Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article describes statistical data regarding bird strikes with military aircraft (A/C) and analyses them applying the method of probabilistic criteria. The presented analytical materials can be used by planning undertakings aimed at ensuring flight safety in aviation organisations and at the airports.
PL
W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące zderzeń wojskowych statków powietrznych (SP) z ptakami oraz dokonano ich analizy metodą kryteriów probabilistycznych. Zaprezentowane materiały analityczne mogą być wykorzystywane przy planowaniu przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotów w organizacjach lotniczych i na lotniskach.
EN
Risk management is understood as a process supporting decision making through systemic assessment of possible courses of action, identification of hazards and benefits, and indication of the best way to carry out aviation tasks. The article presents a method of qualitative and quantitative risk assessment on the basis of military aviation incident analysis. The procedure of the suggested approach is contained in a probability and severity degree estimation algorithm and in subsequent steps: of identifying the risk factor (CZN) of a given category, analysis of risk associated with a given CZN, determination of risk, defining correcting actions, risk forecasting and its verification over the following assessment period. A simplified block diagram presents a proposal of the implementation of a qualitative and quantitative risk estimation procedure with the use of the TURAWA IT system, which function in the air forces.
PL
Zarządzanie ryzykiem rozumiane jest jako proces wspierający podejmowanie decyzji poprzez systemową ocenę możliwych sposobów działania, identyfikację zagrożeń i korzyści oraz wskazywanie najlepszego sposobu wykonywania zadań lotniczych. W artykule przedstawiono metodologię jakościowego i ilościowego oszacowania ryzyka w oparciu o analizę zdarzeń lotniczych w lotnictwie wojskowym. Procedura proponowanego podejścia zawiera się w algorytmie szacowania stopnia prawdopodobieństwa i ważności oraz w kolejnych czynnościach: identyfikacji czynnika niebezpieczeństwa (CZN) danej kategorii, analizie ryzyka związanego z danym CZN, wyznaczeniu ryzyka, określeniu czynności korygujących, prognozowaniu ryzyka i jego weryfikacji w następnym okresie oceny. Na uproszczonym schemacie blokowym przedstawiono propozycję realizacji procedury jakościowego i ilościowego szacowania ryzyka z wykorzystaniem funkcjonującego w lotnictwie wojskowym systemu informatycznego TURAWA.
EN
The main and unchangeable principle of aviation activities is to preserve the conditions for safe flying. In present conditions, in constantly growing tasks, aviation requires organizational and methodological treatments at the highest quality. Article is devoted to the analysis of parametric information accumulated through on-board storage media registration of flight data. The article presents selected examples of methods and tools to analyze data and identify corrective and / or preventive actions, which help to increase the effectiveness and efficiency of the entire process of flight training. Conducted in the article discussion and examples highlight the important role of objective flight control as a tool for continuous monitoring of the level of security of performed air tasks in terms of piloting techniques and technical efficiency of the aircraft.
PL
Główną i niezmienną zasadą lotniczej działalności jest zachowanie warunków bezpiecznego latania. W obecnych warunkach, stale rosnących zadań lotnictwo wymaga najwyższej jakości zabiegów organizacyjnych i metodologicznych. Artykuł poświęcony jest analizie informacji parametrycznych nagromadzonych za pomocą pokładowych nośników rejestracji danych z lotu. W artykule przedstawiono przykłady wybranych metod i narzędzi do analizy danych i identyfikacji czynności korygujących i/lub zapobiegawczych, które posłużyć mają podniesieniu skuteczności i efektywności całego procesu szkolenia lotniczego. Przeprowadzone w artykule rozważania i przykłady zwracają uwagę na ważną rolę obiektywnej kontroli lotów jako narzędzia stałego monitorowania poziomu bezpieczeństwa wykonywanych zadań lotniczych pod kątem techniki pilotowania oraz sprawności technicznej statków powietrznych.
5
Content available remote Zarządzanie ryzykiem w procesie eksploatacji wojskowych statków powietrznych
PL
W artykule zostały zaprezentowane algorytmy obejmujące m. in. proces identyfikacji zagrożeń, przyczyn, ocenę ryzyka i jego minimalizację, podejmowanie decyzji w zakresie realizacji zadania lotniczego, nadzór i kontrolę zarządzania ryzykiem oraz dokumentowanie całego procesu, archiwizację wytworzonej dokumentacji jak i sporządzanie odpowiednich zestawień czy wymaganych przez użytkownika raportów. W rozważaniach przedstawionych w powyższym artykule przedstawioone zostały problemy, z jakimi należy się zmierzyć w procesie tworzenia zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem lotów Sił Zbrojnych RP. Biorąc pod uwagę liczbę wykonywanych lotów szkoleniowych i złożoność wykonywania lotów zasadnym wydaje się tworzenie algorytmów służących analizie wykonywanych zdań z wykorzystaniem metod pro aktywnych.
