Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental tax
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article aims to assess the level of severity of the environmental policy in Poland com-pared to the selected EU countries and the impact of this level on the SO2, NOX, VOCs, CO2, and GHG emissions and premature mortality due to exposure to PM2.5. In the research based on OECD and Eurostat data, multiple regression analysis is used. The results of regression analysis do not allow for drawing unequivocal conclusions. The use of one of the selected measures of environmental policy stringency confirms the impact of this stringency on all the studied variables characterising air pollu-tion. In contrast, in the other measure, this relationship was found only for two variables. The reason for different results may be the adoption of different research periods (1990-2012 and 1994-2018) due to the availability of data.
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia restrykcyjności polityki środowiskowej w Polsce na tle wybranych krajów UE oraz jego wpływu na emisje SO2, NOx, lotnych związków organicznych, CO2i gazów cieplarnianych oraz przedwczesną śmiertelność z powodu narażenia na PM2.5. W badaniach opartych na danych OECD i Eurostatu wykorzystano analizę regresji wielorakiej. Wyniki analizy regresji nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Użycie jednej z wybranych miar restrykcyjności polityki środowiskowej potwierdza wpływ tej restrykcyjności na wszystkie badane zmienne charakteryzujące zanieczyszczenie powietrza, natomiast w przypadku drugiej miary zależność tę stwierdzono tylko dla dwóch zmiennych. Przyczyną odmiennych wyników może być przyjęcie różnych okresów badawczych (1990-2012 i 1994-2018) wynikające z dostępności danych.
PL
Za cel podjętych rozważań przyjęto przedstawienie uwarunkowań konstruowania przez władzę publiczną instrumentów fiskalnych służących ochronie środowiska oraz ocenę ich wpływu na strategię finansową obciążonych nimi przedsiębiorstw. Realizacji tak postawionego celu służyć będą rozważania teoretyczne prowadzone zarówno w aspekcie możliwości i oczekiwań władzy publicznej konstruującej instrumenty, jak i oceny ich oddziaływania na szeroko rozumianą strategię finansową przedsiębiorstw je ponoszących. Rozważania w tym zakresie zostaną wsparte wynikami przeprowadzonego wśród przedsiębiorców badania ankietowego.
EN
The subject of this reflections is to outline a fiscal obligations contributing to environmental protection and the issues related to its functioning. The goal of this discussion is to present both sides of this problem – determinants of constructing – by public authorities – the fiscal instruments supporting natural environment on the one side, and the assessment of their impact on financial strategies of companies as a tax payers on the other. To achieve stated objective a theoretical considerations as well as questionnaire survey were conducted.
3
Content available remote Nowe koncepcje doskonalenia ekologicznej reformy podatkowej w Niemczech
EN
In the year 2003, a law on further development of ecological tax reform was passed in Germany. The main objectives of this reform were assistance in electrical energy savings, increase of employment and support of environmental protection activities. In the initial part of the article, the basic assumptions of ecological tax reform in Germany as well as kinds of markets for emission certificates are discussed. Further, the relationship between ecological tax reform and trade of emission certificates for industrial enterprises is discussed. The conclusion of the comparative analysis conducted in the article is that the best option linking ecological tax reform and emissions trade is the one which proposes charges for certificates. These charges may be treated as tradable taxes. Tradable charges, a blend of instruments such as taxes and trade of emission certificates are connected by the advantages of both of these instruments. They allow for the collection of minimal charges for certificates which will cover the decrease of remuneration side costs, while at the same time may allow for maximum emission reduction by means of limiting the certificates.
4
Content available remote Ekologiczna reforma podatkowa w Wielkiej Brytanii
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu są doświadczenia Wielkiej Brytanii związane z przeprowadzaniem "zielonej" reformy podatkowej. Wyłącznym celem autora było przedstawienie wykorzystanych w tym kraju podatków ekologicznych, bez wyrażania opinii czy komentarzy na temat zastosowanych rozwiązań. Poszukiwanie podwójnej dywidendy rozpoczęto w Wielkiej Brytanii od wprowadzenia w październiku 1996 roku podatku związanego ze składowaniem odpadów (landfill tax). Po raz pierwszy do przesunięcia ciężaru podatkowego w ramach ekologicznej reformy podatkowej zastosowano podatek inny niż węglowy czy energetyczny. Zmniejszenie różnicy pomiędzy kosztami oczyszczania i recyklingu odpadów a kosztami ich składowania miało skłonić przemysł i gospodarstwa domowe do działań bardziej przyjaznych dla środowiska. Nowe rozwiązanie powinno więc spełniać funkcję bodźcową, prowadząc do minimalizacji ilości śmieci trafiających na wysypiska. Stawki podatkowe ustalone zostały na podstawie badań nad kosztami zewnętrznymi związanymi ze składowaniem odpadów.
EN
The article reviews the experience of environmental tax reform (ETR) in the United Kingdom. The first revenue-neutral environmental tax was introduced in 1996. The revenues from landfill tax were recycled to business by lowering employer's national insurance contributions. A more significant ETR, the Climate Change Levy, was introduced in 2001. It is a tax on electricity, gas, coal and liquefied petroleum gas used by the business and public sectors. The climate change levy does not cover the domestic sector. The tax was designed in order to avoid adverse effects on the international competitiveness of industry. The revenues are used to finance a 0.3 percentage point reduction in employers' social security contributions. Aggregates levy came into effect on 1 April, 2002. The levy aims to bring about environmental benefits by making the price of aggregates better reflect environmental costs associated with quarrying and encouraging the use of alternative materials such as recycled materials and certain waste products. Revenues are recycled through the National Insurance cut and the new Sustainability Fund, which will support projects to develop alternatives to using aggregates and to reduce the environmental impact of aggregate extraction.
5
PL
Elektrownie i elektrociepłownie w Europie i w Polsce, bazujące na spalaniu paliw kopalnych są głównym źródłem emisji do atmosfery pyłów, dwutlenku siarki i gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Emitenci tych substancji ponoszą opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, które wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstw. Dostosowanie polskich norm i przepisów do obowiązujących w państwach UE, spowoduje większe zainteresowanie zakładów energetycznych ograniczeniem emisji gazów do atmosfery. Przedstawiono instrumenty ekonomiczne służące ograniczeniu emisji gazów spalinowych do atmosfery, stosowane obecnie w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Podano ich systematykę i krótką charakterystykę. Szczególną uwagę zwrócono na nowe instrumenty ekonomiczne, które zostaną wprowadzone w naszym kraju po wstąpieniu do UE. Na wybranych przykładach omówiono rodzaje i wysokość opłat, które są ponoszone przez podmioty gospodarcze za emisję dwutlenku węgla do atmosfery w krajach europejskich.
EN
Power and power and heat plants run on fossil fuels in Europe and Poland are the major source of emissions of airborne dust and greenhouse gases including carbon dioxide. For these emissions the operators are paying environmental fees which are additional costs of running the plants. Adjustment of Polish regulations to those of European Union will lead to increase in interest of the plant operators to reduce gaseous emissions to atmosphere. The existing systems of economic tools for reduction of emission of combustion gases, currently in use in UE countries and Poland, are presented and briefly characterized. A special attention is paid to new economic tools, which will be implemented in our country after accession to European Union. Types and scale of environmental fees that are to be paid by Polish economic entities for the use of environment are discussed on the basis of examples of fees currently paid by economic entities in EU countries.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.