Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piekarnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Mechanizacja zakładów produkcyjnych narzuciła konieczność opracowania systemów komputerowych, pozwalających na ich sprawną organizację, kontrolę oraz optymalizację. W niniejszym artykule dokonano przeglądu publikacji naukowych prezentujących efekty zastosowania technik symulacyjnych do analizy oraz optymalizacji procesów produkcyjnych w zakładach piekarskich, a także opisano korzyści wynikające ze stosowania modeli komputerowych w analizach procesów. W tym kontekście dokonano skróconego opisu programu ARENA - będącego jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi symulacyjnych - oraz zaprezentowano przykładowy wynik optymalizacji.
EN
The mechanization of production plants imposed the necessity to develop computer systems allowing them to be efficiently organized, controlled and optimized. The following article reviews scientific publications presenting the effects of the use of simulation techniques for analysis and optimization of production processes in bakeries, as well as the benefits resulting from the use of computer models in process analyzes. In this context, an abbreviated description of the ARENA program - which is one of the most comprehensive simulation tools – was made and the sample result of the optimization carried out with its use was presented.
PL
Uciążliwości i zagrożenia dla środowiska tj. emisja CO2, powstawanie pyłów, ścieków oraz innych odpadów spowodowane przez niewielką piekarnię z reguły są na niskim poziomie. Celem pracy przedstawionej w artykule było rozpoznanie zagrożeń generowanych przez małą piekarnię oraz analiza wybranych uciążliwości wpływających na środowisko pracy pracowników. Analizy stanu pracujących urządzeń systematycznie przeprowadzane są przez pracowników, co przyczynia się do ograniczenia uciążliwości i zagrożeń w zakładzie. Ważne jest racjonalne zarządzanie energią elektryczną, wodą oraz olejem opałowym/gazem spalanym w piecach piekarskich, ponieważ nieefektywne zużycie tych czynników, ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Rozpoznano wybraną technologię wypieku, zastosowane maszyny i urządzenia wraz z harmonogramem ich pracy i opisano to w artykule. Przedstawiono listy zidentyfikowanych uciążliwości występujące wewnątrz i na zewnątrz niewielkiej piekarni. Informacje o czynnikach fizycznych wpływających na warunki pracy tj. oświetlenie czy poziom hałasu powinny być obligatoryjnie przechowywane wraz z aktualizowaną dokumentacją piekarni.
EN
Difficulties and threats for the environment i.e. CO2 emission, formation of dusts, sewages and different wastes caused by small bakeries as a rule are on the low level. The aim of the article was to recognize the threats, which result from the work of the small bakery and analyse of chosen difficulties illustrating their influence on the operation environment for employees. Systematic analyses of facilitates state of working difficulty should be carried out by employees and result with limited difficulties and threats in the plant. The efficient management of electric energy, water and fuel oil / the gas burnt in bakery’s stoves is the important aspect because the ineffective wastes of these factors create the unfavourable influence has on the natural environment. In the article the technology of the baking was recognized as well applied the machines and device together with the recognized schedule of their work. Identified lists of difficulties existing inside and outside the small bakery were presented. Information about factors influencing the conditions of the work i.e. lighting or noise level were obligatory stored with actualized records of the bakery.
PL
Zabytkowy kompleks piekarni „Mamut” przy ulicach Świętokrzyskiej i Sienkiewicza we Wrocławiu wzniesiony został w kilku etapach na przełomie XIX i XX w., przez Breslauer Consum-Verein. W 2008 r. wpisano go do Rejestru Zabytków, co zapobiegło dalszej dewastacji. W ostatnich dziesięciu latach przeprowadzono kilka prób rewaloryzacji kompleksu, z przystosowaniem do funkcji biurowych, mieszkalno-usługowych lub hotelu. Obecnie planuje się adaptację zabytkowych budynków do roli domu akademickiego, co ma być powiązane z rozbudową o skrzydła usługowo-mieszkalne. Przystosowanie obiektów postindustrialnych do funkcji użytkowych powoduje zawsze poważne problemy techniczne, konserwatorskie i architektoniczne, dlatego też we wszystkich fazach tego typu inwestycji należy stosować metodę określaną jako Research by Design, której zalążkiem są ekspertyzy konstrukcyjne i badania naukowe zakończone wytycznymi konserwatorskimi. Na ich bazie można planować szczegółowy zakres prac, odpowiedni program oraz strukturę funkcjonalno-przestrzenną i kompozycję.
EN
Breslauer Consum-Verein erected the historic „Mamut” bakery at the corner of Swietokrzyska Street and Sienkiewicza Street in Wroclaw in several stages, at the turn of the 19th and 20th centuries. In 2008 it was entered in the Register of Monuments, which prevented further devastation. Over the past 10 years, several attempts have been made to renovate the complex with by giving new functions: office, residential or hotel. Currently, are making plans to adapt the historic buildings to the role of an academic home - which is to be connected with the development of new service and residential wings. Adapting post-industrial objects to utility functions always entails serious technical, preservation and architectural problems. Therefore, in all phases of this type of investment, a method called Research by Design should be used. It is based on structural studies and scientific research completed by conservation guidelines, on the basis of which one can plan the detailed scope of work, the relevant program and the functional-spatial structure and composition.
