Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  superconductivity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedmiotem rozważań pracy jest jedno z rozwiązań konstrukcyjnych magnetycznych separatorów wysokogradientowych jakim jest separator matrycowy. W polu magnetycznym generowanym przez nadprzewodzące uzwojenie o konstrukcji osiowo - symetrycznej (solenoid) znajduje się matryca (kanister wypełniony elementami gradientotwórczymi w postaci wiórek lub waty ferromagnetycznej), w której zachodzi proces ekstrakcji cząstek z zawiesiny przepływającej przez separator. Wysokogradientowy separator matrycowy (HGMS) pracuje cyklicznie: po okresie napełnienia matrycy produktem magnetycznym (efektywny czas pracy separatora), następuje okres czyszczenia matrycy, tzn. przywracanie jej zdolności akumulacyjnych (czas martwy). Proces technologiczny jest efektywny, jeśli czas napełniania matrycy jest długi, zaś czas martwy - krótki. Wydłużenie czasu efektywnego możliwe jest m. in. poprzez stosowanie pól magnetycznych o dużych wartościach indukcji magnetycznej.
EN
The subject of deliberation in this paper is one of the constructional solutions of high gradient magnetic separators, which is a matrix separator. In the magnetic field generated by the superconducting winding of the axial-symmetric construction (solenoid), there is a matrix (a canister filled with gradient forming elements in the form of chips or ferromagnetic steel wool), in which the process of extracting particles from the slurry flowing through the separator takes place. The high gradient matrix separator (HGMS) works cyclically: filling the matrix with a magnetic product (effective operation time), is followed by period of matrix cleaning, i.e. restoring its storage capacity (still time). The technological process is effective if the time of filling the matrix is long and still time is short. Prolonging the effective time is possible, through e.g. application of magnetic fields with high values of magnetic induction.
EN
The superconducting superconducting state of the superconducting transformer windings shall be treated as an emergency state. Such a state may occur already at the moment of switching on the transformer due to the inrush current. The value of this current can be many times higher than the critical current of superconducting windings and depends on many factors. In the presented analysis, the influence of the phase execution of voltage at the moment of switching on the transformer on the loss of superconductivity of the one-phase HTS transformer with the power of 13.8 kVA was taken into account.
PL
Utratę stanu nadprzewodzenia uzwojeń transformatora nadprzewodnikowego traktuje się jako stan awaryjny. Stan taki może mieć miejsce już w chwili włączania transformatora w skutek wystąpienia prądu włączania. Wartość tego prądu może wielokrotnie przekraczać wartość prądu krytycznego uzwojeń nadprzewodnikowych i zależy od wielu czynników. W przedstawionej analizie wzięto pod uwagę wpływ kata fazowego napięcia w chwili włączenia transformatora na utratę stanu nadprzewodzenia uzwojeń jednofazowego transformatora HTS o mocy 13.8 kVA.
EN
Loss of superconducting state of the superconducting transformer windings shall be treated as an emergency state threatening thermal failure of the circuit continuity. Such a state may occur already at the moment of switching on the transformer due to the inrush current. The value of this current can be many times higher than the critical current of superconducting windings and depends on many factors. The main factor determining the inrush current waveform is the shape of the hysteresis loop of the transformer core. The paper analyses the influence of the basic magnetic parameters of the core on the pulse of the inrush current of the superconducting transformer with attention paid to the phenomenon of the loss of the superconducting state of the windings.
PL
Utratę stanu nadprzewodzenia uzwojeń transformatora nadprzewodnikowego traktuje się jako stan awaryjny grożący termicznym uszkodzeniem ciągłości obwodu. Stan taki może mieć miejsce już w chwili włączania transformatora w skutek wystąpienia prądu włączania. Wartość tego prądu może wielokrotnie przekraczać wartość prądu krytycznego uzwojeń nadprzewodnikowych i zależy od wielu czynników. Głównym czynnikiem decydującym o przebiegu fali prądu włączania jest kształt pętli histerezy rdzenia transformatora. W pracy przeanalizowano wpływ podstawowych parametrów magnetycznych rdzenia na przebieg impulsu prądu włączania transformatora nadprzewodnikowego ze zwróceniem uwagi na zjawisko utraty stanu nadprzewodzenia uzwojeń.
