Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  choice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Aldo Rossi, logika i inwencja projektu
PL
Racjonalna architektura reprezentuje wybór dziedziny, która dąży do wskazania dokładnego kierunku badań. Dyscyplinarne ramy odniesienia oparte na badaniach teoretycznych i projektowaniu zwykle stanowią racjonalną teorię projektowania architektonicznego, w której analityczny moment wiedzy jest punktem podstawowym, ale nie ostatecznym dla projektu, a jego wyniki są nadal nieprzewidywalne i związane z talentem i inteligencją. Aldo Rossi twierdzi, że istotnie: „Logiczną konstrukcją architektury jest zawód, teoretyczny i praktyczny korpus architektury, ale nie można go utożsamiać z rezultatem architektury.” Architektura jest dyscypliną, której można nauczyć i przekazywać, ale absolutnie konieczne jest zrozumienie, że nie jest to metoda, którą można zastosować, a doświadczenie, które wymaga zarówno zdolności logicznych jak i wyobraźni.
EN
Rational architecture represents the choice of a field that seeks to point to a precise direction for research. A disciplinary framework of reference based on theoretical research and design which tend to constitute a rational theory of architectural design where the analytical moment of knowledge is for the project a primary but not definitive point whose results are stIl unpredictable and are linked to talent and intelligence. Indeed, for Aldo Rossi: “The logical construction of architecture is the profession, the theoretical and practical corpus of architecture, but it cannot be identified with the result of the architecture.” Architecture is a discipline that can be taught and transmitted but it is absolutely necessary to understand that this is not an applicable method, but an experience that requires logical abilities and imagination on the same plane.
EN
The paper presents a data normalization method for processing the data that makes it possible to choose the road building technology. There are two technologies for road construction, a flexible one and a rigid one, and both of them have their advantages and disadvantages. The main advantage of rigid pavement lays on the fact that it doesn’t require higher financial expenditures within 30 years of exploitation (provided that necessary pavement maintenance treatments are carried out). In the case of flexible pavement it is necessary to mill the wear off layer of the road already after 9 years. It leads to the question: which of these technologies should be chosen, which one is better? The problem of the choice of technology for road building still remains to be unresolved. The work hereby carries on the analysis concerning a comparison of the technologies for road building; the flexible pavement and the rigid pavement. Based on the analysis carried out using the data normalization method it was found that the achieved values of synthetic coefficient for flexible and rigid pavements are close to each other which may indicate that both technologies are comparable within the sectors taken for analyses in relation to accepted technological-technical and usability features.
3
Content available A method of assigning a global preference index
EN
The issue of decision-making has been examined based on the preferences of the entire population, when the preferences of a few subpopulations varying significantly in size are known. The purpose of assigning global preferences according to the coefficients proposed here was to avoid marginalising the preferences of the smaller subpopulations. The preference coefficients for the population have been assigned using a weighted arithmetic mean, where the weights are the square roots of the sizes of the subpopulations. This is similar to the voting system known as the “Jagiellonian compromise”. The statistical properties of these constants were presented in the context of decision making. These results have been illustrated by way of an example where the subpopulations exhibit significant differences, viz. students’ choice of an economics university in Lower Silesia, Poland.
EN
Automotive industry has been undergoing significant alteration. Innovative technologies change vehicles toward fully autonomous ones, but also change mobility choices of consumers, offering on-demand rides and shared mobility services. Consumers have the power to determine automotive companies’ business models and strategies. The main interest of car manufacturers and mobility service providers is nowadays put on young consumers from generation Y, proficient with latest technology, digital media and electronic gadgets. Their preferences and mobility choices have been described in the paper on the basis of consumer survey conducted on 22 000 Millennials from 17 countries by Deloitte in 2016 and 2017.
