Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ślimak
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The effect of grooves number in the feed section and screw length as well as filler nature and content on the productivity of single-screw extruder has been examined. Compositions based on polypropylene with glass fibers, talc and chalk were used for research. It is established that the number of grooves in the feed section and the length of the screw differently affect the productivity of a single screw extruder depending on the nature and content of the filler. This effect is shown to be most significant for polypropylene compositions with mineral powders (talc and chalk).
2
Content available remote Projekt przyrządu tokarskiego do szlifowania zwojów ślimaka
PL
W artykule przedstawiono koncepcję przyrządu tokarskiego do szlifowania zwojów ślimaka na tokarce uniwersalnej. Omówiono jego budowę oraz sposób funkcjonowania. Poruszono kwestię zasadności tworzenia tego typu konstrukcji w obliczu dostępnych obrabiarek specjalistycznych, odnosząc się przy tym do współczesnych trendów technologii obróbki ściernej.
EN
The article presents the additional lathes instrument concept for grinding helical surfaces of the worm. It’s built, way of function and control were discussed. The legitimacy of creation of such devices were discussed in reference to available specialized machines and present tendencies of grinding.
PL
W artykule przedstawiono dwie koncepcje adaptacji tokarek uniwersalnych do szlifowania powierzchni śrubowych zwojów ślimaka za pomocą ściernicy krążkowej. Zaprezentowano także projekt urządzenia do profilowania ściernicy. Omówiono jego podzespoły oraz sposób funkcjonowania.
EN
This paper presents two concepts for adaptation the universal lathes for grinding helical surfaces of the worm by the grinding wheel. The project of the device for grinding wheel profile was also presented. Its sub-assemblies and its way of work were discussed.
EN
The article presents an operational tests of worm gearboxes. Test bench trails were conducted for three gearbox types. Two of these gearboxes were manufactured using modern methods with conical endmills. The only difference between the two is the tooth profile. A ZK2 worm with a concave tooth profile and Archimedes’ screw was used in the gearboxes. The third analyzed gearbox was a commercial gearbox with a ZK1 worm. When comparing the results of the analysis, the efficiency and load carrying capacity of the ZK2 worm gearbox is the highest and greatest respectively. The higher load carrying capacity of the ZK2 worm with concave teeth in comparison to the Archimedes’ screw is confirmed by Hertz’s theory. The results show, that the meshing area for ZK2 worm gearboxes is greater than Archimedes’ screw. The confirmed increase of usage indicators of concave profile worm gearboxes can lead to their widespread production and application. The higher efficiency of the gearbox results in lower usage costs.
PL
W artykule przedstawiono badania eksploatacyjne przekładni ślimakowych. Badaniom stanowiskowym poddano trzy przekładnie. Dwie z nich zostały wykonane nową technologią z wykorzystaniem stożkowych narzędzi trzpieniowych. Różnica pomiędzy nimi dotyczyła wyłącznie zarysu kół. Zastosowano przekładnie ze ślimakiem ZK2 o wklęsłym zarysie oraz ślimakiem Archimedesa. Trzecią badaną przekładnią była przekładnia handlowa ze ślimakiem ZK1. Z porównania otrzymanych charakterystyk wynika, że sprawność i obciążalność przekładni ze ślimakiem ZK2 jest najwyższa. Wyższa nośność przekładni z wklęsłym zarysem ZK2 w stosunku do zarysu Archimedesa znajduje potwierdzenie w teorii Hertza. Uzyskane charakterystyki pokazują, że obszar zazębienia dla przekładni ze ślimakiem ZK2 jest większy w porównaniu z przekładnią Archimedesa. Potwierdzony wzrost wskaźników eksploatacyjnych przekładni ze ślimakiem o zarysie wklęsłym może przyczynić się do powszechnej ich produkcji i stosowania. Wyższa sprawność przekładni to zarazem niższe koszty jej eksploatacji.
