Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cold environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ekspozycja na środowisko zimne może negatywnie wpływać na organizm pracownika. Niekorzystne warunki mogą prowadzić do wychłodzenia części dystalnych, jak również organizmu, a nawet do hipotermii. W artykule skupiono uwagę na jednym z elementów wpływu środowiska zimnego na organizm człowieka, a dokładniej na sprawności manualnej. Przedstawiono w nim wpływ środowiska zimnego na zmiany sprawności rąk, co z kolei może się przekładać m.in. na zwiększenie liczby wypadków, a więc bezpieczeństwo pracy.
EN
Exposure to a cold environment may have a negative effect on the worker's body. Unfavorable conditions can lead to the cooling of the distal parts as well as the body, and even to hypothermia. The following article focuses on one of the elements of the influence of the cold environment on the human body – on manual skills. It presents the influence of the cold environment on changes in hand dexterity, which in turn may translate into e.g. to increase the number of accidents, and therefore work safety.
PL
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy. W przypadku narażenia pracownika na szkodliwe oddziaływanie środowiska zimnego, pracodawca musi zapewnić mu odpowiednio dobraną ciepłochronną odzież, spełniającą wymagania zapisów normy PN-EN 342:2018-01. Z uwagi na istotne zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowym wydaniu wymienionego dokumentu, w szczególności w aspekcie metodyki badań izolacyjności cieplnej z wykorzystaniem manekina termicznego, w artykule zamieszczono informacje nt. różnic pomiędzy wydaniami normy PN-EN 342 z 2006 r. oraz 2018 r. Wyjaśniono również pojęcia związane z oceną skuteczności ochrony odzieży przed zimnem.
EN
In accordance with the Polish law, employers are expected to provide employees with safe working conditions. In case of the possible exposure of the employees to the harmful influence of the cold environment, the employer has to provide them with properly selected protective clothing against cold, and in this instance "properly" equals meeting the requirements of PN-EN 342:2018-01. Due to significant changes that were introduced in the new edition of the above-mentioned document, in particular in relation to methodology of testing of thermal insulation with a use of a thermal manikin, the following publication contains Information about the differences between the editions of the PN-EN 342 standard from 2006 and 2018. The concepts related to the assessment of the performance of clothing protecting against cold were also explained.
EN
The study presents experiments, conducted with human subjects in an artificial cold chamber, assessing the influence of a cold environment on the temperature of the human body. Infrared thermography was applied as a non-invasive, contactless method for direct measurement of the temperature distribution of both clothed and uncovered parts of the body. Two subzero temperatures were applied and clothing ensembles with two different clothing insulation values were used to assess the effect of the clothing insulation of the torso on the temperature of clothed and uncovered parts of the body of the participants. The average temperature of the chest, back, upper arms, face and middle finger is presented and discussed in relation to the cold exposure duration and clothing insulation used. The results obtained showed the strong influence of the clothing insulation over the torso on skin and clothing temperatures of the body and overall cooling of the body in subzero temperatures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzanych z ludźmi w sztucznej komorze chłodniczej. Oceniono wpływ zimnego otoczenia na temperaturę ciała człowieka. Termografia w podczerwieni została zastosowana jako nieinwazyjna, bezdotykowa metoda bezpośredniego pomiaru rozkładu temperatury zarówno zabezpieczonych odzieżą, jak i niezabezpieczonych części ciała człowieka. Zastosowano dwie temperatury ujemne i zestawy odzieżowe o dwóch różnych wartościach izolacji w celu oceny wpływu izolacji odzieży na temperaturę ubranych i niezabezpieczonych części ciała uczestników. Przedstawiono i omówiono średnią temperaturę klatki piersiowej, pleców, ramion, twarzy i środkowego palca w odniesieniu do czasu trwania ekspozycji na zimno i izolacji zastosowanej odzieży.
