Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  park publiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Sad jako element szczególny parku miejskiego - historia i współczesność
PL
Sady drzew owocowych istniały w niektórych parkach publicznych od początku ich istnienia w XIX wieku. Oprócz roli użytkowej, w XX i XXI wieku zyskały także inne znaczenia: ozdobne - ze względu na wysokie walory estetyczne drzew owocowych w porze kwitnienia i owocowania, przyrodnicze i ekologiczne - związane ze wspieraniem różnorodności biologicznej, kulturowe - w kontekście pamięci o dawnych formach użytkowania ogrodów wiejskich i działkowych, społeczne - jako przestrzeń do wypoczynku, a nawet lecznicze - jako element hortiterapii. Rosnąca popularność sadów wskazuje na zmieniające się trendy kształtowania współczesnych parków publicznych.
EN
Fruit tree orchards were present in some public parks from the very beginning of their existence in the 19th century. Apart from the utilitarian role, in the 20th and 21st centuries, they also gained different ones: ornamental - on account of high aesthetic qualities of fruit trees in the flowering and fruit-bearing seasons, environmental and ecological - related to supporting biodiversity, cultural - in the context of memory of old forms of using rural and allotment gardens, social - as a space for leisure, and even therapeutic - as an element of hortitherapy. The growing popularity of orchards indicates a change in the trends in contemporary public parks development.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania innowacyjnych nawierzchni wodoprzepuszczalnych (zbudowanych z materiałów naturalnych lub naturalnych zespojonych żywicą epoksydową) w parkach publicznych powstałych w XIX wieku. Określono je w kontekście uwarunkowań konserwatorskich związanych z ochroną wartości historycznych parków, a także konieczności adaptacji tych obiektów do nowych funkcji, wynikających z narastających potrzeb społecznych. Ocenę innowacyjnych rozwiązań w zakresie stosowania tych nawierzchni przedstawiono w odniesieniu do aspektów funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych, estetycznych oraz przyrodniczych.
EN
The paper summarizes an innovative water permeable pavements (consist of natural aggregates or natural aggregates joined by epoxy resin) and the possibilities of their application to public parks laid out in the 19th century. They were characterized in the context of conservation rules related to protection of historical values of parks and connected with the process of their adaptation to the new functions resulted from the increase of social needs. The evaluation of innovative pavements includes functional, technical, economic, aesthetic and environmental aspects.
3
Content available remote The Hungarian National Graveyard (Budapest) as a public park
EN
In 1847, the City Council of Pest opened a new central necropolis. In 1956, the cemetery was declared to be a National Pantheon and Graveyard. Nowadays, about half of the territory of the cemetery is settled, the individually or artistically remarkable tombs are protected, and the rest of the site is being re-designed as green area. In some parts of the cemetery, burials can still be carried out, but the major part of the graveyard is functioning as a public park.
PL
W 1847 r., Rada Miejska w Peszcie otworzyła nową nekropolię, znajdującą się w centrum miasta. W 1956 r., zyskała ona nazwę Narodowy Panteon i Cmentarz. Współcześnie około połowa terytorium cmentarza jest uregulowana, niezwykłe grobowce, oryginalne lub artystyczne, są chronione, a pozostała część założenia została przeprojektowana, jako obszar zielony. W niektórych miejscach cmentarza nadal odbywają się pogrzeby, ale większa część nekropolii funkcjonuje, jako park publiczny.