PL
Przeprowadzono badania nad efektywnością działania wybranych alkaloidów i terpenoidów na ślimaka Arion vulgaris Moquin Tandon. W warunkach laboratoryjnych wykonano testy bez wyboru na krążkach liści rzepaku, które traktowano związkami w trzech stężeniach i eksponowano na żerowanie ślimaka. Porównano ilość skonsumowanego pokarmu, wyznaczono współczynniki aktywności działania zastosowanych związków oraz określono ich wpływ na żywotność i aktywność żerowania ślimaków. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono potencjalną przydatność badanych naturalnych związków chemicznych, jako środków ochrony roślin.
EN
Aq. solns. of the some alkaloids and terpenoids (concns. 0.2%, 0.7% and 1.2%) were used to protect rape leafs against the Arion vulgaris Moquin Tandon slugs. The highest effectiveness in reducing the damage for all concns. was achieved for sparteine and thymol. Mortality of slugs after 48 hrs. of ingestion of the treated leaves with 1.2% thymol soln. was 66.7% whereas the treatment with sparteine solns. (0.7 and 1.2%) resulted in 66.7% and 83.3% of mortality, resp.
PL
W artykule przedstawiono podajnik retortowy stosowany do spalania paliw stałych w kotłach C.O. Dokonano analizy procesu spalania, który spowodował trwałe uszkodzenie elementu podającego opał. Przeprowadzono szereg badań mikroskopowych i makroskopowych złomu ślimaka w celu właściwej interpretacji zachodzących zjawisk w raz z możliwością określenia składu chemicznego, występujących struktur i własności materiałów. Scharakteryzowano ich wyniki i opracowano technikę naprawy zniszczonego elementu.
EN
In the article a retort feeder used to burn solid fuels in the central heating boilers is presented. An analysis of a burning process, which caused a permanent damage of an element delivering the fuel is made. Numerous micro and macroscopic examinations of the scrap of the worm were made in order to interpret all the phenomena to characterise chemical composition, structures that occur and the characteristics of the materials. Their results were interpreted and the methods of reparation of broken elements were provided.
EN
Laboratory tests using image analysis are one of the types of experimental methods in plant protection. They are used in the evaluation of crop damage by pests, also useful in testing the effectiveness of active substances of plant protection products. The most popular of these analyses are the so called “circular tests”, comprising in administering to the insects and snails the fragments of leaves and measuring the amount of consumed surface. The paper presents a method of analysis of damage to lettuce leaves using ImageJ application. The way of presenting the results was also proposed. This procedure can be used in various analyses of biological sciences and evaluating the dietary preferences of pests. Access to the application ImageJ is free, and flexible configuration allows for any setting parameters of the program, the opportunity to work in different environments and low system requirements allow you to make many accurate measurements in a short time without the need to purchase expensive specialized hardware.
PL
Testy laboratoryjne z zastosowaniem analizy obrazu stanowią jeden z rodzajów metod eksperymentalnych w ochronie roślin. Są one wykorzystywane podczas oceny uszkodzeń roślin przez szkodniki, użyteczne także w testowaniu skuteczności działania substancji aktywnych środków ochrony roślin. Najpopularniejsze wśród takich analiz są tzw. „testy krążkowe”, polegające na podawaniu owadom, ślimakom fragmentów liści i mierzeniu wielkości konsumowanej powierzchni. W artykule zaprezentowano metodę służącą do analizy uszkodzeń liści sałaty przy zastosowaniu aplikacji ImageJ. Zaproponowano również sposób przedstawiania uzyskanych wyników. Procedura ta może znaleźć zastosowanie w różnych analizach biologiczno-przyrodniczych oraz podczas oceny preferencji pokarmowych szkodników. Dostęp do aplikacji ImageJ jest darmowy, a elastyczna konfiguracja, pozwalająca na dowolne ustawienie parametrów programu, możliwość pracy w różnych środowiskach systemowych i niewielkie wymagania sprzętowe umożliwiają wykonanie wielu dokładnych pomiarów w krótkim czasie bez konieczności zakupu drogiego specjalistycznego sprzętu.