PL
Ważnym etapem projektowania ESP jest wybór obrabiarek i urządzeń technologicznych. W procedurach wyboru stosuje się: punktację wagową, wnioskowanie rozmyte, systemy ekspertowe oraz eliminację opartą o kryteria krytyczne i zdolności technologiczne. Zastosowanie w procedurach zaleceń standardu ISO 10303 STEP i koncepcji elementarnych obiektów obróbkowych pokazuje możliwości włączenia procedury wyboru obrabiarek do jednolitej przestrzeni informacyjnej cyklu życia wyrobu.
EN
An important step in designing FMS is the choice of machine tools and technological devices. The selection procedures are used: scoring weight, fuzzy inference, expert systems and elimination based on criteria critical and technological capabilities. Application procedures recommendations of the standard ISO 10303 STEP and the concept of elementary objects of machining shows the possibility of including the selection procedure of machine tools to a uniform information space of the product life cycle.
6
Content available Pale i mikropale w budownictwie
PL
Pale znajdują zastosowanie w kolejnych obszarach budownictwa. Lokalizowanie budowli ze względu na urbanistykę, a nie warunki gruntowe oraz wzrost obciążeń przekazywanych przez fundamenty powodują, że wymaganą nośność trzeba zapewnić przez stosowanie odpowiednich technologii – pali lub mikropali.
EN
Piles become applicable in even more areas of construction. Locating a building due to urban planning considerations rather than ground conditions, and an increase in load transmitted through the foundations result in the need that the required load-bearing capacity must be ensured by the use of appropriate technology – piles or micropiles.
PL
Artykuł ma na celu ukazanie specyfikacji czynników ryzyka przy wyborze systemu realizacji budowy drogi. Opisujemy systemy „Zaprojektuj i wybuduj” oraz „Wybuduj”. Mimo iż oba dotyczą budowy dróg, to każdy z nich wiąże się z innymi czynnikami ryzyka. Istotnym aspektem, na który również zwrócono uwagę w artykule, jest ponoszenie odpowiedzialności przez wykonawcę, projektanta czy inwestora. Okazuje się, że niewielki czynnik ryzyka może wpływać na realizację przedsięwzięcia budowy drogi. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią bazę do dalszych analiz.
EN
In this paper we show the specification of risk factors when choosing a system, the construction of the road. We describe the systems "Design and build" and "Build". Although both systems involve the construction of roads each of them brings with it other risk factors. An important aspect which is also highlighted in this article is accountability by the contractor, designer or investor. Article bases on a case study that shows how a relatively small risk factor can influence the implementation of the project of building the road. Results of this study provide the basis for further analysis.
PL
Pracę poświęcono autorskiemu, wielometodowemu sposobowi wspomagania wyboru dostawców w łańcuchu dostaw z uwzględnieniem zróżnicowanych wymagań związanych z realizacją postulatów zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano przykład ilustrujący zastosowanie propozycji autorów. Dotyczy on wyboru dostawcy mieszanki betonowej na miejsce realizacji inwestycji budowlanej. W trakcie wyboru uwzględniono kryterium kwantytatywne (kosztu dostaw) i 4 kryteria kwalitatywne związane z jakością: obsługi klienta, mieszanki i dostaw oraz elastyczności dostawcy. Przy tym dla określenia wartości kryteriów jakości użyto specyficznych klas zaproponowanych w kwalitologii. W rezultacie zastosowania kompromisowego rozwiązywania zagadnień wielokryterialnych VIKOR i rangowania na podstawie przepływów przewagi SIR zredukowano zbiór oferentów do dwóch, spośród sześciu początkowo rozpatrywanych, niezdominowanych oferentów. Ostatecznie najlepszego z nich ujawniły rezultaty zastosowania metody DANP. Warto także zauważyć, że uniwersalny i elastyczny charakter wykorzystanych metod i możliwość uwzględniania przy ich pomocy kryteriów o różnym charakterze sprzyja zastosowaniu przedstawionego sposobu do wiarygodnego rozwiązywania różnych zagadnień decyzyjnych łańcucha dostaw.
