Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano koncepcję wykorzystania materiału zmiennofazowego PCM (phase change material) w układzie do odzysku ciepła odpadowego. W proponowanym rozwiązaniu zbiornik akumulacyjny jest dwupłaszczowy. Utworzona między płaszczami szczelina cylindryczna jest wypełniona organicznym materiałem zmiennofazowym, który podczas nagrzewania wody w zbiorniku zmienia stan skupienia, akumulując energię cieplną oraz zwiększając pojemność cieplną zbiornika. Omówiono możliwości odzysku ciepła odpadowego, potencjalne zastosowania materiałów PCM w układach mobilnych oraz stacjonarnych, dokonano także charakterystyki przemian fazowych w aspekcie wykorzystania materiału zmiennofazowego do akumulacji ciepła. Przedstawiono główne założenia konstrukcyjne, przeanalizowano możliwości zastosowań wybranych materiałów PCM oraz omówiono korzyści proponowanego rozwiązania.
EN
The paper presents the concept of the application of phase change material PCM in the waste heat recovery system. In the proposed system a double-walled storage tank has been applied. The cylindrical gap between the inner and outer shells is filled with the PCM material. PCM changes the physical state during the process of water heating,so thermal energy is stored. The separation of PCM from domestic hot water ensures elimination of possible water pollutants. Moreover, metal chips are filled in the gap. They create a metal sceleton with spaces filled with PCM. The design improves conduction properties of the phase change material. In the paper the considered system has been described. The main design assumptions were presented. The possibilities of the application of PCM and the benefits of the proposed system have been discussed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych właściwości termofizycznych wybranych materiałów zmiennofazowych PCM (ang. Phase Change Material). Znajomość właściwości cieplnych materiałów zmiennofazowych jest niezbędna przy projektowaniu urządzeń akumulujących ciepło lub układów do odzysku ciepła odpadowego. Opracowywana koncepcja takiego urządzenia pracującego dodatkowo w układzie z odzyskiem ciepła odpadowego była podstawą do prowadzonych badań. W ramach pracy zostały wykonane pomiary przewodności, dyfuzyjności cieplnej, ciepła właściwego oraz gęstości. Badane materiały to: wosk plastyczny, cerezyna niskotopliwa oraz ksylitol i erytrytol. Do badań właściwości cieplnych materiałów zastosowano metodę gorącego drutu.
EN
This paper presents the results of experimental investigation of thermophysical properties of selected phase change materials (PCM). It is essential for design heat-storage devices which utilize such materials. The basis of presented investigation was the concept of heat-storage device in cooperation with waste heat recovery unit. The investigated parameters were: thermal conductivity, diffusivity, specific heat and density. The following materials were tested: plastic wax, ceresin, xylithol and erythritol. Thermophysical parameters were obtained with the use of transient hot wire method. To investigate the thermal properties of materials the hot wire method was used.
EN
The sewage treatment process is inherently associated with formation of sewage sludge, which has to be managed properly due to its properties. The paper presents a possibility of application of sewage sludge in the cultivation of Jerusalem artichoke as an energy crop. The experiment consisted in single application of sewage sludge pads with varied thickness under the sod-humic horizon of silty fallow soil. Physicochemical and chemical analyses of the sewage sludge and soil treated with the pads were carried out in accordance with legal guidelines. The results of the experiment were compared with the control, i.e. an object without the application of the sewage sludge pad. The paper presents the effect of the addition of sewage sludge on the yield and energy parameters (moisture and ash content, HHV, LHV) in the aboveground biomass of Jerusalem artichoke. The content of moisture and ash as well as HHV and LHV, i.e. biofuel parameters, were determined in accordance with Polish Standards. It was found that the yield of aboveground biomass of Jerusalem artichoke increased with the thickness of the sewage sludge pads and the yield potential of this plant increased with years. Additionally, the aboveground Jerusalem artichoke biomass was characterized by generally favorable energy parameters of biofuels, e.g. low moisture or ash content. The investigations have demonstrated that the application of sewage sludge can be a good alternative to mineral fertilization of energy crops.
