Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lightning discharges
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano ważniejsze wytyczne, które mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie ryzyka strat piorunowych i kosztów ich likwidacji. Omawiane zalecenia zawierają szczegółowe wytyczne w zakresie ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektów budowlanych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zaprezentowano praktyczne przykłady błędów mogących powodować zwiększenie ryzyka strat w wyniku doziemnych wyładowań piorunowych. Zdefiniowano wymagania dla projektantów, wykonawców i zarządców obiektów budowlanych. Podkreślono, iż z punktu widzenia ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanie urządzeń niebezpiecznych wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Kryterium ceny, które powoduje trwanie patologii w tym zakresie, może w perspektywie czasu powodować wiele dramatycznych sytuacji w przedsiębiorstwach, firmach i u osób prywatnych. Niestety, problem wadliwych urządzeń, szczególnie pochodzenia chińskiego, znacząco zwiększa ryzyko strat piorunowych.
EN
Presented are more important guidelines having a direct impact on both reduction of ligthning losses risk and costs of their effects elimination. The discussed recommendations contain detailed guidelines concerning lightning and surge protection of buildings as well as of electrical and electronic devices. Given are practical examples of errors that can enhance the risk of losses as the result of cloud-to-ground lightning discharges. Defined are requirements for designers, contractors and managers of buildings. Emphasised is that from the point of view of general insurance conditions, using dangerous equipment excludes an insurer’s liability. Cost criterion that contributes to further duration of this pathology, can cause many dramatic situations in enterprises, companies and at private persons’ estates. Alas, the problem of using defective equipment, especially of Chinese origin, significantly increases the risk of lightning losses.
PL
W artykule przedstawiono wstępne rezultaty badań przepięć pochodzenia atmosferycznego, rejestrowanych w zasilonym systemie nawigacyjno-komunikacyjnym statku powietrznego, które prowadzono w Politechnice Rzeszowskiej, w laboratorium przeciwprzepięciowych badań awioniki. Badania wykonano metodą indukcyjnego sprzęgania pojedynczych udarów napięciowych o znormalizowanym kształcie WF4 6,4/69 μs do jednej z wiązek kablowych badanego zestawu. Pomiarów dokonano przy różnych wariantach uziemienia ekranów przewodów. Rejestrowano przebiegi prądowe i napięciowe indukowane w liniach zasilania oraz sygnałowych – obwodzie komunikacji audio. Wykazano wpływ obecności ekranu oraz sposobu jego podłączenia do uziemienia na wartość szczytową i kształt przebiegów napięciowych i prądowych w badanych obwodach.
EN
In this paper, the preliminary results of studies was presented of induced lightning transients in powered NAV/COMM system of the aircraft, conducted at Rzeszow University of Technology, Poland, in laboratory of lightning tests of avionics. The test was perform by coupling standardized voltage waveform WF4 6,4/69 μs into one selected cable bundle, connected to equipment under test. Measurements using different methods of grounding of cable shields were done. Voltage and current transients, induced in power supply and audio communication lines, were recorded. The influence of cable shield presence and shield grounding method to peak value and shape of transients, induced in observed circuits, was shown.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze wydarzenia związane z rozwojem ochrony odgromowej w Polsce i na świecie w drugiej połowie XVIII wieku oraz dokonano charakterystyki pierwszego podręcznika elektrotechniki J. H. Osińskiego „Sposob Ubezpieczaiący Życie y Maiątek od Piorunów", wydanego w Warszawie w 1784 r. Proponowane w podręczniku rozwiązania techniczne porównano z aktualnymi wymaganiami w zakresie ochrony odgromowej. Z przedstawionej analizy dzieła J. H. Osińskiego, będącego syntezą ówczesnego stanu wiedzy, wynika, że jego pionierska praca stanowi bardzo ważną pozycją w historii polskiego piśmiennictwa elektrotechnicznego i może być dzisiaj przykładem wysokiego poziomu technicznego ówczesnego państwa polskiego w nowej dziedzinie ochrony odgromowej.
EN
The paper presents the most important developments related to lightning protection used in Poland and in all over the world in the second half of the eighteenth century. The first Polish electrical engineering handbook published in Warsaw in 1784, and written by J. H. Osiński, "The Way of Protecting Life and Property From Lightning Strikes" has been analysed. Proposed technical solutions in this handbook are compared to the the current requirements of lightning protection. The presented analysis shows that the publication, which is a synthesis of the then state of the art, is a very important work in the history of Polish electrical engineering literature, and that, his pioneering work can be confirmation of a high level of scientific and technical state of the eighteenth-century Polish. After Benjamin Franklin’s inventions, thanks to J. H. Osiński work the principles of life and property protection against lightning direct strikes were formulated in Poland at the same time as in other highly developed countries of Europe. Many technical solutions proposed by J. H. Osiński are still valid and can be used presently in lightning protection of buildings.