EN
A multi-method approach for selecting suppliers in supply chain is discussed in the paper. Sustainable development issues are also dealt with in this regard. A sample analysis is presented. The analysis deals with the choice of a concrete mix supplier. A quantitative criterion of costs and 4 qualitative criteria, namely: service quality, mixed concrete quality, supply quality and supplier flexibility are included while evaluating available 6 suppliers. It is worth noticing that quality criteria are expressed by universal means of quality classes that result from qualitology. Results obtained by VIKOR and SIR methods seem to be capable of limiting a set of all suppliers considerably, and DANP seems to provide necessary means for selecting the best supplier. It is worth noticing that the proposed approach allows application of supplier evaluation criteria of different kinds and including interrelations between them, and proves universal and flexible enough to prove useful for solving other decision making problems in supply chains.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3471--3478, CD 1
PL
W artykule przedstawiono optymalizacyjne metody wyboru tras przejścia statku przez wybrane strefy potraktowano jako zadanie optymalizacyjne mogące polegać na wyznaczeniu kolejno po sobie występujących punktów zwrotu. Problematyką podobną do tej znaleźć można w wielu pracach informatycznych, których zadaniem jest znalezienie najkrótszej drogi pomiędzy punktami.
EN
This paper presents optimization methods to select routes for the vessels vie selected marine zones. The problem of route planning optimization task is treated as task on the determination of occurring return points. Problems of similar tasks also can be found in many informatics works whose task is to find the shortest path between two points.
PL
W pracy przedstawiono elastyczne podejście sprzyjające wiarygodnemu, kompromisowemu wyborowi dostawców z uwzględnieniem kontekstu zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano przy tym szereg metod wielokryterialnego wspomagania decyzji MCDA. Dla wiarygodnego ujęcia wpływu współzależności między kryteriami oceny zastosowano sprzężenie metod DEMATEL oraz analizy sieciowej procesów ANP w postaci DANP. Wybór dostawcy wynika z rankingów otrzymanych wynikających z zastosowania 3 różnych metod. Pierwsza z nich – VIKOR – ułatwia osiąganie kompromisu między wymaganiami, opisanymi przy pomocy kryteriów oceny ekspertów. Natomiast druga – SIR – stanowi unikalne narzędzie wielokryterialnej analizy decyzji wykorzystujące idee wynikające z metodyki relacji przewyższania. Uzyskane w ten sposób rezultaty uzupełniono wynikami zastosowania DANP.
EN
A flexible approach is discussed in the paper that delivers appropriate means for a reliable supplier choice while addressing sustainable development needs. Several MCDA ranking techniques, namely: DEMATEL, ANP, VIKOR, and SIR are combined in this regard. A joint application of DEMATEL and ANP (DANP) facilitates including interconnections between supplier evaluation criteria reliably. Final supplier recommendation is delivered by means of 3 distinct rankings. They result from the simultaneous utilization of VIKOR, SIR, and DANP, respectively. VIKOR application is capable of delivering a trade-off ranking of considered suppliers, while SIR is a unique MCDA technique that makes use of an outranking relation methodology rules. Results obtained by means of VIKOR and SIR utilization are finally confronted with outcomes resulting from DANP application to recommend a reliable and supplier choice.
PL
Przedstawiono wyniki badań ankietowych wśród użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni od 10 ha do ponad 50 ha dotyczące zaopatrzenia w bezpośrednie środki produkcji. Stwierdzono, że wszyscy użytkownicy kupują zarówno nawozy mineralne, jak i kwalifikowany materiał siewny, chociaż w skali kraju nawozy kupuje 80% rolników, a kwalifikowany materiał stanowi tylko 10% ogółu wysiewanego ziarna. Stwierdzono również, że użytkownicy gospodarstw podczas oceny jakości obsługi dostawców na pierwszym miejscu stawiają kryterium cenowe, na następnych warunki płatności i jakość produktu, a na ostatnich miejscach - obsługę online, warunki reklamacji i elastyczność.