PL
Proces oczyszczania ścieków nieodzownie związany jest z powstawaniem osadów ściekowych, które ze względu na swoje właściwości muszą być odpowiednio zagospodarowane. W pracy przedstawiono możliwość zastosowania osadów ściekowych w uprawie topinamburu, jako rośliny energetycznej. W doświadczeniu zastosowano osady ściekowe w formie wkładek o zróżnicowanej miąższości, aplikowane jednorazowo pod poziom darniowo-próchniczy gleby pyłowej. Analizy fizykochemiczne i chemiczne osadów ściekowych oraz gleby, na której zostały zastosowane, przeprowadzono zgodnie z wytycznymi uwzględnionymi w przepisach prawnych. Rezultaty otrzymanych wyników badań porównywano z kontrolą-bez wkładki osadów ściekowych. W pracy przedstawiono wpływ osadów ściekowych na plon oraz parametry energetyczne (zawartość wilgoci, popiołu, HHV, LHV) nadziemnej biomasy topinamburu. Zawartość wilgoci, popiołu oraz HHV i LHV, jako parametrów charakteryzujących biopaliwa, oznaczono zgodnie z Polskimi Normami. Stwierdzono, że plon nadziemnej biomasy topinamburu wzrastał wraz z miąższością zastosowanych wkładek osadów ściekowych, a potencjał plonotwórczy tej rośliny wzmagał się w latach badań. Ponadto stwierdzono, że nadziemna biomasa topinamburu charakteryzowała się generalnie korzystnymi parametrami energetycznymi, charakteryzującymi biopaliwa, takimi jak m.in. niska zawartość wilgoci czy popiołu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie osadów ściekowych może być dobrą w stosunku do nawożenia mineralnego alternatywą, w nawożeniu roślin energetycznych.
EN
Among the variety of products for thermal insulation in industry the aerogel blankets have received significant attention because of their unique properties and wide range of applications. This paper presents the basic properties, fields of application and results of experimental study of Pyrogel XT, which is a type of high temperature aerogel blanket. It is formed of silica aerogel and reinforced with glass fiber batting. In comparison with traditional insulating materials Pyrogel XT is much more efficient thermal insulation with wide temperature range of application (-40÷650ºC). It also has the lowest thermal conductivity of any known solid material. Experimental investigation of thermophysical properties of Pyrogel XT was carried out by using traditional and modern research methods. The traditional method utilized a simplified single-plate Poensgen apparatus. The modern approach was performed on a UnithermTM model 2022 thermal conductivity instrument which uses a guarded heat flow meter method according to ASTM E1530 standard. Results obtained from both devices were compared and analyzed.
PL
Spośród wielu wyrobów termoizolacyjnych stosowanych w przemyśle maty aerożelowe zyskują duże zainteresowanie ze względu na wyjątkowe właściwości oraz szeroki zakres zastosowań. W pracy zaprezentowano właściwości, obszary zastosowań i wyniki eksperymentalnych badań cieplnych maty aerożelowej Pyrogel XT, będącej nowoczesnym materiałem termoizolacyjnym. Badany materiał jest złożony z aerożelu krzemowego wzmocnionego dodatkiem włókna szklanego. W porównaniu do tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych Pyrogel XT odznacza się szczególnymi właściwościami, do których należy najniższa, spośród wszystkich dostępnych termoizolacji przemysłowych, wartość współczynnika przewodzenia ciepła przy jednocześnie szerokim temperaturowym zakresie stosowania (-40ºC÷650ºC). Pyrogel XT posiada również najniższy współczynnik przewodzenia ciepła spośród znanych ciał stałych. Badania eksperymentalne właściwości termofizycznych aerożelu Pyrogel XT przeprowadzono metoda tradycyjną oraz metodami nowoczesnymi. Do badań tradycyjnych wykorzystano uproszczony jednopłytowy aparat Poensgena. W badaniach metodą nowoczesną wykorzystano stanowisko badawcze UnithermTM 2022 wyposażone w miernik przepływu strumienia ciepła pracujący zgodnie z normą ASTM E1530. Wyniki uzyskane z obu urządzeń porównano i poddano analizie.
