Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  basen pływacki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Automatyczna obróbka obrazu w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla wielu rozwiązań monitoringu wykorzystywanych m.in. w celach bezpieczeństwa. Często jednym z ważniejszych etapów obróbki jest oddzielenie tła od obiektów na pierwszym planie, tak aby wykluczyć wszystkie nieistotne informacje z obrazu. Celem pracy jest podsumowanie doświadczenia zdobytego podczas śledzenia pływaków oraz pokazanie możliwości skutecznego automatycznego nadzoru wideo osób korzystających z basenu. Porównano skuteczność działania dwóch wybranych algorytmów (MOG i KNN) przy użyciu różnych odwzorowań kolorów oraz omówiono zalety i wady analizowanych metod.
EN
Automatic real-time image processing is crucial for many (video surveillance) monitoring solutions used, among others for security purposes. Often one of the most important stages of computer vision processing is separating the background from the objects in the foreground, so as to exclude all irrelevant information from the image. The aim of this work is to summarize the experience gained while tracking swimmers and to show the possibility of effective automatic video surveillance of people using a swimming pool. The effectiveness of two selected algorithms (MOG and KNN) is compared using different color mappings and the advantages and disadvantages of the analyzed methods are discussed.
2
Content available remote Niewykorzystane orzecznictwo techniczne
PL
Artykuł jest kontynuacją i rozszerzeniem obliczeń przedstawionych w artykule z 2015 roku [4]. Przedstawia obliczenia ilości ciepła do podgrzania powietrza wentylacyjnego oraz zużycia prądu przez wentylatory w basenowej centrali wentylacyjnej wyposażonej w pompę ciepła. Uwzględniono warianty wentylacji centralnej i zdecentralizowanej. W wyniku obliczeń potwierdzono tezę, że wentylacja zdecentralizowana jest najlepszym możliwym wariantem wentylacji obiektu basenowego zarówno pod względem komfortu i zdrowia użytkowników, jak i zużycia energii.
EN
The article is a continuation and extension of the calculations presented in 2015 [4]. It provides the calculation of the amount of heat that is needed to heat up the air and power consumption by the fans in the air handling unit equipped with a heat pump taking into account the variants of centralized and decentralized ventilation system. The calculations were obtained to confirm the thesis that the decentralized ventilation system is the best possible variant for ventilation of swimming pool facility, in terms of comfort and health of users, as well as energy consumption.
PL
W artykule opisano wybór odnawialnego źródła ciepła do podgrzewania wody w otwartych basenach Regionalnego Centrum Sportu w Lubinie, działających od czerwca do września. Zgodnie z założeniem źródło ciepła ma się charakteryzować możliwie najniższą emisją zanieczyszczeń atmosferycznych oraz niskimi kosztami eksploatacji. Przy wyborze wykorzystano analizę SWOT uwzględniającą wady i zalety różnych możliwych wariantów.
EN
This article discusses the selection from few opportunities of renewable heat source for heating the water in the pools open Regional Sports Centre in Lubin. Installation work in the period June-September. The heat source should characterized by the lowest possible emissions of atmospheric pollutants and low operating costs. When choosing was used SWOT analysis taking into account the pros and cons of different possible options.
5
Content available remote Aquatics Center. XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie
PL
Aquatics Centre w Londynie jest obiektem mieszczącym basen pływacki (50 x 25 m) oraz wieże do skoków, a także basen treningowy. Obiekt został zaprojektowany przez Zaha Hadid Architekt i wzniesiony z okazji XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich i Para-olimpijskich w 2012. Aquatics Center znajduje się na skraju tego założenia parkowego, w sąsiedztwie stadionu lekkoatletycznego i akcentuje wejście na teren Olympic Park. Metoda zastosowana w projektowaniu przekrycia Aquatics Center to form-finding. Forma jest tu wynikiem generatywnych procesów informatycznych. Gdy nie są to procesy strukturalne, to w fazie wstępnej otrzymuje się modele powierzchniowe, które nie mają jeszcze ani logiki konstrukcyjnej, ani materiałowej. Konstrukcję dachu stanowi stalowa struktura przestrzenna o swobodnej geometrii. Jej kształt jest wynikiem negocjacji między tym co zostało zaprojektowane przez architektów w przestrzeni cyfrowej a tym co można zbudować zachowując racjonalność i efektywność rozwiązań inżynierskich. Do budowy tego przekrycia zużyto 3 200 ton stali konstrukcyjnej. Za realizację tej struktury konstruktorzy z AURP otrzymali od British Constructional Steelwork Association prestiżową nagrodę Structural Steel Design Awards 2010.
