Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ocena zagrożenia tąpaniami i wstrząsami górotworu jest złożonym zagadnieniem związanym z potrzebą znajomości statycznych i dynamicznych obciążeń w górotworze. Rozwijane na przestrzeni lat metody obliczeniowe pozwalają na wiarygodne wyznaczanie obciążeń statycznych, natomiast jednym z podstawowych parametrów pozwalających na określenie obciążeń dynamicznych jest wartość pikowa maksymalnej amplitudy prędkości drgań cząstek górotworu (PPV). W artykule przedstawiono dotychczasowe doświadczenia KWK „Ziemowit" związane z wdrażaniem systemu PPV w celu rozszerzenia zakresu obserwacj i sejsmologicznych i uzyskania informacji pozwalających na ocenę oddziaływania wstrząsów górniczych na wyrobiska oraz stan zagrożenia tąpaniami w rejonach aktywnych sejsmicznie. Bezpośredni pomiar w wyrobiskach dołowych realizowany jest w oparciu o trójskładowe sondy pomiarowe o parametrach gwarantujących nieprzesterowane rejestracje wstrząsów wysokoenergetycznych. Pomiary prowadzone są w rejonach występowania okresowo wysokiej aktywności sejsmicznej, która w warunkach KWK „Ziemowit" towarzyszy aktualnie eksploatacji pokładu 209. Pomiar wartości pikowej maksymalnej amplitudy drgań cząstek górotworu wykorzystywany jest w KWK „Ziemowit" do obserwacji oddziaływania wstrząsów górotworu na wyrobiska górnicze w bliskim i dalekim polu falowym. Trójskładowe sondy pomiarowe zastosowano do monitoringu wpływu wstrząsów górniczych towarzyszących zbliżającemu się frontowi ścianowemu na utrzymywane wyrobisko oraz do obserwacji aktywności sejsmicznej w sąsiedztwie prowadzonej ściany. Wdrożenie bieżącego monitoringu aktywności sejsmicznej realizowane jest za pomocą sond PPV utrzymywanych w bliskiej odległości frontu ściany (do 200 m) i przebudowywanych wraz z jej postępem. Wyniki pomiarów pozwalają śledzić zmiany wartości PPVw zależności od energii rejestrowanych wstrząsów oraz odległości ich ognisk od stanowiska pomiarowego. W artykule opisano warunki górniczo-geologiczne towarzyszące eksploatacji w rejonach objętych monitoringiem oraz zastosowane przez kopalnię rozwiązania mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa prowadzonych robót w analizowanych obszarach w aspekcie wyników pomiarów uzyskanych przy zastosowaniu systemu PPV.
EN
Rock burst and mining tremors hazards assessment are a complex issue because we must know static and dynamic loads in the ground. We can determine reliable static load by developing computational methods, whereas one of the key parameters to identify the dynamic load is the peak value of the maximum amplitude of the vibration velocity of rock mass particles (PPV). This paper presents the results of implementation of the PPV system in coal mine "Ziemowit". The PPV system was applied to expand the scope of seismological observations to gather information for assessment of the impact of mining tremors on the housing of roadway and calculating rock burst hazard in the observed area. Three component probes were used to perform direct measurements. Measurements are conducted periodically in areas of high prevalence of seismic activity which, in terms of „Ziemowit" coal mine, is accompanied by exploitation of seam 209. Measurement of spade's maximum amplitude of vibration of the rock mass particles is used in the coal mine „Ziemowit" to observe the impact of mining tremors on the housing of roadway in the near and far field wave. Three component probes used to monitor the impact of mining tremors accompanying the approaching longwall front held on the excavation and observation of seismic activity in the vicinity of the longwall run. The implementation of the ongoing monitoring of seismic activity is proceeded by PPV probes which are held in close proximity to the longwall front (200 m) and rebuilt with longwall progress. The results of the measurements for the value of PPV allowed to track this changes depending on the registered energy shocks and the distance between shocks focus and measuring station. This paper presents mining and geological conditions from this longwall when PPV system was used to present the solutions in "Ziemowit" coal mine to ensure maximum safety of works in the analyzed areas.