EN
In this paper the selected results of testing of tube coil heat exchanger have been presented. The investigated heat exchanger is designed to preheating domestic warm water with the use of waste heat from air conditioning system. The tested device consists of finned tube coil heat exchanger immersed in the thermal storage tank. The tank is equipped with three heating coils and the cylindrical-shaped temperature stratification system. Two coils use water as a heating medium. The third, double-wall heat exchanger coil is filled with the refrigerant from the air conditioning system. The industrial stand enables the experimental investigations of thermal and flow characteristics of the exchanger. In the paper the authors present the technological scheme of the test stand, specification of components of the stand, research possibilities and the exemplary results of characteristic temperature and pressure measurements.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań wężownicowego wymiennika ciepła. Testowane urządzenie jest przeznaczone do podgrzania ciepłej wody użytkowej przy użyciu ciepła odpadowego pochodzącego z systemu klimatyzacji. Badane urządzenie stanowi wymiennik ciepła złożony z użebrowanych wężownic zanurzonych w zbiorniku termicznym. Zbiornik jest wyposażony w trzy wężownice grzejne oraz cylindryczny układ stratyfikacji temperatury. Czynnikiem roboczym w dwóch wężownicach jest woda. Trzeci dwuścienny wężownicowy wymiennik ciepła jest zasilany czynnikiem chłodniczym z układu klimatyzacji. Stanowisko przemysłowe umożliwia przeprowadzenie badań eksperymentalnych charakterystyk cieplno-przepływowych wymiennika. W pracy autorzy przedstawili schemat technologiczny stanowiska badawczego wraz z wykazem i charakterystyką jego poszczególnych elementów. Podano również możliwości badawcze oraz przytoczono przykładowe wyniki pomiarów temperatur i ciśnień charakterystycznych.
6
PL
Przedstawiono strategię obróbki przedmiotów cienkościennych, która stwarza szereg problemów technologicznych związanych ze zmianą kształtów i wymiarów przedmiotu obrabianego, oraz sposoby przeciwdziałania drganiom podczas obróbki skrawaniem, aby nie następowało pogorszenie struktury geometrycznej powierzchni obrabianej – chropowatość powierzchni. Z kolei odkształcenia plastyczne mogą być przyczyną błędów kształtu oraz źródłem naprężeń własnych w warstwie wierzchniej, trudnych do usunięcia, powodujących deformację przedmiotu po obróbce. Podnosi to koszty wytwarzania, zwłaszcza przedmiotów cienkościennych, z uwagi na powstawanie braków i wydłużanie czasu produkcji. W celu poprawy jakości wykonania przedmiotów cienkościennych zastosowano kilka sposobów minimalizacji odchyłek kształtu i chropowatości powierzchni, takich jak: optymalizacja strategii obróbki, podwyższanie prędkości skrawania vc, optymalizacja parametrów skrawania, zwłaszcza posuwu na ostrze fz oraz promieniowej głębokości skrawania ap i szerokości warstwy skrawanej ae ze względu na minimalizację składowej siły skrawania prostopadłej do powierzchni frezowanej ścianki.
EN
Machining operations of thin-walled elements generate a lot of production process issues related to deformations and elastic and plastic displacements of the workpiece. Due to displacements of the milled workpiece, vibrations can occur, and thus, geometric errors may occur on surface in the structure of the workpiece. Furthermore, plastic deformation can also cause shape problems and be a source of internal stresses in the surface layer, which are highly difficult to remove and lead to deformation of the workpiece after machining. Consequently, this leads to an increase in the manufacturing costs of machining operations, especially of thin-walled elements, due to shortages and increased manufacturing time. It is recommended that multiple methods for minimizing machining errors be utilized to improve the quality of thin walled elements, such as: optimization of the machining strategy, increase of the cutting speed vc, optimization of cutting parameters, especially feed per blade fz, the radial depth of cut ae due to the minimization of the cutting force component perpendicular to the surface of the milled wall.
