Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 790

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
PL
Prezentowana w artykule koncepcja drugiej ustrojowej reformy polskiej elektroenergetyki stanowi główny filar transformacji całej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) do elektroprosumeryzmu. Jest to koncepcja wynikająca z przesłanek fundamentalnych, z tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego. Czyli jakościowo silniejszych niż te, które występowały u podstaw pierwszej reformy, zrealizowanej w latach 1990-1995, z których wynikały cele polityczne tamtej reformy: przełączenie KSE ze „Wschodu na Zachód” oraz decentralizacja i urynkowienie („wydobycie” elektroenergetyki z socjalizmu – dzisiaj z korporacjonizmu państwowego – i urządzenie jej w przestrzeni rynkowej). Przesłanki konieczności drugiej ustrojowej reformy ujawniły się z całą ostrością w drugiej połowie 2020 r. jako otwarte już zderzenie całej polskiej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) ze ścianą (z rzeczywistością własnej niewydolności dostosowania się do zakresu nieuchronnych zmian). Widmo tego zderzenia już znacznie wcześniej powodowało stopniowe przedefiniowywanie koncepcji ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej (którą autor rozwijał w drugiej połowie minionej dekady) w koncepcję drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki. Silnym katalizatorem ostatecznego przejścia od jednej do drugiej stały się w styczniu-lutym 2021: przyjęta przez rząd polityka „jądrowo-energetyczna” PEP2040 oraz rządowy projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokładniej, całkowita nieadekwatność wymienionych dokumentów do wymagań przyszłości (wynikające z nich całkowite niezrozumienie wyzwań ze strony przyszłości).
EN
The concept of the second systemic reform of the Polish electricity sector presented in the paper is the main pillar of the entire fossil fuel energy sector transformation (of all its sectors) to electroprosumerism. It is the concept ensuing from fundamental prerequisites i.e. from the triplet of the paradigmatic electric monism. These ones are qualitatively stronger than those that were at the basis of the first reform implemented in 1990-1995, and which resulted in the goals of that reform: switching the KSE from "the East to the West" as well as decentralization ("extraction" of the power industry from socialism – today from state corporatism – and arranging it in the market space) and marketization. The prerequisites for the necessity of the second systemic reform emerged with all sharpness in the second half of 2020 as the already open collision of the entire Polish fossil fuel energy sector (all its sectors) with the wall i.e. with the reality of its own inability to adapt to the scope of inevitable changes. The specter of this collision had much earlier begun a gradual redefinition of the concept of the electricity market systemic reform (which the author developed in the second half of the last decade) into the concept of the second systemic reform of the whole power industry. A strong catalyst for the final transition from one to the other became the adopted by the government in January-February 2021 "nuclear and energy" policy PEP2040 and the government's draft of the National Plan for Reconstruction and Increasing Resilience. And more precisely, the total inadequacy of the above-mentioned documents to the requirements of the future (the resulting from them complete lack of comprehension of future challenges).
EN
Qatar: A country which had to be associated with neighboring countries like UAE or Saudi Arabia for people to know about it, stands proud today due to the ample production and exporting of Black Gold. A country with almost no vegetation or suitable weather to harvest crops, turned from being heavily dependent on trading Pearls to exporting natural oil and gas to all over the globe. The paper outlines in details the history of the development of Energy sector in the State of Qatar. Being under British protection around the Arabian sea and Ottoman Empire from Land, there was not much of interest in this region. However, the scenario changed drastically after the discovery of Oil in 1938. Being able to produce and export the oil in huge quantity, it took Qatar less than 40 years to transform its energy sector totally. The paper describes these post oil discovery developments in the energy sector of the State of Qatar and links History to the Present.
PL
W sąsiedztwie Kataru znajdują się Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Warunki pogodowe uniemożliwiają w tej części świata produkcję rolną, więc import produktów żywnościowych w przeszłości umożliwiał handel perłami, który obecnie zastąpiły ropa naftowa i gaz skroplony. Artykuł zawiera wiadomości dotyczące rozwoju sektora energetycznego oraz systemów zaopatrywania w wodę w Katarze po odkryciu ropy, które miało miejsce w 1938 roku. Wytwarzanie energii elektrycznej opiera się na wykorzystywaniu surowców naturalnych, do których należą złoża ropy i gazu (4,1% zasobów światowych, 12% OECD). Pierwsza elektrownia konwencjonalna powstała w Mushaireb w pobliżu Doha stolicy Kataru. Uruchomiona w 1963 zawierała generatory napędzane silnikami Diesla. Wytwarzaną energię wykorzystywano do produkcji wody pitnej w pobliskim przedsiębiorstwie odsalającym wodę morską. Napięcie z układu generacyjnego o wartości 10,3 kV transformowano na poziom 132 kV i przesyłano do dalszych miejsc, początkowo poprzez linię napowietrzną, a potem kablową. Elektrownię te w kolejnych latach rozbudowywano, aż do osiągnięcia obecnej mocy około 210 MW.