4
Content available remote Space structure and open space recreation in time dimensions
EN
The public demand for urban parks, citizens’ use and habits are different in every age and region. But do public parks have some eternal, unchanging values in a field of social welfare? Can we regard the idea as a value, which brought to life the 18th century public park movement in today’s rushing, tinsel and digital world? Can we find any general aspect in park use forms, which is true, even to the casual visitor or a tourist in a historical garden or a daily guest in an average city park. The Budapest Városliget is one of the world’s first urban park, in some ways perhaps the first. The site was used for urban recreation from mid-18th century, and then the city of Pest decided to develop a public park to increase the livability of the city. The plan was drawn up by Heinrich Nebbien between 1813-1816. Although Nebbien’s plan realized partly due to the lack of resources, in the capital’s life the Városliget have been acting - with changing functions and space structure- as a vital part of the open space recreation for 200 years. This article focuses on the role of urban public parks, and analyses the relationship between changing space structure and use on the example of Városliget. The Városliget analysis is based on the structural and park user surveys, which were made during the last three decades. The history of the urban park clearly illustrates that cramming new functions beyond the historical outdoor recreational activities has not increased the value of the park, but significantly deteriorate what is value and what makes the park loveable. It is almost understandable that the park is not on the international tourism program, it does not appear on the map of the capital’s iconic creations, institutions. But it could be there. Everything predestines for it: two centuries of history, the idea of its birth and creation, its location in the city structure, its current old and valuable trees. The Városliget is a value in itself, without stuffing and subsuming with new institutional functions.
PL
Wymagania publiczne stawiane parkom miejskim, sposoby użytkowania i przyzwyczajenia mieszkańców miast różnią się, w zależności od wieku i regionu. Ale czy parki publiczne mają jakieś odwieczne, niezmienne wartości w dziedzinie uzdrawiania społeczeństwa? Czy w dzisiejszym pędzie, blichtrze i cyfrowym świecie, ideę, która powołała do życia XVIII wieczny ruch parków publicznych, możemy postrzegać, jako wartość? Czy możemy odnaleźć uniwersalny aspekt w sposobie użytkowania parków, który będzie sprawdzał się, nawet w przypadku zwyczajnych użytkowników, turystów zwiedzających ogrody historyczne czy też osób codziennie odwiedzających zwyczajne parki? Budapeszt Városliget jest jednym z pierwszych światowych parków miejskich, w niektórych aspektach prawdopodobnie najwcześniejszym. Miejsce to było użytkowane, jako teren do rekreacji od połowy XVIII w., wtedy miasto Peszt zadecydowało o rozwoju parku publicznego, aby poprawić jakość życia w mieście. Park został zaprojektowany przez Heinricha Nebbiena w latach 1813-1816. Pomimo, że plan Nebbiena został zrealizowany częściowo, ze względu na brak środków, to Városliget zaczął funkcjonować w życiu stolicy, przyczyniając się do zmiany funkcji i struktury przestrzennej, jako istotna część otwartej przestrzeni do rekreacji, użytkowanej przez kolejne 200 lat. Artykuł dotyczy roli miejskich parków publicznych i analizy relacji pomiędzy zmieniającą się strukturą przestrzenną i sposobem użytkowania, na przykładzie parku Városliget. Analizy parku opierały się na badaniach struktury i użytkowników parku i zostały wykonane w ciągu ostatnich trzech dekad. Historia parku miejskiego czytelnie obrazuje, że wprowadzanie nowych funkcji, poza funkcją historyczną, jaką był otwarty teren rekreacji, nie zwiększyło wartości parku, ale przyczyniło się do znaczącej degradacji wartości i czynników, dzięki którym park cieszył się sympatią użytkowników. Częściowo zrozumiałe jest, że park nie jest objęty międzynarodowym programem turystycznym i nie figuruje na mapie kulturowych dzieł i instytucji stolicy. Ale może się tam znaleźć. Wszystko na to wskazuje: trwająca dwa wieki historia parku, idea jego powstania i kreacji, lokalizacja w strukturze miasta, zabytkowy i warto- ściowy drzewostan. Városliget jest wartością samą w sobie, bez tworzenia i podporządkowywania się nowym instytucjom i funkcjom. does not refer in this case to spatial chaos which can be a result of implementation of Local Spatial Management Plan.