7
Content available remote Analiza stratyfikacji temperaturyw zbiorniku akumulacyjnym
PL
Zużycie ciepłej wody stanowi znaczny udział w bilansie energii budynku. W warunkach polskich jest to około 15%. Obecnie znaczna liczba instalacji c.w. jest wyposażona w zasobniki akumulacyjne. Dlatego wzrost efektywności magazynowania ciepła ma istotne znaczenie. Jednym ze sposobów jej poprawy jest zapewnienie jak najwyższego pionowego uwarstwienia temperatury wody w zasobniku akumulacyjnym polegającym na ograniczeniu do minimum procesu wyrównywania się temperatury. Może to przyczynić się do wzrostu efektywności nawet od 6 do 20% w stosunku do zbiornika z pełnym zmieszaniem. Jest to związane z jakością termodynamiczną czynnika, tzn. im wyższa temperatura, tym wyższa jakość termodynamiczna czynnika. Na pionowe uwarstwienie temperatury wody ma wpływ wiele czynników, takich jak: rozmiary zbiornika, jego kształt, lokalizacja wężownic, króćców zasilających, straty ciepła do otoczenia, konwekcja swobodna, przewodzenie ciepła pomiędzy chłodnymi i ciepłymi warstwami cieczy itp. Zapewnienie jak najlepszego uwarstwienia wymaga odpowiedniego ukształtowania zbiornika, rozmieszczenia elementów znajdujących się w jego wnętrzu tak, aby ograniczyć mieszanie zimnej i ciepłej wody. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych pomiarów stratyfikacji temperatury wody w zbiorniku akumulacyjnym przeznaczonym do przygotowania c.w. wyposażonym w trzy wężownicowe wymienniki ciepła rozmieszczone na różnych wysokościach zbiornika oraz układ stratyfikacji temperatury. Głównym celem pracy była analiza procesu stratyfikacji temperatury w zbiorniku akumulacyjnym oraz wpływ parametrów geometrycznych i cieplno – przepływowych na rozkład temperatury wody w zbiorniku. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla trzech przypadków: nagrzewania wody w zasobniku przy wykorzystaniu wężownicowego wymiennika ciepła układu odzysku ciepła oraz wężownicowych wymienników zlokalizowanych w dolnej i górnej części zasobnika. Zastosowanie stratyfikatora znacznie poprawia uwarstwienie temperatury w zbiorniku w początkowej fazie pracy wężownicy układu odzysku ciepła jednak w dłuższej perspektywie czasu stosunkowo duża energia kinetyczna transportowanej wody przyczynia się do degradacji uwarstwienia temperatury. Zaobserwowano również, że górna wężownica powoduje zakłócenia procesu stratyfikacji w przypadku pracującej dolnej wężownicy. W związku z powyższym wymagana jest optymalizacja kształtu układu stratyfikacji oraz rozmieszczenia wężownic wewnątrz zbiornika.
EN
Consumption of the domestic hot water (DHW) represents a significant part in the energy balance of the building. In the Poland, it is about 15%. Currently a significant number of installations DHW is equipped with storage tanks. Therefore, the increase in energy storage efficiency is important. One way to improve it is to ensure the highest vertical stratification of the temperature in the storage tank by minimizing the mixing of the hot and cold water. This can contribute to an efficiency increase up to (6 ÷20)%. The vertical water temperature stratification is influenced by many factors such as the size and shape of the tank, location of the heat exchanger coils, heat loss to the environment, free convection, heat conduction between the cold and hot water layers, etc. The paper presents the results of experimental measurements of water temperature stratification in the storage tank equipped with stratification device and three coil heat exchangers located at different levels of the tank. Experimental investigations were carried out for three cases: water heating in a storage tank using a coil heat exchanger for heat recovery and heat exchangers located in the lower and upper part of the tank. The main objective of the study was to analyze the process of temperature stratification in the storage tank and the influence of geometric and thermal-flow parameters on the water temperature distribution. The use of a stratification device greatly improves the temperature stratification, but in the long period of the time the relatively high kinetic energy of transported water contributes to the degradation of temperature stratification. It has also been observed that the upper coil causes interference with the stratification of the water temperature. The shape of the stratification device and the arrangement of the coils within the tank should be optimized to improve temperature stratification level in the storage tank.