EN
The paper presents results of a survey among users of farms with an area of 10 ha to more than 50 hectares for the procurement of direct means of production. It was found that all the customers buy both fertilizers and certified seed, though on a national scale fertilizer buys 80% of farmers, and certified material represents only 10% of the total seed rate. It was also found that users of farms during the evaluation of the quality of service providers give priority to the price criterion, on the following terms of payment and the quality of the product, and on the last positions - the online service, conditions complaints and flexibility.
DE
Einführung und Ziele: Die polnischen Fremdsprachenlehrer sind eigentlich frei in der Wahl der Lehrwerke. Das, was ihnen deutlich vorgeschrieben wird, sind die Unterrichtsstufen (A1, A2, B1, B2, C1, C2), auf denen der Lehrprozess realisiert werden muss. Da aber das Lehrbuch eines der wichtigsten Elemente des glottodidaktischen Gefüges ist, von dem im hohen Grad die Unterrichtsergebnisse abhängen, ist die Begutachtung des Lehrwerkes und dessen Wahl eine wichtige Handlung des Fremdsprachenlehrers vor dem Beginn des Fremdsprachelehrens. Materialien und Methoden: Das Studium der Gegenstandsliteratur, die durchgehende, evaluative Diagnose und das Beobachten der glottodidaktischen Praxis, sowie die Verallgemeinerung der besten praktischen Erfahrungen in diesem Bereich. Ergebnisse: Um dem Fremdsprachenlehrer die Wahl des Lehrwerkes zu erleichtern, wurde ein Katalog von Evaluationskriterien erarbeitet, der in diesem Artikel in deskriptiver und tabellarischer Form dargestellt wurde. Fazit: Die auf Grund dieser Kriterien durchgeführte Beurteilung der fremdsprachlichen Unterrichtsmaterialien soll dem Lehrer helfen, die Wahl eines der Unterrichtssituation adäquaten Lehrbuches zu treffen.
EN
Introduction and aim: Polish language teachers are in principle free to choose the manual. Imposed on them are primarily educational levels (A1, A2, B1, B2, C1, C2) which must be implemented learning process. Because the book is one of the most important elements of the glottodidactic system from which are highly dependent on the learning outcomes, evaluation and selection manual is an important step language teacher before teaching in a foreign language. Material and mathods: Study of secondary literature, longitudinal evaluation diagnosis, observation of glottodidactic practice and summarize the best practical experience in the field. Results: To help teachers select the manual was developed evaluation criteria catalog, which this article was presented in a descriptive and tabular. Conclusion: Carried out on the basis of these criteria, evaluation of materials for teaching a foreign language will help the teacher to choose the manual tailored to the particular teaching situation.
PL
Praca poświęcona jest wieloatrybutowej ocenie perspektywicznych wariantów systemu transportowego dla miasta Krakowa i jego regionu. Rozpatrzono 4 warianty pozwalające na usprawnienie obecnie funkcjonującego, nieefektywnego systemu komunikacyjnego. Istotnym atutem pracy jest wykorzystanie w tym celu interesującej, lecz stosunkowo słabo znanej i wykorzystywanej na świecie metody DEMATEL (ang. DEcision MAking Trial and Evaluation Laboratory). Jej wykorzystanie pozwala pogłębić wyniki oryginalnej analizy, przeprowadzonej przy użyciu metody AHP/ANP.
EN
Multi-criteria evaluation of perspective public transportation systems for the city of Cracow and Cracow agglomeration is dealt with in the paper. Four distinct system alternatives are included. A little known multi-criteria decision analysis method, namely extended DEMATEL is applied with this regard. Its utilisation makes validation of outcomes of original AHP-based analysis of the same problem possible. It also extends analysis results providing decision maker with additional information with regard to relations between considered decision making alternatives.
