Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality of services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Recently, the fulfillment of regulatory measurement has become a necessary part of banking activities that could affect the banking services and also gain the intensions of recent studies. Thus, the aim of present study is to examine the role of regulatory commitment on the banking services of trade bank in Iraq. The dimensions of banking service quality are a set of tangible factors, including reliability, speed of response, security, as well as interest. The research sample are the credit bank, Gulf Bank, Investment Bank, Al-Mansour Bank, and Al-Eqtisad Bank The research sample is taken from the random respondents, represented by A group of 180 workers in those banks. The present study adopts the method of collecting data from the research sample through a questionnaire. The SPSS statistical program is used to test the study hypotheses. The results revealed that there is a clear and high influence of the regulatory (emotional, continuous, and normative) commitment on improving the quality of banking service in trade banks in Iraq. The results also exposed that the employee’s feeling of belonging to the bank is positively reflected on his/her commitment to the bank’s supreme policy, which makes him/her dedicated to providing high-quality services to clients. The employee's feeling of a desire to continue in the bank develops his/her ability to self-direct behavior, to the extent of merging with the bank’s values and higher interests. In light of these results, a set of recommendations are presented, including Trade banks in Iraq should enhance the job commitment of the employees due to the importance of this in developing a banking service represented in maintaining the speed of response and enhancing a sense of security and interest, as it is one of the components of good banking service as well as working on researching variables. That transforms the development of regulatory commitment among employees within various administrative levels.
PL
W ostatnim czasie wypełnienie miar regulacyjnych stało się niezbędną częścią działalności bankowej, która może wpłynąć na usługi bankowe, a także zyskać intencje ostatnich badań. Zatem celem niniejszego opracowania jest zbadanie roli zobowiązania regulacyjnego w zakresie usług bankowych banku handlowego w Iraku. Wymiary jakości obsługi bankowej to zbiór wymiernych czynników, w tym niezawodność, szybkość reakcji, bezpieczeństwo, a także zainteresowanie. Próbka badawcza to bank kredytowy, Gulf Bank, Investment Bank, Al-Mansour Bank i Al-Eqtisad Bank. Próba badawcza pochodzi z przypadkowych respondentów, reprezentowanych przez grupę 180 pracowników tych banków. W niniejszym opracowaniu przyjęto metodę zbierania danych z próby badawczej za pomocą ankiety. Program statystyczny SPSS służy do testowania hipotez badania. Wyniki pokazały, że istnieje wyraźny i duży wpływ regulacyjnego (emocjonalnego, ciągłego i normatywnego) zaangażowania na poprawę jakości obsługi bankowej w bankach handlowych w Iraku. Wyniki pokazały również, że poczucie przynależności pracownika do banku pozytywnie przekłada się na jego zaangażowanie w naczelną politykę banku, co sprawia, że jest on oddany zapewnianiu klientom wysokiej jakości usług. Poczucie chęci pozostania w banku przez pracownika rozwija jego zdolność do samodzielnego kierowania zachowaniem, do stopnia scalenia się z wartościami banku i wyższymi interesami. W świetle tych wyników przedstawiono zestaw rekomendacji, w tym Banki handlowe w Iraku powinny zwiększyć zaangażowanie pracowników w pracę ze względu na znaczenie tego dla rozwoju usługi bankowej, co jest odzwierciedleniem w utrzymaniu szybkości reakcji i zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa i zainteresowania, ponieważ jest to jeden z elementów dobrej obsługi bankowej, a także pracy nad badaniem zmiennych. To zmienia rozwój zaangażowania regulacyjnego wśród pracowników na różnych poziomach administracyjnych.