EN
Alder floodplain forests are a rare and threatened forest type in Europe. These forests can be very rich in mollusc species. The intermediate disturbance hypothesis predicts that species richness should peak at intermediate inundation frequency, that is, at intermediate elevation above the river level. We additionally hypothesized that constantly high soil moisture can distort the usually positive correlation between the amounts of downed deadwood and snail richness, and that tree stems might be more favourable than deadwood because their vertical structure provides a better refuge during inundation events. To this end, we sampled molluscs from a core area of 20 × 20 m from eight alluvial forests with black alder in the surroundings of Łódź, Central Poland. In each core area, substrate was collected from eight random plots (0.25 m2 each). We also recorded soil pH, vascular plant species and mosses diversity, along with other structural variables. Plant indicator values were calculated according to Ellenberg. Soil quality (amongst others: soil pH, reactivity value, nutrient and moisture availability) decreased with increasing elevation above the river level. In the plot samples, we found a total of 18,497 individuals from 52 species. Mollusc species richness dropped stronger than densities with an increasing elevation above the river level. Main influences on mollusc richness and abundance originated from positive correlations with soil pH and moisture. An additional hand sampling campaign on tree stems and deadwood items in the core area revealed that coarse woody debris items on average carried twice as many individuals as did tree stems. Deadwood and tree stems supported similar numbers of snail species per item, but beta-diversity was higher on deadwood. Consequently, Jackknife 2 predicted that deadwood is utilized by about 46 species, whereas tree stems only support about 39 species. Our results indicate (1) that mollusc richness peaks at low elevations above normal water level in this type of forest, (2) that intact hydrological regimes are associated with high soil quality and mollusc biodiversity, and (3) suggest that coarse woody debris adds resources, refuges and a dispersal agent for the alder forest floor fauna.
9
Content available remote Przekładnie ślimakowe z regulowanym luzem bocznym
PL
Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne opatentowanych przekładni ślimakowych, które pozwalają na regulację lub eliminowanie luzu bocznego poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań specjalnych konstrukcji ślimaków i ślimacznic. Proponowane rozwiązania stanowią alternatywę dla przekładni falowych lub precyzyjnych przekładni konwencjonalnych.
EN
The aniele presents engineering solutions ofthe patented worm gears which allow to adjust or to eliminate the side clearance through the use of innovative solutions to specially designed worms and worm gears. The suggested solutions are alternatives to the strain wave gears or conventional precision gears.
EN
The article entails the parameters of the stator in a planetary toroidal drive. The depth of groove in the stator changes with the diameter of the stator. The depth of groove is influenced by the parameters of the transmission. It reaches a minimum value at least diameter and this value must also be sufficient.
PL
Artykuł przestawia zależności występujące w stojanie, analizę proporcji istotnych wymiarów stojana planetarnej przekładni toroidalnej z elementami kulkowymi. Głębokość rowków stojana zmienia się zależnie od średnicy stojana. Na głębokość rowka mają wpływ parametry przełożenia. Wartość minimalną osiąga się przy najmniejszej średnicy, ale również ta wartość musi być wystarczająca.
11
Content available remote Worm Gear's Kinematic Accuracy Measurement Methods
EN
The paper discusses measurements conditions of worm gear kinematic accuracy, including construction and operation principles of the kinematic deviation measuring stand. There are presented two methods of measuring gear kinematic accuracy: direct method - consisting in comparison of rotation angle of gear and worm wheel in the full range of rotation relatively to tooth elements; indirect method – consisting in measurement of worm wheel’s circuital tooth scale. In addition, notions of kinematic deviation and kinematic diversion of worm gear were defined. Paper presents as well examples of kinematic errors results of A80 gear depending on adopted measuring step – a number of measurements per one full worm rotation. The result of research was determination of a minimal measuring step per full worm rotation L1 = 300, wider resolution did not cause significant changes of measurement result.
12
Content available remote Granulating of reduced to fragments secondary polymers by means of extrusion head
EN
Waste materials of polymeric items is necessary to reduce to fragments beforehand, and then to granulate. The description of the construction, the principle of action and calculation method of geometric parameters of extrusion head for granulating to reduced to fragments polymeric waste materials are stated in this work. Experimental data of the process of granulating are described here too.