PL
W artykule przybliżono problematykę kriomodułów, urządzeń stosowanych w akceleratorach cząstek naładowanych. Podkreślono znaczenie wykorzystania materiałów nadprzewodnikowych w ich konstrukcji i zalety takich rozwiązań. Usystematyzowano specyfikę występujących tu zagadnień i wskazano przykłady zastosowania.
EN
The article presents the subject of cryomodules, devices employed in charged particle accelerators. The authors emphasize the importance of using superconducting materials in the construction of cryomodules and the advantages of such a solution. A systematic approach to the specific problems is presented and supported by the examples of application.
PL
W artykule przedyskutowano rozwój problematyki elektromagnesów nadprzewodzących oraz stan obecny ich wykorzystania w urządzeniach jądrowych, szczególnie w fizyce jądrowej głównie w formie akceleratorów, jak też w medycynie. Omówiono metody zabezpieczenia elektromagnesów nadprzewodzących przed rozchodzeniem sie strefy rezystywnej, co zilustrowano na przykładzie słynnego incydentu, który miał miejsce w CERN.
EN
The article discusses the development of superconducting electromagnets and the current state of their use in nuclear devices, especially in nuclear physics mainly in the form of accelerators and in medicine. Methods for protecting superconducting electromagnets against the propagation of the resistive zone are discussed, as illustrated by the example of a famous incident that took place at CERN.
EN
Sections of the superconducting magnets of the SIS100 particle accelerator, under construction at the Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), the Society for Heavy Ion Research (GSI), Darmstadt, are going to be connected with the by-pass lines. Each line will be used to transfer a two-phase helium flow and an electric current. The electric current will be carried by four pairs of superconducting Nuclotron-type cables. Fast-ramping currents are expected to cause the generation of heat within the cables. In this work the results of a numerical thermal analysis of a bus-bar are presented. The amount of heat transferred from the environment was found based on geometric dimensions of the line and applied insulation. The amount of hysteresis loss, generated in the cable during the operation under most demanding regime of the operation of the accelerator, was calculated. According to the amount of the generated heat, the amount of the hysteresis loss is low in relation to the heat generated in the superconducting magnets. Also it was found that the cable used in the line still retains a large margin of current-carrying capacity.
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania indukcyjnego trójuzwojeniowego nadprzewodnikowego ogranicznika prądu. Ogranicznik trójuzwojeniowy jest konstrukcją bezrdzeniową, składającą się z dwóch uzwojeń nadprzewodnikowych i jednego konwencjonalnego uzwojenia miedzianego. Wszystkie trzy uzwojenia ogranicznika są magnetycznie sprzężone ze sobą. W artykule przedstawiono również model fizyczny ogranicznika trójuzwojeniowego na napięcie znamionowe 15 kV oraz wyniki przeprowadzonego testu zwarciowego.
EN
The article presents the principle of operation of an inductive three-winding superconductor current limiter. The three-winding limiter is a coreless construction, consisting of two superconducting windings and one conventional copper winding. All three limiter windings are magnetically coupled. The article also presents the physical model of a three-winding limiter for a rated voltage of 15 kV and the results of a short-circuit test.
EN
Second generation superconducting wires from which the windings of superconductor transformers are made are highly susceptible to thermal damage. Determining the density of current in individual layers of the 2G HTS wire allows to find out whether the windings of the HTS transformer will be thermally damaged during various operating conditions. The study presents and discusses a substitute diagram of the 2G HTS tape, allowing to calculate the current density in its individual layers both in the superconducting and resistive state of the superconductor layer.
PL
Przewody nadprzewodnikowe drugiej generacji z jakich wykonuje się uzwojenia transformatorów nadprzewodnikowych wykazują dużą podatność na uszkodzenia termiczne. Określenie gęstości prądu w poszczególnych warstwach przewodu HTS 2G pozwala stwierdzić czy uzwojenia transformatora HTS ulegną termicznemu uszkodzeniu w trakcie różnych stanów jego pracy. Przedstawiono i omówiono schemat zastępczy taśmy HTS 2G pozwalający policzyć gęstość prądu w poszczególnych jej warstwach zarówno w stanie nadprzewodzenia jak i rezystywnym warstwy nadprzewodnika.
