Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęgło hydrokinetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania sprzęgła hydrokinetycznego oraz inteligentnej przekładni CST w układzie napędowym młyna kulowego służącego do mielenia rudy miedzi. Głównym celem rozważań nad możliwością instalacji tego typu urządzeń było zapewnienie łagodnego rozruchu młyna pod pełnym obciążeniem. Zakres pracy obejmował wykonanie modelu bryłowego, rozpatrywanego młyna w celu wyznaczenia momentów bezwładności obiektu, oraz przeprowadzenie obliczeń dynamicznych. Wyznaczono parametry, pozwalające na optymalny dobór sprzęgła hydrokinetycznego.
EN
The article describes the use of a fluid coupling and CST drive in the ball mill drive system. The ball mill is used for grinding copper ore. The selected devices ensure soft start the loaded mill. It was necessary to make a 3D model of a ball mill to determine its moment of inertia. The results of dynamic calculations allowed the selection of the suitable fluid coupling and CST drive system.
PL
W artykule opisano stanowisko badawcze przeznaczone do badania podzespołów hydrokinetycznych z nowymi cieczami roboczymi oraz z kołami łopatkowymi wykonanymi technologią przyrostową z tworzywa sztucznego. Celem sprawdzenia poprawności pracy stanowiska przeprowadzono badania ruchu ustalonego i nieustalonego dwóch sprzęgieł hydrokinetycznych. Badania potwierdziły przydatność stanowiska do prowadzenia planowanych badań.
EN
The paper describes a test stand designed for testing hydrodynamic subassemblies with new working fluids and blade wheels made of plastic using the Additive Technology. In order to check the correctness of the work of the test stand, a study of the steady-state and unsteady-state movement of two hydrodynamic clutches was carried out. The research confirmed the suitability of the test stand to conduct the planned research.
PL
Artykuł jest poświęcony historii opracowania konstrukcji, wykonania prototypów i badań hydromechanicznej skrzyni biegów dla samochodów terenowych i autobusów. Prace te były prowadzone w latach 1957-1968 na zlecenie Szefostwa Służby Samochodowej MON przez pracowników Katedry Ciągników Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Edwarda Habicha. Doprowadziły do wykonania prototypów 6-cio biegowych planetarnych skrzyń biegów typ SP i PA ze sprzęgłami hydrokinetycznymi, przebadanych następnie na samochodzie terenowym STAR 66, ciężarowym STAR 27, autobusie SAN H30 i transporterze opancerzonym SKOT. Wyniki badań były pozytywne co spowodowało w 1965 r. podjęcie decyzji przez Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego POLMO o uruchomieniu produkcji seryjnej tych skrzyń biegów przez WSK Kalisz. Niestety nadszedł okres przestawiania się polskiego przemysłu na licencje i produkcji tej zaniechano. Zbudowane zostały jeszcze przez PIMOT prototypy 3-y biegowych tego typu skrzyń z przekładniami hydrokinetycznymi dla autobusów jako kontynuacja prac na skrzyniami PA i przebadano je na autobusach miejskich ale i tym razem na prototypach się skończyło.
EN
Paper presents the overview of development, design process, prototyping, engineering and testing of hydro-mechanical transmission for off-road vehicles and busses. The research was carried out between 1958-1968 at the request of the command of Służba Samochodowa of Ministry of National Defence, by the employees of the Department of Tractors, Warsaw University of Technology, under the auspices of prof. Edward Habich. This led to manufacturing the prototype of six geared planetary gearbox type SP and PA with hydrokinetic clutches. These were examined in STAR 66 off-road vehicle, Start 27 truck, SAN H30 bus and armored transporter SKOT. The results were positive which resulted in the 1965 decision by the Association of Automotive Industry POLMO to launch mass production of these gearboxes by WSK Kalisz. Unfortunately, due to the trend in Polish Industry for production licenses, the processes of production was abandoned. Another prototypes of three geared transmission with hydrokinetic clutches for buses were constructed at PIMOT, as a continuation of the previous research. Prototypes were examined in city buses, but this time they never ended up in mass production.