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mechanizmów ognisk wstrząsów górniczych towarzyszących eksploatacji w kopalni „Ziemowit". Stacja Geofizyki Górniczej KWK „Ziemowit" wyposażona jest w rozbudowany system obserwacji i rejestruje rocznie kilka tysięcy wstrząsów, począwszy od słabych - o energiach 102 J, aż po wysokoenergetyczne - 107 J. Przedmiotem opisywanych w artykule badań są wstrząsy towarzyszące eksploatacji pokładu 209 w bloku D - rejonu o najwyższej aktywności sejsmicznej w KWK „Ziemowit" w latach 2011—2014. Do analizy wybrano wstrząsy towarzyszące eksploatacji tej części pokładu 209 ścianą 913 - trzecią w kolejności w rejonie, prowadzoną w jednostronnym otoczeniu zrobów. W pobliżu pola ściany występowały liczne zaszłości eksploatacyjne pokładów nadległych (205/4, 206/1 i 207) oraz niewielkie dyslokacje tektoniczne.
EN
The article presents the results of studies of mechanisms of mining shocks sources accompanying mining operations in „Ziemowit" coal mine. Mining Geophysics Station KWK „Ziemowit" is equipped with an expanded system of observation and records every year several thousand shocks ranging from weak - with the energies of 102 J, to the high energy ones of - 107 J. The subject of the research described in the article are the shocks associated with the exploitation of seam 209 in block D - the region of the highest seismic activity in „Ziemowit" coal mine in 2011-2014. The analysis regarded the shocks accompanying the exploitation of the section of seam 209 mined by longwall 913 - the third one in sequence in this region, run in one-sided surroundings of the gobs. In the close neighborhood of the longwall's panel multiple exploitation legacy occurred in the overlying seams (205/4, 206/1 and 207), and a small tectonic dislocations.
EN
Capacitance density is increased when lateral flux structures are used in CMOS technologies compared to classic parallel-palate capacitors. Lateral-flux capacitors where designed based on three different fractal geometries. Capacitors are designed with and without special MMC metal layer available in some CMOS technologies for capacitor design. For theoretical analysis verification a special ASIC has been designed and fabricated in UMC 0.18um technology. Presented result are obtained by measurement of 5 ICs. Some capacitor structures have much higher capacitance density than classic parallel-plates capacitor without MMC layer. Few presented structures have higher capacitance density than parallel-plate capacitor made with MMC layer. Capacitors have small process parameters spread.
PL
W porównaniu do klasycznych kondensatorów z równoległymi okładkami użycie struktur z poprzeczną pojemnością pozwala na zwiększenie gęstości pojemności przy projektowaniu kondensatorów w technologiach CMOS. Kondensatory z poprzeczną pojemnością zostały zaprojektowane na bazie trzech rożnych fraktali. Struktury kondensatorów zostały zaprojektowane z i bez użycia specjalnej warstwy metalu MMC, dostępnej w niektórych technologiach CMOS, do projektowania kondensatorów. Do sprawdzenia teoretycznych rozważań specjalny układ ASIC został zaprojektowany i wykonany w technologii UMC 0.18um. Przedstawione wyniki są efektem pomiarów 5 układów scalonych. Niektóre struktury kondensatorów mają dużo większą gęstość pojemności niż klasyczne kondensatory bez warstwy MMC. Niewiele zaprojektowanych struktur ma większą gęstość pojemności niż kondensatory klasyczne z warstwą MMC. Rozrzut parametrów kondensatorów jest niewielki.