PL
W Polsce są od szeregu lat zainstalowane systemy automatycznej detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych o wysokiej efektywności ich detekcji i dużej dokładności lokalizacji. Są one źródłem precyzyjnych informacji o czasie i miejscu występowania wyładowań doziemnych i ich kolejnych udarów prądowych oraz o parametrach prądowych piorunu. Zalety tych systemów polegają m.in. na wizualizacji danych o wyładowaniach piorunowych w czasie rzeczywistym (on-line), na umożliwieniu określenia w czasie rzeczywistym kierunku rozprzestrzeniania się burz z piorunami, na ocenie ich intensywności oraz typu występujących wyładowań (w chmurze burzowej, między chmurami czy doziemnych). Systemy takie potwierdziły swoją przydatność w zastosowaniach praktycznych, przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne w sferze energetyki, telekomunikacji, meteorologii, w lotnictwie cywilnym i wojskowym, a także dla firm ubezpieczeniowych czy służb pożarnictwa. W pojedynczych przypadkach dane takie były udostępniane również do analiz także dla potrzeb transportu kolejowego w Polsce. W artykule scharakteryzowano systemy wyładowań piorunowych w Polsce, oszacowano zagrożenie piorunowe i częstość wyładowań w sieci trakcyjne na terenie Polski oraz przedstawiono przykładowe rejestracje wyładowań doziemnych dla dwóch udokumentowanych przypadków szkód piorunowych w systemach sterowania ruchem kolejowym.
EN
Lightning detection systems (LLS) characterised by high detection efficiency and accurate lighting stroke location have been operating in Poland for many years. They are a source of lightning data and they include time and location coordinates of lightning strike and lightning current parameters. Among other things the advantages of such a data application is on-line determination of direction of thunderstorm propagation, assessment of their intensity and type of lightning discharges. LLS have proven their data usability not only for wide range of applications i.e. in meteorology, electric power systems, telecommunication, civil aviation and air forces, but for insurance companies and fire-lightning as well. This kind of data have been also provided for railway companies in Poland. The LLS operating in Poland are described, the lightning hazard and number of direct yearly potential lightning strikes into electric traction lines are assessed and the lightning data application for documented cases of lightning damages in railway traffic control systems are illustrated in the paper.
PL
W artykule przedstawiono złożoność problematyki analizy stanów nieustalonych napięć pojawiających się w układzie elektroenergetycznym wskutek bezpośrednich wyładowań piorunowych do elementów konstrukcyjnych linii napowietrznej. Analiza zakłóceń eksploatacyjnych wywołanych wyładowaniami piorunowymi dotyczy układu elektroenergetycznego o napięciu znamionowym 110 kV. Przedstawione wyniki stanowią przykład analizy narażeń napięciowych układów izolacyjnych aparatów stacyjnych z uwzględnieniem rożnych wariantów zastosowanej ochrony przepięciowej w analizowanej stacji. Symulacje opisywanego zakłócenia zostały dokonane przy pomocy programu The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
This paper deals with analyzing specific transient states of voltages in electric power systems of high voltages. The paper presents the results of the analysis of operational disturbances caused by lightning discharges in 110 kV power system. Furthermore, the analysis results of lightning surges as well as the optimization results of a surge protection system installed in a 110 kV substation are presented. A model of an electric power system (overhead lines and substation) and all simulations were performed using computer software Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). This model is based on a set of appropriately connected elements (distributed and lumped parameter elements) taking wave effects and nonlinear effects into consideration.
PL
Opisano wymagania w zakresie oceny ryzyka szkód piorunowych w oparciu o metodykę zawartą w serii norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Zwrócono uwagę na konieczność aktualizacji danych o gęstości doziemnych wyładowań atmosferycznych na obszarze Polski. Przedstawiono publikowane dane o liczbie dni burzowych z różnych źródeł oraz porównano je z aktualnymi danymi dostępnymi z systemów automatycznej detekcji wyładowań atmosferycznych dla wybranych miejsc na obszarze Polski. Wskazano na znaczące różnice w wartościach powierzchniowej gęstości wyładowań dla tych samych miejsc w Polsce oraz na konieczność dyskusji o rekomendacji dla danych przyjmowanych do projektowania ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
EN
In the paper are described requirements on lighting risk assessment based on international standards of lighting protection of structures. The attention was paid to the necessity of updating the actual lighting density data in Poland. There are presented historically published thunderstorm day data and compared with actual data available from lighting location systems for selected sites in Poland. It was shown the evidence of significant differences of lighting densities values for individual sites depending of lightning data source and it was proposed the discussion of new recommendations for accepted values of lightning data densities necessary for lightning protection design procedures of structures in Poland.
