Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 417

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
This paper deals with the effect of voltage subharmonics on power losses and heating of an induction motor. An increase in power losses in stator and rotor windings and their impact on windings temperature is presented for subharmonics of various frequencies. The results of this study’s investigations are provided for subharmonics occurring as a single power quality disturbance and combined with voltage deviation. The appropriate electromagnetic computations were performed with the finite element method, and thermal ones – with an analytical method.
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania firmy Siemens w dziedzinie jakości energii, na które składają się rejestratory oraz analizatory jakości energii jak również oprogramowanie i aplikacje analityczne, które pozwalają na szybki dostęp do zbieranych danych i ocenę jakości energii w systemie.
EN
The article presents Siemens solutions in the scope of power quality, which consist of power quality recorders and analyzers, as well as software and analytical applications that allow for quick access to the collected data and evaluation of power quality in the system.
EN
Although there currently exists a wide range of voltage regulators that are commercially available, the search for devices with a simpler physical design remains the focus of research studies. Following this line, an electromagnetic voltage regulator (EVR) arrangement has been proposed. The EVR is constituted of an autotransformer that supplies, via discrete taps, a series transformer that injects voltage for regulating the feeder voltage. Even though its operating principle is shown as being similar to that of other devices on the market, the physical arrangement and operating strategy of EVR show novelties which result in properties such as: economic attractiveness, constructive simplicity, and operational reliability. Moreover, when installing voltage regulators, efficacy studies must be carried out to optimize equipment design. In this context, this paper aims at evaluating the factors that influence the effectiveness of the EVR in restoring voltage variations according to the determinations imposed by regulatory agencies. The ultimate goal of this study is to determine the voltage deviation range that the EVR is able to restore. To achieve this goal, a mathematical modeling of the EVR is given and study cases are computationally carried out to investigate its performance when connected to a typical distribution feeder.
PL
Materiał przedstawiony w artykule dotyczy zagadnień analizy imetod poprawy wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej. Przedstawiono w nim częściowe wyniki prac realizowanych w ramach projektu dotyczącego rozproszonego systemu poprawy jakości energii elektrycznej. Tematycznie projekt związany jest z dwoma bardzo ważnymi parametrami jakości energii elektrycznej jakimi są zawartość wyższych harmonicznych w przebiegach prądów i napięć oraz moc bierna pobierana z sieci zasilającej. Proponowany system to połączenie oprogramowania z rozwiązaniami technicznymi, które będą prowadzić do poprawy warunków pracy urządzeń, obniżenia strat oraz stabilności i bezpieczeństwa sieci zasilających.
EN
The content of the article concernsanalysis and method of improvement of selected parameters of power quality. It presents the partial results of the project consisting in the development of a distributed system for power quality improvement. The project is focused on two very important power quality parameters, i.e. higher harmonics in current/voltage waveforms and reactive power delivered by supplying network. These two negative phenomena cause the increase of losses in the power system and simultaneously the decrease of the system power factor. As result of the project, devices used for reactive power compensation and filtration of supplying current higher harmonic as well as a software for optimal choice and placement of these devices in the power system will be developed.
PL
Operatorzy elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych w Polsce zainstalowali w swoich sieciach kilkadziesiąt tysięcy bilansujących liczników energii elektrycznej wyposażonych, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki, w funkcje pomiaru wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej. Liczniki te oferują nowe możliwości oceny jakości napięcia oraz diagnostyki sieci dystrybucyjnych, będąc źródłem istotnego wolumenu danych pomiarowych. Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania wyników pomiarów agregowanych w okresach 10minutowych, pochodzących z rozproszonego systemu pomiarowego (składającego się z dużej liczby liczników i i małej liczby analizatorów) w lokalizacji dominujących źródeł zaburzeń w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
EN
In recent years, electricity distribution system operators in Poland have installed tens of thousands of balancing electricity meters, in accordance with the requirements of the Energy Regulatory Office, with the function of measuring the quality of electricity supply indicators. These meters offer new possibilities in the assessment of functioning and diagnostics of power distribution systems. The article presents the possibility of using aggregated 10-minute power quality measurement data from dispersed electricity meters to locate dominant sources of disturbances in the power distribution network.