PL
Rozwój technologii internetowych jak również spadek cen dostępnych przepustowości sprawia, że rynek usług multimedialnych rozrasta się w lawinowym tempie. Ogromną popularnością cieszą się usługi strumieniowej transmisji wideo wykorzystywane w takich aplikacjach jak wideo na żądanie (VoD), telewizja internetowa (IPTV) czy portale multimedialne (YouTube itp.). Podstawowym wyzwaniem związanych z realizacją tych usług jest możliwość zapewnienia transmisji danych multimedialnych do wielu użytkowników jednocześnie. Możliwości takie stwarza usługa transmisji multicastowej bazująca na protokole IGMP (Internet Group Management Protocol). W artykule zaprezentowano metodykę testowania jakości usługi IGMP w złożonym środowisku heterogenicznym z wykorzystaniem specjalizowanego narzędzia pomiarowego w postaci analizatora Spirent TestCenter. Przedstawiona metodyka stwarza możliwość wielokryterialnej oceny usługi IGMP w funkcji parametrów wpływających na jakość komunikacji multimedialnej.
EN
The development of Internet technologies as well as the drop in the prices of available bandwidths means that the multi-media services market is growing at an avalanche rate. Video streaming services used in such applications as video on demand (VoD), Internet TV (IPTV) or multimedia portals (YouTube etc.) are very popular. The basic challenge associated with the implementation of these services is the ability to provide multimedia data transmission to many users at the same time. Such possibilities are created by a multicast transmission service based on the Internet Group Management Protocol (IGMP). The article presents the methodology of testing the quality of IGMP service in a complex heterogeneous environment with the use of a specialized measuring tool in the form of Spirent TestCenter. The presented methodology creates the possibility of multi-criteria evaluation of the IGMP service as a function of parameters affecting the quality of multimedia communication.
3
Content available Różne podejścia do modelu luk
PL
Codziennie korzystamy z różnego rodzaju usług. Przedsiębiorstwa usługowe szukają rozwiązań, jak oferować usługi jak najlepszej jakości oraz jak ta jakość oceniać. W przypadku oceny jakości usług wykorzystuje inne metody i narzędzia niż w przypadku wyrobów. Większość metod opartych jest na różnicy pomiędzy oczekiwaniami klientów oraz ich percepcją gotowej usługi. Różnica ta stanowi jedną z luk modelu jakości usług - modelu luk. Celem artykułu była zestawienie różnych wariantów najczęściej opisywanego w literaturze modelu jakości usług - modelu luk. Niniejszy artykuł stanowi opracowanie teoretyczne, a jego celem pobocznym jest zaznajomienie czytelników z podstawowymi elementami modelu luk.
EN
Every day we use various types of services. Service companies are looking for solutions on how to offer services with the best quality and how to assess this quality. When assessing the quality of services, different methods and tools than in case of products are used. Most methods are based on the difference between customers' expectations and their perception of the ready service. This difference is one of the gaps in the service quality model - the gap model. The aim of the paper was to compile various variants of the service quality model most frequently described in the literature - the gap model. This paper is a theoretical study and its secondary goal is to familiarize readers with the basic elements of the gap model.
EN
One of the ways to assess the level of contentment with the services offered by Poland’s court system is the use of tools customarily applied in organizations where quality management has been implemented. Therefore, the purpose of the article was to analyze the possibility of using a modified Servqual method to measure the quality of service as perceived by stakeholders, based on the difference between expectations about what they receive and the perception of the service actually provided. In the study described herein, the use of the method was based on 22 observations and 22 expectations presented in comparative form and classified according to the Likert scale. Herein, 5 gaps in the model and the most important expectations indicated by the stakeholders were identified. In the conducted study, the most important expectations that users pointed out were: providing stakeholders with personalized attention when providing the service; the neat appearance of employees; convenient office hours; behavior of court staff that inspires stakeholders’ trust; high competence in answering questions and the opportunity to conduct consultations; visual attractiveness and modernity in furnishing rooms and equipment; personalized care and a friendly atmosphere; security and certainty of the effects received (documents forwarded, consultations, rulings issued by a judge etc.) and confidentiality.