PL
Polimerowe materiały odpadowe powinny być rozdrobnione przed granulacją. W pracy przedstawiono opis konstrukcji, zasadę działania oraz metodę obliczenia geometrycznych parametrów głowicy wytłaczarskiej do granulacji i rozdrobnienia odpadowych materiałów polimerowych. Dane doświadczalne procesu granulacji są również opisane.
13
Content available remote Obróbka wykończeniowa zwojów ślimaka stożkowymi narzędziami trzpieniowymi
PL
W niniejszym artykule pokazano sposób kształtowania zwojów ślimaka narzędziami trzpieniowymi przy wichrowatym ustawieniu osi narzędzia w stosunku do osi ślimaka. Przedstawiono nowe rozwiązanie przyrządu do obróbki powierzchni ślimaka na tokarce uniwersalnej. Podano wyniki przeprowadzonych badań.
EN
There was shown the method of worm threads generating by using shank tools from twist settings of tool axis relative to worm axis. The new solution of production jig to generating on lathe the worm surface was presented. The results of research were shown.
14
Content available remote Wpływ ustawienia noża tokarskiego na zarys zwoju ślimaka
PL
W artykule przedstawiono matematyczny opis powierzchni śrubowej kształtowanej nożem tokarskim. Podany sposób pozwala obliczyć współrzędne powierzchni zwoju dla wichrowatego ustawienia narzędzia w stosunku do osi ślimaka. Przedstawiono kilka przykładów zarysu zwoju obliczonego dla różnych ustawień narzędzia.
EN
The paper presents mathematical description of worm helical surface formed by turning tool. The introduced method makes possible calculation of coordinates of surface tooth, for twist setting of tool in relation to axis of worm. The paper contains several examples of worm tooth profile calculated for different settings of tool.
15
Content available remote Badania dokładności kinematycznej ślimacznic w procesie wiórkowania
PL
W artykule przedstawiono konstrukcyjne i technologiczne aspekty wytwarzania dwuskoko-wych przekładni ślimakowych. Omówiono metody wytwarzania elementów uzębionych dla uzyskania jak najmniejszego luzu międzyzębnego w tych przekładniach. Przedstawiono nową metodę wiórkowania ślimacznic i zaprezentowano wyniki uzyskane w trakcie procesu nazwanego „hodowaniem dokładności".
EN
The article presents constructional and technological aspects of double-pitch worm gear creation process. There were discussed methods of teeth elements creation in order to obtain the smallest possible intertooth clearance in those gears. The second aim was to obtain high class of mesh kinematical accuracy. The article presents the method as well as tests results during the process of shaving, which then was called "accuracy cultivation".
16
Content available Metoda oceny mieszarki pasz sypkich
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na mieszarce z pionowym elementem roboczym, w której wytwarzano pasze pełnoporcjowe dla trzody chlewnej. Do określenia stopnia zmieszania zastosowano metodę z wykorzystaniem wyróżnika. Na podstawie badań określono całkowity czas prowadzenia procesu mieszania.
EN
Paper presented the results of testing the mixer with vertical working element, used to preparation of complete feed mixtures for pigs. To determine the degree of mixing loose feeds the method based on microtracers application was used. Test results enabled determination of the total time for mixing process duration.
