Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  katolicka nauka społeczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Economic growth, excessive consumption and the consequent growing exploitation of natural resources pose the risk of a global ecological disaster. Therefore, it is vital to create a new consumer awareness concerned about the natural environment. This paper describes the issue of sustainable consumption in the context of sustainable development. It has been assumed that the increasing popularity of ecological awareness, plays the key role in the implementation of the objectives of sustainable consumption and sustainable development. The aim of this paper is to explain mechanisms responsible for the increasing role of consumption in the modern world and to draw attention to the need to raise the ecological awareness of consumers. The paper uses the analytic-synthetic method.
PL
Wzrost gospodarczy, nadmierna konsumpcja, a w konsekwencji rosnąca eksploatacja zasobów naturalnych, stwarzają ryzyko globalnej katastrofy ekologicznej. Dlatego ważne jest, aby kreować nową świadomość konsumentów dotyczącą środowiska naturalnego. W artykule opisano zagadnienie zrównoważonej konsumpcji w kontekście zrównoważonego rozwoju. Założono, że rosnąca popularność świadomości ekologicznej odgrywa kluczową rolę w realizacji celów zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie mecha nizmów odpowiedzialnych za rosnącą rolę konsumpcji we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę podnoszenia świadomości ekologicznej konsumentów. W pracy wykorzystano metodę analityczno-syntetyczną.
PL
Cnota gościnności jest jedną z najważniejszych cnót chrześcijańskich. „Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!” (1P 4,9) - kategoryczny biblijny nakaz stanowi punkt wyjścia dla rozumienia kwestii migracji w ramach katolickiej nauki społecznej. Corocznie publikowane papieskie orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy stanowią ukonkretnienie tej doktryny, zwracając uwagę na ważne (w danym historycznym momencie) kwestie. W artykule podjęta zostanie próba identyfikacji głównych wątków podnoszonych w tych dokumentach oraz ich historycznych kontekstów na podstawie analizy orędzi Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Dyskusji poddane zostaną także wskazówki przytaczane w orędziach - zarówno na płaszczyźnie etycznej, jak i (w szerokim tego słowa rozumieniu) politycznej.
EN
Hospitality is one of the most important christian virtues. „Be hospitable to one another without complaining” (1P 4,9) - the firm biblical warrant is a starting point for understanding an issue of migration within catholic sociology. Papal messages published every year for The World Day Of Migrants And Refugees are a realization of this doctrine and pay attention to important issues in a particular historical moments. Article’s analysis of the papal messages of John Paul II, Benedict XVI and Francis is a trial of identifaction of main threads and historical contexts of these documents. Indications suggested in the messages are discussed - both on ethical and (in a broad sense) political field.
PL
W opracowaniu przedstawiono spojrzenie na problem mechanizmu powstawania i przezwyciężania zjawisk kryzysowych. Uwzględniono dorobek myśli ekonomicznej spoza głównego nurtu: powstałą w latach trzydziestych ubiegłego wieku ekonomię energetyczną i zapoczątkowany w połowie lat sześćdziesiątych, poświęcony zagadnieniom rozwoju, nurt katolickiej nauki społecznej.
EN
The problem of mechanism of creation and mastering of crisis has been presented. The economic thoughts out of the main stream have been shown – namely those arising in the thirties of the previous century – energetic economy, and those which started the sixties, dealing mainly with the development – stream of the catholic social studies.
4
Content available remote Akcja Katolicka Diecezji Płockiej
PL
W artykule przedstawiono działalność Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Celem organizacji jest wzmacnianie formacji chrześcijańskiej katolików, między innymi poprzez: pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego, kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym oraz angażowanie się w formacje dzieci i młodzieży. Zadania te nabierają znaczenia w obliczu kryzysu ekonomicznego, którego przyczyny, co nie budzi kontrowersji, mają wymiar etyczny. Jednym z kierunków tych działań jest popularyzacja tych nurtów myśli ekonomicznej, które cechuje antropocentryczne podejście do problemów gospodarczych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej.
EN
In the article, the activity of the ”Akcja Katolicka Diecezji Płockiej’’ has been presented. The aim of the organization is the strengthening of the formation of christian catholic’s by: intensification of religious, moral, intellectual and cultural life, education of catholic activists and preparing them to be active in social, economic, cultural and political surroundings as well as to commit themselves to the youths organizations all those tasks gain on importance in time of economic crisis, with its roots – doubtfully – of ethical character. One of those activities is popularization of those economic thoughts, which are of anthropocentric approach towards economic and social problems, with the stress on catholic social teaching.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.