Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  visibility analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Modelowanie proceduralne 3D miast
PL
W dzisiejszych czasach, informacje przestrzenne pełnią zasadniczą rolę w wielu procesach związanych m.in. z planowaniem przestrzennym. Coraz więcej skomplikowanych, złożonych decyzji musi być podejmowanych skuteczniew bardzo krótkim czasie. Przez ostatnie lata, a już na pewno od roku 2007, kiedy w życie weszła dyrektywaInfrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej, modelowanie 3D stało się prężnie rozwijającą się gałęzią Systemu Informacji Geograficznej wspierającą podejmowanie istotnych decyzji. Pod pojęciem modelowania 3D kryje się wiele technik pracy, np. automatycznego generowania modeli 3D na podstawie zestawu reguł geometrycznych z użyciem danych przestrzennych o przyjętym poziomie szczegółowości LOD. CityEngine firmy ESRI jest jednym z programów umożliwiających takie prace dzięki implementacji gramatyki generującej komputerowo obiekty architektoniczne (ang. CGA ComputerGenerated Architecture) ekstrahującej z danych 2D obiekty trójwymiarowe. W pracy, narzędzia do modelowania proceduralnego zostały wykorzystane na danych przestrzennych pozyskanych dla polskiej dzielnicy w mieście Detroit, w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan. Głównym celem nie było wierne odzwierciedlenie rzeczywistego wyglądu osiedli, co rozpoznanie procesu i możliwości jakie daje CGA grammar, otrzymanie modeli na poziomie LOD2 (bryła budynku z zaznaczonym kształtem dachu) i wykorzystanie ich do analizy widoczności w przykładowej sytuacji.
EN
Nowadays, spatial information plays a fundamental role in many processes related to with spatial planning. More and more complicated, complex decisions must be taken effectively in a very short time. In recent years, and certainly since 2007, when the Directive Spatial Information Infrastructure in the European Community 2007/2 / EC of the European Parliament of the European Union entered into force, 3D modelling has become a rapidly growing branch of the Geographic Information System supporting the making of important decisions. 3D modelling conceals many working techniques, eg. automatic generation of 3D models based on a set of geometric rules using spatial data with the adopted level of LOD detail. ESRI CityEngine is one of the programs enabling such work thanks to the implementation of the computer-generated engineering grammar (CGA) that extracts three-dimensional objects from 2D data. In this work, procedural modelling tools were used on spatial data acquired for the Polish district in the city of Detroit, in the United States, in Michigan. The main goal was not to accurately reflect the real appearance of the settlements, what to recognize the process and opportunities offered by CGA grammar, obtain models at the LOD2 level (building block with the shape of the roof) and use them to analyse the visibility in the sample situation.
PL
Miasto jako przestrzeń składa się z wielu zróżnicowanych komponentów: zabudowy o zmiennej wysokości i kształcie, mnogości gatunków drzew bądź licznie występujących obiektów małej architektury. Powoduje to konieczność uwzględnienia specyfiki obszaru podczas przygotowania modeli pokrycia terenu wykorzystywanych w analizach dotyczących widoczności. Szczególnie ważnym problemem w takich badaniach jest uwzględnienie sposobu prezentacji wysokiej roślinności (drzew). Pomimo faktu występowania wielu algorytmów pozwalających na wykrywanie koron i osi drzew, wciąż dużym problemem jest ich prezentacja pozwalająca na wierne odzwierciedlenie sposobu postrzegania rzeczywistości. W związku z tym opracowano podejście wykorzystujące dane lidarowe do modelowania drzew, oparte na wykrywaniu ich osi przez wyszukiwanie maksimów lokalnych na warstwie tematycznej pokrycia terenu, reprezentującej wysoką roślinność. Warstwy tematyczne powstałe w oparciu o sklasyfikowaną chmurę punktów posłużyły do zaproponowania i porównania dwóch wariantów numerycznych modeli pokrycia terenu: klasycznego NMPT uwzględniającego drzewa jako korony oraz NMPT przedstawiającego drzewa jako pnie (osie). Zostały one stworzone w celu sprawdzenia czy uwzględnienie niejednorodności prezentacji drzew przy założonym pionowym kącie patrzenia wpływa na uzyskanie wyników bliższych ludzkiemu sposobowi percepcji. Badania przeprowadzono na obszarze krakowskich Błoń. Głównym celem analiz było przedstawienie złożoności problemu optymalizacji danych w aspekcie analiz widoczności oraz zaprezentowanie potencjału, jaki tkwi w technologii lotniczego skaningu laserowego w aspekcie badań dotyczących obszarów miejskich. Otrzymane wyniki wykazały wyższość analiz wykorzystujących kombinację zakresów widoczności w porównaniu z klasycznym NMPT nieuwzględniającym zróżnicowanego charakteru drzew.