PL
Artykuł zawiera wykorzystanie eksploracji danych w analizie parametrów określających jakość energii elektrycznej (JEE) pod kątem identyfikacji danych podlegających regule oznaczania w rozumieniu normy PN EN 61000-4-30. Zaprezentowano możliwość wykorzystania analizy skupień jako narzędzia umożliwiającego podział zagregowanych danych pomiarowych na grupy reprezentujące wyniki pomiarów wolne od zdarzeń napięciowych oraz wyniki pomiarów, w trakcie których wystąpiło zdarzenie napięciowe. Artykuł zawiera wyniki badań wrażliwości wybranego algorytmu analizy skupień (k-średnich) na identyfikację danych zawierających przerwy, zapady, wzrosty oraz szybkie zmiany napięcia. Za zbiór danych testowych wykorzystano synchroniczne pomiary przeprowadzone w sieci zakładów górniczych. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie skuteczności wykorzystania analizy skupień do identyfikacji danych zagregowanych zawierających zdarzenia napięciowe w ujęciu obszarowym. Badanym obszarem jest sieć elektroenergetyczna zasilająca wybrany zakład górniczy wydobywający rudy miedzi na Dolnym Śląsku.
EN
The article presents the use of data mining to power quality issue. The possibility to using cluster analysis as an appreciate tool to realize division into groups representing the measurement period for which aggregated data (within the meaning of PN EN 61000-4-30 standard) contain and do not contain aggregated voltage events is presented. The K-means algorithm sensitivity test to the identification of data containing interruptions, dips, increases and rapid voltage changes was presented. Synchronous measurements carried out in the mining plant network were used for the test data set. The obtained results allow determining the effectiveness of using cluster analysis to identify aggregated data containing voltage events. The area-related in this article is electrical power network of copper mining industry in Lover Silesia.
PL
W polskich zakładach górniczych napędy maszyn wyciągowych napędzane są głównie przez silniki obcowzbudne prądu stałego. Regulacja prędkości takiego silnika odbywa się dzięki zastosowaniu przekształtników statycznych. Oprócz niewątpliwych zalet tego typu napędu, coraz częściej dostrzegany jest negatywny wpływ tego typu napędów na sieci elektroenergetyczne kopalń. Dlatego poszukuje się możliwości ograniczenia negatywnych skutków pracy takiego napędu przez zastosowanie m.in. przekształtników złożonych. W artykule przedstawiono analizę doboru liczby pulsów układu przekształtnikowego maszyny wyciągowej pod kątem sprawności układu oraz jego oddziaływania na sieć zasilającą.
EN
In Polish mining plants the drives of hoisting machines are mainly made by separately excited DC motors. The speed of such a motor is regulated by the use of static converters. In addition to the unquestionable advantages of this type of drive, its negative impact on the power networks of mines is increasingly being noticed. Therefore, it is sought to limit their negative effects by using, e.g. complex converters. In this article the selection of the number of pulses of the hoisting machine converter system in terms of system efficiency and its impact on the supply network is presented.
PL
Kontrola jakości dostawy energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym wiąże się z koniecznością ciągłych pomiarów analizatorami jakości energii w wielu miejscach tej sieci. Pojawia się wobec tego problem takiego wyboru miejsc pomiaru, aby ograniczyć liczbę mierników do niezbędnego minimum. W artykule opisano trzy metody wyboru miejsc przyłączenia analizatorów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono również wyniki aplikacji tych metod do sieci testowej IEEE 37-węzłowej.
EN
Verification of supply quality in distribution system involves the need of continuous measurements with power quality meters in large number of nodes of that network. There is the need of a method of selecting such nodes so the number of meters is minimal. The article describes three methods for selecting points of installation of power quality meters. Application of the methods to a IEEE 37-node test feeder is also presented.
PL
W artykule opisano zjawiska zachodzące w obwodzie wielkoprądowym elektrycznego pieca łukowego AC. Odwzorowano wpływ zmian długości kolumny łukowej na parametry modelu matematycznego Pentegowa łuku elektrycznego wykorzystującego statyczną charakterystykę napięciowo-prądową. W wyniku symulacji otrzymano dynamiczne charakterystyki napięciowo-prądowe łuków elektrycznych. Na podstawie analizy danych pomiarowych przedstawiono wpływ asymetrii i zaburzeń łuku na jakość energii elektrycznej w układzie zasilania AC-EAF.