EN
Results are presented from a study on the prediction of the insulation abilities of outerwear clothing for cold protection from the point of view of the thermophysiological comfort of the wearer. The Required Clothing Insulation (IREQ) index is used to simulate the abilities of 14 assemblies of layers designed for the production of winter jackets to protect the body in different cold environments. The calculations allow to assess the limits of applicability of the garments in terms of the thermophysiological comfort assured, the activities performed and the weather conditions. Discussions are presented on the correspondence between ISO11079:2007 and the online JavaScript code for calculation of IREQ based on it. The results predicted and their analysis have a practical use, as they allow to estimate the cold protection effectiveness of the textile layers used in an assembly at the design stage, thusgiving room for necessary changes depending on the conditions of its use.
PL
Wykorzystano wskaźnik IREQ (required clothing insulation – wymagana ciepłochronność odzieży) do symulacji zdolności termicznej 14 zestawów warstw przeznaczonych do produkcji kurtek zimowych chroniących organizm w niskich temperaturach. Obliczenia te pozwalają ocenić ograniczenia zastosowania odzieży przy założeniu wymaganego komfortu termofizjologicznego, przy określonej aktywności użytkowników i w danych warunkach pogodowych. Uzyskane wyniki badań skorelowano z obowiązującymi normami. Wyniki badań mają praktyczne zastosowanie, gdyż pozwalają ocenić skuteczność ochrony przed zimnem danych zestawów warstw tekstylnych na etapie projektowania ubioru, przed sprawdzeniem gotowego wyrobu w praktyce.
EN
The thermal environment in the workplace is an important factor which affects workers’ health. During 2011 in Poland, 14,781 workers were exposed to a cold working environment, i.e., 3.8% of persons employed in hazardous work conditions. The aim of this study was to determine the cardiovascular response to continuous (4 °C for 60 min) and intermittent (10 min at 4 °C and 10 min at room temperature alternately) exposure to the cold in 30 healthy men aged 20–27 years. Peripheral blood flow was assessed with impedance plethysmography. Heart rate and arterial blood pressure were monitored with the Holter system. Having assessed the results, it is difficult to say which kind of exposure has a more severe impact on the cardiovascular system. Longer observation and a more detailed analysis would be necessary (e.g., Doppler echocardiography).
EN
The aim of the study was to determine the cardiovascular response to continuous (4 °C for 60 min) and intermittent (10 min at 4 °C and 10 min at room temperature alternately) exposure to the cold in 30 healthy young men. The subjects were equipped with a set of identical clothing (insulation 2.1 clo) and during the stay in the chamber and outside performed the same activities, i.e., walking on a treadmill at a speed of 0.5 km/h. The tests included assessing the central circulatory system using the Holter system and assessing the peripheral circulatory system using impedance plethysmography and Doppler ultrasound. The analysis of the parameters that describe the central and peripheral circulation poses a difficulty in determining which variant of exposure constitutes a greater load on the circulatory system. It should be noted that even the conditions used in the study may cause adverse effects in the cardiovascular system.
PL
Praca w środowisku zimnym powoduje znaczne obciążenie układu krążenia Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób z chorobami układu krążenia (chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym) oraz dla osób starszych. W Polsce od wielu lat - mimo postępów w diagnostyce i leczeniu - choroby te są odpowiedzialne za ok. 50% wszystkich zgonów, co stawia nasz kraj na jednym z pierwszych miejsc pod tym względem w Europie. Publikacje naukowe dotyczą przede wszystkim wpływu niskich temperatur otoczenia na zaostrzenie chorób układu krążenia w populacji ogólnej. Znany jest fakt, że przypadki zawału serca i zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca występują częściej w chłodniejszych porach roku. Według badań, narażenie na zimno zwiększa również skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi. Powtarzająca się ekspozycja na Środowisko zimne w miejscu pracy może stanowić również ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca.
EN
Working in the cold causes a significant burden on the cardiovascular system It is especially dangerous for people with cardiovascular disease (coronary heart disease, hypertension) and for the elderly. In Poland, despite advances in diagnosis and treatment, these diseases have been responsible for about 50% of all deaths, which puts our country in one of the first places in Europe. Scientific publications mostly discuss the impact of low ambient temperatures on the risk of cardiovascular disease in the general population. The incidence of myocardial infarction and exacerbated coronary heart disease are more frequent in colder seasons. Exposure to the cold increases systolic and diastolic blood pressure. Repeated exposure to a cold environment m the workplace can also be a risk f actor for developing high blood pressure and coronary heart disease.
