Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ortofotografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main room of the Valentino Castle in Torino, the "Salone delle Feste", was conceived and realised in the XVIIth century under the guidance of Carlo di Castellamonte. The beautiful frescos and stuccoes of the domical vault are sustained by a typical Delorne carpentry, whose span is among the largest of their kind. The dome suffered from degradation during the years, and a series of interventions were put into place. Nowadays, a survey revealed that the suspender cables above the vault in the region close to the abutments have lost their tension. This may indicate an increase of the vault deformation; therefore a structural assessment of the dome is mandatory. In order to reinforce the structural hypothesis of damages and to reveal the deformation effects, a high detailed metric survey have been carried out with integrated laser scanning and digital close range photogrammetry. The photogrammetrical survey of frescos, with the re-projection of images on vault surface model (texture mapping), is purposed to exactly localize formers restoration and their signs on frescos continuity. The present paper illustrates the generation of the 3D high-resolution model and its relations with the results of the structural survey; both of them support the Finite Element numerical simulation of the dome. Finally, possible intervention techniques are mentioned, accounting for the restoration criteria of reversibility, minimum intervention, sustainability and compatibility.
PL
Główna sala na zamku Valentino w Turynie, zwana "Salone delle Feste", została zaprojektowana i zrealizowana w XVII wieku przez zespół pod kierunkiem Carlo di Castellamonte. Piękne freski i stiuki na sklepieniu są wykonane na konstrukcji ciesielskiej typu Delorne, której rozpiętość jest jedną z największych pośród konstrukcji tego typu. Przez lata kopuła systematycznie niszczała, w związku z tym podjęto serię prac interwencyjnych. Obecnie badania ujawniły, że ściągi umieszczone powyżej sklepienia, w pobliżu przypór, straciły napięcie. Może to wskazywać na wzrastającą deformację sklepienia, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie oceny konstrukcyjnej kopuły. W celu potwierdzenia oceny stanu konstrukcji dotyczącej zniszczeń oraz wykrycia skutków deformacji, została przeprowadzona bardzo szczegółowa ekspertyza metryczna przy użyciu zintegrowanego skanowania laserowego i cyfrowej fotogrametrii bliskiego zasięgu. Badania fotogrametryczne fresków, oraz ponowna projekcja obrazów na modelu powierzchni sklepienia (mapowanie tekstury), miały na celu dokładną lokalizację wcześniejszych działań restauratorskich i ich śladów w ciągłości fresków. Niniejsza praca ilustruje proces tworzenia modelu 3D o wysokiej rozdzielczości, oraz jego odniesienie do rezultatów ekspertyzy konstrukcyjnej, oparte na numerycznej symulacji kopuły metodą elementów skończonych. Na koniec wymieniono działania, które można podjąć w celu ratowania obiektu, uwzględniające restauratorskie kryteria odwracalności, minimalnej interwencji, trwałości i zgodności z pierwowzorem.
2
Content available Georeferencyjne dane obrazowe
PL
Dane obrazowe stanowią coraz częściej podstawowe dane źródłowe zasilające bazy wielu systemów informacyjnych typu GIS. Należy jednak pamiętać, że są one pierwotnie rejestrowane w rzucie środkowym lub dynamicznym nie gwarantującym wymaganej kartometryczności odwzorowanych na obrazie obiektów. Dla uzyskania efektu rzutowania ortogonalnego zarejestrowanych na zdjęciu obiektów terenowych musimy wykonać wtórne przetwarzanie różniczkowe pierwotnych obrazów do postaci ortofotografii. Obecne technologie realizujące ten proces w sposób cyfrowy pozwalają na lokalizację każdego przetwarzanego piksela tworzonej ortofotografii w założonym układzie zewnętrznym – terenowym. W ten sposób wszystkie piksele cyfrowej ortofotografii posiadają zdefiniowaną lokalizację przestrzenną, czyli georeferencję. W artykule przedstawiono aktualny stan technologiczny w zakresie tworzenia georeferyncyjnych danych obrazowych (ortofotomapy i trueortho). Omówiono cechy geometryczne i radiometryczne tych produktów oraz ich funkcjonalność jako warstwa referencyjna w systemach GIS dla różnych typów terenów i zastosowań. Scharakteryzowano aktualny stan pokrycia ortofotomapą obszaru kraju wraz z planem jej aktualizacji do 2013 roku. Szczegółowo zaprezentowano technologię Trueortho, która powinna być preferowana dla terenów zurbanizowanych jako eliminująca martwe pola występujące na tradycyjnej ortofotomapie. Przedstawiono praktyczne rezultaty uzyskane w trakcie prowadzenia prac eksperymentalnych w ramach projektu badawczego KBN „Badanie jakości True-Ortho w aspekcie wykorzystywanych do jego generowania danych źródłowych”. W podsumowaniu publikacji podano zalecenia technologiczne i wymogi geometryczne dla danych źródłowych potrzebnych do generowania produktu typu trueortho jako produktu kartograficznego tworzącego warstwę referencyjną w systemie GIS oraz źródło pozyskiwania danych wektorowych typu 2D dla baz topograficznych i tematycznych.
EN
The image data are more often primary power source data supplied many information systems like GIS. However, remember that they are initially recorded in the central projection or dynamic projection, which does not guarantee the required cartometry of objects mapped on the image. To obtain the orthogonal projection of the terrain we need to do secondary, differential processing of the original images to orthophotos. Current technologies implementing this process in a digital form allow the location of each processed pixel of created orthophotos within a given external terrain coordinate system. In this way, all pixels of digital orthophotos have a defined spatial location or georeferencing. In the paper the current state of technology in creating of georeferenced image data (orthophoto and trueortho) is given. They are treated the geometric and radiometric characteristics of these products and their functionality as a reference layer in GIS for different types of sites and applications. The current state of the country orthophotomap coverage and a plan to update it until 2013 is given. Trueortho technology is presented in detail, which should be preferred for urban areas as eliminating obscured areas present on the traditional orthophotoma. They are presented the practical results obtained in the course of experimental work in the framework of the KBN research project "Study on the quality of True-Ortho in terms of used the source data". In summary, the technological recommendations and geometrical requirements are given for source data required to generate the trueortho, as cartographic reference layer in GIS, or 2D source data for capture the vector data for topographic and thematic data bases needs.
3
Content available remote Wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w inżynierii ruchu drogowego
PL
Główne problemy i uwarunkowania wykorzystania zdjęć satelitarnych w inżynierii ruchu drogowego. Przybliżenie ortofotografii będącej techniką polegającą na złożeniu zdjęcia analogowego (przetworzonego do postaci cyfrowej) lub cyfrowego z mapami kartograficznymi w ściśle określonej skali (osnową geodezyjną).
EN
Main problems and conditions of satellite pictures application in traffic engineering. Orthophotography approximation that is a technique rely on placing the analog picture (digitalised) or digital one on cartographic map in precisely defined scale (geodesic web).
4
Content available Mozaikowanie ortofotografii
PL
Omówiono zasady i przedstawiono technologię mozaikowania ortofotografii w systemie ImageStation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.