EN
The growing demand for commercial unmanned aerial vehicles (UAV) requires that innovative technical solutions for the critical aspects of UAV servicing, must be researched. The magnetic catapult discussed in this work is an interesting alternative to the existing UAV deployment or launch platforms. This paper presents the research designed to facilitate the measurement and analysis of the position of a launch truck applied in a UAV magnetic catapult with tracks. The measurement system discussed herein comprised a transducer connected to Hall sensors which were spaced evenly at the base of a superconductor pod. A displacement of the superconductor pod relative to the magnetic field resulted in the variation of the voltage output from individual Hall sensors. A proprietary algorithm was developed and controlled stepper motors which displaced the assembly of the superconductor pod with the Hall sensors along the test track of the UAV magnetic catapult. At the same time as the displacement was sensed by the Hall sensors, they were reading the real-time magnetic strength; it was therefore critical for the microcontroller, which executed the control algorithm, to operate at a sufficient processing frequency (speed). The proprietary control algorithm was executed by an ATMEL ATmega2560 RISC processor. The processor system read the status of every Hall sensor in the assembly and compared it to the reference voltage outputs stored in the microcontroller’s memory. The difference between the voltage output reading and the reference voltage outputs and the superconductor pod’s geometry was used to determine the superconductor pod’s position along the magnetic tracks of the UAV magnetic catapult.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na komercyjne bezzałogowe statki powietrzne (BSP) wymaga poszukiwań nowatorskich rozwiązań technicznych, związanych z krytycznymi aspektami obsługi tychże obiektów. Interesującą alternatywą dla istniejących rozwiązań jest analizowana w pracy wyrzutnia magnetyczna. W pracy zaprezentowano badania umożliwiające pomiar i analizę położenia wózka startowego wyrzutni bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na torach magnetycznych. Prezentowany w pracy układ pomiarowy składa się z przetwornika połączonego z czujnikami Halla rozmieszczonymi równomiernie u podstawy pojemnika z nadprzewodnikami. Zmiana płożenia pojemnika względem pola magnetycznego powoduje zmianę napięcia wyjściowego poszczególnych czujników Halla. Opracowany algorytm steruje silnikami krokowymi, które przesuwają pojemnik z czujnikami względem badanego toru. W tym samym czasie czujniki odczytują wartość pola w czasie rzeczywistym, dlatego istotne jest, aby mikrokontroler realizujący algorytm działał z odpowiednio dużą prędkością. Do realizacji autorskiego algorytmu został użyty procesor RISC produkcji ATMEL ATmega2560. Układ mikroprocesorowy odczytuje stan każdego czujnika i porównuje go z danymi zapisanymi w pamięci. Na podstawie różnicy odczytu i geometrii pojemnika wyznaczane jest jego płożenie na torach magnetycznych.
EN
The tendency to increase the carrying capacity of the electric load in the supply networks can be done in two directions, namely: • the construction of several transmission and distribution lines linking the energy source to the consumer (current trend), having the effect of damaging the environment, or • limiting the construction of transport lines and, implicitly, the destruction of the environment by using technologies and materials capable of carrying a very large amount of electricity.
PL
Tendencja do zwiększania obciążenia elektrycznego w sieciach zasilających może być realizowana w dwóch kierunkach, a mianowicie: budowa kilku linii przesyłowych i dystrybucyjnych łączących źródło energii z konsumentem (obecny trend), powodujących uszkodzenie środowiska, lub ograniczenie budowy linii transportowych i w efekcie ograniczenia zniszczenia środowiska poprzez zastosowanie technologii i urządzeń zdolnych do przenoszenia bardzo dużej ilości energii elektrycznej.
PL
W pracy przedyskutowano alternatywny rodzaj napędów jakimi są wyrzutnie elektromagnetyczne. Rozpatrzono wyrzutnie obiektów typu działa szynowego, jak też z użyciem uzwojeń wytwarzających silne, impulsowe pole magnetyczne. Przedstawiono możliwości wykorzystania w nich materiałów nadprzewodnikowych i nowy rodzaj wyrzutni oparty na idealnym diamagnetyzmie nadprzewodników. Opisano zasadę działania wirkatora – przyrządu generującego silny impuls elektromagnetyczny. Omówiono zastosowania tych wyrzutni i ich zalety w porównaniu do urządzeń prochowych.