5
Content available remote Przedwojenne miniaturowe ogrody zoologiczne Górnego Śląska
PL
Ogród zoologiczny stanowi zespół dydaktyczny włączony w system zieleni miejskiej. Posiada on wartość poznawczą, rozrywkową, wypoczynkową oraz naukową. Publiczne zespoły tego typu, bezpośrednio wywodzące się z tradycji barokowych menażerii, powstawały już od połowy XVIII wieku. Największy ich rozwój nastąpił dopiero od 2. poł. XIX wieku i w XX wieku. Problematyka artykułu dotyczy miniaturowych ogrodów zoologicznych powstałych na Górnym Śląsku przed II wojną światową. Przedstawiony zostanie ich zasób, stan zachowania oraz charakterystyka na wybranych przykładach.
EN
Zoo is a didactic assembly included in the system of urban greenery. It has an educational, entertainment, and scientific values. This kind of gardens, directly derived from the tradition of baroque menagerie, were created from the mid-18th century. Their greatest development occurred since the 2nd half of 19th century and the 20th century. The article is regarding issues of the miniature zoo in Upper Silesia created before World War II. They will be presented their resource, state of preservation and the characteristics of selected examples.
6
Content available remote Joseph Paxton’s approach to historical city park design in the 21st century
EN
It is necessary today to completely re-examine the public parks use, development and design to meet the challenges and claims of the 21st century. With emphasis not just on their heritage and conservation but their potential as well, public parks could contribute not only to the social and recreational life of our urban areas, but also to the enhancement of environmental sustainability and the enrichment of the biodiversity of urban areas. A new design approach would be desirable for the management of our historical green spaces and to encourage a wider range of people to return to them. This paper comments on park use studies, contemporary park use investigations and student design works for parks in the future, using Paxton’s methods/approach/ideas for inspiration in the development of our historic city parks. And examines to what extent Paxton’s design ideas are applicable the 21st century.
PL
Istnieje współcześnie potrzeba ponownego zbadania parków publicznych pod względem sposobu użytkowania, rozwoju i projektowania, aby sprostać wyzwaniom i potrzebom XXI wieku. Podkreślając nie tylko ich dziedzictwo i wartość konserwatorską, ale także potencjał, parki publiczne mogłyby służyć nie tylko potrzebom społecznym i rekreacji na obszarach zurbanizowanych, ale także poprawie równowagi ekologicznej i wzbogaceniu bioróżnorodności. Nowe podejście w projektowaniu znalazłoby zastosowanie w zarządzaniu historycznymi terenami zieleni i zachęcaniu większego grona ludzi do powrotu do tych obszarów. W artykule skomentowano wyniki badań dotyczących sposobu użytkowania parków, współczesnego wykorzystywania przestrzeni parkowych i znaczenia studenckich prac projektowych dla obszarów parkowych w przyszłości, przy zastosowaniu metody/podejścia/idei Paxtona, jako inspiracji w rozwoju historycznych parków miejskich. Zbadano także, w jaki sposób idee projektowe Paxtona są stosowane w XXI wieku.
7
Content available remote Changes in the park Stefan Żeromski in Szczecin over the past 50 years
EN
This paper presents the changes that occurred in Stefan Żeromski park in Szczecin after World War II until present. The history of which is characterized by the contemporary state of woodlots and the other offerings of the park. Indicated on the causes of these changes, specified courses of action should be made to allow the development of the potential of the park so it may be fully exploited. It was noted that the protection of historic parks, as set out in the Florence Charter, does not interfere with the ability to adapt the program to the expectations of the modern user.
PL
W artykule przedstawiono przemiany, do jakich doszło na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie po II wojnie światowej. Scharakteryzowano historię miejsca, współczesny stan zadrzewienia oraz ofertę programową parku. Wskazano na przyczyny zachodzących przemian. Określono kierunki działań, które pozwolą na to, by potencjał parku był w pełni wykorzystywany. Zwrócono uwagę na fakt, iż ochrona parku jako obiektu zabytkowego, zgodnie z zapisami Karty Florenckiej, nie kłóci się z możliwością dostosowania programu parku do oczekiwań współczesnego użytkownika.
PL
Bambusy, ze względu na liczne, często unikatowe walory dekoracyjne, jak również z uwagi na egzotyczny wygląd, budzą w Polsce coraz większe zainteresowanie jako ciekawe rośliny ozdobne. W Europie Zachodniej znane były już od bardzo dawna, a ich popularyzacja na większą skalę nastąpiła w drugiej połowie XX w.