EN
The aim of the study was to evaluate the usefulness of the analytic hierarchy process (AHP) for the ranking of a finite set of agricultural machines from the point of view of their quality and purchase costs. The experiments comprised three afterharvest cultivators of similar operational-economic parameters. Relative values of the assessed machines as well as of weights of their criteria were determined by means of a pair comparison method. The results of the performed comparisons made it possible to calculate a complex index (global priority) for each machine in the form of a decimal fraction from 0-1 interval. Values of these indices provide the basis for the ordering of the set of machines and indicating the optimal machine with the highest significance. In the course of experiments, Expert Choice computer software was employed which is intended for aiding decisions prepared in accordance with the AHP method.
PL
Celem pracy była ocena przydatności metody analizy hierarchicznej procesu AHP do rangowania skończonego zbioru maszyn rolniczych, ze względu na ich jakość i koszty zakupu. Badaniami objęto trzy kultywatory do uprawy pożniwnej o zbliżonych parametrach eksploatacyjno-ekonomicznych. Określenie relatywnej wartości przyjętych do oceny maszyn i wag ich kryteriów, odbywa się za pomocą metody porównywania parami. Wyniki porównań pozwalają na obliczenie wskaźnika kompleksowego (priorytetu globalnego) dla każdej maszyny w postaci ułamka dziesiętnego z przedziału 0-1. Wartości tych wskaźników stanowią podstawę uporządkowania zbioru maszyn i wskazanie optymalnej maszyny, o najwyższej istotności. W pracy skorzystano z programu komputerowego Expert Choice, który jest przeznaczony do wspomagania decyzji przygotowanych według metody AHP.
15
Content available remote Symulacyjny model decyzyjny wyboru miejscowości wypoczynkowej przez turystów
PL
Publikacja prezentuje model symulacyjny, który za pomocą aparatu komórkowego umożliwia analizowanie procesu decyzyjnego. Model symulacyjny wykorzystano do analizy procesu decyzyjnego potencjalnych turystów stojący przed wyborem miejscowości wypoczynkowej.
EN
The publication presents simulation model of cellular apparatus for analysing decision-making processes. The simulation model was used for decision-making process of potential tourists which are standing before choice of a holiday resort.
16
Content available remote Model method for economically reasonable choice of agricultural machine
EN
The model for estimation the operation costs of machine according to the price of machine, its repair costs and working capacity has been elaborated. The model enables to determine the effect of amount of work and the machine parameters like working capacity and rate of repair costs on operation cost of machines. Simulation studies carried on for 5 different types of harvester threshers have shown that the operation cost per hour of the work of machine growths as the working capacity and price of machine increases. The operation cost per hectare of cereal harvested decreases as the working capacity increases even if price of machine growths, but only under condition of sufficient annual use. Decrease of the area to be harvested cause that operation costs grow, both per one hour and per hectare. The rate of growth is the higher the higher is the working capacity of machines. Amount of work to be done is a significant factor that should be taken into consideration when choosing the type of machine for particular farm. Use of high capacity and expensive machines is economically justified only in a case of possibility to achieve their sufficient annual use.
PL
Opracowano model umożliwiający szacowanie kosztów eksploatacji maszyn w zależności od ich cen, kosztów napraw i wydajności eksploatacyjnych. Studia symulacyjne przeprowadzone na przykładzie 5 różnych typów kombajnów zbożowych wykazały, że koszt eksploatacji odniesiony do godziny pracy maszyny rośnie w miarę zwiększania wydajności i ceny maszyny. Koszt eksploatacji w przeliczeniu na hektar powierzchni zbioru zbóż maleje w miarę wzrostu wydajności pracy mimo wyższej ceny maszyny, jednak pod warunkiem dostatecznego rocznego jej wykorzystania. Zmniejszanie powierzchni przeznaczonej do zbioru powoduje, że rosną koszty, zarówno w przeliczeniu na godzinę, jak i na hektar wykonanej pracy. Stopień tego wzrostu jest tym większy, im wyższa jest wydajność maszyn. Ilość pracy do wykonania jest znaczącym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę przy doborze typu maszyny dla konkretnego gospodarstwa. Zastosowanie wysokowydajnej i drogiej maszyny jest ekonomicznie uzasadnione tylko w przypadku możliwości uzyskania dostatecznie wysokiego jej rocznego wykorzystania.