PL
W artykule omówiono znaczenie i właściwości odzieży ciepłochronnej mającej zastosowanie w zimnym środowisku. W szczególności, opisano sposób doboru takiej odzieży oraz związane z tym trudności wynikające z rodzaju wykonywanej pracy, ale również zależne od charakterystyki fizycznej samego użytkownika. Omówiono zagadnienia dotyczące projektowania odzieży do zimnego środowiska.
EN
This article discusses the importance and properties of protective clothing for work in a cold environment. It especially covers ways of selecting this kind of clothing and difficulties related to the intensity of work and the physical characteristics of its user. It also discusses problems of designing protective clothing.
9
Content available Wpływ zimnego środowiska na organizm człowieka
PL
W artykule omówiono reakcje człowieka na zimne środowisko z podziałem na ogólne i lokalne jego oddziaływanie. Zwrócono uwagę na wielkość obciążenia cieplnego w zależności od pory roku, intensywności pracy i miejsca jej wykonywania (otwarta przestrzeń lub pomieszczenie).
EN
This article discusses human responses to a cold environment, depending on whether exposure is general or local. The dependence of the level of thermal strain on the season, work intensity and the place where it is done (outdoors or indoors) is stressed.
10
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny środowiska zimnego zgodnie z zasadami opisanymi w PN-EN ISO 11079:2008 Ergonomia środowiska termicznego. Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego (oryg.). Procedurę obliczania przedstawiono na podstawie praktycznego przykładu.
EN
This article presents a method of evaluating a cold environment according to the principles described in PN-EN ISO 11079:2008 "Ergonomics of the thermal environment. Determination and interpretation of cold stress when using required clothing insulation (IREQ), and the cooling effects [sic]." A practical example is used to present the calculation procedure.
11
PL
W artykule omówiono niektóre czynniki mające wpływ na tolerancję zimnego środowiska, do których należą wiek, wydolność fizyczna i poziom aklimatyzacji osoby eksponowanej, ale też odzież ochronna, jako czynnik zewnętrzny. Oddziaływanie niektórych z wymienionych czynników nie jest jeszcze jednoznacznie określone.
EN
This article discusses some factors which influence human tolerance of a cold environment. Among them are age, physical fitness, acclimatization of the exposed person but also protective clothing as an external factor. The interaction of some of those parameters has not been unambiguously defined yet.
PL
Ocena narażenia pracowników na oddziaływanie środowiska zimnego jest przeprowadzana za pomocą dwóch wskaźników: WCI (wind chill index) oraz IREQ (required clothing insulation), z których pierwszy opisuje wpływ miejscowego chłodzenia organizmu przez zimny strumień powietrza, drugi zaś określa izolacyjność cieplną odzieży ochronnej, wymaganą w celu zapobiegania oziębieniu całego ciała. W artykule przedstawiono metodę oceny obciążenia środowiskiem zimnym na przykładzie stanowiska pracy w chłodni, opierając się na obowiązującej normie PN-87/N-08009 Ergonomia. Środowiska zimne. Metoda oceny ujemnego obciążenia termicznego oparta na wskaźnikach WCI i IREQ oraz wg procedury obliczeniowej zawartej w raporcie technicznym ISO/TR 11079:1993 Evaluation of cold environments - Determination of required clothing insulation (IREQ). Na podstawie praktycznego przykładu wskazano na różnice obliczeniowe szacowanego ryzyka uzyskiwane przy postępowaniu zgodnym z wytycznymi powyższych norm.
EN
Estimation of employee exposure to a cold environment is based on two indices: WCI, i.e., wind chill force, which determines the effect of local cooling on human, and IREQ, which determines the clothing insulation required to prevent general cooling. This paper presents a method of calculating risk assessment exemplified by work in cold rooms according to standard PN-87/N-08009 Ergonomics. Cold environments. Estimation of cold stress based on WCI and IREQ index and technical report ISO/TR 11079:1993 Evaluation of cold environments – Determination of required clothing insulation (IREQ). A practical example shows calculations run according to the standards differ.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.