PL
Rozwój systemów sejsmologicznych, który nastąpił na przestrzeni ostatnich lat, pozwala na budowę sieci obserwacyjnych, zapewniających dużą ilość danych pomiarowych, umożliwiających prowadzenie rzetelnych analiz procesów zachodzących w ogniskach wstrząsów. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki analiz mechanizmów ognisk wstrząsów górni-czych towarzyszących eksploatacji pokładu 209 ścianą 911 w KWK „Ziemowit”, które prze-prowadzono w oparciu o rejestracje prowadzone za pomocą rozbudowanej oddziałowej sieci sejsmologicznej, dedykowanej specjalnie dla ściany 911. Eksploatacji pokładu 209 ścianą 911 towarzyszyła okresowo wysoka aktywność sejsmiczna, a w pobliżu pola ściany występowały liczne zaszłości eksploatacyjne pokładów nadległych (205/4, 206/1 i 207) oraz strefy dyslokacji tektonicznych. Integralną częścią artykułu jest porównanie uzyskanych wyników z wynikami wcześniej prowadzonych analiz, dotyczących mechanizmów ognisk wstrząsów górniczych, zawartych w poprzednich publikacjach autorów, oraz wstrząsów rejestrowanych w czasie eksploatacji pokładu 209 ścianą 913 (bliskie sąsiedztwo ściany 911), pokładu 207 (w rejonie zaszłości eksploatacyjnych), a także z rejonu stref uskokowych w sąsiedztwie eksploatacji pokładów 308 i 209 [5, 6, 8]. W artykule opisano również specyfikę górotworu, w obrębie którego KWK „Ziemowit” prowadzi eksploatację. Omówiono także aktywność sej-smiczną towarzyszącą eksploatacji pokładu 209 w bloku D. Do wyznaczenia mechanizmów ognisk wstrząsów sejsmicznych metodą inwersji tensora momentu sejsmicznego użyto pro-gramu FOCI.
EN
Seismological systems development that occurred in recent years allows for the construction of observation networks provide a large amount of measurement data that enable a reliable analysis of the processes occurring in outbreaks mine tremors. This article presents the results of analyzes focal mechanisms of mining tremors based on seismic activity during the exploitation 209 seam by the longwall face no. 911 Coal Mine “Ziemowit”, which was based on registrations conducted through an extensive seismological network dedicated specifically for the longwall face no. 911. An integral part of the article is to compare the obtained results with the results of previously conducted studies on the mechanisms of mining tremors contained in previous publications of authors, on the mining tremors recorded during the exploitation 209 seam by the longwall face no. 911 (proximity to the longwall no. 911), the 207 seam (in the area of former exploitation of 206/1 seam) and the fault zone positioned adjacent the exploitation 308 and 209 seams. The article describes the specificity of the rock mass within which the Coal Mine “Ziemowit” leads the operation. Also discusses the operation of seismic activity associated exploitation 209 seam in block D. The focal mechanisms of mine tremors was determined by the seismic moment tensor inversion using FOCI software.
PL
Prowadzona przez kopalnię „Ziemowit" eksploatacja pokładu 209 w bloku D generuje aktywność sejsmiczną, która okresowo jest wysoka (rejestrowane wstrząsy o energii rzędu 104J, 105 J), szczególnie podczas przechodzenia ścian w rejonach eksploatacji w pokładach nadległych, tj. 207, 206/1 i 205/4 odległych odpowiednio o około 110, 220 i 280 m od pokładu 209. Do analizy wybrano okres od 3 do 30 stycznia 2013 r. Określano możliwości stosowania metody tomografii pasywnej do identyfikacji stref potencjalnego zagrożenia sejsmicznego oraz śledzenia zmian pola prędkości wraz z przesuwającym się frontem wydobywczym w dwutygodniowych oknach czasowych z krokiem jednego tygodnia.
EN
Mining operations conducted by „Ziemowit" mine in seam 209 of block D generates seismic activity, which is periodically high (recorded shock with energy in the range of I04 J, 105 J), especially when the longwalls pass through areas in which mining operations are running in overlying seams, i.e. 207, 206/1 and 205/4 distant respectively by about 110, 220 and 280 m from seam 209. The period from 3 to 30 January 2013 was selected for the analysis. The applicability of the method of passive tomography to identify areas of potential seismic hazard was determined and the tracing of changes in the velocity field together with the advance of exploitation front within an two-week time windows with a one-week step.