PL
Celem badań było poznanie warunków pracy w zakładzie produkcyjnym – piekarni. Zmierzono stężenie pyłu całkowitego oraz parametry mikroklimatu takie, jak: temperatura i wilgotność. Pomiary wykonywano co dwie godziny w ciągu zmiany roboczej, w przypadku zapylenia każdy pomiar stężenia był powtarzany. Na podstawie uzyskanych wartości zapylenia, temperatury i wilgotności przeprowadzono analizę zmieniających się warunków w ciągu zmiany roboczej oraz porównano otrzymane wyniki z normatywami higienicznymi obowiązującymi w polskim ustawodawstwie prawnym.
EN
he purpose of the research was to investigate working conditions in the plant – bakery. The study consisted of measuring the concentration of total dust and microclimate parameters such as temperature and humidity. The measurements were taken every two hours during the shift. In case of the dust concentration, the measurements were repeated twice. The results of dust concentration, temperature and humidity were compared with the values of hygienic standards in force in the Polish law.
5
Content available Bezpieczeństwo pracy w piekarni
PL
Piekarz to zawód, przy wykonywaniu którego występują różne czynniki szkodliwe dla zdrowia. Celem artykułu jest wskazanie tych zagrożeń oraz omówienie sposobu zapobiegania im. Kluczową sprawą w zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy jest rzetelne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
EN
A baker is exposed to a variety of factors harmful to hearth. This article indicates those threats and discusses how to prevent them. Reliable risk assessment and relevant preventive measures are crucial in preventing occupational diseases and accidents at work is.
PL
W opracowaniu przedstawiono analizę wstępne propozycje doskonalenia kanałów dystrybucji w piekarni Rabinówka. Na podstawie analizy bazującej na pięciu siłach Portera stwierdzono, że przedsiębiorstwo powinno zwrócić większą uwagę na kontakty z odbiorcami. Droga w tym kierunku prowadzi poprzez kanały dystrybucji. Propozycje doskonalenia skoncentrowano wokół nowej trasy handlu obwoźnego, którą wyznaczono z wykorzystaniem metody komiwojażera w trzech wariantach: minimalnego drzewa rozpinającego, z wykorzystaniem algorytmu „droga do najbliższego sąsiada” oraz algorytmu sukcesywnego dołączania węzłów.
EN
The analysis and the preliminary proposals of improvement of the distribution channels in the bakery Rabinówka were introduced in this study. On the basis of analysis based on five strengths of the Porter found that the enterprise should hold more attention on contacts with consumers. Road in this direction leads through the channels distribution. The improvement proposals which were concentrated around the new rout of the house-to house trade which was calculated with utilization of commercial traveller method were introduced: the minimum tacking tree, using the algorithm of “the road to the nearest neighbour” and with the algorithm of successive adding the knots.
PL
Każdy zakład piekarniczy produkujący pieczywo oraz wyroby piekarskie jest wytwórcą odpadów. Przedsiębiorca taki, jeżeli wytwarza odpady inne niż niebezpieczne w granicach od 5 Mg do 5000 Mg w ciągu roku, zobowiązany jest do przedłożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi.
PL
Badania obejmowały nakłady energii potrzebnej do wyprodukowania następujących gatunków pieczywa: pszenno-żytniego, pszennego, graham, drożdżówek i chleba bułkowego. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące zużycia energii potrzebnych na wyprodukowanie: jednej sztuki pieczywa, jednego kilograma pieczywa, w czasie jednej godziny trwania procesu technologicznego, na przykładzie dwóch piekarni. Najwyższy udział (ponad 70%) w strukturze zużycia energii zajmuje wypiek. Najmniej energii zużywa się na przesiewanie mąki i wstępne miesienie. Spośród analizowanych wyrobów piekarniczych najmniejsze jednostkowe zużycie energii odnotowano dla produkcji chleba pszenno-żytniego (0,249 MJ na 1 kg) a największe przy produkcji pieczywa graham (3,399 MJ na 1 kg).
EN
The scope of tests included expenditure of energy needed to manufacture the following bakery product types: wheat-rye, wheat, graham, buns, and roll bread. The paper presents obtained results concerning energy consumption for production of single bread piece and one kilogram of bread during one hour of manufacturing process. Two bakeries were used as an example. Baking has the largest share (over 70%) in the energy consumption structure. The least energy is consumed for flour sieving and preliminary kneading. Among all analysed bakery products, the lowest unit energy consumption was observed for wheat-rye bread production (0.249 MJ per 1kg), and the highest - for graham bread production (3.399 MJ per 1kg).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia nośników energii na produkcję pieczywa w wybranej piekarni. W piekarnia zużywa się energię cieplną uzyskaną ze spalonego węgla do wypieku chleba i wytworzenia pary technologicznej oraz energii elektrycznej do procesów przesiewania i miesienia ciasta. Jednostkowe zużycie energii wynosi 2,47 MJ/kg produktu końcowego.
EN
The paper presents results of research on the consumption of energy carriers in bread production in chosen bakery. In this bakery the energy obtained from carbon burning is used in the process of bread baking and technological steam producing. In addition electrical energy is used in process of seeing and breading of dough. The energy consumption of final product equals to 2,47 MJ/kg.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.