Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frost heave
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę przydatności metod i kryteriów do oceny podatności na mróz gruntów budowlanych, które są stosowane w Polsce i innych krajach o podobnej strefie klimatycznej. Szersza analiza tego zagadnienia jest pierwszym etapem pracy, której celem jest opracowanie metodyki postępowania w obszarach zagrożonych zjawiskiem wysadzinowości. Problem ten ma zasadnicze znaczenie dla codziennego utrzymania dróg.
EN
Based on the research, the article presents an analysis of the usefulness of methods and criteria to evaluate the frost susceptibility of soils which are used in Poland and other countries with similar climate zone. It is the first stage of a broader analysis which aims to develop a method for solving the problem of the impact of frost heave on the destruction of road surface. This problem is crucial for every day road maintenance.
PL
W zimnym lub nawet umiarkowanym klimacie istotny wpływ na nawierzchnie drogowe ma oddziaływanie mrozu, czyli temperatura ujemna oraz cykle zamrażania i odmrażania. W celu zapewnienia nośności i trwałości konstrukcji nawierzchni drogowej w rejonach występowania ujemnej temperatury niezbędne jest stosowanie materiałów odpornych na szkodliwe oddziaływanie mrozu, które może powodować zjawisko wysadzin mrozowych. Wywołują one niekorzystne zmiany objętościowe, podnoszenie się nawierzchni po zamarznięciu, a po rozmarznięciu znaczne zmniejszenie nośności konstrukcji mogące skutkować nawet przełomami drogowymi. W artykule przedstawiono przegląd metod określania wysadzinowości oraz kryteria wysadzinowości gruntów i kruszyw, jak również podsumowano wyniki badań laboratoryjnych drogowych mieszanek niezwiązanych z kruszyw naturalnych przeznaczonych do nawierzchni drogowych. Fragmenty tych badań prezentowano wcześniej na konferencjach naukowych. Do badań wytypowano 14 mieszanek niezwiązanych z kruszyw naturalnych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm. Wysadzinowość ustalono na podstawie badań laboratoryjnych następujących cech: zawartości frakcji drobnych < 0,002 mm, < 0,02 mm, < 0,075 mm, granicy plastyczności wP, granicy płynności wL, wskaźnika plastyczności IP, wskaźnika piaskowego SE4, błękitu metylenowego MBF oraz wielkości rzeczywistej wysadziny mrozowej FH zagęszczonej mieszanki kruszywa poddanej zamrażaniu w cylindrze. Na podstawie tych badań przeanalizowano przydatność stosowanych w Polsce i na świecie metod oraz kryteriów do oceny wysadzinowości kruszyw niezwiązanych.
EN
The impact of frost, i.e. minus temperatures and cycles of freezing and thawing, has a significant influence on road surfaces in cold or even temperate climate. In order to ensure the bearing capacity and durability of a pavement construction in places where freezing temperatures occur, it is necessary to use materials that are resistant to the harmful effects of frost, which can cause the phenomenon of frost heave. Frost heaves provoke adverse volume changes, the rising of a surface after freezing and a significant reduction of a structure's bearing capacity after thawing, which may even result in the cracking of roads. This article presents an overview of the methods of determining frost susceptibility, as well as the criteria of the frost susceptibility of soils and aggregates. It also summarizes the results of laboratory tests of unbound road mixtures made of natural aggregates for road pavements. Parts of this research have been previously presented at scientific conferences. Fourteen unbound mixtures of natural aggregates with a continuous granulation of 0/31.5 mm were subjected to tests. Frost susceptibility was determined on the basis of laboratory tests of the following properties: the content of fine fractions < 0.002 mm, < 0.02 mm, < 0.075 mm, plastic limit wP, liquid limit wL, plasticity index IP, sand equivalent SE4, methylene blue MBF and also the real value of frost heave FH of the compacted aggregate mixture subjected to freezing in a cylinder. On the basis of these tests the usefulness of methods and criteria, which are used in Poland and the rest of the world for evaluating the frost susceptibility of unbound aggregates, was analysed.