EN
The article presents a proposal of a robotized rapid prototyping cell configuration. This cell is treated as an elementary micrologistics system. The real example of existing system was described. The main aim of the researches is establishment and development of methodology for the analysis of complete, integrated logistics systems in a new product prototyping, production and assembly. Realization of the technology is developed for the purposes of the didactic processes and the research project, proposed by one of mechanical enterprise, in area of construction the prototyping cell with machining robots.
PL
Oddziaływanie wstrząsów indukowanych działalnością górniczą na powierzchnię terenu, budynki i odczucia mieszkańców jest istotnym problemem w kontaktach z administracją lokalną, z którym borykają się kopalnie prowadzące roboty górnicze. Istotnym zagadnieniem stał się monitoring drgań gruntu pozwalający określić ich rzeczywiste parametry oraz sklasyfikować stopień oddziaływania na obiekty powierzchniowe. KWK „Ziemowit" od wielu lat prowadzi monitoring parametrów drgań gruntu wywołanych eksploatacją górniczą. W artykule autorzy przedstawiają rozwój metod obserwacji wpływu wstrząsów górniczych na powierzchnię terenu w KWK „Ziemowit" począwszy od końca lat 90. XX wieku (początki rejestracji) do chwili obecnej, kiedy na obszarze objętym przypuszczalnym wpływem oddziaływania wstrząsów górniczych pracuje rozbudowana sieć rejestratorów systemu AMAX-GS1.
EN
The impact of shocks induced by mining activities on the surface of the land, buildings as well as the feelings of residents is a major problem in dealing with the local government, faced by mines leading mining works which are accompanied by seismic activity. The monitoring of ground vibration, which allows to determine their actual performance and classify to the degree of impact on the objects surface, has become a major issue. For years, the "Ziemowit" coal mine monitors the parameters of ground vibration caused by mining exploitation. This paper presents the development of methods for observing the impact of mining tremors on the ground surface in "Ziemowit" coal mine (from the late 90s of the twentieth century - the beginnings of registration - until now), where the area under the supposed influence of the impact of mining tremors operates an extensive network recorders system AMAX-GSI.
9
EN
The paper analyzes the phenomenon of heat transfer and its inertia in solids. The influence of this effect on the operation of an integrated circuit is described. The phenomenon is explained using thermal analogy implemented in the Spice environment by an R-C thermal model. Results from the model are verified by some measurements with a chip designed in CMOS 0.7 μm (5 V) technology. The microcontroller-based measurement system structure and experiment results are described.
EN
The paper describes thermal model of an ASIC designed and fabricated in CMOS 0.7 µm (5 V) technology. The integrated circuit consists of analogue and digital heat sources and some temperature sensors. It has been designed to carry out some thermal tests. During tests thermal resistances, capacities, time constants and convection coefficients for different packages, positions and cooling methods were extracted. The parameters of thermal model were used in simulation to compare results with real-world measurements.
PL
Artykuł opisuje model termiczny układu ASIC zaprojektowanego i sfabrykowanego w technologii CMOS 0,7 µm (5 V). Układ scalony składa się z analogowych i cyfrowych źródeł ciepła oraz czujników temperatury a został zaprojektowany w celu wykonywania testów termicznych. Podczas przeprowadzonych testów zmierzone zostały rezystancja termiczna, pojemność termiczna, termiczna stała czasowa i uogólniony współczynnik konwekcji dla różnych wariantów obudowy, jej położenia i metody chłodzenia. Parametry modelu termicznego zostały użyte w symulacjach w celu porównania wyników z rzeczywistymi pomiarami.