PL
Przeciwnicy energetyki jądrowej zdają sobie sprawę z zalet elektrowni jądrowych i ich wartości dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w skali całej Polski. Aby więc mieć uzasadnienie dla swej negatywnej postawy wobec energii jądrowej, twierdzą, że przy pracy atomówek powstają odpady radiacyjne, rzekomo śmiertelnie niebezpieczne przez setki tysięcy lat.
4
EN
In recent years, regarding the influence of the production processes and vehicles on the environment, new technical solutions for reducing air pollutions have been studied and developed. One of the new constructions is fuel cell electric vehicle (FCEV). The production and running conditions of the vehicles are specific in different countries. Hence, a study of these conditions and fuel production process is needed. In this paper, a study of the FCEV efficiency, at different producing technologies of hydrogen (H2), is carried out. Life cycle assessment (LCA) method is used. A comparison, concerning fuel consumption and emissions as CO2 equivalent for the whole life cycle, is done for FCEV and conventional gasoline vehicle (GV). The influence of the energy mix and technology of production of hydrogen on spent energy and air pollution is analyzed. As the results show, in countries with CO2 emissions over 447 g per 1 kWh electricity, the technology of hydrogen production from natural gas is most effective. Now and in the near future, the ecological and financial advantages, connected to renovation of existing vehicle fleet with FCEV, are not absolutely verified.
PL
Artykuł przedstawia analizę doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczej w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła λ. Badania prowadzono dla kilku wybranych podstawowych rodzajów izolacji cieplnej rur oraz dla wariantu niezgodnego z Warunkami Technicznymi, czyli takiego, w którym nie zastosowanego żadnej izolacji cieplnej rur. Analiz dokonano, korzystając z programów Instal-Therm HCR oraz Audytor OZC 6.6 Pro. Ich rezultaty pozwalają ocenić zakres korzyści wynikających z zastosowania izolacji cieplnej rur i zmniejszenia strat ciepła, a z drugiej strony przedstawić negatywne skutki wykonywania instalacji grzewczych czy chłodniczych niezgodnie z przepisami, bez zastosowania izolacji.
EN
The article presents an analysis of the selection and the influence of thermal insulation of pipes on the operating costs of a heating installation depending on the thermal conductivity coefficient λ. The analysis was performed for a few selected, basic types of pipe thermal insulation and for a variant inconsistent with the Technical Conditions, where no thermal insulation of pipes was used. Research included analyzes in the Instal-Therm HCR and Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess the scope of benefits resulting from the use of thermal insulation of pipes, reducing heat losses and on the other hand, to present the negative effects of performing heating or cooling installations in violation of the regulations, without the use of thermal insulation.
EN
The authors explore a number of methods of calculating insolation on a tilted arbitrarily oriented surface and choose the most efficient one for conducting the performance and efficiency analysis of solar power plants. The validity of the method is tested using the statistical data of the Kaliningrad region. The authors describe an algorithm for calculating insolation in the Matlab software programme, based on the following data: the position of the Sun, the average monthly climatic characteristics of the region, beam, scattered and reflected insolation as well as the proportion of these types of insolation on a tilted surface. The authors validate the results of their calculations by comparing them with statistical averages.
PL
Analizowano metody obliczania nasłonecznienia dowolnie pochylonej powierzchni. Walidację metody przeprowadzono na podstawie danych statystycznych regionu Kaliningrad. Obliczenia przeprowadzono na podstawie znajomości pozycji słońca, średniej miesięćżnej informacji klimatycznej, średniego nasłonecznienia.