PL
Przedstawiono ocenę kryteriów wyboru dostawców w gospodarstwach rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji. Na podstawie badań w 30 gospodarstwach rolniczych dokonano oceny podstawowych kryteriów wpływających na wybór dostawców surowców i materiałów. Stwierdzono, iż podstawowym kryterium wyboru była cena (poziom cen i możliwość negocjacji cen), a czynnikami mającymi niewielki wpływ na wybór dostawców były dodatkowe usługi świadczone przez usługodawców, w postaci transportu na koszt dostawcy lub stałej dostępności towaru.
EN
Paper discussed the criteria to selecting the suppliers for farms of multidirectional production profile. On the basis of survey of 30 farms the main criteria affecting the choice of suppliers were assessed. It was stated that the principal criterion was the price (level of prices and the possibilities of their negotiation). Whereas the factors such as additional services rendered by the suppliers in form of cost-free transport or continuous accessibility to the commodities, were slightly affecting the choice of suppliers.
PL
Opracowano metodę określania typoszeregów ciągników rolniczych dla dyskretnych rozkładów potrzeb użytkowników. Podstawą budowy typoszeregu ciągników był rozkład zapotrzebowań na moc ciągników wykorzystywanych do orki przy uprawie roślin zbożowych. Opracowano bazę danych o ciągnikach rolniczych dostępnych obecnie na rynku krajowym. Baza ta przybliża użytkownikom oferty producentów ciągników rolniczych oraz pomaga w wyborze ciągników dla gospodarstwa rolnego. Jako kryterium wyboru przyjęto wskaźnik wykorzystania mocy ciągnika. Określono liczbę klas oraz przynależność poszczególnych mocy do klas typoszeregu.
EN
A method of determination of series of types of agricultural tractors for discreet distribution of users' needs. The basis for creating a tractor series of types was distribution of power of tractors used for ploughing for corn crop cultivation. A database was created of agriculture tractors currently available in the domestic market. The database informs the users about the offers of agricultural tractor manufacturers and helps to choose tractors for a farm. As a choice criterion, the indicator of tractor power utilization was adopted. A number of classes were defined as well as the assignment of the respective power values to the classes of a series of types.
PL
Przedstawiono procedurę podejmowania decyzji o wyborze ciągnika dla gospodarstwa rolnego na przykładzie wyboru ciągnika spośród gamy ciągników o mocy 66-68 kW oferowanych przez rożnych producentów. Analiza parametryczno-cenowa na bazie dostępnych parametrów wskazuje jako odpowiedni dla gospodarstwa wybór ciągnika Zetor 9641.
EN
The decision taking procedure for a choice of a farm tractor has been presented, based on the example of a choice of a tractor from a range of tractors of 66-68 kW offered by different manufacturers. The parameter/price analysis on the basis of the available parameters shows the choice of the tractor Zetor 9641 as suitable for the farmstead.
20
PL
Opracowano i oprogramowano bazę danych o siewnikach rolniczych. Baza stanowiła podstawę określenia typoszeregu siewników dla gospodarstw rolnych produkujących zboża. Ponadto opracowana baza danych stanowi podstawę uproszczonej metody doboru siewników rolniczych dla warunków gospodarstwa rolnego. Stwierdzono, że optymalny byłby typoszereg złożony z 5, 6-ciu klas siewników o wydajnościach: 25, 150, 350, 750, 1200, 2500 kg/h.
EN
Agriculture sower database has been developed and the software for it has been provided. The database has been the basis to determine the sower series of types for grain producing farms. Apart from this, the developed database provides the basis for the simplified method of sower choice for farm conditions. It has been established that a series of types consisting of 5 or 6 classes of sowers with the capacity of: 25, 150, 350, 750, 1200, 2500 kg/h would be optimal.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.