9
Content available Parkowy krajobraz Krakowa - drzemiący potencjał
PL
Artykuł prezentuje lokalizacje i programy użytkowe oraz wybrane wnioski z badań spo-łecznych dotyczących projektów parków publicznych dla Krakowa wykonywanych w ra-mach zajęć dydaktycznych przez studentów kierunku „Architektura krajobrazu” w Insty-tucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Doświadczenia z programu nau-czania projektowania partycypacyjnego zostają przedstawione na tle zapisów dokumen-tów strategicznych Krakowa dotyczących systemu zieleni oraz trendów europejskich w tym zakresie.
EN
The article presents results of participatory planning experience in favour of public park creation. Landscape architecture students in Krakow design a public park during their course of studies taking into account the outcomes of social research, which they carry out during an introductory semester social communication lab. The article presents park locations, their functional programmes and selected conclusions from the research. Broadest background are strategic documents concerning the greenery system in Krakow and universal tendencies in this field.
EN
The article discusses changes to planning and designing of urban landscape, in particular, green areas and public parks, seen as component of the composition of a city, public space as well as important element of urban landscape and spatial order. It also focuses on a function performed by a landscape architect in these investments. The article includes references to concepts and ideas born in the last fifty years, including Urban Ecology, New Urbanism, Green Urbanism, Landscape Urbanism and green infrastructure. Factors important for the composition, designing, perception of nature and areas shaped by the greenery were also analysed. These days, the concept of planning urban greenery system is construed as a combination of requirements resulting from planning-related issues and pursuit of improvement in terms of quality of place and life.
PL
W artykule zaprezentowano zmiany zachodzące w planowaniu i projektowaniu krajobrazu miejskiego, a w szczególności terenów zieleni i parków publicznych traktowanych jako składnik kompozycji miasta, obszar przestrzeni publicznej, ważny element krajobrazu miejskiego i ładu przestrzennego. Zwrócono też uwagę na rolę architekta krajobrazu w tych przedsięwzięciach. Odniesiono się do konceptów i idei ostatniego półwiecza, m.in. Urban Ecology, New Urbanizm, Green Urbanizm, Landscape Urbanizm czy zielonej infrastruktury. Analizowano czynniki ważne w kompozycji, w projektowaniu, w postrzeganiu środowiska i otoczenia kształtowanego przez zieleń. Dzisiaj koncepcja planowania systemu terenów zieleni miejskiej rozumiana jest jako połączenie wymogów wynikających z przepisów planistycznych oraz dążenia do poprawy jakości miejsca i jakości życia.
PL
Celem pracy jest ukazanie niektórych aspektów i wymiana doświadczeń z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w obszarze śródmieścia miasta. Przykładem takich działań projektowych jest zagłębiony obszar zieleni, będący pozostałością dawnej fosy miejskiej, która otaczała zamek i historyczne śródmieście miasta Jeziorany na Warmii – miasta o średniowiecznym rodowodzie. Teren ten, zlokalizowany w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny, jest chroniony ze względu na wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz objęty jest programem rewitalizacji miasta Jeziorany. Zastosowanie właściwych rozwiązań projektowych, dobór materiałów i roślinności, sprzyja pozytywnemu kształtowaniu publicznej przestrzeni miejskiej.
EN
The aim of the work is to present some aspects and exchange experiences in the management of green areas in the downtown area of the city. An example of such project activities is recessed green zone, defined as the remnant of the ancient city moat, surrounding the castle and the historic downtown of the city Jeziorany in Warmia – a city of medieval origin. This area, located in the Protected Landscape Area Symsarna Valley, is protected due to the high scenic and natural, is also covered by the revitalization of the city Jeziorany. The use of appropriate design solutions, material selection and vegetation, promotes the positive shaping of urban public space.
