Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  life style
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Styl życia ma istotne znaczenie dla poprawy oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych elementów stylu życia (tj. samooceny stanu zdrowia, sposobu żywienia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i podejmowania aktywności fizycznej) mężczyzn zatrudnionych w budownictwie w zależności od wieku. Materiału do analizy dostarczyły wyniki badań, przeprowadzonych na przełomie 20M1 2015 roku wśród 600 mężczyzn zatrudnionych w budownictwie. Oceny stylu życia dokonano przy pomocy kwestionariusza opracowanego na potrzeby badania, aktywności fizycznej z zastosowaniem Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej. Wiek był czynnikiem, który różnicował w sposób istotny statystycznie niektóre elementy stylu życia badanych mężczyzn. Pracownicy 50+ istotnie gorzej oceniali swój stan zdrowia, popełniali najwięcej błędów żywieniowych, a także wypalali najwięcej papierosów dziennie. Najczęściej spożywali alkohol oraz w największych ilościach jednorazowo pracownicy 30-32-letni, natomiast wśród pracowników 20-22-letnich zaobserwowano najmniejszy odsetek osób sięgających po mocne alkohole, ale za to największy odsetek - używających narkotyki.
EN
Lifestyle is important in both improving and maintaining good health. The main goal of the article is to show selected elements of life style (i.e, self-evaluation of health, eating habits, smoking, drinking, drug use and physical activity) of male construction workers depending on their age. The analysis is based on the results of research conducted in 2014-2015 among 600 men employed in the construction industry in Poland. Their life style was evaluated with a questionnaire developed specifically for this study, whereas their physical activity was evaluated with the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Age was a statistically significant factor differentiating some elements of the participants' life style Employees aged 50+ considered their health to be significantly worse, made more dietary mistakes and smoked more cigarettes per day than any other group. On the other hand, 30-32-year-olds drank alcohol more frequently and in larger quantities than the other age groups, whereas 20-22-year-olds drank less strong spirits and were more likely to use drugs.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie współczesnych reprezentacji turystyki międzynarodowej, głównie podróży i turystyki masowej, w kontekście stylu życia i wskaźników statusu. Według Johna Urry’ego, turystyka jest formą gromadzenia znaków, a turyści przypominają semiotyków, kolekcjonujących znaki. Dwie formuły doświadczenia turystycznego odnoszą się do dwóch różnych projektów tożsamościowych – jako opozycja w stosunku do masowej turystyki do turystyki, podróż zaspokaja potrzebę doznań autentyczności i indywidualizmu. Współcześnie podróż i turystyka masowa to nie tylko dwa odmienne sposoby przemieszczania się między lokalizacjami geograficznymi, ale także wskaźniki definiujące masowy i elitarny sposób spędzania wolnego czasu.
EN
The purpose of the author is to examine a few contemporary representations of international tourism, mainly travelling and tourism in terms of life style and status indicators. According to John Urry, tourism is a form of collecting manufactured signs and tourists appear to be semioticians, who search for icons. Two ways of tourist experience refer to two different projects of identity. As an opposition to tourism, travel seems to deliver authentic experiences, at least intends to reveal what lies beneath. But tourism and travel seem to be applicable signs of distinction between elite and mass leisure.
3
Content available Zdrowy styl życia a choroba zwyrodnieniowa stawów
PL
Badania epidemiologiczne wykazują, że zmiany stylu życia mogą mieć decydujący wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństwa. Celem pracy jest przedstawienie postaw wobec problemu stanu zdrowia i zdrowego stylu życia. Badaniem objęto 52 pacjentów w wieku od 21 do 72 lat. W badanej grupie zaobserwowano niski wskaźnik osób korzystających z aktywnych form spędzania wolnego czasu, które nie wiązały zdrowego stylu życia ze sposobem odżywiania się i aktywnością fizyczną. Na podstawie otrzymanych wyników wydaje się niezbędne podjęcie skuteczniejszych działań edukacyjnych.
EN
The epidemiological research shows that the changes of the lifestyle can vastly affect the health of the society. The aim of this paper is to present various approaches towards the health and the healthy lifestyle. 52 patients, aged between 21 and 72 years old, were subjected to examination. The research group showed a low number of people who spend their free-time in an active way. The participants did not find any connection between a healty lifestyle and their nutrition habits or physical activity. It appears to be necessary to start more effective educational activity.
EN
The purpose of the study was to determine the relation between overtime, job strain and life style, and cardiovascular risk (CVR) in 97 managers and 98 physical workers. CVR was measured with the Framingham method. Information about job strain, overtime, life style and extra-occupational activities was obtained with a self-administered questionnaire. The results showed that both groups had a similar, medium-level job stress. Being a manager and having extra-occupational activities (self-education) were significantly related with CVR (p = .000, p = .035, respectively), whereas other factors that were analysed (i.e., physical work and overtime) were not. The managers were older than the physical workers; that may be why the factor of being a manager was significantly related to CVR. The extra-occupational activities connected with improving workersʼ skills may play an important role in the development of workersʼ overload and an increase in CVR.