PL
Artykuł opisuje zmiany parametrów termicznych układu scalonego zaprojektowanego w technologii CMOS 0,7 μm. Testowany układ typu ASIC dedykowany do pomiarów zjawisk termicznych zawiera sterowane źródła ciepła i czujniki temperatury rozproszone po powierzchni układu scalonego. Układ został przebadany w różnych konfiguracjach typu obudowy, jej położenia i rodzaju chłodzenia. Rezultaty zostały zebrane przez dedykowany mikrokontrolerowy układ pomiarowy i przesłane do komputera w celu akwizycji i prezentacji danych. Wyniki wskazują na istotność warunków pracy układu i jego temperatury na zachowanie termiczne układu scalonego.
EN
The paper investigates changes of parameters of RC thermal parameters of integrated circuit designed in CMOS 0.7 μm technology. The chip under tests is an ASIC dedicated for measurements of thermal phenomena in integrated circuits and consists of several heat sources and temperature sensors spread over the circuit area. The chip is tested for several different package, position and cooling configurations. The results are gathered by microcontroller-based measurement system and sent to PC application for acquisition and presentation. Results indicate importance of work environment and its influence on temperature of the integrated circuit and its thermal behaviour.
PL
Eksploatacja pokładów węgla w kopalni „Ziemowit" jest źródłem aktywności sejsmicznej. Kopalniana Stacja Geofizyki Górniczej od połowy lat 80. XX wieku rejestruje rocznie kilka tysięcy wstrząsów. Najczęściej ogniska lokalizowane są w pobliżu frontów czynnych wyrobisk ścianowych jako wynik eksploatacji. Źródłem aktywności sejsmicznej są również strefy uskokowe, gdzie niejednokrotnie aktywność sejsmiczna znacznie przewyższa poziom rejestrowany w rejonie czynnych pól ścianowych eksploatowanych w niedalekim sąsiedztwie.
EN
Exploitation of coal seams in „Ziemowit" mine is a source of seismic activity. Mine Station of Mining Geophysics records several thousand shocks a year since the mid-80s of the twentieth century. Most of the shock's sources are located near the front of the active longwall workings as a result of mining operations. Fault zones are also a source of seismic activity, where the seismic activity is often much higher than the level of activity recorded in the region of the active longwalls being mined in the vicinity of fault zones.
PL
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie układu scalonego zaprojektowanego jako element systemu nawigacyjnego dla osób niewidomych w ramach projektu MOBIAN. Jako efekt pracy i konsultacji z niewidomymi powstał prototyp urządzenia nawigacyjnego informującego użytkownika o przeszkodach znajdujących się przed nim. Urządzenie będące pomocą dla niewidomych w poruszaniu się powinno być niewielkie i wygodne. Dlatego też zdecydowano się na zastąpienie elementów dyskretnych części układu wykrywającego przeszkody jednym dedykowanym układem scalonym. Układ ten jest sterownikiem obsługującym przetworniki ultradźwiękowe służące do wykrywania przeszkód. W artykule omówiono budowę sterownika i przedstawiono jego funkcjonalność.
EN
The aim of this paper is to present an integrated circuit designed as element of navigation system for blind people realized as part of MOBIAN project. As an effect of cooperation and consultations with the blind the prototype of navigation device, informing user about obstacles was made. Device that is supposed to be helpful for blind people in moving around ought to be comfortable and of a small size. That is why it was decided to replace discrete elements of obstacle detection circuit with one application scpecific integrated circuit. This IC is a driver for ultrasound transducers used for obstacle detection. In this paper structure and functionality of driver is described.
EN
The paper presents structure of 8-bit RISC microcontroller with 16-bit address bus called OctaLynx. The processor behavior is described by Verilog hardware description language and was fabricated as ASIC in CMOS LF 0.15 m (1.8 V) technology. Before fabrication FPGA tests were run. The integrated circuit consists of the core and some peripherals (8-bit general purpose input-output ports, timers/counters, USART, SPI).The controller was designed for tests of the dynamic power management systems.