EN
The city as a space is made up of many different components: buildings of variable heights and shapes, the multitude of trees' species and many other objects (bench, street lights, banners etc.). This makes it necessary to take into account the particularities of the preparation of digital surface model used in the visibility analyses. Consideration of presentation of high vegetation (trees) is a particularly important issue in such studies. Although the occurrence of a number of algorithms that allow for the detection of crowns and axes of trees, their presentation allowing for an exact reflection of the perception of reality still creates a big problem. Therefore an approach using ALS data was drawn up for the modelling of trees based on the detection of their axes by searching for local maxima on the high vegetation thematic layer. Thematic layers formed on the basis of a classified points cloud were used to propose and compare two variants of a digital surface model (DSM): the classical DSM presenting trees as crowns and the DSM showing trees as trunks (axes). They were created in order to verify whether the inclusion of non-uniform presentation of trees at a given vertical viewing angle affects the possibility to achieve results closer to the actual mode of human perception. Cracow Błonia was selected as the study area. The main objective of the analysis was to present the complexity of the optimization problem of data analysis in terms of visibility and to demonstrate the potential that lies in the ALS technology, taking into account the urban areas. The results proved the superiority of analysis performed with the use of a combination of ranges of visibility compared to the classical DSM without consideration of diversified nature of trees.
PL
Omawiane w niniejszym artykule kwestie dotyczą wykorzystania dwóch różnych programów do realizacji tego samego zadania: przestrzennego planowania sensorów radarowych i kamer CCTV. Sensory te powinny być rozmieszczone w takich lokalizacjach, aby możliwe było pozyskanie istotnych informacji o ruchu jednostek na torach wodnych. W przepisach związanych z tworzeniem serwisów radarowych lokalizacja jest wymieniana jako jedno z kryteriów (lALA, 2007a). W związku z tym, że pozyskiwana informacja o jednostkach nawodnych ma charakter geolokacyjny, efektywność obserwacji zależy od poprawności przestrzennego rozmieszczenia sensorów. Główny cel, który powinien być osiągnięty, to uzyskanie pełnego pokrycia obserwacją określonych dróg wodnych, przy wykorzystaniu możliwie najmniejszej liczby sensorów. Takie podejście ma przede wszystkim pewien wymiar ekonomiczny, co wiąże się z minimalizacją liczby sensorów, jak również późniejszymi kosztami utworzenia całej infrastruktury przesyłowej rejestrowanych obrazów oraz jej serwisowaniem. Innym czynnikiem ograniczającym liczbę sensorów jest zwykle możliwość postawienia odpowiednich platform w obszarze rozpatrywanego akwatorium, co może prowadzić do rozwiązania suboptymalnego, a więc związanego z wykorzystaniem mniejszej liczby sensorów od liczby zapewniającej pełne pokrycie obserwacją dróg wodnych. Przestrzenne planowanie sensorów można przeprowadzić stosując oprogramowanie GIS. Powinno ono umożliwiać przygotowanie podstawowego projektu oraz przeprowadzenie odpowiednich analiz przestrzennych. W przypadku optymalizacji lokalizacji sensorów obserwacyjnych należy przeprowadzić analizy z wykorzystaniem wirtualnego modelu trójwymiarowego oraz modelu rastrowego, co zostało przedstawione we wcześniejszych pracach (Łubczonek, 2007 i 2008; Stateczny, Łubczonek, 2009). W niniejszym artykule przedstawiono funkcjonalność oprogramowania ArcGIS 10.0 oraz ERDAS IMAGINE 11.0 pod kątem realizacji powyższych zadań. Do opisu funkcjonalności wykorzystano informacje zawarte w różnych podręcznikach elektronicznych, które są dostarczane razem z oprogramowaniem (ESRI, 2011; EROAS, 201 Oa; 201 Ob; 2011).
EN
Spatial planning of observation sensors on inland waterways makes it possible to establish their correct location, which increases overall performance of the VTS system. Location factor is very important, because of the need to usually observe all vessels navigating on a given section of the fairway. Due to the presence of marry different objects in close proximity to the shoreline, it is advisable to carry out the analysis of visibility in order to adjust the position of sensors so as to maximize the field of observation. It is also important to identify specific barriers for observation and radar shadows; such information is used in designing the sensor network or a single sensor location. Due to the spatial nature of analysis, appropriate GIS software may be selected for this purpose. As there are many such programs on the market, in the paper a comparative analysis of two software packages for spatial planning of observation sensors on waterways was conducted. To execute this task comes ultimately down to perform the analysis of visibility from a specified observation point or points. These studies should be performed on a virtual 3D model and a raster model, representing the numerical model of land cover. In this work, the software ArcGIS 11.0 and ERDAS IMAGINE 10.0 were used mainly with regard to spatial analysis. In particular, functionality of the visibility analysis was assessed to be used for determining location of such observation sensors as radars or CCTV cameras. In the field of spatial analysis, possibilities of both programs were presented as well as their necessary extensions for development of a virtual model of the urbanized area and the port. The survey shows that dedicatedfunctionality of software is often very diversified, what is related to the possibility of developing a virtual model, to the quantity of available parameters of visibility analysis and to the presentation methods of the results. Certainly, the use of several different programs can raise the efficiency of the spatial planning of radars and CCTV.