EN
The aim of the paper is to present the author’s attempt to adapt the Servqual Method to study the quality attributes of passenger air services. This market is witnessing a growing dynamic of competition intensity and a distinctive trend consisting of focusing on improving the quality of the most important determinants in basic areas of this business. The method of comprehensive evaluation of this process and its consequences on the Polish market has so far not been scientifically researched. The paper attempts to fill this gap. The proposed solution consists in the introduction of a new, previously unused, research method to the system of analysis, assessment and measurement of the air services quality, which constitutes a specific contribution to the science. Innovation of its application consists in a detailed reformatting of the Servqual Method and adaptation of both tested criteria and research areas to the nomenclature, specific requirements and conditions of this service sector. Using this method, it is possible to conduct a comprehensive range of tests taking into account the correctness, effectiveness of measurement, possibility of specifying the conclusions and recommendations as well as modernity of their implementation. The research questionnaire constructed by the author serves this purpose, in which the most important criteria and research areas of the discussed scope of services have been proposed.
PL
Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to mężczyźni (kryterium płci) i osoby do 45 roku życia (kryterium wieku) znacznie gorzej oceniają jakość usług realizowanych na pokładach samolotów. Uzyskane dane niewątpliwie poszerzają wiedzę w zakresie zarówno preferencji, jak i oceny jakości usług świadczonych na pokładach samolotów.
EN
Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importance are age criteria, as the share of older air travellers is growing rapidly. World Bank data show that airlines will be serving an increasing number of older people over the next five years. Between 2016 and 2021, there will be 2% fewer people between the ages of 20 and 24 in the world. The position of women in society has also significantly changed, as they are better educated and with their better education, their professional aspirations increase, which are very often influenced by the so-called ideology of equality. The aim of the research is to show to what extent gender and age determine the quality assessment of services provided on board aircraft. The research involved 500 passengers of LOT Polish Airlines, including 236 women and 264 men. While the age structure refers to the division of the surveyed passengers into two groups: under the age of 45 and over the age of 46. The research tool was a questionnaire prepared in two language versions: Polish and English. The Mann-Whitney test was used for data analysis. It was found that in the surveyed group of respondents it was the men (gender criterion) and people under the age of 45 (age criterion) who assessed the quality of services performed on board aircraft much worse. The obtained data undoubtedly broaden knowledge in terms of both preferences and the quality assessment of services provided on board aircraft.
PL
Głównym problemem opracowania była ocena stopnia satysfakcji klienta indywidualnego z nabycia umowy ubezpieczenia majątkowego. Dążąc do realizacji przyjętego problemu badawczego, zastosowano metodę badania jakości usługi – Wskaźnik Satysfakcji Klienta (CSI). Głównym narzędziem pomiarowym, który zastosowano, był kwestionariusz ankietowy. Badaniem objęto 634 losowo wybranych klientów zamieszkujących w województwie małopolskim, w latach 2013, 2015 i 2017. Otrzymane wyniki pozwoliły na przeprowadzenie szczegółowej analizy związanej z poziomem jakości usługi. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją wcześniej prowadzonych i publikowanych badań.
EN
Thus, the main problem of the paper is the evaluation of the satisfaction with property insurance agreement of an individual customer. In order to realize the adopted research problem, the author used a method to research quality service, i.e. CSI Customer Satisfaction Index. A questionnaire was used as the main measurement tool. This method allows us to establish the level of customer satisfaction and to obtain many important hints as to the trends in changes in the activity of property insurance institutions. The results obtained made it possible to conduct an in-depth analysis of service quality. This paper is a continuation of earlier conducted and published studies.