PL
Artykuł prezentuje strukturę 8-bitowego mikrokontrolera typu RISC z 16-bitową magistralą adresową nazwanego OctaLynx. Procesor został zaprojektowany z użyciem języka opisu sprzętu Verilog oraz sfabrykowany jako układ ASIC w technologii CMOS LF 0,15 m (1,8 V). Przed fabrykacją wykonane zostały testy w układzie FPGA. Zbudowany układ scalony składa się z jądra i peryferiów (8-bitowych portów I/O, liczników, SPI, USART). Kontroler przeznaczony jest do testów systemów dynamicznego zarządzania mocą w układzie.
EN
The paper deals with an application-specific integrated circuit (ASIC) facilitating voltage conversion in thermoelectric energy harvesters. The chip is intended to be used to boost up the voltage coming from a thermoelectric module to a level that is required by electronic circuits constituting wireless sensor nodes. The designed charge pump does not need any external parts for its proper operation because all the capacitors, switches and oscillator are integrated on the common silicon die. The topography of the main functional blocks and post-layout simulations of the designed integrated circuit are shown in the article.
EN
The paper describes basics and design of the Temperature-Controlled Oscillator for high frequency processors which work is based on information of present chip temperature. The task of the circuit is to stabilise required value of temperature of the silicon die and ensure safe work of the processor. The circuit consists of: temperature sensor, ring oscillator and some additional blocks to control the circuit behaviour. The prototype chip was designed and fabricated in LF CMOS 0.15 um (1.8 V) technology and is cooperating with an 8-bit OctaLynx microcontroller.
PL
Artykuł opisuje podstawy działania i projekt Generatora Przestrajanego Temperaturą przeznaczonego dla szybkich procesorów, którego praca opiera się na informacji o aktualnej temperaturze. Celem układu jest stabilizacja temperatury i zapewnienie bezpiecznej pracy procesora. Układ składa się z czujnika temperatury, oscylatora pierścieniowego i dodatkowych bloków kontrolujących działanie układu. Prototyp został zaprojektowany w technologii LF CMOS 0,15 um (1,8 V) i współpracuje z procesorem OctaLynx).
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji aktywności sejsmicznej towarzyszącej eksploatacji pokładu 207 w bloku E prowadzonej przez KWK "Ziemowit". Zebrane dane posłużyły do dokonania analizy wpływu krawędzi eksploatacyjnych i resztek pokładu 206 wytworzonych poprzez wcześniejszą eksploatację pokładu wyżej zalegającego na poziom zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami. Wyniki analizy wskazują, że oddziaływanie krawędzi i resztek wytworzonych w pokładzie 206 ma decydujący wpływ na generowanie aktywności sejsmicznej w trakcie eksploatacji pokładu 207. Najwyższą aktywność sejsmiczną indukuje eksploatacja prowadzona w sąsiedztwie krawędzi o przebiegu zbliżonym do równoległego w stosunku do frontów ścianowych. Opisano również specyfikę górotworu w obrębie którego KWK "Ziemowit" prowadzi eksploatację w zakresie jego własności geomechaniczych mających wpływ na poziom zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami.
EN
The article presents the results of seismic activity observations during exploitation of 207 seem in the E block conducted by Coal Mine "Ziemowit". Collected informations were used to analyze the impact of the mining edges and 206 seem remains on the level of seismic and rockburst hazard in the course of mining works in the 207 seem. The results of the analysis indicates that the mining edges and 206 seem remains has a decisive influence on the generation of seismic activity during exploitation of 207 seem. The highest seismic activity induces the exploitation conducted in the vicinity of the mining edges of the course close to parallel to the front wall. This article describes also the specificity of the rockmass where coal mine "Ziemowit" conducts exploitation in the scope of geomechanic parameters affecting on the level of seismic and rockburst hazard.