EN
This article presents an analysis of the possibilities of reducing energy consumption in the production of plant-fish extruded fish feed with reduced fish meal content. This is accomplished by replacing the meal with unprocessed raw fish of an equivalent dry matter content. It was revealed that, in comparison with the traditional, energy-intensive technology of manufacturing extruded feed, the changes presented permit savings of 170 - 190 kWh/t of product, depending on extrusion moisture.
PL
W artykule przedstawiono mozliwość zmniejszenia energochłonności produkcji roślinno-rybnych pasz dla ryb.Można to osiągnąc przez dodanie do mączki rybnej nieprzetworzonego do jej postaci surowca rybnego o pożądanej zawartości suchej masy. Przedstawione w artykule wyniki badańpozwalają na oszczędność 170 - 190 kWh/t produktu, w zależności od wigotności ekstrudowanej mieszaniny surowców.
8
Content available Fuels from waste for energy source diversification
EN
The dynamics of economic development determines the need to develop technologies for waste recycling especially the acquisition of condensed fuels for the needs of the local diversification of energy sources. In a short time, Poland will probably lack its own produced electricity. To apply the process of diversification of energy sources, by developing methods of generating energy from waste, it becomes crucial to protect the environment. The use of cogeneration technology based on fuels derived from waste, in particular concentrated oil and gas fuels, is becoming more common and provides the basis for securing the energy supply in the preferred diversification process. Plastic waste processing in the controlled depolymerization process, which is the reverse of the polymerization process for hydrocarbon recovery – uses petroleum derivatives its production. At present, the greatest interest arises in the material recovery of plastics and rubber in the process of anaerobic thermal decomposition (thermolysis/pyrolysis), which is used on an industrial scale and consists in the degradation of polymer bonds into low molecular weight. The imperative of a modern economy is to obtain energy from fuels from waste treatment, including hazardous waste, preferably in the cogeneration process. The fuel obtained from waste may be used to obtain thermal or electric energy in order to diversify energy sources. The article presents innovative Polish technologies of obtaining fuel in processes of anaerobic thermal decomposition mainly of elastomeric and polymeric waste (including hazardous ones) for direct application in power generators of various power.
PL
Dynamika rozwoju gospodarczego determinuje potrzebę rozwoju technologii recyklingu odpadów, w szczególności pozyskiwania paliw skondensowanych na potrzeby lokalnej dywersyfikacji źródeł energii. W niedługim czasie, w Polsce prawdopodobnie będzie brakowało wyprodukowanej własnym sumptem energii elektrycznej. Stosowanie procesu dywersyfikacji źródeł energii ma za zadanie, opracowanie metody wytwarzania energii z odpadów w celu ochrony środowiska. Zastosowanie technologii kogeneracji opartej na paliwach pozyskiwanych z odpadów, w szczególności skoncentrowanych paliw typu olej i gaz, staje się coraz bardziej powszechne i daje podstawę bezpieczeństwa dostaw energii w preferowanym procesie jej dywersyfikacji. Obecnie największe zainteresowanie budzi odzysk materiałów z tworzyw sztucznych i gumy w procesie beztlenowego rozkładu termicznego (termolizy/pirolizy), który stosuje się na skalę przemysłową. Polega on na degradacji wiązań polimerowych do niskiej masy cząsteczkowej. Imperatywem nowoczesnej gospodarki jest pozyskiwanie energii z paliw pochodzących z przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych, najkorzystniej w procesie kogeneracji. Pozyskane z odpadów paliwa mogą znaleźć zastosowanie w produkcji energii cieplnej lub elektrycznej w celu dywersyfikacji źródeł energii. W artykule przedstawione zostały innowacyjne polskie technologie pozyskiwania paliw w procesach beztlenowego rozkładu termicznego, głównie odpadów elastomerowych i polimerowych (w tym niebezpiecznych), do bezpośredniego zastosowania w agregatach prądotwórczych o zróżnicowanej mocy.
10
Content available remote Dachy zielone a poprawa efektywności energetycznej budynków
PL
W artykule przedstawiono wielowymiarowe korzyści, wynikające z zastosowania technologii zielonych dachów w miastach. Przytoczono też przykłady europejskich programów wspierających takie modernizacje energetyczne budynków, w których jednym z elementów renowacji jest budowa zielonego dachu.
EN
The article presents multidimensional benefits resulting from the use of green roof technology in cities. There examples of European programs supporting such energy modernization of buildings, in which one of the renovation elements is the construction of a green roof were also presented.