EN
Alternative kind of drives is discussed, which are electromagnetic launchers. It treats launchers of objects of the types of rail guns as too, using pulsed magnetic field. It presents capabilities of using in these launchers superconducting materials and then possibility of construction new type of electromagnetic launcher based on ideal diamagnetism of superconductors. In the paper is described principle of operation – instrument generating strong impulse electromagnetic field called as vircator. It is discussed advantages of these devices in comparison to powder launchers.
EN
In this work we have analysed the inrush current of superconducting transformers. The value and time of decay of the inrush current depend on the radial and axial dimensions of the high voltage winding. In the case of superconducting transformers, these parameters also depend on the state of the superconductor. Analysis was made on the basis of measurements of the superconducting transformer inrush current of 8 kVA and 13.8 kVA with different winding geometries.
PL
W pracy dokonano analizy prądu włączania transformatorów nadprzewodnikowych. Wartość i czas zaniku prądu włączania zależą od wymiarów promieniowych i osiowych uzwojenia górnego napięcia. W przypadku transformatorów nadprzewodnikowych parametry te istotnie zależą też od stanu w jakim znajduje się nadprzewodnik. Analizy dokonano na podstawie pomiarów prądu włączania transformatorów nadprzewodnikowych o mocach 8,5 kVA i 13,8 kVA o różnej geometrii uzwojeń.
13
EN
The HTS transformer inrush current may lead to thermal damage its windings made of HTS 2G tapes. The parameters affecting the value and duration of the inrush current are: the impedance of the transformer windings and the impedance of the power supply line. In the case of HTS transformers, the resistance of the power supply line is the main parameter responsible for attenuation of the inrush current. The paper discusses the measurement results of the HTS transformer inrush current for two values of the power supply line resistance. The results of simulation of the HTS inrush current waveform for various impedances of the power supply line are discussed. The simulations take into account different resistance values as well as the inductance of the line.
PL
Prąd włączania transformatora HTS może powodować termiczne uszkodzenie jego uzwojeń wykonanych z taśm HTS 2G. Parametrem wpływającym na wartość i czas trwania prądu włączania są impedancja uzwojeń transformatora i impedancja sieci zasilającej. W przypadku transformatorów HTS rezystancja sieci zasilającej jest głównym parametrem odpowiedzialnym za tłumienie prądu włączania. W pracy omówiono wyniki pomiarów prądu włączania transformatora HTS dla dwóch wartości rezystancji linii zasilającej. Omówiono wyniki symulacji przebiegu fali prądu włączania transformatora HTS dla różnych wartości impedancji sieci zasilającej. W symulacjach uwzględniono różne wartości rezystancji jak i indukcyjności sieci.
EN
When switching on the HTS transformer, through its windings flows an electric current exceeding the value of the critical current of the superconductor. This current deprives the primary winding of its superconducting property, which can result in the winding’s thermal damage. The temperature reached by the winding during the flow of the inrush current was calculated. For this purpose, measurements of a 13.8 kVA HTS transformer and derived formulae were used.
PL
Przy włączaniu transformatora HTS przez jego uzwojenia przewodzony jest prąd elektryczny o wartości przekraczającej wartość prądu krytycznego nadprzewodnika. Prąd ten powoduje utratę stanu nadprzewodzenia uzwojenia pierwotnego, co może skutkować jego termicznym uszkodzeniem. Obliczono temperaturę jaką osiąga uzwojenie w trakcie przepływu prądu włączania. Posłużono się w tym celu pomiarami transformatora HTS o mocy 13,8 kVA i wyprowadzonymi wzorami.
15
Content available remote Iron –based superconductors – development prospects
EN
The article discusses the properties of iron superconductors. These properties has been compared to the properties of other superconductors. The latest scientific research that has a significant impact on the development of iron-based superconducting technologies in the future has been described.
PL
W artykule omówione zostały właściwości nadprzewodników żelazowych, porównano je z właściwościami nadprzewodników innych rodzajów oraz opisano najnowsze badania naukowe, mające niebagatelny wpływ na przyszły rozwój technologii związanych z nadprzewodnictwem na bazie żelaza.