PL
Jednym z podstawowych działań realizowanych na rynku TSL jest usługa transportowa, która pełni bardzo ważną rolę w całej gospodarce. Umożliwia bowiem sprawne i efektywne funkcjonowanie wszystkich jej działów. Dlatego zasadne staje się zapewnienie odpowiedniej jakości usług transportowych, definiowanej jako spełnienie przez przewoźnika określonych wymagań i potrzeb klientów (pasażerów). Spośród szerokiej gamy narzędzi i instrumentów badawczych, wykorzystywanych do oceny poziomu jakości usług, warto zwrócić uwagę na koncepcję SERVQUAL, która jest ciągle doskonalona. Aktualnie nie ma zgodności co do liczby, nazw i charakterystyki poszczególnych wymiarów, na których opiera się idea SERVQUAL. W pracy przedstawiono kilka wybranych koncepcji, a w konsekwencji efektów badań realizowanych przez różnych autorów za pośrednictwem metody SERVQUAL. Celem artykułu jest określenie roli i możliwości zastosowania metody SERVQUAL przy badaniu jakości usług transportowych, która jest najczęściej wykorzystywana w przypadku oceny usług niematerialnych, nietrwałych i różnorodnych.
EN
One of the basic activities carried out on the TSL market is a transport service that plays a very important role in the entire economy. It enables efficient and effective functioning of all its departments. Therefore, it is reasonable to provide the appropriate quality of transport services, defined as meeting the specific requirements and needs of customers (passengers) by the carrier. Among the wide range of tools and research instruments used to assess the level of service quality, it is worth paying attention to the concept of SERVQUAL, which is constantly being improved. Currently there is no agreement as to the number, names and characteristics of individual dimensions on which the idea of SERVQUAL is based. The work presents several selected concepts, and consequently the effects of research carried out by various authors through the SERVQUAL method. The aim of the article is to determine the role and the possibility of using the SERVQUAL method when examining the quality of transport services, which is most often used in the assessment of intangible, nondurable and diverse services.
EN
Constantly growing and restrictive requirements of the automotive industry make the ability to react quickly to the customer's needs become very important in the operations of enterprises. Concentrating the company around the final units of the production chain, i.e. customers / buyers, requires constant improvement, and thus enforces changes and reindustrialisation / reorientation in the way businesses operate. The concept of using external companies' services is also a response to the growing market requirements. on order, which indicates the need to compete with the level and quality of service, and above all, increasing competitiveness in terms of efficiency in satisfying the needs of customers. The solution enabling obtaining the required flexibility is the outsourcing of services in the company, consisting, for example, in the implementation of activities related to sorting the product, its assembly, but also quality control, or internal logistics. The paper discusses the market of outsourcing services in the automotive industry and presents the main benefits and threats resulting from the operation of outsourcing companies and the implementation of outsourcing concepts in industry companies. Attention was also paid to the causes of separation of some processes in the automotive industry's production sector, and the analysis and identification of accepted production strategies by automotive sector companies based on the model of flexible production and lean manufacturing.
PL
Rosnące i restrykcyjne wymagania branży automotive sprawiają, że bardzo ważne w działalności przedsiębiorstw stają się zdolność i umiejętność szybkiej reakcji na potrzeby klienta. Koncentrowanie firmy wokół końcowych jednostek łańcucha produkcji tj. klientów / nabywców wymaga ciągłego doskonalenia, a tym samym wymusza wprowadzanie zmian oraz reindustrializacji / reorientacji w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw. Odpowiedzią na rosnące wymagania rynku jest również koncepcja zastosowania usług firm zewnętrznych tzw. na zamówienie, która wskazuje na konieczność konkurowania poziomem i jakością obsługi, a przede wszystkim podwyższaniem konkurencyjności pod względem sprawności w zaspokajaniu potrzeb klientów. Rozwiązaniem umożliwiającym uzyskanie wymaganej elastyczności jest outsourcing usług w firmie, polegający na przykład na realizacji czynności związanych z sortowaniem produktu, jego montażem, ale również kontrolą jakości, czy logistyka wewnętrzną. W artykule omówiono rynek usług outsourcingowych w branży automotive oraz przedstawiono główne korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania firm outsourcingowych oraz wdrażania koncepcji outsourcingu w firmach branżowych. Zwrócono również uwagę na przyczyny wydzielenia, niektórych procesów w sektorze produkcyjnym branży automotive oraz dokonano analizy i identyfikacji przyjętych strategii produkcyjnych przez przedsiębiorstwa sektora automotive, opartych na modelu elastycznej produkcji oraz lean manufacturing.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny jakości obsługi pasażerów w punktach lotniska najbardziej dla niech istotnych tj. punkt informacji lotniczej, odprawa biletowo-bagażowa, kontrola dokumentów na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie poziomu jakości obsługi w porcie lotniczym w Pyrzowicach.