EN
In the article were presented algorithms, which include process of hazard identification, reasons, risk assessment and its minimization, decision-making in the implementation of the aviation tasks, supervision and control of risk management and documentation of the entire process, archiving of produced docuumentation and compiling the relevant summaries or reports required by the user. In considerations presented in this article were presented problems which should be confronted in the process of creating an integrated aviation safety management system of Polish Armed Forces. Taking into account the number of training tlights and complexity of conduct of tlights it appears advisable creating algorithms for the analysis of senntences carried out using proactive methods.
PL
W artykule przedstawiono rolę zabezpieczenia informatycznego w zarządzaniu jakością procesu eksploatacji technicznej wojskowych statków powietrznych. Zaproponowano metodologię analizy statystycznej charakterystyk stanów dominujących na przykładzie analizy wskaźników skuteczności wykrywania uszkodzeń w obsługach technicznych. Wykazano, że właściwie przeprowadzona analiza statystyczna wskaźników charakteryzujących proces eksploatacji technicznej statków powietrznych jest zdolna ujawnić problemy występujące w realizacji tego procesu.
EN
This paper presents the role of IT protection in the quality management of the technical operation process of military aircraft. The methodology of the statistical analysis of characteristics of the dominant states, on the basis of analysing the performance indicators of damage detection in technical services, was proposed. It was shown that a properly conducted statistical analysis of the indicators, which characterise the technical operation process of aircraft, is capable of disclosing the problems that occur during the implementation of this process.
PL
Pomimo iż w portach lotniczych poświęca się wiele uwagi organizacji a służby ratownicze wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt i technologie, każdy port lotniczy musi liczyć się z nieoczekiwanymi i zaskakującymi sytuacjami. Zgodnie z polskim prawem pojazdy ratowniczo-gaśnicze powinny mieć taki stan załogi, aby zapewniona była ich zdolność do skutecznego podania głównych i uzupełniających środków gaśniczych podczas działań związanych z katastrofą, wypadkiem lotniczym samolotu, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej wydajności. W artykule przedstawiono narzędzie informatycznego wsparcia lotniskowych służb ratowniczych. Narzędzie oparte jest o najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne. Znaleźć w nim można moduły odpowiedzialne za wyposażenie danej organizacji, wyszkolenie personelu, planowanie zadań, zbierania informacji o zdarzeniach oraz ich analizy. Elementem wynikowym systemu są statusy obrazujące przygotowanie personelu ratowniczego zgodnie z harmonogramem szkoleń jak i status określający stan gotowości sprzętu ratowniczego. Dodatkowo w systemie można dokonać analizy pojedynczego zdarzenia oraz całego zbioru celem wyprowadzenia proaktywnych metod i zaleceń zarządzania bezpieczeństwem.
EN
Although at airports much attention is focused to organization and the emergency services are equipped with the most modern equipment and technology, each airport has to reckon with unexpected and surprising situations. Accordance with Polish law fire and rescue vehicles should have the status of the crew as to provide their ability to effectively provide the main and supplementary means of extinguishing during activities related to disaster, aviation accident of the airplane, while providing maximum efficiency. This paper presents an information tool of support airport emergency services. The tool is based on the latest technologies and IT solutions. Here you'll find modules that are responsible for equipping of the organization, the training of personnel, scheduling, collecting information about events and their analysis. Deliverable element of the system are the status showing the preparation of emergency personnel in accordance with the training schedule and the status specifies the state of preparedness of rescue equipment. In addition, the system can analyze a single event and a the whole set in order to derive proactive methods and recommendations of the safety management.
9
Content available remote Proactive methods – new quality in aircraft flight safety management
EN
This article reviews methods that apply in data and information analysis on flight safety and also was made a review of the features and examples of system resources of proactive management of flight safety. It proposes a general methodology for IT support of proactive flight safety management in the form of an algorithm, whose individual elements been described. Was presented an example of the application of the algorithm, selected methods and tools for data analysis and identification of corrective and/or preventive actions, as part of flight safety management and the monitoring of their effectiveness and efficiency through continuous analysis and assessment of data and information from the system, as an element of flight safety management. This article presents a methodological approach to the analysis and assessment of the risks to flight safety with regard to proactive processes
PL
W artykule dokonano przeglądu metod mających zastosowanie w analizie danych i informacji o bezpieczeństwie lotów oraz przeglądu cech i przykładów zasobów systemu proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem lotów. Zaproponowano ogólną metodologię informatycznego wspomagania proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem lotów w postaci algorytmu, którego poszczególne elementy opisano. Przedstawiono przykład zastosowania algorytmu, wybranych metod i narzędzi do analizy danych i identyfikacji czynności korygujących i/lub zapobiegawczych, jako elementu zarządzania bezpieczeństwem lotów oraz monitorowanie ich skuteczności i efektywności poprzez ciągłą analizę i ocenę danych i informacji z systemu, jako elementu zarządzania bezpieczeństwem lotów.
