Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza drzewa uszkodzeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metodologii analizy PSA, która jest wymagana przez Prawo Atomowe dla nowo powstających obiektów jądrowych, oraz zaprezentowanie metody drzew błędów, za pomocą, których zostało określone prawdopodobieństwo niedostępności systemu grawitacyjnego chłodzenia reaktora (GDCS) elektrowni typu ESBWR zaprojektowanej przez GE Hitachi. Praca ta obejmuje utworzenie drzewa uszkodzeń i wykonanie analizy ilościowej w programie SAPHIRE oraz oszacowanie niepewności za pomocą metody Monte Carlo. Wykazano, że w prawdopodobieństwie awarii pojedynczej linii GDCS (PLINE-A) największy wkład wnosiły zdarzenia podstawowe związane z zaworami serwisowymi.
EN
The purpose of this work is to present a methodology of PSA analysis that is required by the Polish Atomic Law for newly emerging nuclear facilities, and to show a fault tree method by which the probability of unavailability was calculated for a gravity driven cooling system (GDCS) of ESBWR type nuclear power plant designed by GE Hitachi. This work includes creating a fault tree and performing quantitative analysis in SAPHIRE program and estimating uncertainty using the Monte Carlo method. It has been shown, that in the probability of the single line fault scenario of the GDCS System, main component is the basic risk related with the services valves.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie prawdopodobieństwa niedostępności systemu zabezpieczenia reaktora typu PWR firmy Westinghouse. Obiektem referencyjnym, dla którego wykonano analizę była Elektrownia Jądrowa Surry zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych. Praca ta obejmuje utworzenie drzewa uszkodzeń i wykonanie analizy ilościowej w programie SAPHIRE oraz oszacowanie niepewności za pomocą metod Monte Carlo.
UK
Метою даного дослідження було визначити ймовірність відмови системи захисту реактора типу PWR фірми Westinghouse. Посилаючись на об'єкт, для якого був проведений аналіз АЕС Surry (США). Ця робота включає в себе створення дерева відмов і виконання кількісного аналізу в програмі SAPHIRE та оцінки невизначеності за допомогою методу Монте-Карло.
EN
The aim of this work was to assess the probability of the Westinghouse PWR reactor protection system (RPS) unavailability. The reference facility for which the analysis has been made was Surry Nuclear Power Plant located in the United States. This work includes RPS fault tree development and qualitative analysis using the SAPHIRE code, as well as the uncertainty assessment by applying the Monte Carlo techniques.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie prawdopodobieństwa awarii pomocniczego systemu wody zasilającej reaktora typu PWR firmy Westinghouse. Obiektem referencyjnym, dla którego wykonano analizę była Elektrownia Jądrowa Surry (USA). Praca ta obejmuje utworzenie drzewa uszkodzeń i wykonanie analizy ilościowej w programie SAPHIRE oraz oszacowanie niepewności za pomocą metod Monte Carlo.
EN
The aim of this work was to assess the failure probability of the Westinghouse PWR auxiliary feedwater system (AFWS). The reference facility for which the analysis has been made was Surry Nuclear Power Plant located in the United States. This work includes AFWS fault tree development and qualitative analysis using the SAPHIRE code, as well as the uncertainty assessment by applying the Monte Carlo techniques.
EN
Along with the development of modern design technology and the increasing complication of modern engineering systems, component dependency has become a universal phenomenon during the failure analysis of systems. Ignoring the dependency among the failure behaviors of system components may lead to a huge error or even yield faulty results. In this paper, three types of models and two kinds of modeling methods are introduced for solving the common cause failure issues. The fault tree model of the train rear-end collision accident has been proposed based on the explicit modeling method. The probability of occurrence of the train rear-end collision accident is calculated using the square root model. The result shows that common cause failure has significant influences on the system reliability.
PL
Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii projektowania i rosnącej komplikacji nowoczesnych systemów inżynierskich, zależność między komponentami stała się zjawiskiem powszechnym w analizie uszkodzeń systemów. Ignorowanie zależności między zachowaniami uszkodzeniowymi komponentów systemu może doprowadzić do ogromnego błędu, a nawet dać całkowicie błędne wyniki. W niniejszej pracy, przedstawiono trzy typy modeli i dwa rodzaje metod modelowania służących do rozwiązywania typowych problemów związanych z uszkodzeniami spowodowanymi wspólną przyczyną. Zaproponowano model drzewa uszkodzeń dla kolizji tylnej części składu pociągu w oparciu o metodę modelowania bezpośredniego. Prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji tylnej części składu pociągu obliczono przy użyciu modelu pierwiastka kwadratowego. Wynik pokazuje, że uszkodzenie spowodowane wspólną przyczyną ma znaczący wpływ na niezawodność systemu.