PL
Zaprezentowano wyniki analizy ryzyka utraty życia i zdrowia wskutek wyładowań piorunowych w przypadku zorganizowanej imprezy masowej w namiocie średniej wielkości.
EN
The paper presents results of analysis of life and health hazard due to lightning discharges in case of mass event organized in medium size tent.
8
Content available remote Analiza wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony odgromowej
PL
W artykule zwrócono uwagę na ważne fakty dotyczące początków badań wyładowań atmosferycznych oraz rozwoju techniki ochrony odgromowej. Zwrócono szczególną uwagę na zasługi ks. Kazimierza Osińskiego w popularyzacji w XVIII wieku ochrony odgromowej w Polsce. Dokonano klasyfikacji wyładowań atmosferycznych doziemnych, przyjmując jako główne kryterium znak neutralizowanego w chmurze i dostarczanego do ziemi wypadkowego ładunku elektrycznego, a nie rodzaj polaryzacji lidera. Omówiono główne fazy wyładowania piorunowego, tj. rozwój lidera odgórnego, pierwsze i kolejne wyładowania główne, prąd długotrwały, składowe typu M oraz procesy strimerowe typu J i K. W przypadku fazy lidera odgórnego i wyładowań głównych podano również ich najważniejsze parametry, które często wykorzystuje się w ochronie odgromowej i przeciwprzepięciowej. Podczas charakterystyki prądu długotrwałego wyróżniono sześć często rejestrowanych kształtów fal tego prądu oraz zwrócono uwagę na możliwość nakładania się na niego tzw. składowych typu M, które mogą w znaczący sposób zwiększyć ilość transportowanego do ziemi ładunku elektrycznego.
EN
First lighting protection concept and lightning research were indicated in the paper. Special attention was focused to Kazimierz Osiński who is of high merits in the popularization of lightning protection in Poland in the eighteenth century. Lightning discharges classification taking into account the sign of neutralized charge in the cloud, instead of the sign of leader polarization, has been defined in the paper. The main stages of lightning discharges, that is, downward stepped leader, the first and subsequent return strokes, continuing current without and with M-components, and streamer processes J and K types was briefly described. In the case of stepped and dart leaders, and also for return strokes, the key parameters of current used in lightning and overvoltage protection was also given. The six recently distinguished waveforms of the continuing current during lightning recordings together with superimposed M-type components has also been discussed.
EN
Variations in the global atmospheric electric circuit are investigated using a wide range of globally spaced instruments observing VLF (~10 kHz) waves, ELF (~300 Hz) waves, Schumann resonances (4-60 Hz), and the atmospheric fair weather electric field. For the ELF/VLF observations, propagation effects are accounted for in a novel approach using established monthly averages of lightning location provided by the Lightning Image Sensor (LIS) and applying known frequency specific attenuation parameters for daytime/nighttime ELF/VLF propagation. Schumann resonances are analyzed using decomposition into propagating and standing waves in the Earth-ionosphere waveguide. Derived lightning activity is compared to existing global lightning detection networks and fair weather field observations. The results suggest that characteristics of lightning discharges vary by region and may have diverse effects upon the ionospheric potential.
PL
Rozwój nowoczesnych metod przetwarzania sygnałów umożliwia obecnie wyznaczanie dla badanego zakłócenia charakterystyki widmowej w określonym przedziale czasu. Analiza widmowa, wykorzystująca łącznie czasowo-częstotliwościowe reprezentacje sygnałów (zakłóceń) dostarcza dodatkowych informacji o amplitudach, mocach lub energiach składowych częstotliwościowych, znajdujących się w badanym sygnale. Artykuł zawiera ocenę możliwości zastosowania analizy czasowo-częstotliwościowej do badania przepięć w liniach kablowych SN i WN.
EN
As a result of the development of the up-to-date methods of signal processing, it is now possible to obtain spectrum characteristics for any noise for a specific interval in time. Spectrum analysis which applies the combined time and frequency representations of noise can provide additional information regarding the amplitude, power and energy of frequency components found in a particular signal. This paper evaluates the possibility of time-frequency analysis application for overvoltage hazard due to lightning discharges in MV and HV Cable Lines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.