSTLF. Przedstawione wyniki są oparte na badaniu oraz na modelowaniu trzyletniego przewidywania obciążenia rzeczywistego, na podstawie danych otrzymanych od New York Independent System Operator (NYISO).
17
Content available remote Internet of Everything (IoE) in Smart Grid
EN
The paper consists of three parts: the first one briefly presents the history and the main characteristics of Smart Grid (SG), the second is devoted to big data generation, while the third introduces the idea of Internet of Things, Internet of Everything and their role in the whole life cycle of the SG.
PL
Artykuł składa się z trzech części: pierwsza przedstawia krótką historię i główne właściwości sieci inteligentnej, druga poświęcona jest problemowi dużych zbiorów danych, zaś trzecia wprowadza pojęcia: Internet rzeczy , Internet wszystkiego i ich zastosowanie w całym cyklu życia sieci inteligentnej.
18
Content available remote Electricity measurement accuracy in the smart metering system
EN
The smart metering to the power system implementation significantly changes the way of measurements and settlements in the electricity sector. This paper presents an analysis of realized measurement accuracy and the key information about the smart metering and the components of the advanced metering infrastructure. It also shows the scope of authors’ ongoing research on the temperature effect of electricity measurement accuracy in the smart metering system.
PL
Wprowadzenie do systemu elektroenergetycznego inteligentnych systemów pomiarowych znacząco zmienia sposób przeprowadzanych pomiarów i rozliczeń. W artykule przedstawiono analizę dokładności realizowanych pomiarów oraz zaprezentowano kluczowe informacje dotyczące inteligentnego systemu pomiarowego i zaawansowanej infrastruktury pomiarowej. Przedstawiono również zakres aktualnie prowadzonych przez autorów niniejszego artykułu prac badawczych, dotyczących wpływu temperatury na dokładność pomiarów energii elektrycznej w inteligentnych systemach pomiarowych.
EN
Water supply system should have excellent protection in case of undesirable events occurrence. In the future protection of these systems will be ensured through the use of intelligent management of smart metering and the implementation of the second generation CPTED strategies, presenting a new perspective on critical infrastructure protection, taking into account any possible crime, terrorism, sabotage or disaster. The paper presents the problem of the effective protection of critical infrastructure and the attention was drawn to appropriate protection of critical components from attacks, disasters and other adverse events. On this background the protection principles for water supply systems were formulated, the purpose of which is to prepare the resources and the public for undesirable events causing a threat to both human health and infrastructure. In case of the possibility of managing the shut off of particular recipients, not only areas, the priority of importance of providing water should be established. The exclusion of households seems to be a solution with the smallest financial losses. However, the attention should be paid to the so-called sensitive customers, e.g. the disabled people, the elderly, families with small children, etc. For proper operation of municipal infrastructure specialized companies are responsible which, in addition to managing the systems, are also responsible for ensuring protection of sensitive elements connected or used by them. The most obvious example of urban critical infrastructure system is the collective water supply system.
PL
System wodociągowy powinien charakteryzować się doskonałą ochroną na wypadek wystąpienia niepożądanych zdarzeń. W przyszłości ochrona tych systemów będzie zapewniona poprzez ich inteligentne zarządzanie z wykorzystaniem rozwiązań typu smart metering oraz wdrażanie strategii CPTED drugiej generacji przedstawiającej nową perspektywę ochrony elementów infrastruktury krytycznej, uwzględniającej ewentualne przestępstwa, terroryzm, sabotaż, czy też katastrofy. W pracy przedstawiono problematykę skutecznej ochrony infrastruktury krytycznej oraz zwrócono uwagę na właściwe zabezpieczanie elementów krytycznych przed atakami, awariami i innymi zdarzeniami niepożądanymi. Na tym tle sformułowano zasady ochrony systemów wodociągowych, którego celem jest przygotowanie zasobów i społeczeństwa na wypadek wystąpienia zdarzeń niepożądanych powodujących zagrożenie zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla infrastruktury. W przypadkach możliwości zarządzania włączeniami konkretnych odbiorców, a nie tylko obszarów, powinno ustalić się priorytet ważności zapewnienia dostawy wody. Wyłączenie gospodarstw domowych wydaje się być rozwiązaniem przynoszącym najmniejsze straty finansowe. Należałoby jednak zwrócić uwagę na wyłączenia tzw. klientów wrażliwych, np. ludzi niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, rodzin z małymi dziećmi itp. Za właściwą obsługę infrastruktury komunalnej odpowiadają wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które oprócz zarządzania wymienionymi systemami są jednocześnie odpowiedzialne za zapewnienie ochrony wrażliwych elementów będących w ich powiązaniu lub użytkowaniu. Najbardziej oczywistym przykładem systemów miejskiej infrastruktury krytycznej jest system zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
PL
Tablice o zmiennej treści są innowacyjnym elementem infrastruktury drogowej. Mają one za zadanie ostrzegać podróżujących o zdarzeniach drogowych, takich jak: korki, wypadki, roboty drogowe oraz informować o dopuszczalnej prędkości w określonych warunkach. W obszarach miejskich są również używane do wskazywania wolnych miejsc parkingowych oraz mogą pokazywać alternatywne trasy przejazdu danego odcinka drogi. Instalowanie tablic o zmiennej treści wpływa na obniżenie kosztów społecznych między innymi przez optymalizację tras przejazdów, co pociąga za sobą obniżenie niższych kosztów eksploatacyjnych pojazdów. Celem pracy jest zaprezentowanie, na przykładach miejskich systemów zarządzania ruchem, kosztów związanych z wdrożeniem do tych systemów tablic o zmiennej treści w stosunku do całości inwestycji w inteligentne systemy transportowe (IST).
EN
Part of the intelligent transport systems in the road transport are the variable message boards. They allow a dynamic information transmission to the road users regarding the traffic, weather and road load. The article presents organizational and economic aspects of designing and installing such systems in Poland, basing on the Silesia province and the Tricity. Such signs have a big impact on the usability and the utility value of the road.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.