EN
The 6TiSCH communication stack enables IPv6 networking over the TSCH (Time Slotted Channel Hopping) mode of operation defined in IEEE 802.15.4. Lately it became an attractive solution for Low power and Lossy Networks (LLNs), suitable for Industrial Internet (IIoT) applications. This article introduces a credible energy consumption model for the 6TiSCH network nodes, operating in the 863-870 MHz band. It presents the analysis leading to the construction of the model as well as verification through experimental measurements which showed 98% accuracy in determining power consumption for two different network topologies. The article includes reliable battery lifetime predictions for transit and leaf nodes along with other parametric study results.
EN
Covering a wide area by a large number of WiFi networks is anticipated to become very popular with Internet-of-things (IoT) and initiatives such as smart cities. Such network configuration is normally realized through deploying a large number of access points (APs) with overlapped coverage. However, the imbalanced traffic load distribution among different APs affects the energy consumption of a WiFi device if it is associated to a loaded AP. This research work aims at predicting the communication-related energy that shall be consumed by a WiFi device if it transferred some amount of data through a certain selected AP. In this paper, a forecast of the Energy consumption is proposed to be obtained using an algorithm that is supported by a mathematical model. Consequently, the proposed algorithm can automatically select the best WiFi network (best AP) that the WiFi device can connect to in order to minimize energy consumption. The proposed algorithm is experimentally validated in a realistic lab setting. The observed performance indicates that the algorithm can provide an accurate forecast to the energy that shall be consumed by a WiFi transceiver in sending some amount of data via a specific AP.
EN
This economic analysis contains a case study for a 100 ha apple orchard where a pruning-to-energy (PtE) strategy is employed. Technical aspects of pruned biomass harvesting in apple orchards are outlined, with emphasis on the efficient harvesting of pruning residues using a dedicated baling machine. Economic aspects are approached using economic performance metrics such as the net present value (NPV) and internal rate of return (IRR). It is found, for a 10-year project on the 100 ha orchard, that the NPV is €5650, the IRR is 8.71% and the payback time is about 8.0 years. Sensitivity analysis revealed that the economic metrics are highly influenced by the quantity of prunings, orchard area, and the price of pruning residues at the final user. The distance from the orchard to the final user (6 km in the analysed case) and orchard labour costs are both less impactful. The analysis shows that pruned biomass harvesting is technologically feasible in apple orchards, while the obtained values of the economic metrics indicate the economic feasibility of such bioenergy solutions.
EN
This article is focused on finding out pupils’ preconceptions about heat, temperature and energy. As a research tool we used a didactic test with individual types of tasks about the concepts. A total of 122 respondents aged 12 to 14 participated in the research. The research sample consisted of two groups of pupils. One group consisted of pupils attending a school assigned for talented pupils, for simplicity they are referred as talented pupils. The second group consisted of pupils who do not attend this type of school, we marked them as “general population”. The number of respondents in the sample of talented pupils was 54. The number of respondents in the sample “general population” was 68 pupils. In the research we compared ideas about concepts heat, temperature and energy of talented pupils and pupils of the “general population”. We also compared talented pupils and pupils of the “general population” in solving of conceptual and algorithmic tasks in didactic test. We found out pupils of the age from 12 to 14 have misconceptions about the concepts. We also identified the misconceptions and the most common are also mentioned in this article.
EN
In this work we consider a problem from the field of power- and energy-aware scheduling, in which a set of batteries have to be charged in a minimum time. The formulated problem is to schedule independent and nonpreemptable jobs to minimize the schedule length, where each job requires some amount of power and consumes a certain amount of energy during its processing. We assume that the power demand of each job linearly decreases with time, as it is the case when Li-ion batteries are being charged. For the assumed job model we prove that each next job should be started as soon as the required amount of power is available. Basing on the proven theorem we formulate a procedure generating a minimum-length schedule for an assumed order of jobs. We also analyze the case of identical jobs, and show some interesting properties of this case.