EN
The aim of our study was to assess the small scale distribution (up to several m[^2]) of hibernating forest-dwelling snails in relation to small-scale environmental factors, like litter composition, soil temperature and humidity or vegetation cover. The study was conducted in the "Dębno nad Wartą" (local name) natural reserve, western Poland, in December 2006. A novel, cartographic method was applied for analysing and illustrating the small-scale distribution and habitat preferences of the snails. Four permanent study plots (15 m[^2]) were established in 50 m intervals. Each plot was divided in fifteen 1m[^2] squares, and from each square a litter sample was taken and analysed (60 samples in total). 17 snail species were recorded (6.13 species per plot; 0.8 per square). The distribution of particular species was clustered as its coefficients of variation were high (CV%> 150) as well as was the small-scale distribution of the total abundance of all the species (CV% = 122). The most uniformly distributed and frequent (C% of all samples) species were Trichia hispida (Linnaeus) (CV%= 153; C% = 45), Cochlodina laminata (Montagu) (206; 30) and Perforatella incarnata (O.F. Muller)(152; 37). Among frequent species the greatest value of CV% (425) and therefore the most patchy distribution was recorded for Ruthenica filograna (Rossmassler). According to the results of CCA, this species, together with Vitrina pellucida (O.F. Muller) (CV% = 296), and Clausilia bidentata (Strom) (CV% = 291), were the most stenotopic, wintering in specific microhabitats with low herb layer coverage, elm leaves prevailing in the litter and high percentages of hornbeam, ash, birch and alder leaves. In turn, for Perforatella rubiginosa (A. Shmidt) (CV% = 440) and Perforatella bidentata (Gmelin)(CV% = 440), also the species with patchy distribution - optimal wintering conditions were found in places with a higher soil temperature and the litter consisting mainly of oak leaves. The remaining snail species seem to be more eurytopic and winter in microhabitats with intermediate conditions. The results of the present study show that for the distribution of majority of species studied the most important factor is the proportion between the coverage of litter and herbaceous vegetation cover. The species richness of the malacocenoses studied strongly depends on the diversity of litter, since particular species prefer leaves of different trees.
18
Content available remote Land snails as indicators of soil humidity in Danubian woodland (SW Slovakia)
EN
Moisture along with available calcium content are the major environmental factors controlling species richness and composition of the terrestrial molluscan fauna. In the present study, we focused on snails in a floodplain forest and their response on humidity. We described the model of response and calculate the humidity optima of particular species if possible. Generalised linear model (GLM) combined with Poisson distribution was used to ch aracterise the change of species abundance along a humidity gradient. From 31 species tested, 21 have shown significant response to humidity. The majority of specie s tested had unimodal response, four species showed monotonic regression type. Based on their humidity optima, species distributed along a moisture gradient belonged to three main ecological groups: (i) mesohygrophilous woodland species living mostly in non-inundated areas with humidity optima below 4, (ii) hygrophilous, forest hygrophilous and euryhygric species with optima between 4 and 6 and (iii) strongly hygrophilous (polyhygrophilous) species with mois ture optima above 6. Estimated moisture preferences for Danubian floodplain woodland land snail fauna would be a useful tool in a longterm biological monitoring of changing moisture regime.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję kształtowania wałków ze ślimakami, bazującą na procesie walcowania poprzeczno-klinowego (WPK). Polega ona na zastosowaniu specjalnych szczęk płaskich, które działając na materiał kształtują uzwojenia ślimaka. Wkładki te powinny być umieszczone w końcowej części narzędzi klinowych. Wykonane obliczenia numeryczne (bazujące na MES) oraz próby eksperymentalne walcowania w sposób jednoznaczny potwierdziły skuteczność proponowanej metody w zakresie kształtowania uzębienia ślimaka. W artykule podano również przykład rozwiązania zapewniającego odwalcowanie jednym narzędziem wałka stopniowanego ze ślimakiem.
EN
This paper presents a new conception of forming of shafts with worms, basing on cross-wedge rolling process (CWR). This conception is connected with the application of special flat dies, which acting on the material form the worm winding. These dies should be placed at the end of wedge tools. Conducted numerical calculations (basing on FEM) and experimental tests of rolling in an synonymous way confirmed the effectiveness of the proposed method within the scope of worm winding forming. This paper presents also solutions guaranteeing rolling of a stepped shaft with a worm by means of one tool only.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń momentu dopuszczalnego ze względu na naprężenia kontaktowe w walcowej przekładni ślimakowej. Określono możliwy do wykorzystania zakres podstawowych parametrów zazębienia, takich jak wskaźnik średnicowy, kąt zarysu, współczynnik korekcji. Przedstawiono także wpływ podcięcia i zaostrzenia zębów ślimacznicy na obciążalność zazębienia.
EN
The article presents the calculation result of allowable torque due to contact stresses in cylindrical worm gear. Possible to use very basic mesh parameters like diametral quotient, pressure angle, correction coefficient were characterized. What is more, presentation of worm wheel tooth undercutting and tip relief influence on load - carrying capacity was given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.