EN
The London Aquatics Centre is an indoor facility with two 50-metre swimming pools and a 25-metre diving pool in Olympic Park at Stratford in London, it was one of the main venues of the 2012 Summer Olympic and the 2012 Summer Paralympics. The Aquatics Centre was designed by Zaha Hadid Archtects. The Aquatics Centre is within the Olympic Park Masterplan. Positioned on the south eastern edge of the Olympic Park with direct proximity to Stratford, a new pedestrian access to the Olympic Park via the east-west bridge (called the Stratford City Bridge) passes directly over the Centre as a primary gateway to the Park. Several smaller pedestrian bridges will also connect the site to the Olympic Park over the existing canal. The Aquatic Centre addresses the main public spaces implicit within the Olympic Park and Stratford City planning strategies: the east-west connection of the Stratford City Bridge and the continuation of the Olympic Park along the canal. The architectural concept of the London Aquatic Centre is inspired by the fluid geometries of water in motion, creating spaces and a surrounding environment that reflect the riverside landscapes of the Olympic Park. An undulating roof sweeps up from the ground as a wave - enclosing the pools of the Centre with a unifying gesture of fluidity, while also describing the volume of the swimming and diving pools. The Aquatics Centre is designed with an inherent flexibility to accommodate 17,500 spectators for the London 2012 Games in ‘Olympic’ mode while also providing the optimum spectator capacity of 2000 for use in ‘Legacy’ mode after the Games.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań metalograficznych próbek blach z przewodów wentylacyjnych wywiewających powietrze z hali basenowej krytej pływalni. Stwierdzono, że badane próbki przewodów ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 wykazują powierzchniowe efekty korozji w postaci wżerów i mikropęknięć. Ustalono, że degradacja korozyjna blach stalowych jest wynikiem przebiegu procesu korozji w środowisku chlorków oraz nieprawidłowego doboru gatunku stali na elementy konstrukcji projektowanej instalacji wentylacyjnej budynku krytej pływalni.
EN
The paper presents results of metallographic investigations of steelsheet samples from aspirating ventilation ducts in indoor swimming-pools. It has been found that these samples made of stainless steel type 1.4301 display corrosion on their surface in the form of pinholes and microcracking and that the corrosive degradation of these steelsheets its the result of pitting corrosion in a chloride medium and a faulty choice of the kind of steel used for the structural elements of the design ventilation installation in an indoor swimmingpool.
7
Content available remote Energooszczędność hal basenowych
PL
Wzrastające ceny energii elektrycznej i ciepła zachęcają administratorów krytych pływalni do szukania oszczędności eksploatacyjnych w zakresie instalacji wentylacyjnej. Z drugiej strony administratorzy zobowiązani są do utrzymania komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa konstrukcji obiektu. Przy zastosowaniu układu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej bez odzysku ciepła, ciepło tracone jest bezpowrotnie wraz z usuwanym powietrzem. Przy zastosowaniu w krytej pływalni układu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła z centralą z asymetrycznym krzyżowym wymiennikiem ciepła można znacznie obniżyć koszty eksploatacji.
EN
Rising prices of electricity and heat encourage the public swimming pool’s administrators to look for savings in ventilation system’s operating costs. On the other hand, administrators are obliged to keep comfort and security of the buildings constructions. Using a mechanical ventilation system supply – return without heat recovery, heat is lost forever along with the exhaust air. When used in the indoor swimming pool mechanical ventilation system supply – return with heat recovery from the air conditioning unit with an asymmetric cross flow heat can significantly decrease maintain costs.
