Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sinkhole
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostało studium przypadku dotyczące oceny możliwości wystąpienia zapadlisk na powierzchni. Rozważania dotyczyły obszaru górniczego jednej z górnośląskich kopalń, gdzie w przeszłości na niedużej głębokości prowadzona była eksploatacja złóż węgla kamiennego. W obszarze wybranym do analiz na głębokości ok. 15-20 m zlokalizowane są niezlikwidowane wyrobiska korytarzowe, mające połączenie z powierzchnią. W celu oceny zagrożenia wystąpieniem na powierzchni deformacji nieciągłych wykonano obliczenia przy zastosowaniu metody M. Chudka – W. Olaszowskiego oraz rozwiązania zaproponowanego przez P. Strzałkowskiego, opartego na teorii sklepienia ciśnień A. Sałustowicza.
EN
The paper presents a case study regarding the assessment of the possibility of occurrence of sinkhole on the land surface. The considerations concerned the area of one of the Upper Silesian mine, where, in the past, mining of hard coal deposits was carried out at a small depth. In the area selected for analyzes at a depth of approx. 15-20 m, undisturbed galleries are located, having a connection with the land surface. In order to assess the risk of occurrence discontinuous deformations on the land surface, calculations were made using the Chudek-Olaszowski method and the solution proposed by P. Strzałkowski based on the vault pressure theory of A. Sałustowicz.
PL
W artykule przedstawiona została tematyka związana z oceną przydatności do zabudowy terenu zagrożonego występowaniem zapadlisk. Działka inwestycyjna, będąca przedmiotem analizy, znajduje się w centralnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, gdzie w przeszłości prowadzona była płytka eksploatacja pokładów węgla kamiennego. Współcześnie jest to teren pogórniczy, zlokalizowany w dużej odległości od czynnych zakładów górniczych. Posiada atrakcyjną lokalizację administracyjną oraz dobre połączenie komunikacyjne z główną drogą łączącą miasta aglomeracji śląskiej. Te względy czynią ją szczególnie atrakcyjną w zakresie wykorzystania dla realizacji różnego rodzaju inwestycji. Czynniki geologiczno-górnicze w przedmiotowym rejonie nie są sprzyjające, głównie ze względu na prowadzoną w przeszłości płytką eksploatację górniczą oraz występujące na niedużej głębokości wyrobiska udostępniające o nieznanym sposobie likwidacji. Zaszłości te stawiają nieruchomości pewne ograniczenia w wykorzystaniu budowlanym, co do których zaleca się podjąć stosowne rozwiązania. Zgodnie z pracą (Zasady... 2009) dla terenów zlikwidowanych zakładów górniczych powinna zostać określona kategoria terenu górniczego ze względu na ograniczenie w wykorzystaniu budowlanym. Autorzy artykułu podjęli próbę jej wyznaczenia i w tym celu dokonali analizy warunków geologiczno-górniczych, w tym głównie prowadzonej w przeszłości eksploatacji górniczej. Na podstawie uzyskanych rezultatów oraz własnych doświadczeń ustalono rodzaj spodziewanych zagrożeń oraz ocenę zagrożenia zapadliskowego, którego miarą było prawdopodobieństwo wystąpienia zapadlisk wg metody Chudka-Olaszowskiego (Chudek iin. 1988).
EN
The article presents subject matter related to the assessment of the suitability of the built-up area, including the occurrence of sinkholes on the surface. The investment plot, which is the subject of the analysis, is located in the central part of the Upper Silesian Coal Basin, where shallow exploitation of coal seams was conducted in the past. At present it is a post-mining area, located at a large distance from active mines. It has an attractive administrative location and good transport connection with the main road connecting the cities of the Silesian agglomeration. These advantages make it particularly attractive in terms of use for various types of investments. The geological and mining factors are not favorable in the area in question, mainly due to the shallow mining exploitation conducted in the pastand the access excavations on small depth and an unknown method of liquidation. These reasons are the cause of some restrictions in the use of construction, for which taking the appropriate solutions is recommended. According to the study of (Rules... 2009), the category of mining land should be defined for the areas of liquidated mining plants due to the limitation in construction use. The authors of the article made an attempt to determine it, and they analyzed the geological and mining conditions for this purpose, mainly including mining exploitation conducted in the past. On the basis of the obtained results and own experience, the type of expected hazards and its assessment were determined The probability of the occurrence of the inclusions according to the Chudek-Olaszowski method (Chudek et al. 1988) was assumed as a measure of the hazard.