EN
The effect of MgB2 addition on the Eu1Ba2Cu3O7 (EBCO) ceramics was systematically studied. Series of Eu1Ba2Cu3O7 + x(MgB2) samples (x = 0 wt.%, 0.05 wt.%, 0.1 wt.%, 1 wt.%, 3 wt.%) were prepared using traditional solid state method. X-ray powder diffraction measurements were used for phase identification. The lattice parameters and orthorombicity decreased with MgB2 addition. A standard four point measurement method was used to determine transition temperatures Tc of superconducting samples. Tc values of the samples were decreasing with MgB2 concentration. TGA results indicate thermal stability of doped samples.
PL
W artykule przedstawiono eksperymentalnie wyznaczone charakterystyki R = f(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej (1G) i drugiej generacji (2G). W pracy opisano sposób przygotowania próbek taśm nadprzewodnikowych 1G i 2G do badań, opisano metodę pomiarową oraz przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The experimental characteristics R = f(T) of the first (1G) and the second (2G) generation HTS tapes are presented in this paper. The paper describes samples preparation of 1G and 2G superconducting tapes, describes the measurement method and the results of experimental studies.
PL
Przy włączaniu transformatora HTS przez jego uzwojenia przewodzony jest prąd elektryczny o wartości przekraczającej wartość prądu krytycznego nadprzewodnika. Prąd ten powoduje utratę stanu nadprzewodzenia uzwojenia pierwotnego, co może skutkować jego termicznym uszkodzeniem. Obliczono temperaturę, jaką osiąga uzwojenie w trakcie przepływu prądu włączania. Posłużono się w tym celu pomiarami transformatora HTS o mocy 13,8 kVA i wyprowadzonymi wzorami.
EN
When HTS transformer is power on, the current flow in its windings can exceeds the critical current value of superconducting. This current causes the primary winding to lose its superconductivity, that may result in thermal damage. The temperature that the winding reaches during the current flow is calculated. For this purpose, measurements of a 13.8 kVA HTS transformer and derived mathematical formulas were used.
PL
W pracy omówiono odkrycia z zakresu występowania nadprzewodnictwa w półprzewodnikach. Materiały te łącząc specyficzne właściwości tych dwóch klas – nadprzewodników i półprzewodników – stwarzają nowe możliwości ich zastosowania, w tym przy konstrukcji przyrządów elektronicznych. Przedstawiono pierwsze, wcześniejsze rezultaty badań półprzewodników nadprzewodzących, w tym przeprowadzone przez autora na selenku lantanu oraz wyniki nowych badań prowadzących do odkrycia nadprzewodników żelazowych, które także oparte są na lantanie i selenie.
EN
In the paper are discussed discoveries from range of occurrence superconductivity in semiconductors. These materials connecting peculiar specificities in these two classes – superconductors and semiconductors bring new capabilities of their applications at construction of electronic instruments. In paper are presented first, earlier results of research of superconducting semiconductors, including carried by author of publication on lanthanum selenide and then results of new research leading to discovery of iron-superconductors, which are also based on lanthanum and selenide.
20
Content available remote Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora
PL
Do budowy uzwojeń nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego stosowane są taśmy nadprzewodnikowe HTS 2G bez stabilizatora. Do projektowania nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego i obliczeń modeli NOPZ metodą elementów skończonych niezbędna jest dokładana charakterystyka R=f(T) taśmy HTS. W artykule przedstawiono eksperymentalnie wyznaczone charakterystyki R=f(T) najnowszych taśm nadprzewodnikowych drugiej generacji. W pracy opisano sposób przygotowania próbek taśm nadprzewodnikowych HTS 2G (SF12050 i SF12100) do badań, opisano metodę pomiarową oraz przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The second generation high temperature superconducting tapes 2G HTS without stabilizer are used for windings construction of superconducting faults current limiters. The exact R=f(T) characteristic of HTS tape is necessary to design superconducting fault current limiters and for calculation of FEM models of SFCL. The experimental characteristics R=f(T) of the newest second generation HTS tapes are presented in this paper. The paper describes samples preparation of (SF12050 and SF12100) superconducting tapes, describes the measurement method and the results of experimental studies
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.