PL
W artykule przedstawiono sposób stałej kontroli jakości wody basenowej i efektów pracy urządzeń do oczyszczania wody w celu minimalizacji ryzyka zdrowotnego osób kąpiących się. Na podstawie rejestru danych o pracy pływalni, zapisanych w specjalnie opracowanych dziennikach dla dwóch wybranych obiektów basenowych, dokonano oceny jakości wody i niezawodności funkcjonowania instalacji do oczyszczania wody basenowej. Prześledzono wpływ liczby użytkowników pływalni na zmienność stężenia chloru wolnego i potencjału redox wody w niecce basenowej. Zwrócono uwagę na konieczność kontroli poziomu stężenia chloramin (związków alergogennych) w wodach basenowych. Zaproponowane dzienniki pozwoliły na eliminację błędów eksploatacyjnych i optymalizację procesu oczyszczania wody basenowej.
EN
The paper presents the way of permanent monitoring of pool water quality and efficiency of water treatment facilities to minimize the health risk of bathers. Based on the recorded data of working pools, wrote in specially designed logbooks for the two selected swimming pools, estimation of pool water quality and reliability of installations for water treatment was done. The impact of the number of users of swimming pools to the variability of the concentration of free chlorine and redox potential of water in the basin was done too. The attention to the need to control the level of concentration of chloramines (allergenic compounds) in the swimming pool water was drawn. The proposed logs allowed to eliminate operating errors and to optimize water treatment process.
9
Content available remote Przyczyny modernizacji technologicznych układów oczyszczania wody basenowej
PL
Główną przyczyną modernizacji układów oczyszczania wody basenowej są wysokie wymagania co do jakości wody oraz konieczność zapewnienia kąpiącym się najwyższych standardów higienicznych i zdrowotnych. Modernizacja układów oczyszczania wody basenowej polega między innymi na wymianie systemów filtracyjnych, stosowaniu systemów automatycznego dozowania chemikaliów oraz stosowaniu nowoczesnych metod dezynfekcji, uwzględniających procesy ozonowania i działania promieniami UV. Na podstawie analiz porównawczych (fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych) jakości wody z dwóch wybranych basenów w referacie wykazano możliwości poprawy działania klasycznych układów oczyszczania wody poprzez włączenie w ciąg technologiczny nowoczesnych systemów wspomagających dezynfekcję końcową.
EN
The main reason for modernizing water treatment technology systems in swimming pools are the high standards of water quality and necessity to guarantee the highest sanitary standards for swimmers. The modernizing water treatment technology systems is based on filtration system replacement, automatic chemicals dosage application system and modern disinfection methods e.g. ozonization and UV radiation systems. On the basis of comparative analysis (physical, chemical and bacteriological) of water quality from two selected swimming pools, the paper showed the possibilities to improve efficiency of classic water treatment system e.g. joining the modern methods into technological system for final disinfection.
10
Content available remote Centrale klimatyzacyjne do hal basenowych
12
Content available remote Ocieplone stropodachy na blachach fałdowych nad krytymi basenami
PL
Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów o wysokiej jakości i właściwej kolejności warstw oraz starannego wykonania. W dotychczasowych realizacjach ocieplonych stropodachów nad basenami najwięcej problemów eksploatacyjnych sprawiają stropodachy pełne, które podczas użytkowania wykazują dużo wad i usterek uciążliwych dla użytkowników. Celem artykułu jest opracowanie zasad właściwego doboru konstrukcji stropodachu w zależności od klimatu wewnętrznego pomieszczeń.
EN
Swimming pool.s roofs due to their large span [surface] need to be made of high quality light materials laid in proper order. For the so far designed and developed swimming pool slab roof structures the biggest number of operating problem were caused by solid slab roofs indicating significant number of disadvantages bothersome in the service. This article is aimed to work out principles of proper slab roof design choice in regard to indoor climate.
PL
Gruntowy wymiennik ciepła jest obecnie popularnym rozwiązaniem stosowanym w systemach wentylacyjnych różnego typu. W artykule zwraca się uwagę zarówno na korzyści jak i poważne niedogodności wynikające z wykorzystania gruntowego wymiennika ciepła (GWC) w instalacji wentylacyjnej hali basenowej.
EN
Ground heat exchanger is nowadays a very popular solution, applied in various types of ventilation systems. In this paper both advantages as well as disadvantages of using of ground heat exchanger (GWC) in swimming pool ventilation systems are mentioned.