PL
W artykule zaprezentowano uzasadniony historycznie, sprawdzony, ale ciągle najlepszy sposób kształtowania ciągłego, spójnego systemu terenów zieleni w mieście, najlepiej zaspokajającego potrzeby mieszkańców. Olmstedowskie parkways, które zapoczątkowały tworzenie zielonych dróg (greenways) to do dzisiaj jedna z modelowych form, m.in. tak obecnie modnych parków linearnych. Mogą one funkcjonować w każdym rodzaju przestrzeni, polepszają jakość krajobrazu miejskiego, łączą elementy systemu zieleni, sprzyjają rozwojowi miasta, tworzą korytarze ekologiczne, wykorzystują np. tereny opuszczone, są przedmiotem eksperymentów projektowych. Zaprezentowano też znaczenie obiektów historycznych i historią inspirowanych, wypełniających wiele nowoczesnych funkcji, m.in. kształtowujących miejsca tożsamości, do których bez wątpienia należą ogrody i parki.
EN
The article presents historically justified and proven yet still the best method of shaping a consistent, unified system of green space in urban areas, that best fulfills the needs of their residents. Olmsted’s ‘parkways’, which initiated a creation of ‘greenways’, are still one of the model forms of the popular today linear parks. They can function in every type of space, they improve the quality of urban landscape, combine different elements of green systems, assist the urban development, create eco-corridors, utilize urban waste areas and are a subject of experimental design projects. The article also highlights the importance of historic and historically inspired objects that are utilised to fulfill many modern functions, for example to shape the identity of place; parks and gardens definitely belong to this category.
PL
W artykule zaprezentowano Park Ludowy w Bytomiu-Miechowicach. Stanowi on część, należącego do rodziny Thiele-Wincklerów, założenia pałacowo-parkowego, które okres świetności przeżywało w 2 połowie XIX w. Projekt zespołu i szczegółowe rozwiązania parterów dywanowych zaprezentowano w publikacji Vilmorin’s illustrierte Blumengärtnerei (1879). Obiekt w 1938 r. zmienił funkcję, stał się parkiem publicznym. Dziś jest opuszczony i zaniedbany. Projekt rewaloryzacji obejmuje zachowany (14 ha) fragment parku z ruinami pałacu. Pracę przygotowano w oparciu o analizy: historyczną i kompozycyjną, inwentaryzację roślin, stratygrafię drzew: gatunkową i wiekową, z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich. Projekt przywraca charakter i świetność zabytkowemu parkowi, uwzględnia też współczesne realia.
EN
The article presents Park Ludowy (People’s Park) in Bytom-Miechowice. It belongs to the palace park compound, owned by the Thiele-Winclkler family, which was at the height of its magnificence in the second part of the 20th Century. The design of the complex and the detailed plans for the raised carpet beds were presented in the publication Vilmorin’s illustrierte Blumengärtnerei (1879). The object had undergone a change of function in 1938, becoming a public park. Today it is deserted and neglected. The revalorization project covers the remaining 14 hectare section of the park, with the palace ruins. The works have been planned on the basis of historical and compositional analysis, plant inventories: species and age stratigraphy of trees, and also observing conservation guidelines. The project aims to restore the character and splendor to this historic park, with consideration given to the modern realities
14
Content available Park Krowodersko-Azorski w Krakowie
PL
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych doszło w Polsce do wielkich zmian politycznych, które wpłynęły na wszystkie płaszczyzny życia społecznego. Zaczęły się także zmieniać tendencje projektowania architektonicznego. Na arenę wkracza architektura krajobrazu. Zwłaszcza po tym, gdy dziedzina ta znalazła się w pakiecie dostępnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Pomału wraca się do trzeciego wymiaru architektury jakim jest estetyka. Jednak wszechobecny pokomunistyczny krajobraz jest tłem dla nowych projektów. Jednym z nich jest dyplom inżynierski dotyczący zagospodarowania fragmentu Parku Krowoderskiego w Krakowie.