EN
For economic growth of nation, the energy plays an important role. The excessive use of fossil fuels results the increase in global warming and depleting the resources. Due to this reason, the renewable energy sources are creating more attraction for researchers. In renewable energy sector, solar energy is the most abundant and clean source of energy. In solar thermal systems, solar air heater (SAH) is the main system which is used for heating of air. As it is simple in construction and cheaper in cost, it is of main interest for the researchers. The concept of first law and second law of thermodynamics is used for the study of the energy and exergy analysis respectively. The energy analysis is of great importance for the study of process effectiveness while the exergetic analysis is another significant concept to examine the actual behavior of process involving various energy losses and internal irreversibility. For efficient utilization of solar energy, the exergy analysis is very important tool for optimal design of solar air heaters. The aim of the present work is to review the works related to energy and exergy analysis of various types of solar air heaters and to find out the research gap for future work.
EN
The paper discusses the possibility of using alternative fuels from biomass and plastics in Poland. Their physiochemical properties and possible application in the chemical, cement and energy industries were determined. The heat of combustion of the tested samples was 26.169 MJ·kg-1. On the other hand, the moisture content in the tested material was 1.6%, i.e. within the requirements for this raw material. Since the chlorine content in relation to the sulfur content in the waste is an indicator of the corrosive potential of the fuel, the content of chlorine and sulfur was determined in laboratory tests. The analyzed waste samples were within the specified requirements. The tested material, in which the chlorine content was determined (0.577%), indicates that the tested fuels can be included in the power industry, in accordance with PN-EN 15359:2012.
PL
W artykule omówiono możliwość wykorzystania paliw alternatywnych z biomasy i tworzyw sztucznych w Polsce. Określono ich właściwości fizyko-chemiczne oraz możliwości zastosowania w przemyśle chemicznym, cementowym i energetycznym. Ciepło spalania badanych próbek wynosiło 26,169 MJ·kg-1. Natomiast wilgotność w badanym materiale wynosiła 1,6% i mieściła się w zakresie wymagań dla tego surowca. W badaniach laboratoryjnych określono zawartość chloru i siarki. Zawartość chloru w stosunku zawartości siarki w odpadach jest wskaźnikiem potencjału korozyjnego paliwa i w analizowanych próbkach odpadów mieściła się w określonych wymaganiach. Badany materiał, w którym oznaczona została zawartość chloru (0,577%), wskazuje, iż można zgodnie z normą PN-EN 15359:2012, zaliczyć badane paliwa do zastosowania w energetyce.
18
Content available remote Hydrogen production and its storage from solar energy
EN
The aim of this study is to increase the energy efficiency of the solar panel, to make the waste heat generated under the panel efficient and to store the electrical energy produced from solar panels in the form of hydrogen in boron nitride and boron carbide. Characterization of boron nitride and boron carbide was carried out with Fourier transform infrared spectroscopy-attenuated total reflectance (FTIR-ATR), differential thermal and thermogravimetric analysis (DTA/TG), Brunauer–Emmett–Teller (BET) and scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDX). The specific surface areas and pore sizes of the boron nitride and boron carbide were determined as 78 and 20 m2/g; and 3.8 and 11.1 nm, respectively. DTA/TG thermograms showed that boron nitride degraded in one step in the temperature range of 30-550°C and boron carbide degraded in two steps. From experimental studies, approximately 8.7% energy efficiency was achieved and hydrogen energy was costless produced from a renewable energy source excluding system costs. Moreover, it was found that 276% and 208% more hydrogen could be stored in the boron compounds, the boron nitride had more hydrogen storage capacity, and the electrical efficiency of the panel was increased.
EN
This study investigates the automotive magnetorheological (MR) shock absorber behaviour in conditions of changing temperature. Its temperature-dependent behaviour was quantified between ambient and maximal operating temperatures of the device. Aspects addressed include the temperature dependence of the control coil resistance in the absorber, the influence of operating current level on control coil temperature and the temperature dependence of the absorber force response and energy dissipation in the system. The results of experiments enabled us to evaluate the mechanical performance of the absorber at varied temperatures.
PL
Klasyczna termodynamika utożsamiała pojęcie ciepła, pracy i energii. W świetle współczesnej interpretacji pojęcia te różnią się w formie i treści. Dawniejsze sformułowania uznano za nieścisłe, nie odpowiadające treści fizycznej tych pojęć, ponieważ ani ciepło ani praca nie stanowią energii pod żadną postacią. Jeżeli ciepło nie jest energią, to powstaje pytanie czym jest „zimno”?
EN
In the classical thermodynamics heat, work and energy were equated. In the modern approach these terms have different meaning. Their former definitions have been considered not accurate since neither heat nor work are not any form of energy. If the heat is not energy so what is the “cold”?
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.