10
Content available remote Estimating the system efficiency to ensure aircraft flight safety
EN
In the article was presented approach logical - probabilistic to assess the efficiency of the flight safety assurance system of aircraft considering that it is justifiedby the random nature of the process, which describe the indicators and logic is necessary during qualifying the threats and prevent such threats. Was proposed a method of quantitative estimation of system efficiency based on data and information collected in the information systems exploited in the Air Force. Was presented an analytical method for determining the probability of counteracting by the pilot emergency situation in-flight in cases where we have relevant data on the risks of flight safety. The probability of counteracting by the pilot emergency situation in-flight is even greater the higher the expected value and the lower the variance.
PL
W artykule przedstawiono podejście logiczno - probabilistyczne do oceny efektywności systemu zapewnienia bezpieczeństwa lotów statków powietrznych uznając, że jest ono uzasadnione losowym charakterem procesu, który opisują wskaźniki a logika niezbędna jest podczas kwalifikacji zagrożeń i przeciwdziałania tym zagrożeniom. Zaproponowano metodę ilościowego szacowania efektywności systemu na podstawie danych i informacji gromadzonych w systemach informatycznych eksploatowanych w lotnictwie wojskowym. Przedstawiono analityczny sposób wyznaczania prawdopodobieństwo przeciwdziałania przez pilota awaryjnej sytuacji, w przypadku, gdy dysponujemy odpowiednimi danymi. Prawdopodobieństwo przeciwdziałania przez pilota sytuacji awaryjnych podczas lotu jest tym większa im większa wartość oczekiwana i mniejsza wariancja.
EN
The article discusses the issue of air traffic safety in the context of aircraft combat readiness. Implemented methodological approaches to ensure security of civil and military aviation depend on the achieved level of safety The article points out selected aspects of data analysis in the field of flight safety gathered in IT systems functioning in civil and military aviation supporting the management of flight safety. Selected aspects of data analysis with different tools influencing the safety of flights are presented. The article also points to the role of the inspection functions and supervision at the stage of execution of normative acts on safety and conduct of flights and the implementation of projects to ensure flight safety. The development of projects firstly preventing air accidents is mentioned as an important action to support flight safety. Increasing level of flight safety in civil and military aviation requires searching for methods to support decisions and actions. The main aim is to develop such methods to support decisions which minimize the risk of errors.
PL
W artykule przedstawiono logiczno-probabilistyczne podejście do modelowania rozwoju wypadków lotniczych na podstawie analizy czynników ryzyka oraz czynników zapobiegających powstawaniu wypadków lotniczych. Przedstawiona metoda może być elementem proaktywnej strategii zapobiegania powstawaniu wypadkom lotniczym poprzez zarządzanie poziomem bezpieczeństwa lotów.
EN
The paper has been intended to present a probabilistic approach to the a priori modelling of air-accident development, based on the analysis of risk factors and factors conducive to preventing air accidents. Methods of the assessment of air-accident risk are an indispensible component of the pro-active strategy for the safety-oriented management. The presented method may be such a component of the pro-active strategy for preventing air accidents, since it allows of what follows: - development of undertakings such as to prevent (reduce probability) of an air accident, based on the elimination of or reduction in the probability that risk factors occur; - preliminary, competent assessment of the effectiveness of the planned undertakings, based on the cost effectiveness - probability' rate; - selection of optimal variants of controlling (managing) the forecasted air-accident risk. Implementation of the pro-active strategy for safety management gives a chance to reduce accident risk by means of initiating indispensable actions (corrective, preventive, improving ones) to minimise the hazards.
PL
Jednym z podstawowych parametrów określających własności kompozytu w warunkach długotrwałych obciążeń zmiennych jest sztywność. Zmiana sztywności okazała się ważnym parametrem, który może być wykorzystany do oceny stopnia rozwoju uszkodzenia elementów wykonanych z kompozytu w wyniku działania obciążeń zmiennych w procesie eksploatacji. W pracy zaproponowano probabilistyczne podejście do oceny ryzyka uszkodzeń katastroficznych poszycia statku powietrznego z kompozytu warstwowego uwzględniające losowy charakter obciążeń oraz rozrzut wytrzymałości elementu. Wykazano wpływ jakości wykonania elementu z kompozytu warstwowego określanego przez współczynnik wariancji wytrzymałości upsilon M na ryzyko jego uszkodzenia katastroficznego.
EN
Modern aircraft's structures are characterized by large number of elements made of stratified composite e.g.: lifting surfaces, wings, control surfaces and others. One of the basis composite parameters for long-lasting and changing load is stiffness. Change of the stiffness during operation process is a parameter, which can be use for evaluating degree of damage development in stratified composite. In this paper, authors present probabilistic method of damage risk evaluating of aircraft's skin made of stratified composite. This method takes into consideration random nature of load and element's strength dispersion. The research reveals influence of composite's workmanship (determined by strength variance coefficient upsilon M) on catastrophic damage risk of composite element. Above presented method can be use in practice, but it's necessary to evaluate composite element's stiffness change dependent on random and changing load and to determine static characteristic of element's strength.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.