PL
Artykuł przedstawia współdziałanie organów samorządu terytorialnego i nadzoru górniczego oraz zakładu górniczego w zakresie likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego ze strony zapadliska o nieustalonej genezie, jakie ujawniło się w Jankowicach w 2015 r., a następnie reaktywowało w 2016 r.
EN
A subsidence created in October 2015 in Jankowice, in the form of a cone with a diameter of ca. 12 m and a depth of 7 m. It has been shown upon the examination carried out by the District Mining Office in Rybnik that the subsidence area is not affected by mining operations, and the excavation that could result in deformations in this area was carried out until 1992. The findings did not allow for a clear determination of the cause of the subsidence. The subsidence was filled with aggregate produced from a gangue. The subsidence reactivated in September 2016. Geological survey carried out by the PGI-NRI Carpathian Branch also did not provide a direct cause of the formation of the subsidence. It was recommended to exclude from the development of the area where the subsidence occurred and to develop geological and engineering documentation as well as a construction design on the basis of such documentation - if it is planned to construct buildings or structures in the area of subsidence. The subsidence was filled up again and the area was subject to surveying monitoring. Finally, in collaboration with: Świerklany Commune Office, Poviat Starosty in Rybnik, the management of “Jankowice” colliery and the District Mining Office in Rybnik, it was possible to remove the hazard promptly by filling the subsidence with excavation waste.
4
EN
In this article a new neural network based method for automatic classification of ground penetrating radar (GPR) traces is proposed. The presented approach is based on a new representation of GPR signals by polynomials approximation. The coefficients of the polynomial (the feature vector) are neural network inputs for automatic classification of a special kind of geologic structure—a sinkhole. The analysis and results show that the classifier can effectively distinguish sinkholes from other geologic structures.
EN
A new palaeopalynological investigation was conducted on 15 samples from four test-pits at the Gray Fossil Site (Bear Pit, Elephant Pit, Test Pit 2-2010, and Rhino Pit). In total, 50 morpho-species of miospores (including five species of spores, eight species of gymnosperm pollen, and 37 species of an giosperm pollen) and 18 morpho-species of fresh water algal micro-remains were identified. One new morphological species, related to zygospores of the Zygnemataceae, Stigmozygodites grayensis sp. nov., is proposed. The assemblage of fossil algae recovered provides in sights into the palaeoenvironmental conditions of the uppermost (125 cm) part of the Gray Fossil Site sedimentary cover, deposited after the formation of a number of sink holes, and the fill of the palaeosinkholes. Most of the algae identified prefer meso- to eutrophic conditions and are characteristic of stagnant to slowly flowing shallow fresh water. Therefore, the lacustrine fossiliferous sediments at the Gray Fossil Site represent pond deposits. The palaeopalynological analysis revealed differences in the composition of the miospore and algal assemblages of the pits studied, suggesting that the Test Pit 2-2010, Bear, and Elephant pits are similar and may have been formed in the same pond, while the presence of a higher percentage of algae in the Rhino Pit may indicate sedimentation in a separate waterbody.
PL
Pojawiające się pod powierzchnią terenu strefy rozluźnień i pustek mogą nie wykazywać żadnych zewnętrznych, na powierzchni Ziemi, objawów swego istnienia. Z tego powodu możemy nie dostrzec istniejącego zagrożenia i w związku z tym nie podejmujemy żadnych działań. W celu ograniczenia tego zagrożenia można przeprowadzić wiele różnego rodzaju badań. Na szczególną uwagę zasługuje metoda GPR. Jest ona predestynowana do detekcji przypowierzchniowych stref rozluźnień i pustek. Metoda georadarowa (GPR – Ground Penetrating Radar) jest bezinwazyjną techniką poszukiwawczą wykorzystującą fale elektromagnetyczne (em) w zakresie częstotliwości od około 10 MHz do 2,5 GHz do badania budowy geologicznej i monitoringu procesów zachodzących w gruncie oraz do lokalizacji obiektów naturalnych i antropogenicznych. Autorzy przeprowadzili analizę możliwości wykorzystania metody georadarowej przy badaniu stref rozluźnień w gruncie, w szczególności zbadano wpływ ukierunkowania przebiegu profili pomiarowych na amplitudę sygnału w warunkach zagrożenia zapadliskowego. W pracy pokazano, że ukierunkowanie anten GPR ma wpływ na wielkość amplitudy sygnału georadarowego oraz identyfikację zjawisk geodynamicznych, a to pozostaje w ścisłym związku z poprawnością i dokładnością metody GPR.