EN
The article describes the phenomena occurring in the high-current circuit of an AC electric arc furnace. The effect of changes in the arc column length on the parameters of the Pentegov mathematical model of the electric arc based on static voltage-current characteristics is mapped. As a result of the simulation, dynamic voltage-current characteristics of electric arcs were obtained. Based on the analysis of measurement data, the effect of asymmetry and arc disturbances on the quality of electricity in the AC-EAF power system is presented.
EN
The paper presents the problems of operating a fast charging station for electric vehicles in a collecting point of electric vehicle (EV) car sharing innogyGO! Authors presented measurements of the parameters of the power quality in operational conditions, and also proposed a number of tests that should be carried out to investigate the impact of EV charging on the distribution grid. Each of the analysed tests is a reflection of the real demand for charging vehicles by the end-users.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pracy stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych działających w punkcie zbiorczym wypożyczalni pojazdów elektrycznych (EV) innogyGO!. Zaprezentowano pomiary parametrów jakości energii elektrycznej w warunkach operacyjnych, a także zaproponowano szereg testów jakie należy przeprowadzić przy badaniu wpływu ładowania EV na sieć dystrybucyjną. Każdy z analizowanych testów jest odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb ładowania pojazdów przez użytkowników.
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej (JDEE). Działania realizowane są w ramach projektu NCBR. Obecnie realizacji podlega etap I projektu. Dotyczy pomiarów i rejestracji oraz analizy JDEE z uwzględnieniem rozszerzonego pasma do 150 kHz z wykorzystaniem techniki synchrofazorowej w sieciach dystrybucyjnych. Końcowym rezultatem projektu jest opracowanie i zbudowanie nadrzędnego systemu, integrującego różnego typu dane z różnych podsystemów.
EN
The article presents research and development works in the area of monitoring of power quality. The activities are carried out within the NCBR project. Currently, stage I of the project is being implemented. It concerns measurements and recordings as well as analysis of the power quality, including the extended band up to 150 kHz (supraharmonics) and synchrophasors in distribution networks. The final result of the project is the development and build of a superior system, integrating a wide range of data from several subsystems.
14
Content available remote Graficzna ocena warunków zasilania odbiorników nieliniowych
PL
W pracy przedstawiono nowe podejście do analizy jakości energii z wykorzystaniem rachunku macierzowego oraz teorii tensorów. Przy użyciu tych narzędzi matematycznych możliwe jest opisanie zmian w czasie napięć, prądów i mocy na zaciskach obwodu trójfazowego jako tensorów drugiego rzędu. Metodę tę można wykorzystać do opisania zachowania obwodu wielofazowego w stanie przejściowym i ustalonym.
EN
This paper presents a new approach for power quality analysis using the matrix and tensor theory. Using the mathematical tools is possible describe a time changes of voltages, currents and power at the terminals of a three-phase circuit as second rank tensors. This method can be used to describe behavior of multiphase circuit in transient and steady state condition.
15
Content available remote Active power losses in three-phase cable power lines
EN
This paper deals with the power quality in a distribution grid. It is aimed to analyze active power losses that arises in the distribution grid of 22 kV. The active power losses are influenced by various adverse effects such as the load voltage unbalance, the load power factor, and the higher harmonics. The influence of these adverse effects was analyzed by the simulation model that was created in the simulation program Matlab – Simulink. The simulation was performed for three types of power line cable conductors, their different lengths, different types of active power consumption and different values of adverse effects that are mentioned above. Pursuant to data, obtained from the real measurement on an existing part of the distribution grid, another simulation was performed. Based on the individual analyzes of the real measurement, the financial losses during a certain period were calculated.
PL
W artykule analizowano straty mocy czynnej w sieci rozdzielczej 22 kV. Analizowano nierównowagę napięć obciążenia, współczynnik mocy I obecność harmonicznych. Przeprowadzono symulację dla trzech typów linii kablowych o różnej długości I różnych poborów mocy. Inalizowano też koszty.
EN
The article is devoted to the problem of non-traction consumers power supply of AC railways. Th e low efficiency of energy transfer is caused by the design of a non-traction power supply line. Th e absence of bilateral power is typical for non-traction network 27,5 kV which consist of “two wire-rail” lines. This line is outdated technology, which does not correspond to modern requirements on the power quality, but used on AC railways with three-phase traction transformers. The purpose of the article is to investigate the methods of power supply improvements for non-traction consumers in terms of voltage unbalance, harmonic distortions and energy losses. Connection of the phasing device to delta winding traction transformer for bilateral supplying non-traction customers from network 27,5 kV is suggested in the article. The implementation of a method to increase the efficiency of electricity transmission in the non-traction network power supply allows to reduce power losses from 720 MWh / year to 441 MWh / year, the voltage unbalance from 1,9% to 1,3% and the total harmonic distortion from 8 % to 6 % respectively. Additionally, investment attractiveness of the decision was evaluated.