EN
The publication presents the results of research on the assessment of the quality of passenger service at airport points most important for them, ie aeromedical information point, check-in and check-in, document control on the example of the Katowice International Airport in Pyrzowice. The purpose of this publication is to indicate the level of service quality at the airport in Pyrzowice.
11
Content available Jakość funkcjonowania oddziałów prewencji
EN
The publication presents issues related to functioning, especially in the context of the effectiveness of police prevention departments. In particular, the publication specifies the most important aspects of the functioning of services provided by police prevention departments in the context of their quality and effectiveness. Attention was also paid to those activities that may increase the effectiveness of officers
PL
W artykule zaprezentowano kwestie dotyczące działalności (zwłaszcza w kontekście skuteczności) oddziałów prewencji policji (OPP). W szczególności w publikacji określono najważniejsze aspekty funkcjonowania usług świadczonych przez oddziały prewencji policji w kontekście ich jakości i skuteczności. Zwrócono również uwagę na te działania, które mogą zwiększyć skuteczność funkcjonariuszy.
PL
Artykuł przedstawia czynniki jakości usług transportu publicznego oraz jedno z narzędzi badania preferencji transportowych pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej – metodę luki jakościowej. Badania tą metodą przeprowadzono w 2017 i 2018 roku w przedsiębiorstwach transportu miejskiego i międzymiastowego. Analiza luki jakościowej wskazuje zarządzającym obszary koniecznych działań korygujących.
EN
The article presents the main factors of the quality in collective passenger transport and one of the basic tools for testing preferences of passengers using public transport – the quality gap method. These studies were done in urban and interurban transport companies in 2017 and 2018. Results obtained with the quality gap method highlight the areas of necessary corrective actions to be taken.
PL
Rynek usług transportowych przechodzi obecnie dynamiczny rozkwit. Stale powstają nowe porty lotnicze, pojawiają się nowi przewoźnicy, co powoduje także wzrost zapotrzebowania na różnorodne usługi transportowe, również w sektorze rynku lotniczego, warunkując tym samym zadowolenie klienta. Dlatego istotnym wydaje się problem monitorowania procesów związanych ze świadczeniem w transporcie lotniczym usług odpowiedniej jakości oraz dokonywanie permanentnej oceny i badania poziomu jakości. Stąd też celem artykułu jest przedstawienie prognozowanej dynamiki rozwoju rynku lotniczego w Polsce, a także analiza wyników badań satysfakcji klientów (pasażerów) korzystających z transportu lotniczego, a w konsekwencji jakości usług w transporcie lotniczym, dostępnych w literaturze przedmiotu.
EN
The transport services market is currently growing. New airports and new carriers are emerging, which also results in increased demand for a variety of transport services, including in the aviation sector, thus conditioning customer satisfaction. That is why it seems important to monitor the processes involved in providing air services of the appropriate quality and to continually assess and test the quality level. Therefore, the aim of the article is to present the forecast dynamics of the development of the air services market in Poland, as well as to analyze the results of customer satisfaction surveys (passengers) using air transport and consequently the quality of air transport services available in the literature of the subject.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu opisanie kluczowych założeń do systemu zarzadzania ruchem dla pojazdów realizujących przewozy w grupie transportu publicznego. System umożliwi wykorzystanie rezerwa taboru do realizacji przewozu, ponadto system sterowania ruchem powinien minimalizować koszty jej eksploatacji. W pierwszej części artykułu opisana została założenia do opracowania systemu i wpisanie go w system transportowy aglomeracji Warszawskiej. W części drugiej przedstawiono zalety wdrożenia takiego systemu i sposób ograniczenia strat wynikających z przyczyn technicznych, mających największy udział w stratach operatorów.