PL
W pracy przedstawiono projekt i wyniki symulacji po ekstrakcji z topografii generatora pierścieniowego wykonanego w technologii AMS 0,35 pm przestrajanego w zakresie od 50 kHz do 2 GHz, moc strat nie przekracza 5,3 mW przy napięciu zasilania 3,3 V, poziom szumów fazowych dla częstotliwości podstawowej 900 MHz i przesunięciu 1 MHz wynosi -87,4 dBc/Hz, głównym przeznaczeniem układu jest taktowanie systemów cyfrowych testowanych pod kątem zjawisk termicznych i elektrotermicznych
EN
The objective of this paper is to present a design and post-layout simulation results of a voltage-controlled ring oscillator designed in AMS 0.35 pm technology retuned from 50 kHz to 2 GHz. A power dissipation does not exceed 5.3 mW for a voltage supply 3.3 V, a single-sideband noise at the offset frequency 1 MHz from the carrier frequency 900 MHz is - 87.4 dBc/Hz. The project can be applied as a clock signal generator in research and development of digital systems in terms of thermal and electrothermal phenomena
19
Content available remote Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit"
PL
Artykuł stanowi portret Kopalni Węgla Kamiennego "Ziemowit". Przedstawia drogę, jaką przebyło górnictwo na ziemi lędzińskiej, począwszy od XIX wieku do dzisiejszych czasów. Opisano czynniki, które przyczyniły się do tego, że KWK "Ziemowit" stała się jedną z największych kopalń węgla kamiennego w kraju. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii przez wyspecjalizowaną załogę, przeprowadzonej restrukturyzacji, bogatym zasobom i niskiemu poziomowi zagrożeń naturalnych jest to nowoczesna, zorganizowana i rentowna kopalnia, bez obaw i kompleksów spoglądająca w przyszłość.
EN
The paper is the portrait of the Hard Coal Mine "Ziemowit". It presents the way passed by mining on the Lędziny land, starting from the 19th century up to the present day. The factors, which made the Hard Coal Mine "Ziemowit" one of the biggest mines in the Country, are described. Thanks to using modern technologies by specialized personnel, executed restructuring. reach deposits and low level of natural hazards the bright picture of the modern, well organised and profitable mine looking with no fear and complexes in the future is painted.
PL
Wysoka aktywność sejsmiczna w KWK "Ziemowit", która pojawiła się na początku lat osiemdziesiątych i towarzyszyła eksploatacji pokładów grupy 200 serii łaziskiej była niespodzianką dla nauki górniczej. Założenia, iż górotwór zbudowany z warstw łaziskich o niskich parametrach wytrzymałościowych nie jest zdolny do generowania wstrząsów o energiach rzędu 106-107 J i większych, zostały zweryfikowane przez rzeczywistość, a wstrząsy górnicze ciągle towarzyszą eksploatacji prowadzonej przez kopalnię. W niniejszej pracy pokazano obraz sejsmiczności i zagrożenia tąpaniami w KWK "Ziemowit". Przedstawiono zmiany jakie dokonują się w sposobie oceny zagrożenia tąpaniami, zwracając uwagę na konieczność dalszego prowadzenia badań nad naturą obserwowanych wstrząsów górniczych. Zagadnienia zawarte w niniejszej pracy były prezentowane na 14 Europejskiej Konferencji Geofizyki Inżynierskiej i Ochrony Środowiska - Kraków 2008.
EN
High seismic activity on Coal Mine "Ziemowit", occurred at the beginning of the eighties, was a big surprise for a mining science. Mining seismicity has been connected with exploitation of coal seams 207, 208 and 209 - łaziskie series. Theory, that low strength rock formations cannot generate high energetic tremors (106-107 J and more) has been verified by the reality. Since that time a Geophysics Station on Coal Mine "Ziemowit" has recorded more than 1300 such tremors. In this paper level of seismic activity and rockburst hazard in Coal Mine "Ziemowit" is presented. Changes in the way of calculating rockburst hazard were presented and further studies of mine tremors phenomena were considered. Issues described in this paper were presented on the 14th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics of the Near Surface Geoscience Division of European Association of Geoscientists & Engineers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.