Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal park
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Planning of municipal gardens as the integral part of urban landscape in the Lublin region was typified by the activity of the outstanding garden planners: engineer Feliks Bieczyński and Walerian Kronenberg. This movement to create public, municipal green areas commenced in 19th century and continued with success during the inter-war period. This process took place in the big cities of Lublin, Zamość or Lubartów. Newly established public gardens were usually located on the outskirts of the city as for example, Park Saski (1837), Ogród Bronowicki (the Bronowicki Garden) - formerly called the Foksal Park in Lublin, or Park Miejski im. Jana Kanclerza Zamoyskiego (the Zamoyski Municipal Park - 1926) located in the former fortification area in Zamość. The situation in smaller cities such as Lubartów, Radzyń Podlaski (1755, planner: Jakub Fontana) and Kock (planner: Szymon Bogumił Zug) was slightly different. The former garden complex adjacent to the magnate residence served a key role in the urban structure of the settlement (thus, determining its development) was later adapted to the function of a municipal park. The article describes three selected garden complexes. The spatial relations of the parks in the context of their urban structure are analysed. The article takes into account their contemporary use and the state of preservation of their historic elements as presented in the original composition as presented in historic images and maps.Planning of municipal gardens as the integral part of urban landscape in the Lublin region was typified by the activity of the outstanding garden planners: engineer Feliks Bieczyński and Walerian Kronenberg. This movement to create public, municipal green areas commenced in 19th century and continued with success during the inter-war period. This process took place in the big cities of Lublin, Zamość or Lubartów. Newly established public gardens were usually located on the outskirts of the city as for example, Park Saski (1837), Ogród Bronowicki (the Bronowicki Garden) - formerly called the Foksal Park in Lublin, or Park Miejski im. Jana Kanclerza Zamoyskiego (the Zamoyski Municipal Park - 1926) located in the former fortification area in Zamość. The situation in smaller cities such as Lubartów, Radzyń Podlaski (1755, planner: Jakub Fontana) and Kock (planner: Szymon Bogumił Zug) was slightly different. The former garden complex adjacent to the magnate residence served a key role in the urban structure of the settlement (thus, determining its development) was later adapted to the function of a municipal park. The article describes three selected garden complexes. The spatial relations of the parks in the context of their urban structure are analysed. The article takes into account their contemporary use and the state of preservation of their historic elements as presented in the original composition as presented in historic images and maps.
2
Content available remote Municipal Parks in Bielsko-Biala – concepts and realisations from 1899 vs. today
EN
A regulation plan for the city of Bielsko procured in 1899 described ways of arranging the city landscape in the circumstances of a dynamic industrial growth. The following dissertation is focused on the matters concerning municipal parks. Documents from the 19th century are compared with modern planning documents as well as today’s needs and expectations of residents of the city. It also presents the current condition of park greenery.
PL
Sporządzony w 1899 roku plan regulacji miasta Bielska określał sposoby uporządkowania krajobrazu miejskiego w warunkach dynamicznego rozwoju przemysłu. Niniejsze rozważania skupiają się wokół kwestii dotyczących parków miejskich. Stanowią porównanie zapisów z XIX wieku z obecnymi dokumentami planistycznymi, a także współczesnymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców miasta. Wskazują również aktualną kondycję zieleni parkowej.
EN
The city of Bielsko-Biała is characterised by a rich architectural substance from the late 19th and early 20th century, significantly influencing its current image. In parallel with the then emerging facilities that were associated mainly with industrial development, cultivated green areas were arranged. Despite plans from the end of the 19th century to create a system based on parks, inner lawns, residential gardens and a treed promenade along the river Biała, the present look of the cultivated greenery of Bielsko-Biała is of a mosaic character. Existing and functioning facilities are at risk of many factors leading to their degradation at various grades. This dissertation focuses on the threats to the municipal parks of Bielsko from the end of the 19th century and early 20th century.
PL
Miasto Bielsko-Biała cechuje bogata substancja architektoniczna z przełomu XIX i XX w., silnie wpływająca na jego obecny wizerunek. Równolegle z powstającymi wówczas obiektami, związanymi przede wszystkim z rozwojem przemysłu, komponowano obszary zieleni urządzonej. Pomimo planów z końca XIX w., dotyczących tworzenia systemu opartego na parkach, zieleńcach, ogrodach rezydencjonalnych i zadrzewionej promenady wzdłuż rzeki Białej, teraźniejszy kształt zieleni urządzonej Bielska-Białej odznacza się mozaikowym charakterem. Istniejące i funkcjonujące obiekty narażone są na wiele czynników prowadzących w różnym stopniu do ich degradacji. Niniejsze rozważania skupiają się wokół zagrożeń parków miejskich Bielska końca XIX i początku XX w.
PL
Badaniami objęto gleby 12 ogrodów parkowych usytuowanych w strefie podmiejskiej oraz w centrach miast, na terenach o podobnych warunkach fizjograficznych, lecz będących pod bezpośrednią presją skażeń antropogenicznych. Prace badawcze prowadzono w granicach administracyjnych następujących miast: Kraków, Lublin, Miasteczko Śląskie, Szczecin, Zabrze, Zamość. Właściwości sorpcyjne i poziom aktywności enzymatycznej gleb badanych ogrodów parkowych wahał się w szerokich granicach, jednak wyraźnie zależał od ich lokalizacji. W glebach ogrodów usytuowanych w strefach podmiejskich wartości pojemności sorpcyjnej i stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami były kilkakrotnie niższe, natomiast aktywność badanych enzymów (dehydrogenaz, fosfatazy kwaśnej, fosfatazy alkalicznej, ureazy i proteazy) była kilkakrotnie większa niż w glebach położonych w centrach miast, co świadczy o zróżnicowaniu układów ekologicznych na terenach zurbanizowanych w części centralnej i peryferyjnej.
EN
Experiments were carried out on soils derived from 12 park gardens situated in suburban zones or in city centres in areas of similar physiographic conditions exposed to direct anthropogenic influence. Investigations were performed within administrative boundaries of the following towns and cities: Kraków, Lublin, Miasteczko Śląskie, Szczecin, Zabrze and Zamość. Soil sorption properties and levels of enzymatic activities in the examined park gardens fluctuated widely and distinctly depended on their location. In soils of park gardens situated in suburban areas, values of sorption capacity and level of saturation of sorption complexes with bases were several times lower, whereas the activity of the examined enzymes (dehydrogenase, acid phosphatase, alkaline phosphatase, urease and protease) was several times higher in comparison with the soils situated in town centres indicating a differentiation in the ecological systems in central and suburban city areas.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.