15
PL
W artykule przedstawiono główne technologie bezprzewodowe z dostępem do Internetu i najbardziej popularne usługi internetowe. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie jakości usług telekomunikacyjnych w rozwoju rynku telekomunikacyjnego i potrzebę monitorowania parametrów, służących ich ocenie. Zaprezentowano przepisy prawne dotyczące standaryzacji pomiarów jakości usług telekomunikacyjnych i standaryzacji przedstawianych przez dostawców usług wyników pomiarów. Zaprezentowano również stanowisko polskiego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wspólne z przedstawicielami polskiego rynku telekomunikacyjnego w zakresie wybranych wskaźników jakości usług oraz metod ich pomiaru. Wskazano na szerokie możliwości wykorzystania mobilnego Internetu przez pasażerów i przewoźników. Wreszcie, przedstawiono stosowaną metodę pomiaru głównych parametrów, służących ocenie jakości usług mobilnego dostępu do sieci Internet w komunikacji miejskiej w Warszawie oraz zaprezentowano otrzymane wyniki.
EN
In the paper the genesis of the Internet, the various stages of its development and the history of connection Poland to Internet was described. The main wireless technologies of access to the Internet and the most popular Internet services were presented. In particular, the essence of the quality of telecommunications services in the development of the telecommunications market and the need of monitoring of this quality were highlighted. The legal regulations concerning the standardization of quality measurements of telecommunications service and the standardization of presented result by service providers were described Also too the main finding of the Office of Electronic Communications signed together with representatives of the Polish telecommunications market concerning the selected indicators of the quality of telecommunications services and methods of its measurement. The paper described solutions enabling wireless access to the Internet during the trip by rail, road and air transport and presented the possibilities of using mobile Internet by passengers and transport’s carriers. Finally, the used method of measurement of main parameters of the mobile Internet available in the city bus in Warsaw was described. The article presents the possibility of using available methods to assess the quality of the Internet services in public transport. An analysis of the results of the quality tests of mobile Internet available to passengers on selected city buses in Warsaw was described and presented. Based on the achieved results authors analyzed the quality and possibility of using the Internet in public transport. The measurement results were described and illustrated.
PL
W artykule zaprezentowano zbiór metod i narzędzi, dotyczących oceny kluczowych parametrów bezprzewodowego połączenia z Internetem. Podkreślono, że szeroka gama dostępnych technologii transmisyjnych staje się kluczowa w aspekcie jakości bezprzewodowego dostępu do Internetu. W naturalny sposób wymusza to konieczność oceny wykorzystywanego łącza pod kątem oceny jakościowej jego parametrów. Z tego powodu autorzy skoncentrowali się na metodach testowania i oceny jakości usług oraz opisie wykorzystywanych wskaźników. W artykule przedstawiono opracowaną metodologię pomiarów, która została zilustrowana algorytmami. Przedstawiono opracowaną na potrzeby testów aplikację mobilną, która umożliwia pomiar parametrów jakościowych łącza bezprzewodowego dostępu do Internetu. Testuje ona parametry połączeń internetowych, które oczywiście mogą się znacznie różnić w zależności od wykorzystywanego łącza. Jej wykorzystanie pozwala na obiektywną ocenę parametrów łącza i dokonanie niezbędnych porównań jakościowych. Opracowana metodologia i aplikacja testowa pozwoliły na przeprowadzenie testów i zaprezentowanie wyników pomiarów. Dzięki temu wykazano, że użytkownicy bezprzewodowego Internetu mogą samodzielnie oraz obiektywnie sprawdzić i określić jakość swojego połączenia z Internetem, wykorzystywanego w transporcie drogowym i kolejowym. Wyniki pomiarów zostały odpowiednio opisane i zilustrowane.