EN
Fault tree analysis (FTA) is a widely used reliability assessment tool for large and complex engineering systems. The conventional fault tree analysis method, which contains AND, OR, and Voting gates, etc., can efficiently build an analytical model to represent combinations of component failures that cause the failure of a system. However, due to its limited modeling capability, we may confront difficulties when modeling dynamic systems which involve complicated dynamic characteristics such as sequence dependency and functional dependency. Markov-based dynamic fault tree analysis (DFTA) extends the static FTA by introducing additional gates to model such complicated interactions among events. In many circumstances, it is quite difficult to obtain an accurate system reliability estimate due to limited data. To overcome this issue, a fuzzy dynamic fault tree model is put forth to assess system reliability. To obtain the membership function of the fuzzy probability for the top event of the studied fault trees, the extension principle is employed to calculate the associated membership function via a pair of parametric programming problems. Finally, a case study is presented to demonstrate the application of the proposed approach for the hydraulic system of a CNC machining centre.
PL
Analiza drzewa uszkodzeń (FTA) znajduje szerokie zastosowanie jako narzędzie oceny niezawodności dużych i złożonych systemów inżynierskich. Tradycyjna metoda analizy drzewa uszkodzeń z bramkami logicznymi typu AND, OR, k-z-n, itd. pozwala na sprawne konstruowanie modeli analitycznych reprezentujących kombinacje uszkodzeń elementarnych składowych systemu, które prowadzą do awarii systemu jako całości. Jednakże ograniczone możliwości modelowania jakie daje ta metoda mogą prowadzić do trudności przy modelowaniu systemów dynamicznych posiadających złożone charakterystyki dynamiczne, takie jak zależność sekwencyjna czy zależność funkcjonalna. Analiza dynamicznych drzew uszkodzeń (DFTA) oparta na metodzie Markowa stanowi rozszerzenie tradycyjnej FTA. Wprowadza ona dodatkowe bramki, pozwalając na modelowanie wspomnianych wyżej złożonych interakcji między zdarzeniami. W wielu okolicznościach, ograniczone dane nie pozwalają na otrzymanie dokładnej oceny niezawodności systemu. By rozwiązać ten problem, zaproponowano zastosowanie rozmytego modelu dynamicznego drzewa uszkodzeń do oceny niezawodności systemu. Aby otrzymać funkcję przynależności rozmytego prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia szczytowego badanego drzewa uszkodzeń, obliczono, na podstawie pary problemów programowania parametrycznego, skojarzoną funkcję przynależności wykorzystując zasadę rozszerzenia. Na zakończenie przedstawiono studium przypadku, w którym proponowane podejście zastosowano do analizy systemu hydraulicznego centrum obróbkowego CNC.
EN
Safety and reliability are key issues of today's and future automotive developments, where the involved companies have to deal with increasing functionality and complexity of software-based car functions. New functionalities cannot only be found in the area of driver assistance - most of the new car functions are and will be safety related as for example in vehicle dynamics control or active and passive safety systems. The development and integration of those functions will strengthen the need of safe processes during the system development. The new upcoming automotive standard on functional safety (ISO 26262), which is derived from the generic functional safety standard IEC 61508 to comply with the specific needs to the application sector of E/E-systems in road vehicles, will provide guidance to avoid the increasing risks from systematic faults and random hardware faults by providing feasible processes and requirements. It is evident that aspects and methods of the safety and reliability engineering are implemented and suited methods are performed in the development process at an early stage. This is one of the requirements of the new ISO 26262, which introduces a so called automotive safety lifecycle to handle all those activities that are necessary to guarantee the functional safety of automotive E/E-systems. In the following, a brief overview of the upcoming automotive standard, its new safety life cycle and the connected activities in order to ensure functional safety for safety related systems will be given. The main aim of this paper is to show the relevance and importance of one of the major tasks within the ISO 26262: the process of the hazard analysis and risk assessment as it is currently performed in the automotive industry. With the help of an example from the automotive sector, the basic steps of this method to determine the automotive safety integrity level (ASIL) are explained. Depending on the ASIL, safety requirements need to be derived as a result of the new standard regarding safety integrity attributes. Furthermore, the connection of the automotive functional safety process with methods for qualification and quantification of safety and reliability issues will be explained in this paper. The Fault Tree Analysis will be used to exemplify one of these methods which are applied subsequent to the hazard analysis and risk assessment and which make a contribution to the validation and verification of the safety process.