EN
This paper is focused on increasing the power quality of Unique Macaroni factory, located in Bahir Dar Town. Necessary data have been collected from the factory and the collected data are analysed. Based on the analysis of data, it is found that the factory working power factor is low and hovering around 0.7125. Voltage variations are up to 9.09%, average voltage unbalance is 2.2% and total harmonic distortion (THD) of load currents and voltage are 24.17% and 10.16%, respectively. Harmonic components have existed in the power distribution system of the factory. Based on the analysis of power quality problem in the factory, distribution static compensator (DSTATCOM) and its control system have been designed to boost power quality of the factory and the results are obtained by generating simulations using Matlab software. It is observed from outputs of the Matlab simulations that DSTATCOM can improve the power quality of the factory. Generally, the shape of the waveform of load voltage and current is improved and THD level of load voltage is minimised to 1.55% and load current THD level is 7.09%. The reactive power needed by the loads (442 kVAr) is almost provided by the DSTATCOM, so reactive power from source supply is very small such as 22 kVAr so that the power factor of the source tends to unity.
EN
There is a very high availability of energy-saving lamps for consumer use on the market. Manufacturers, wanting to reach the widest possible range of customers, present on the packaging various data that do not inform the user about the real energy properties of the lamp. The authors have measured the energy parameters of several randomly selected LED and CFL lamps available in commercial networks and compared the obtained results with the parameters declared by the manufacturers.
PL
Na rynku można zauważyć bardzo dużą dostępność lamp energooszczędnych przeznaczonych do zastosowań konsumenckich. Producenci, chcąc dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, prezentują na opakowaniach różne dane, które nie informują użytkownika o rzeczywistych własnościach energetycznych lampy. Autorzy wykonali pomiary parametrów energetycznych kilku, przypadkowo wybranych lamp LED oraz CFL dostępnych w sieciach handlowych i porównali otrzymane dane pomiarowe z parametrami deklarowanymi przez producentów.
EN
At present, in open-pit mining, the main and most important electrical load is the electric excavator, and currently using a variety of EKG excavators. 6kV electrical network in open pit mining has the characteristics such as long outgoing lines, use high-powered equipment, multiple branches, and increasing use of power electronics on the grid, this reduces the quality of the power supplied to the excavators EKG, resulting in an increase in power losses thereby greatly affecting the performance of the excavators. Previous studies on the quality of the power supplied to the excavator often only mentioned voltage deviations, in addition to this factor, the performance of the excavator is also greatly affected by nonsinusoidal voltage waveforms of the excavator power supply. This paper analyzes the influence of the nonsinusoidal of voltage on the power loss of electric motors used in EKG electric excavators in open pit mining based on the method of electromagnetic analysis and verification on simulation software.
PL
Obecnie, EKG są powszechne koparki stosowane w kopalnictwie odkrywkowym Wietnamu. Sieć elektryczna 6kV w kopalniach odkrywkowych ma takie cechy, jak długie linie wychodzące, zastosowanie sprzętu o dużej mocy, wiele odgałęzień co obniża jakość energii dostarczanej do koparek EKG, skutkując wzrost strat mocy, co znacząco wpływa na wydajność koparek. Dotychczasowe badania jakości energii dostarczanej do koparki często wskazywały tylko na odchylenia napięcia. W artykule, przeanalizowano wpływ napięcia niesinusoidalnego na straty mocy silników elektrycznych stosowanych w koparkach elektrycznych EKG w górnictwie odkrywkowym w oparciu o metodę analizy elektromagnetycznej i weryfikacji w oprogramowaniu symulacyjnym.
EN
Power quality (PQ) monitoring is important for both the utilities and also the users of electric power. The most widespread measurement instrument used for PQ monitoring is the PQM (Power Quality Monitor) or PQA (Power Quality Analyzer). In this paper we propose the usage of PMU data for PQ parameters monitoring. We present a new methodology of PQ parameters monitoring and classification based on PMU data. The proposed methodology is tested with real measurements performed in distribution system using dedicated PMU system.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.