PL
W celu zapewnienia nośności i trwałości konstrukcji nawierzchni drogowej w okresie wiosennego rozmarzania, niezbędna jest ochrona przeciwmrozowa podłoża gruntowego. W niniejszym artykule przeanalizowano przykłady różnych metod ochrony przeciwmrozowej nawierzchni drogowej stosowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Kanadzie. W wielu krajach, tak jak w Polsce, przyjęto zasadę ograniczonej ochrony przeciwmrozowej. Natomiast w niektórych krajach wprowadzono okresowe ograniczenia ruchu pojazdów, dodatkowe opłaty pojazdów ciężkich oraz ciągły monitoring nośności nawierzchni w okresie wiosennym.
EN
In order to ensure capacity and durability of road pavement structure during springtime thawing, antifreeze protection of subsoil is necessary. In this paper the examples of various methods of road pavement antifreeze protection applied in Poland, Great Britain, Sweden, USA, France, Germany and Canada have been analysed. In many countries, as well as in Poland, the principle of limited antifreeze protection is applied. However, in some countries periodic limitation of traffic, additional charges for heavy vehicles and continuous monitoring of road pavements capacity in the springtime have been implemented.
PL
Procesy mrozowe wpływają nie tylko na roślinność, lecz także na przekształcenia rzeźby terenu oraz na liczne elementy infrastruktury technicznej. W artykule przedstawiono przykłady możliwości przeciwdziałania powstawaniu wysadzin mrozowych. W tym celu wykorzystuje się szereg metod zależnych od kilku czynników: uziarnienia gruntu, jego uwilgotnienia oraz klimatu. Do najczęściej stosowanych zabiegów ograniczenia skutków działania procesów mrozowych zalicza się: zastępowanie materiału (w tym dynamiczną wymianę gruntu), izolację cieplną, przechwycenia wody, metodę chemiczną, zamrażanie gruntu, czasowe przeciążenia i odciążenia, zastrzyki oraz zmianę niwelety drogi
EN
Frost actions have influence not only on relief transformation, but also on vegetation, and above all, on infrastructure elements. In this paper methods to counteract results of frost action are presented. Mostly they depend on the following factors: grain size, soil humidity and climate. Most popular methods to counteract frost action processes are: material replacement method, insolation, water interception, chemical methods, ground freezing, dynamic exchange, temporary overload and relief, injection and changing road level.
5
Content available remote Wpływ wysadzinowości gruntów na awaryjność przewodów wodociągowych
PL
W obliczu awarii, jakie dotykają systemy zaopatrzenia w wodę i stanowią niebagatelne wydatki, które muszą ponosić przedsiębiorstwa świadczące usługi dostawy wody pitnej podejmowane są liczne próby naukowego odnalezienia powiązań pomiędzy przyczynami utraty niezawodności tych systemów. Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia zależności występujących pomiędzy liczbą awarii, warunkami gruntowymi i atmosferycznymi. Poszukiwanie prostych dwuwymiarowych zależności jest wstępem do przeprowadzenia w przyszłości analizy wielokryterialnej. Obiektem badań jest sieć wodociągowa miasta Krakowa dla danych pochodzących z lat 2004-2005. Porównano awaryjności przewodów żeliwnych w poszczególnych typach gruntów i analogicznie przewodów tworzywowych. Wyniki dodatkowo odniesiono do średnich miesięcznych wysokości opadów wg danych z IMGW dla tych lat. Przeprowadzone analizy pokazały, że wzmożona awaryjność przewodów jest poprzedzana okresami zintensyfikowanych opadów. Ponadto wzmożona awaryjność przewodów w gruntach niestabilnych w okresach jesienno-zimowych może być wiązana ze zjawiskiem wysadzinowości gruntów i utraty jego stabilności.