EN
In the paper the collection of facts concerning evaluation of key parameters of wireless Internet connection were described. The wide range of available transmitting technologies becomes a critical aspect especially when taking into account quality of wireless Internet connection were presented. The main aspects reflecting to mobile networks evaluation, in particular testing of service and description of ratios used for such evolution were presented. The primary goal of the article is presentation of the mobile application that enables measurement of wireless Internet connection qualitative parameters. More precisely the above mentioned application tests the capacity of Internet connections, which of course may differ significantly deepening on the Internet supplier. The testing methodology and the functional algorithm were presented. Finally the mobile application, is the main of thesis. It’s goal is to describe functional aspects of application that tests wireless Internet connection quality. The measurement results were described and illustrated.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane mechanizmy gwarantujące jakość usług w sieciach IP (FIFO, WFQ, PQ). Na potrzeby badań stworzono odpowiednie scenariusze symulacyjne w środowisku laboratoryjnym OPNET. Przedstawiono wpływ wybranych mechanizmów gwarantowania jakości usług na tak istotne parametry infrastruktury sieciowej jak: opóźnienie, odrzucenie pakietów czy zmienność opóźnienia.
EN
The article presents selected mechanisms of ensuring quality of services in IP networks (FIFO, WFQ, PQ). Appropriate simulation scenarios in a laboratory environment OPNET were developed. The impact of the selected mechanisms of quality of services on such important parameters of the network infrastructure as delay, packet rejection or delay variation are shown.
PL
W artykule przedstawiono technologię MPLS (ang. MultiProtocol Label Switching), która reprezentuje nowy poziom w rozwoju standardów wykorzystywanych w połączeniach technologii przełączania warstwy drugiej modelu odniesienia ISO/OSI z technologią routingu w warstwie trzeciej. Podstawowym celem procesu standaryzacyjnego MPLS jest stworzenie elastycznej struktury sieci, która będzie posiadała dużo większą efektywność niż dotychczasowe systemy sieci oraz będzie w dużo większym stopniu skalowalna. Analizując wyniki otrzymane w badaniach symulacyjnych, można stwierdzić, iż zastosowanie sieci MPLS jest w stanie zagwarantować optymalną jakość usług dla różnego rodzaju aplikacji.
EN
The article presents MPLS (Multiprotocol Label Switching), which represents a new level in the development of standards used in combinations of switching technology of the second layer ISO/OSI reference model and routing technology in the third layer. The primary objective of the standardization of MPLS is to create a flexible network structure, which will be much more efficient than existing systems and networks, and will be much more scalable. Having analyzed the results obtained in the simulation tests, we can conclude that the use of MPLS network is able to guarantee optimal quality of service for all kinds of applications.
PL
W artykule dokonano analizy wyników badań odnośnie barier architektonicznych obsługi klienta niepełnosprawnego na przykładzie 33 miast województwa śląskiego. Przedstawiono, z podziałem na poszczególne miasta ocenę jakości oczekiwanej i jakości postrzeganej. Następnie na tej podstawie dokonano macierzowego porównania obu wartości w celu określenia wzajemnych powiązań pomiędzy jakością oczekiwaną i postrzeganą.
EN
The article analyzes the results of studies regarding architectural barriers customer service disabled on the example of 33 cities in the Silesian province. Shows, broken down by city assessment of the quality expected and perceived quality. Then, on this basis, the matrix comparison of the two values to determine the interrelationships between the expected and perceived quality.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań w zakresie określenia poziomu zadowolenia klienta niepełnosprawnego ze świadczonych usług przez urząd miasta. Jako przykład wybrano Urząd Miejski w Rybniku. W artykule przedstawiono wyniki badan dotyczące zadowolenia klienta niepełnosprawnego oraz analizy wpływu poziomu niepełnosprawności na to zadowolenie.
EN
This paper presents the results of research to determine the level of customer satisfaction with the services of people with disability on the example of the Municipal Office in Rybnik. The paper presents results of research on customers with disability satisfaction, and the analysis of the impact of the level of disability on that satisfaction.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.