8
Content available Analysis of thermal stratified storage tank
EN
The basic aim of the task is to compile a temperature stratification system in an accumulation tank. The range of the thesis concerns the shape and dimensions of a stratification system for an accumulation tank. Thermal stratification is a process that comprises the maintaining of temperature stratification at different levels of an accumulation tank which reduce to a minimum the process of temperature equalization. It results from the fact that the thermal stratification in a tank significantly increases the installation efficiency and improves the process of energy storing. It is connected with a thermodynamic element quality, that is the higher the temperature, the higher the energy, and, thus, the thermosdynamic element quality. In this phenomenon, thanks to the same amount of accumulated thermal energy and average temperature, as in a fully mixed tank, the user has a higher temperature in the upper part of the tank at his disposal. It has significant importance in the case when there is a low-temperature heating medium that transfers heat to the accumulation tank. Such a situation occurs when heat is absorbed from synthetic freons used in cooling and air-conditioning systems.
9
PL
W artykule zaprezentowano wyniki wstępnych badań eksploatacyjnych zmodyfikowanego niskotemperaturowego kotła wodnego opalanego biomasą stałą w postaci zrębków drewna. Testowany kocioł jest wyposażony w palnik umożliwiający dwuetapowe spalanie biomasy drewnianej. Paliwo w postaci rozdrobnionych fragmentów drewna jest dozowane z zasobnika do komory paleniskowej w sposób automatyczny. Przeprowadzone badania eksploatacyjne dotyczyły analizy składu powstałych gazowych produktów spalania oraz określenia podstawowych wskaźników pracy kotła, takich jak: straty ciepła kotła, współczynnik nadmiaru powietrza, zużycie paliwa, chwilowa moc kotła oraz sprawność kotła. Na podstawie otrzymanych wyników badań eksperymentalnych stwierdzono, że proponowana modyfikacja konstrukcji podajnika paliwa wymaga dalszego udoskonalenia. W celu poprawy wskaźników pracy kotła muszą zostać wprowadzone kolejne modyfikacje konstrukcyjne.
EN
The article presents the results of the preliminary exploitation investigations of the modified low-temperature water boiler powered by solid biomass in the form of wood chips. The tested boiler is equipped with the burner, which enables two-step burning of the wood biomass. The solid fuel in the form of shredded wood fragments are dispensed from the hopper to the combustion chamber in an automatic manner. The performed exploitation investigations concerned the analysis of the composition of the resulting gaseous products of combustion and, to determine the basic indicators of the combustion system, such as: the boiler heat losses, the excess air ratio, the fuel mass flow rate, the instantaneous heat power of the boiler and the boiler efficiency. On the basis of the experimental results it concluded that the proposed modification of the fuel feeder structure requires further improvement. In order to improve boiler operating indicators need to be made more structural modifications.
PL
W artykule zaprezentowano wstępną koncepcję stanowiska eksperymentalnego do badań wymiany masy/ciepła w elementach mini-wymienników ciepła. Proponowana metoda badawcza bazuje na technice elektrolitycznej, w której do wyznaczenia współczynników wymiany masy wykorzystuje się zależności opisujące zjawiska elektrolizy. Pomiary powstałych prądów granicznych, powierzchni katody, przy której następuje wymiana roboczych jonów, oraz stężenia jonów w elektrolicie, dają możliwość określenia intensywności wymiany masy. Otrzymane wielkości, wykorzystując analogię pomiędzy procesami przenoszenia masy i ciepła, przelicza się na współczynniki wymiany ciepła. Proponowana metoda może być również wykorzystywana w mini-skali. Wiąże się to jednak z dodatkowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby zminimalizować błędy wynikające ze skali procesu, a związane m.in. z chropowatością powierzchni elektrod, zmianą stężenia na długości katody, czy też grubością średniej warstwy dyfuzyjnej. Zaprojektowane stanowisko będzie umożliwiało badania nad intensywnością wymiany masy/ciepła w mini-wymienniku ciepła z kanałami o przekroju prostokątnym.