PL
Stosowana przez nasz zespół metoda cyfrowej analizy widoczności polega na obiektywnych kryteriach oceny oddziaływania na krajobraz jego elementów. Znalazła uznanie w środowisku zawodowym i kilkukrotnie była wykorzystywana jako narzędzie służące generacji danych wyjściowych dla ekspertyz krajobrazowych. Pozwala ona na wybór optymalnej lokalizacji obiektu, określenie jego maksymalnych wymiarów, wyznaczenie biernej i czynnej ekspozycji danego terenu czy obiektu, ocenę chłonności widokowej określonego obszaru i obliczenie bryły dopuszczalnej kubatury wprowadzanych tam inwestycji. Atrakcje krajobrazowe znajdujące się w terenie determinują parametry modelu analizy widoczności i wymagania dla jakości i szczegółowości modelu terenu. W artykule omówione są stosowane algorytmy, parametry ekspozycji czynnych i biernych stosowane w modelu analizy i wstępne wytyczne dla jakości cyfrowego modelu terenu, w którym możliwe jest przeprowadzanie cyfrowych analiz widokowych.
EN
The method of visibility digital analysis consists in objective criteria for the assessment of the elements impact on landscape. It enables the choice of object optimum localization, determination of its maximum dimensions, appointing of passive and active exposition for a given object or terrain, visual absorption capacity estimation for the analysed area and calculation of acceptable volume of new investments introduced into this area. This paper describes the results of combining a visibility analyses model with a digital model of the visually attractive terrain, included in GIS. Landscape attractions, lying in the terrain, determine visibility analysis model parameters, and requirements concerning terrain model quality and detail. In the paper we can find description of algorithms used, parameters of passive and active expositions, applied to analysis model, as well as, the directives for the digital terrain model, basing on which visual analyses are possible.
5
Content available remote Analiza i planowanie dozoru terenu za pomocą narzędzi GIS i CAD
EN
Surveillance of terrain and objects may be an element of management . it may be a part of the organizational scheme of collective operation. Surveillance may be also an activity from the domain of security and protection against criminal acts and acts of terrorism. The latter has particularly gained importance in the present time to the rank of a great civilization problem. Surveillance may cover city centres, properties, objects of particular protection (banks, diplomatic missions, administration buildings) and communication junctions (railway stations, underground stations and airports). The surveillance area always has geometric features, physical conditions and real or is in a virtual state. The surveillance has a range within which it is effective, i.e. . irrespective whether it is direct or indirect . performed by means of monitoring cameras. Real surveillance carried out in real time should be preceded by an analysis in order to increase as much as possible its efficiency. The lack of effective surveillance may bring difficult to estimate losses. Usefulness of the analysis is also confirmed by economic considerations . surveillance entails personal costs, costs of monitoring equipment and costs of exploitation. This paper shows that some tasks in the area surveillance may be solved by GIS tools. ArcGIS 9 package made by Environmental Systems Research Institute (USA) was applied. At the beginning it was shown how to design surveillance of directions and terrain corridors by GIS tools. In the next part of the work geometric conditions are discussed. The discussion shows which conditions must be fulfilled so that one panoramic observation point is sufficient to control the area. Two criteria are formulated (Fig. 1a, 1b, 1c), based on GIS tools [Union] and [Intersect]. In the work take the most places determining of visibility zones from theselected point on optional area uni-coherent (without holes), multi-coherent (which contains holes), flat or differentiated. An analysis was carried out by the geometric method with the use of a selected tool [Select According Location] (Fig, 2, 3, 4) and by the method of light propagation simulation (Fig. 5, 6, 7, 8). For the topographic surface an outline of algorithm for the study of visibility zones is given. The final part of work describes the planning area surveillance by virtual 3-D images. The authod stressed that the main purpose of building such images is their maximum approximation to the future real situations. Advanced computer graphic editors CAD offer rich tools for building of such images (Fig. 10). The methods presented in this work in the domain of area supervision can find also an application in other domains: designing of geodetic network in highly invested areas, including designing of GPS measurements, widely understood real time management of a building site, a quarry or a rescue action, transportation in the search for roads for bulk loads on highly invested areas, geomarketing in the search for suitable places and and in assessment of object visibility foradvertising purposes, military applications. This work is merely an outline of these problems.. Their importance is noticed with due attention in same countries (Geo Information in the Modern State, 2003).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.