EN
The Ground Penetration Radar (GPR) method is a noninvasive exploratory method employing electromagnetic waves (EM) of frequency range about 10 MHz to 2.5 GHz to investigate the geological structure and to monitor the processes taking place in the ground and to localize natural and anthropogenic objects. The authors have performed an analysis of possibilities to use the GPR method for investigations of looseness zones in the soil; particularly the effect of orientation of the measuring profile on the signal amplitude under conditions of sinkhole thread were investigated. In the work it has been shown that the orientation of GPR antennas has influence on the value of the georadar signal amplitude and identification of geodynamic phenomena, what remains in close connection with the correctness and accuracy of the GPR method.
PL
Racjonalne gospodarowanie zasobami wód termalnych to również właściwa i bezpieczna dla środowiska ich utylizacja. W pracy przedstawiono prawne aspekty związane z wtłaczaniem wód do górotworu, zrzutem do cieków powierzchniowych oraz wykorzystaniem ochłodzonych wód dla celów pitnych i gospodarczych.
EN
Rational management of the geothermal waters should contain appropriate and safe for the environment their utilization. The paper presents the legał aspects associated with the injection of water back to the reservoir, discharge to surface reservoir and the use of cooled geothermal water for potable and commercial purposes.
8
Content available remote Technologie uzdatniania terenów dla budownictwa
PL
Rozwój budownictwa i coraz większy brak terenów budowlanych wymusza przywracanie wartości budowlanej dużej ilości obszarów. Prace tego typu najczęściej stosowane są w sposób awaryjny wówczas, gdy występuje zagrożenie budynków, nielicznie są stosowane profilaktycznie przed budową obiektów. W artykule zaprezentowano różnego rodzaju sposoby uzdatniania terenu do zabudowy.
PL
Aktualnie budowany węzeł kolejowy Groebres o szerokości ca. 120 m i długości ca. 800 m składać się będzie z 8-9 torowisk, w tym linii ICE z zakładaną prędkością przejazdów pociągów do 300 km/h. Węzeł został zlokalizowany na terenie pogórniczym, zagrożonym zapadliskami o średnicy do 4,0 m. W podstawie węzła został wykonany nowatorski system zabezpieczający, składający się z następujących elementów: system pomiaro-wo-sygnalizacyjny, żwirowy materac zbrojony ortogonalnie ułożonymi geosiatkami (doraźna wytrzymałość na rozciąganie UTS=1200 kN/m), blok stabilizowany cementem (CSBL), w którym w przypadku powstania zapadliska ma się utworzyć stabilne sklepienie. System ten został przetestowany w skali 1:1 na poligonie w roku 1998. Roboty budowlane rozpoczęto na węźle w 2001; koniec budowy przewidywany jest z końcem 2002 roku. Referat przedstawia w skrócie przebieg poszczególnych faz projektu, począwszy od poligonu, a kończąc na opisie przeprowadzonych robót budowlanych.
EN
The railway junction now under construction at Groebers includes 8-9 tracks (two for ICE with speed up to 300 km/h) and is about 800 m long and 120 m wide. This new railway junction is situated in a post-mining area and is endangered by a development of sinkholes with diameters up to 4.0 m. A newly created overbridging system consisting of: warning layer, two orthogonal geogrid layers (ultimate tensile strength: 1200 kN/m) and a cement stabilised bearing layer (to achieve a stable arch) was tested in 1998. The construction works were started in May 2001 and would be finished at the end of 2002. A short description of some more important phases of the project is given in the paper, starting with the field test and finishing with performed construction works.
EN
The karst of northern Lithuania is developed in gypsiferous layers of the Pasvalys and Nemunelis beds of the Tatula Formation of the Upper Devonian (Frasnian) stage. The new sinkholes formed during the last ten years in around Birzai and Pasvalys indicate recent karst activity. 84 recent sinkholes appeared around the villages of Karajimiskis, Mantagailiskis in the Birzai district from 1995 to 1999. The three biggest sinkholes occur in Pasvalys. Karst processes and phenomena are particularly dangerous in urban areas. The sudden appearance of sinkholes and ground subsidence have often caused building damage. New sinkholes indicate a very sensitive engineering geological environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.