PL
Wzrastające ceny energii elektrycznej i ciepła zachęcają administratorów basenów publicznych do szukania oszczędności eksploatacyjnych w zakresie instalacji wentylacyjnej. Z drugiej strony administratorzy zobowiązani są do utrzymania komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Z pomocą przychodzi system monitoringu pracy wentylacji. Dzięki niemu możliwe jest wypracowanie odpowiednich dla danego obiektu parametrów pracy wentylacji, a także szybka diagnoza zakłóceń. Pomiary parametrów rzeczywistych dają też szereg informacji, przydatnych przy projektowaniu kolejnych obiektów.
EN
Growing prices of electricity and heat encourage the public swimming pool’s administrators to look for savings in ventilation system’s operating costs. On the other side, administrators are obliged to keep comfort and safety of the buildings. The monitoring of ventilation system comes to aid. Thanks to this, working out of suitable working parameters, as well as fast failure diagnosis is possible. Measurements of real values gives also a piece of advice, which is useful by designing of new structures.
15
Content available remote Uboczne produkty dezynfekcji wody w basenach pływackich
PL
Dokonano przeglądu artykułów opublikowanych w ostatnich latach dotyczących problematyki tzw. ubocznych produktów dezynfekcji (DBPs) powstających podczas oczyszczania wody basenowej: warunków ich tworzenia, możliwości ich eliminacji z układu oraz propozycji zastosowania nowszych rozwiązań technologicznych, które zapewniłyby wysoką jakość wody w basenach, a tym samym i wysokie bezpieczeństwo sanitarne użytkowników basenów.
EN
In the paper a survey of the more recently published papers concerning disinfection by-products (DBPs) generated in swimming pool water during its treatment, i.e. conditions of their formation, possibilities of their removal from the recirculated water system and suggestions of application the novel or more advanced technological treatment methods that would improve pool water quality and hence ensure its high safety standards for the bathers has been given.
16
Content available remote Monitorowanie najważniejszych parametrów fizykochemicznych na krytej pływalni
PL
Monitoring parametrów fizykochemicznych na krytej pływalni umożliwia ich analizę i, w powiązaniu z danymi dotyczącymi zużycia mediów (wody, energii elektrycznej, ciepła itp.), prowadzi do oszczędności w zużyciu nośników energii. Ciągły nadzór parametrów fizykochemicznych, prowadzony za pomocą systemu cyfrowego prowadzi również do wczesnego zapobiegania awariom.
EN
Monitoring of physicochemical properties in the indoor pool enables their analysis and linked with data concerning water and energy consumption leads to great energy savings. Constant supervision of physicochemical properties conducted by a digital system also leads to a prevention of failures in their early stage.
17
Content available remote System klimatyzacji hali basenowej
PL
System klimatyzacji hali basenowej powinien spełnić szereg wymagań, które zapewnią odpowiednie parametry powietrza w hali oraz komfort użytkownikom basenu. Jednocześnie system ten powinien gwarantować trwałość instalacji wentylacji oraz niskie koszty eksploatacji obiektu. W niniejszym artykule zawarto informacje, jak sprostać tym wymogom.
EN
There is a number of requirements for air conditioning systems for swimming pool hall. They should keep specific air parameters, comfort for users, as well as durability and low operation object costs. This article gives some information how to cope with them.
19
Content available remote Ogólny program basenów pływackich i sportowych
20
Content available remote Zjawisko indukcji powietrznej w organizacji wymiany powietrza w hali basenu
PL
Nawiew powietrza do hali basenu jest realizowany przez wysoko indukcyjne nawiewne szyny szczelinowe. W czasie nawiewu powstaje zjawisko indukcji powietrznej, które jest wykorzystane do wymieszania powietrza w hali basenu. Badania przeprowadzono dla nawiewnej szyny szczelinowej o szerokości szczeliny 8 mm. Pomiary wykonano dla prędkości wylotowej powietrza ze szczeliny 4 i 5 m/s. Mierzono prędkość strumienia powietrza na zewnątrz szczeliny bez przegrody i dla przegrody umieszczonej w odległości 20 i 40 cm od szczeliny.
EN
Air supply to swimming pool hall is realised by use of the high air inductance slot diffusers. During the air inlet the air induction is arise and for mixing of air in a swimming pool hall is applied. The investigations were carried out for 8 mm width of the slot diffuser. Measurements were done for air outlet velocity from a slot for 4 and 5 m/s. The air stream velocities were measured for outside of a slot without barrier and for a barrier placed for distance 20 and 40 cm from a slot.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.