PL
Podczas prowadzenia obliczeń numerycznych podzespołów i elementów maszyn wielokrotnie pojawia się konieczność przybliżania w określonym przedziale wartości funkcji w oparciu o dyskretne dane otrzymane z badań eksperymentalnych. Jedną z metod stosowanych do rozwiązania tego problemu jest metoda funkcji sklejanych oparta na interpolacji wielomianowej. Polega ona na wykorzystaniu, zamiast jednego wielomianu wysokiego stopnia przybliżającego funkcje w całym przedziale, kilku wielomianów niskiego stopnia w poszczególnych podprzedziałach. Wielomiany niskiego stopnia dobiera się i łączy w taki sposób, by uzyskać gładkie przejścia miedzy nimi, co uzyskuje się dzięki zapewnieniu ciągłości pochodnych określonego rzędu. W praktyce obliczenia charakterystyk podzespołów hydrokinetycznych, takich jak sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne, są prowadzone w oparciu o stosunkowo proste modele matematyczne opisujące przepływ cieczy roboczej wzdłuż jednej strugi, zwanej „średnią strugą”. W celu estymacji parametrów modeli „średniej strugi” dla nowych podzespołów hydrokinetycznych wykorzystuje się badania eksperymentalne wytworzonych wcześniej podzespołów lub ich prototypów. Typowymi charakterystykami sprzęgieł hydrokinetycznych są zależności przenoszonego momentu obrotowego od prędkości kątowej ich wałów. Charakterystyki te są wykorzystywane w procesie projektowania pojazdów i maszyn z podzespołami hydrokinetycznymi i zazwyczaj są podane przez producentów sprzęgieł. Jednak do celów doskonalenia konstrukcji tych podzespołów bardziej przydatne są charakterystyki określające wpływ poszczególnych parametrów konstrukcyjnych na osiągi sprzęgieł hydrokinetycznych. Jedną z takich charakterystyk jest zależność kąta uderzenia strumienia cieczy o łopatki od prędkości kątowych wałów sprzęgła. Nowoczesnym kierunkiem rozwoju sprzęgieł hydrokinetycznych jest zastosowanie nowych rodzajów cieczy roboczych, w tym cieczy elektroreologicznych, których właściwości reologiczne ulęgają zmianie pod wpływem pola elektrycznego. Wykorzystanie cieczy elektrologicznych jako cieczy roboczych pozwala na sterowanie momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgało za pomocą prądu elektrycznego [1]. Jednym z problemów jaki muszą rozwiązać konstruktorzy takich sprzęgieł jest trwałość cieczy elektroreologicznej. Ciecz elektroreologiczna jest mieszaniną i składa się najczęściej z cząstek stałych o wymiarach od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów oraz oleju silikonowego. Dlatego prędkość elektroreologicznej cieczy roboczej i kąt uderzenia strumienia cieczy o łopatki sprzęgła są podstawowymi wielkościami, które należy uwzględnić rozpatrując trwałość cząstek stałych [2]. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń tych wielkości z wykorzystaniem metody funkcji sklejanych.
EN
The paper presents the application of the spline functions method in the design calculations of hydrodynamic torque converters with electrorheological working fluid. As a preliminary point of this paper, mid-stream model was used for modeling the hydrodynamic torque converter. Next part of the paper describes numerical calculations of the impact angle 1, 2 for the working fluid and impact velocity v1, v2 using the spline functions method.
EN
Experimental research of hydrokinetic cluteh with an electrorheological fluid combined with an engine will make on a special for Ihe purpose built test bed. Tliis article explain as, to which components will consist test bed, and how will work individual elements. We are getting also find out what quantities will measured during model tcsting.
6
Content available remote Nowe rozwiązania ABB
PL
ABB znany jest polskim elektroenergetykom i automatykom od kilkudziesięciu lat, dostarczając na rynek przemysłowy najnowsze technologie i produkty. Dzięki udanej inwestycji polegającej na zakupie amerykańskiej firmy BALDOR firma ABB uzupełniła swoją ofertę o elementy przeniesienia napędu, począwszy od szerokiej gamy sprzęgieł, kół pasowych, przekładni mechanicznych i łożysk, kończąc na poszukiwanych na rynkach silników elektrycznych o specjalistycznych zastosowaniach i wysokiej sprawności energetycznej. W roku bieżącym oferta ABB została uzupełniona o wysoce specjalistyczne silniki elektryczne dla przemysłu górniczego.