PL
Bezpieczeństwo i niezawodność stanowią kluczowe zagadnienia aktualnego i przyszłego postępu w dziedzinie pojazdów samochodowych, przy którym firmy muszą się uporać z wzrastającą funkcjonalnością i złożonością funkcji samochodu opartych na oprogramowaniu. Nowe funkcje nie znajdują się wyłącznie w zakresie wspomagania kierowcy - większość nowych funkcji samochodu jest i będzie związana z bezpieczeństwem jak np. kontrola dynamiki pojazdu lub aktywne i pasywne systemy bezpieczeństwa. Rozwój i integracja tych funkcji zwiększy potrzebę bezpieczeństwa przy opracowywaniu systemu. Nowa ukazująca się norma samochodowa bezpieczeństwa funkcjonalnego (ISO 26262), która pochodzi od rodzajowej normy bezpieczeństwa funkcjonalnego IEC 61508 i winna spełniać specyficzne potrzeby dziedziny zastosowań systemów E/E w pojazdach drogowych, dostarczy wytycznych pozwalających uniknąć wzrastających ryzyk wynikających z błędów systemu i losowych błędów sprzętowych poprzez dostarczenie wykonalnych procesów i możliwych do spełnienia warunków. Jasnym jest, że aspekty i metody bezpieczeństwa i niezawodności techniki są wdrożone, a we wczesnych stadiach procesu opracowania stosuje się odpowiednie metody. Jest to jednym z wymagań nowej ISO 26262, która wprowadza tzw. żywotność bezpieczeństwa samochodowego, aby poradzić sobie z wszystkimi tymi czynnościami i przebiegami, które są konieczne dla zagwarantowania funkcjonalnego bezpieczeństwa samochodowych systemów E/E. Niżej przedstawimy krotki przegląd nadchodzącej normy samochodowej, wg niej nowy cykl trwałości bezpieczeństwa i związanych czynności w celu zapewnienia funkcjonalnego bezpieczeństwa systemów związanych z bezpieczeństwem. Głównym celem tego artykułu jest wykazanie relewantności i ważności jednego z głównych zadań w ramach ISO 26262: procesu analizy ryzyka i oceny ryzyka, tak jak to jest obecnie praktykowane w przemyśle samochodowym. Na przykładzie z sektora samochodowego tłumaczymy podstawowe kroki tej metody dla określenia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (ASIL). W zależności od ASIL konieczne jest wyprowadzenie wymagań bezpieczeństwa jako wyniku nowej normy dotyczącej cech nienaruszalności bezpieczeństwa. Ponadto artykuł ten tłumaczy związek pomiędzy procesem funkcjonalnego bezpieczeństwa samochodowego z metodami kwalifikacji i kwantyfikacji zagadnień bezpieczeństwa i niezawodności. W celu podania przykładu jednej z tych metod, które są używane do analizy ryzyka i jego oceny i które przyczyniają się do walidacji i weryfikacji procesu bezpieczeństwa, posłużymy się "Analizą Drzewa Uszkodzeń".
7
Content available remote Metody analizy bezpieczeństwa systemów lotniczych
PL
Zasadniczym celem systemu bezpieczeństwa jest uzyskanie pewności działania, zgodnego ze specyfikacją wymagań oraz zawarcie go w postępie technologicznym, w sposobie działania i w projektowaniu: systemów, podsystemów, wyposażenia, urządzeń i ich połączeń. Formalny program oceny bezpieczeństwa z wyprzedzeniem identyfikuje krytyczność zagrożenia, aby można było przez odpowiednie działania doprowadzić do wyeliminowania lub redukcji związanego z tym ryzyka do akceptowanego poziomu. Jest to zasadniczy wkład w skuteczność zapewnienia bezpieczeństwa. Efektywność systemu bezpieczeństwa zależy w głównej mierze od tego jakie cele i wymagania są stawiane w zakresie bezpieczeństwa. Rosnące wymagania dotyczące oczekiwanego bezpieczeństwa samolotów mogą być spełnione przy zastosowaniu odpowiednich systemów, doskonalenia procedur projektowania i nowoczesnych metod analizy bezpieczeństwa. W pracy omówiono wybrane metody analizy bezpieczeństwa: FMFA (Failure Mode and Effect Analysis) oraz analizę drzewa uszkodzeń - FTA (Fault Tree Analysis).
EN
The principle objective of a system safety program is to make sure safety, consistent with mission requirement, is inluded in technology development and designed into systems, subsystems, equipment facilities, and their interfaces and operation. A formal safety program that stress early hazard identification and elimination or reduction of associated risk to a level acceptable to the managing activity is the principal contribution of effective system safety. The succes of the system safety effort depends on definitive statement of safety objectives and requirements. Growing demands on aircraft safety can be fulfilled only by application of apriopriate systems, safety analysis methods and designing improvement methods. The paper presents safety analysis methods: Failure Mode and Effect Analysis (FMFA) and Fault Tree Analysis (FTA).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.