EN
In the face of the failures that affect water supply systems and provide considerable expenses faced by water companies numerous attempts are made to find a scientific link between the causes of loss of reliability of these systems. Article presents attempts to determine the relations between the number of failures, ground conditions and weather. Looking for simple two-dimensional relationships is an introduction to multi-criteria analysis in the future. The research was made based on data for water supply system of the town Kraków from the years 2004 to 2005. Cast iron and plastic pipe failures were compared in different types of soil. The results were also compared to the average monthly amount of precipitation according to data from IMGW for those years. The analysis showed that the increased unreliability of water pipes is preceded by periods of intensified precipitation. In addition, increased unreliability of water pipes in unstable soils in the autumn and winter periods may be related to the phenomenon of frost heave in the ground and further loss of its stability.
6
Content available remote Analiza zjawiska wysadziny zmarzlinowej dla celów inżynierskich
PL
W artykule przedstawiono stan wiedzy na temat teorii powstawania wysadziny, najbardziej znane modele obliczeniowe oraz metody zapobiegania przed wysadziną.
EN
This work presents state of the art regarding theory of frost heave formation, the most known computational models, the methods of prevention against frost heaves.
EN
The soils along a proposed new route of Highway A2 north of Grodzisk Mazowiecki between Tłuste and Żuków consists of three different classes of geological-engineering conditions: good, average and bad. Most of the area is characterized by unfavorable conditions because of high groundwater level. The study area is mainly covered by clays which are prone to emerge a frost heave. The analysis of the mechanical and physical characteristics of the soils showed that one of the soils did not meet the standard set for highways. Therefore the optimum soil composite and cementation methods have been employed. The suitability of the method of improving soils has been varified by means of such parameters as, compression strength samples containing from 4–10% of cement and the frost resistance index. The research revealed that samples containing from 4-8%of cement do not comply with the norms for highways. Despite the correct compression strength criterion for mixtures that contain 10% of cement, low value of frost resistance index limits the possibilities of using this cement-soil mixture in the upper layers of the ground. Based on the unfavorable geological-engineering conditions and results of cementation in the soils it turned out that they are still not useful for the proposed highway project.
8
PL
Wraz z rozwojem komunikacji i rosnącymi wymaganiami użytkowników dróg w okresie zimowym stosowane są coraz skuteczniejsze metody walki z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą śliskość jezdni. Środki używane do zimowego utrzymania dróg mają istotny wpływ na kapilarność gruntów oraz ich wysadzinowość. W pracy przedstawiono wyniki badań wzniosu kapilarnego wody oraz 5-procentowego i 10-procentowego roztworu NaCl, zaobserwowanego w gruntach rodzimych o różnej genezie (rzecznej i lodowcowej) oraz w poszczególnych frakcjach tych gruntów. Badania wykazały, że wysokość wzniosu kapilarnego i awaryjność dróg jest uwarunkowana rodzajem, genezą i średnicą kruszywa wbudowanego w nasypy drogowe oraz stężeniem środka stosowanego podczas zimowego utrzymania dróg.
EN
Along with a development of road transportation as well as growing expectations of the roads users, more and more effective means of fight with a threat which is posed by slipperiness of the roads surface during the winter period are used. Although substances used in the course of winter road maintenance have a great impact on capillarity of the soil and in the same time on their frost heave. In the dissertation results of research in capillarity heave of the water and 5% and 10% salt water solution are presented. The research were carried on in particular fractions of the grounds and taking into consideration different soil origin (glacial and fluvial). The research shows that level of capillarity heave as well as the scope of road’s surface damage dependent strictly on sort, origin and diameter of aggregates break stone build in the roads embankments and concentration of substance used in the course of winter road maintenance.
9
Content available remote Modelling of freezing in frost-susceptible soils
EN
Frost heave in soils is a common phenomenon in cold regions, yet the previous efforts toward its math-ematical description did not result into a generally accepted model. The model described in this paper is based on the concept of porosity ratę function, which characterizes well the heaving phenomenon in variety of soils. The concept is simple enough so that it can be easily incorporated in numerical methods. The description of the model is followed by brief considerations of energy transfer and phase change. Calibration results are shown, and the model is implemented to solve a practical boundary value problem. The influence of thermal insulation on the performance of a retaining wali with frost-susceptible backfill is discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.