7
Content available remote Modelowanie sprzęgła hydrokinetycznego z cieczą magnetyczną
PL
W artykule omówiono budowę, zasadę działania oraz modelowanie prototypowego sprzęgła hydrokinetycznego z cieczą magneto-reologiczną. Przedstawiono sposób wyznaczania charakterystyk statycznych i analizę wpływu składu cieczy magnetycznej na te charakterystyki w oparciu o opracowany model matematyczny. Artykuł zakończono wnioskami.
PL
Sprzęgła hydrokinetyczne, ze względu na swoją prostą zasadę działania, długą żywotność i naturalną zdolność do przekazywania momentu, są od lat szeroko stosowane w napędach przenośników taśmowych. W latach dziewięćdziesiątych nastąpił szybki i gwałtowny rozwój przenośników, a w szczególności wyposażonych w napędy pośrednie. Wtedy też firma ѴОІТН zaproponowała do rozwiązań przenośnikowych, a zwłaszcza do wyposażonych w napędy pośrednie przenośników, nowe, aktywnie regulowane sprzęgło. Było ono przeznaczone do najcięższych przenośników pracujących w górnictwie podziemnym. Rok 1997 to czas wprowadzenia na rynek nowego rozwiązania - sprzęgła TPKL. Pierwszą aplikacją był przenośnik taśmowy wielonapędowy. Referat przedstawia podstawowe własności sprzęgła regulowanego i jego możliwości przy zastosowaniu w napędach pośrednich.
EN
Fluid couplings have been used extensively in underground соnvеуоr applications for decades, owing to their simplicity, longevity, and naturally beneficial torque transmission characteristics. Соnvеуоr technology continued to advance through the 1990’s, particularly in the area of tripper booster соnvеуоr design. Recognizing a need in the market for a reliable, actively controlled drive system, Voith Turbo began development in 1996 of a new, actively controlled coupling which was targeted specifically for the higher powered, соmрlех underground conveyors. Voith introduced the new TPKL Fili Controlled coupling product to the market in 1997, and the first two applications for this new technology were on multiple drive tripper booster applications on longwall panel conveyors. This paper will provide an overview of the TPKL’s capabilities, performance, and reliability based on the TPKL’s impressive installation base and operational history focusing on dripper booster applications.
PL
Podzespoły hydrokinetyczne, takie jak przekładnie, sprzęgła i hamulce, są często stosowane w układach napędowych maszyn i pojazdów ze względu na szereg zalet, np. brak sztywnego powiązania między wałem wejściowym i wyjściowym, możliwość rozruchu pod obciążeniem czy zdolność do tłumienia drgań skrętnych. Typowy podzespół hydrokinetyczny składa się z kół łopatkowych umieszczonych w obudowie wypełnionej cieczą roboczą. Koła łopatkowe, będące wirnikami, są zamocowane na ułożyskowanych wałach, a nieruchome koła łopatkowe, pełniące role kierownic, są zamocowane bezpośrednio do obudowy. W sprzęgle hydrokinetycznym występują dwa koła łopatkowe: pompa osadzona na wale wejściowym oraz turbina osadzona na wale wyjściowym.
PL
Własności przekładni i sprzęgieł hydrokinetycznych w stanach ustalonych najwygodniej jest przedstawić w postaci wykresów zwanych charakterystykami. Istnieje kilka rodzajów charakterystyk: charakterystyka bezwymiarowa, charakterystyki wymiarowe (charakterystyka obciążeniowa, charakterystyka współpracy).
PL
Własności przekładni i sprzęgieł hydrokinetycznych w stanach ustalonych najwygodniej jest przedstawić w postaci wykresów zwanych charakterystykami. Istnieje kilka rodzajów charakterystyk: charakterystyka bezwymiarowa, charakterystyki wymiarowe (charakterystyka obciążeniowa, charakterystyka współpracy).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.