EN
The paper presents the preliminary conception of the experimental stand for measurements of mass and heat transfer coefficients in mini heat exchangers. The proposed method based on the electrolytic technique in which to determine the mass transfer coefficients the equations describing the electrolysis phenomenon are used. Measurements of limiting streams established, the cathode surface at which the ion exchange exists, and the concentration of ions in the electrolyte make it possible to determine the intensity of mass exchange. The proposed method may be used in small scale applications. However, this is connected with the additional conditions that must be met in order to minimize errors resulted from the scale of the process, e.g. the surface roughness of the electrodes, the concentration change of the length of the cathode, or the average thickness of the diffusion layer. Designed test stand will allow to study the intensity of mass and heat ex-change in mini exchanger with channels of rectangular cross-section.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań symulacyjnych silnika BLDC z uwzględnieniem wpływu temperatury na zmianę punktu pracy silnika. Projektowany silnik BLDC jest przeznaczony do napędu hybrydowego bezzałogowego aparatu latającego. Od silnika BLDC wymaga się spełnienia bardzo rygorystycznych wymagań odnośnie sprawności wypadkowej (nie może być ona mniejsza niż 85%). Z tego też względu w projekcie silnika przewidziano zastosowanie wysokoenergetycznych magnesów neodymowych klasy N42SH z dopuszczalną temperaturą pracy wynoszącą 150°C. W warunkach symulacyjnych wyznaczono wpływ temperatury na zmianę parametrów silnika. Skonstruowano prototypowy układ chłodzenia przystosowany do chłodzenia badanego silnika w warunkach laboratoryjnych. Przeprowadzono badania, których celem było wyznaczenie krzywej nagrzewania silnika. Zamieszczono wyniki badań wybranych charakterystyk ruchowych silnika z uwzględnieniem temperatury pracy silnika. Zaprezentowano wyniki pomiarów termowizyjnych temperatury obudowy silnika. Zamieszczono wnioski dotyczące zaprojektowanego i wykonanego silnika BLDC dotyczące jego badań w warunkach laboratoryjnych z uwzględnieniem zagadnień cieplnych.
EN
The paper presents the simulation results of BLDC motor considering the influence of temperature on the change of engine operation. The proposed BLDC motor is designed for the hybrid propulsion of the unmanned aerial vehicle. In the simulation conditions there was determined the influence of temperature on the change of the motor parameters. It was constructed a prototype cooling system designed to cool the motor tested in the laboratory. The research was conducted in order to determine the heating curve of the motor. The results of the selected movement motor characteristics considering the working engine temperature were shown. The results of the thermovision measurements of the motor housing temperature were presented. There were also featured the conclusions on the designed and developed BLDC motor referring to its research in the laboratory conditions considering the thermal issues.
EN
Precise general solution for transient temperature field in a half-space during the surface step-heating is presented. The solution takes into account the difference between fluid and initial body temperature. Advantages of utilizing the solution for the case of equal fluid and initial body temperature for determining the heat transfer coefficient has been pointed out. In this context, the use of liquid crystal thermography technique has been considered in combination with the solutions for the surface. Additionaly, the possibility of the use of temperature records at points situated not deeply under the surface has been produced in a case of invisibility or inaccessibility of the surface. Moreover, the anlytical solution has been presented in a dimensionless mode for the case of fluid and initial body temperatures being equal. Sensitivity of the measuring errors has been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.