EN
In the late 1980s and 1990s there has been in Poland to great political changes that have affected all the surface of social life. Have also changed the trend of architectural design. Landscape architecture enters the arena. Especially after this, when this area was in the package directions of study at Polish universities. Slow returns to the third dimension of architecture which is aesthetic. However, the same ubiquitous presence after communist landscape is the background for new projects. One of them is the diploma of engineering for handling a portion of the Park Krowoderskiego in Cracow, Poland.
PL
Krajobraz to kompozycja ukształtowana przez naturę i człowieka na przestrzeni wieków. Analizy uwarunkowań historycznych oraz współczesnych terenu i otoczenia są podstawą do wykonania projektu aranżacji przestrzeni podkreślającej genius loci. Koncepcja rozbudowy parku miejskiego w Skawinie wyraża tożsamość miejsca, wpływając na promocję regionu. Teren opracowania to fragment doliny rzeki Skawinki. Analizy map katastralnych, od czasów reformy józefińskiej po współczesność, wykazały historyczny charakter Skawinki, która przed regulacjami w XX w. tworzyła liczne zakola. Synteza zmieniającego się na przestrzeni wieków układu rzeki stała się inspiracją autorskiej koncepcji Parku Meandrów. Teren podzielony został na wnętrza krajobrazowe, zwane Meandrami: Dziejów, Zmysłów, Czasu, Cywilizacji, Natury. Tematyka wykreowanych wnętrz jest ściśle związana z uwarunkowaniami terenu oraz jego relacją z otoczeniem.
EN
Landscape is nature and human composition created by centuries. Analysis of historical and present conditions of ground and surroundings are basis for creating project arrangements regarding space underlining genius loci. Conception of park extension in Skawina rise as result of conditions analysis. Elaboration is about part of Skawinka river. Analysis showed historical character of Skawinka river as a river which meanders heavily and before its regulation in XX century it created many windings. Synthesis of windings became basis for conception of Windings Park. The area was divided on landscape sections called: History Winding, Senses Winding, Time Winding, Civilization Winding and Nature Winding. Subject of created windings is related with landscape conditions and its relation with surroundings.
16
Content available remote Ogród publiczny w centrum miasta - przemiany funkcji i formy
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano przemiany funkcji i formy ogrodów publicznych zlokalizowanych w centrach miast. Omówiono ogrody historyczne i współczesne, m.in. ogrody królewskie, zielone pierścienie, parki tzw. kieszonkowe i ogrody na dachach. Pokazano przyczyny ich powstawania, przekształcania i dostosowywanie do potrzeb współczesnych. Podkreślono rolę ogrodów w podnoszeniu jakości przestrzeni publicznych.
EN
The article presents transformations of both function and form of public gardens located in city centers. It discusses historical and modern gardens, for example royal gardens, green belts, the so called "vest pocket parks" and roof gardens. The author traces their origin, transformation and adaptation to modern needs. Their role in improving the quality of public spaces has been emphasized in this article.
17
Content available remote Park Skaryszewski wczoraj i dziś
PL
Park Skaryszewski im. Ignacego Paderewskiego w Warszawie zaprojektowany w został 1905 roku przez Franciszka Szaniora. Główną ideą twórcy było operowanie dużą przestrzenią. Projekt przewidywał rozległe wnętrza parkowe, długie osie widokowe ramowane grupami zieleni. Dla kreowania widoków autor robił przerwy w nasadzeniach. W projekcie zastosowano bogaty dobór materiału roślinnego. Obecnie zbyt intensywny wzrost roślinności lub niedokładne odwzorowanie zasięgu grup podczas uzupełniania nasadzeń spowodował częściowe zamknięcie widoków w tym rejonie.
EN
The Skaryszewski Park in Warsaw, named after Ignacy Paderewski, was designed by Franciszek Szanior in 1905. The main idea of the designer was to use large spaces. The design provided for extensive park interiors and long view axes, framed by means of greenery complexes. In order to create views, the author applied breaks in planted greenery. The design employed a rich choice of plants. Presently, due to the too intensive growth of plants or careless reconstruction of the reach of particular plant complexes when planting new plants, views in the park area have partly been closed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.