PL
Celem pracy była ocena wiedzy i zachowań pro zdrowotnych studentów uczelni wrocławskich - Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) i Uniwersytetu Ekonomicznego (UE). W badaniach wzięło udział 186 studentów, w tym 89 z AWF i 96 z UE. Na podstawie uzyskanych wyników badań ankietowych stwierdzono, że nie występują istotne różnice w samoocenie stanu zdrowia - prawie wszyscy określają go jako dobry lub bardzo dobry. 25% studentów UE uważa, że nie dba o swoje zdrowie. Ponad połowa ankietowanych śpi w ciągu dnia. Około 30% nie je codziennie śniadania, a ponad 20% ciepłego posiłku. Trzy posiłki w ciągu dnia spożywa tylko 60% studentów UE i 80% studiujących na AWF. Najczęstszym wymienianym powodem niespożywania regularnych posiłków jest brak czasu. 10% ankietowanych studentów z AWF i 15% z UE przyznało, że nie są aktywni fizycznie. Najczęściej preferowaną aktywnością fizyczną było pływanie i jazda na rowerze. W badaniu wykazano, że nałogowo pali 40% studentów AWF i 27% UE. Aż ok. 35% ankietowanych z AWF i 12% studentów z UE sięgało po narkotyki, z tego ponad jedna piąta kilka razy w roku. Wykazano, że wiedza studentów na temat prozdrowotnych aspektów życia jest niewystarczająca.
EN
The goal of the study was the assessment of knowledge and behavior related to the health among the students of two universities in Wrocław: the University School of Physical Education (UPE) and the University of Economics (UE). Altogether 186 students: 89 from the University School of Physical Education and 96 from the University of Economics, participated in the study. On the basis of the results obtained from a survey by questionnaire, it was found that there were no significant differences in self-assessment of the state of health within the students - most of them described it as good or very good. 25% of the UE students stated that they do not take special care of their health. More than half of the respondents sleep during a day, about 30% do not have breakfast every day, and more than 20% do not eat warm meals at all. Only 60% of the UE students and 80% of UPE students have three meals daily. 10% of the UPE and 15% of the UE respondents admitted that they do not perform any physical activity. Swimming and cycling are the most preferred forms of physical activity. The study showed that 40% of the UPE students and 27% of the UE students are smokers. Approximately 35% of the UPE and 12% of the UE respondents admitted that they have used narcotics, even several times a year. It was revealed that the students' knowledge concerning the pro-health behaviour is insufficient.
7
Content available remote Ruch Slow a proekologiczne style życia
PL
Artykuł dotyczy idei Slow - idei zmniejszenia tempa życia. Spowolnienie to nie stanowi celu samego w sobie. Chodzi o to, żeby nabyć umiejętność wyboru tempa życia stosownego do potrzeb i konieczności codziennego życia. To dana osoba ma panować nad tym, jaki styl życia przyjmuje, ma działać świadomie i odpowiedzialnie, a nie powielać zachowania innych. Szczegolnie ważnym aspektem Slow jest zwrocenie uwagi na potrzebę zakorzenienia i znalezienia sensownego kontekstu życia. Przynależność i tożsamość ze światem, w ktorym się żyje oraz z jego dziedzictwem, głoszona w idei Slow rodzi też konotacje z ideologią ruchow ekologicznych określaną jako bioregionalizm. Autorka zauważa, że wiele jest w idei Slow pomysłow na realizację celu wzrostu jakości życia, co znajduje się u podstaw koncepcji rozwoju zrównoważonego.
EN
The Slow philosophy and the life style stemming from it as well as specific kinds of production and consumption constitute a proposal which may be described as a life model corresponding to the demands of the philosophy of ecology and sustainable development. At the core of the Slow concept is the wish to preserve a high quality of life and consumption standards while resigning from the haste generated by civilization and homogeneous forms of consumption. The Slow Movement comprises a growing range of social behavior as well as available goods and services, from slow food, slow cities and travel to specific work and education models.
8
Content available remote Styl życia w wybranych koncepcjach socjologicznych
PL
Artykuł przybliża koncepcje stylu życia zaproponowane przez znanych socjologów. W artykule opisane zostały zarówno propozycje klasyków socjologii, takich jak M. Weber, czy T. Veblen, oraz współczesnych socjologów, jak: A, Siciński, Z. Bauman, Z. Tyszka. Przedstawione zostały sposoby definiowania stylu życia oraz przykłady klasyfikowania stylów życia. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotność posługiwania się kategorią stylu życia podczas prowadzenia badań, dotyczących zachowań człowieka.
EN
The article presents concepts of human lifestyle. The article include theories of classical sociologists as M. Weber or T. Veblen. There are also presented concepts of contemporary representative of sociology as A. Siciński, Z. Bauman or Z. Tyszka. In the article have been shown different definitions of lifestyles and some classification of them. The aim of the article is to point out, that scientists interested in human behaviour, should take into consideration one's lifestyle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.