Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kazimierz Dolny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of this study is to determine the way of tourism management of the loess ravine “Korzeniowy Dół” in Kazimierz Dolny on the Vistula river, taking into account the principles of sustainable development. This report uses secondary results obtained from the City Hall of Kazimierz Dolny. These were electronic measurements of the tourist traffic on the Vistula Boulevard and the number of tickets sold to the Castle and the Tower as well as Góra Trzech Krzyży. In addition, diagnostic survey was conducted using the questionnaire and direct interview. “Korzeniowy Dół” is one of the products that create the image of Kazimierz Dolny as a tourist town and should be developed in such a way that erosion processes are maximally slowed down. This ravine should be completely closed for traffic.. The bottom of the ravine should be drained and water should be drained through a pipe to the ditch. The bottom of the ravine should remain a ground road used only for pedestrian traffic, as it is only possible way to this tourist and natural attraction preserve for other generations. Visiting the ravine should be paid, like the entrance to Góra Trzech Krzyży, which will contribute to the protection of attractions and will help raise funds for the expansion of accompanying tourist infrastructure. The originality of the work consists in indicating the way of commercialization of the loess ravine in Kazimierz Dolny.
EN
We describe a new echinoid assemblage, composed of specimens of Bolbaster sp., Cyclaster danicus (Schlüter, 1897), Diplodetus vistulensis (Kongiel, 1950) and Linthia? sp. in a distinctive phosphatic preservation, from the so-called Greensand, a marly glauconitic sandstone horizon at the base of the Danian succession in the Kazimierz Dolny area (central Poland). This assemblage presumably is of early Danian age, with Cyclaster danicus occurring in the lower Danian of Denmark and southern Sweden. The specimens are preserved as internal moulds, composed of phosphatised glauconitic sandstone, occasionally with some test material adhering. The genesis of these moulds involved the following steps: (1) infilling of tests of dead echinoids with glauconitic sand; (2) penetration of the infills by coelobiotic deposit-feeding organisms that produced burrows along the inner test surface; (3) early-diagenetic cementation of infills by calcium phosphate; and (4) exhumation and intraformational reworking of specimens, leading to abrasion, fragmentation and loss of test material in some individuals. Co-occurring are unphosphatised moulds of Echinocorys ex gr. depressa (von Eichwald, 1866) and Pseudogibbaster cf. depressus (Kongiel in Kongiel and Matwiejewówna, 1937), which may represent a younger (middle to late Danian) assemblage. Additionally, the presence of derived late Maastrichtian echinoids, e.g., Temnocidaris (Stereocidaris) ex gr. herthae (Schlüter, 1892), Pleurosalenia bonissenti (Cotteau, 1866) and Hemicara pomeranum Schlüter, 1902, is confirmed for the Greensand, based on new material and re- examination of previously recorded specimens. In summary, members of three echinoid assemblages of different age and preservation occur together in the Greensand. Our results are compatible with former interpretations of this unit as a condensed, transgressive lag with mixed faunas of different age and provenance. However, they are incompatible with the hypothesis that phosphatised Danian fossils preserved in the Greensand are derived from a facies equivalent, now gone, of the lower Danian Cerithium Limestone in eastern Denmark, because all moulds are composed of phosphatised glauconitic sandstone that is utterly different from the calcareous dinocyst-dominated, fine crystalline matrix of the Cerithium Limestone.
PL
Współczesne metody oceny walorów estetycznych krajobrazu bazują na danych ilościowych (np. formy ukształtowania i pokrycia terenu), jakościowych (np. badania opinii publicznej) oraz odnoszących się do wrażeń emocjonalnych (np. krzywa wrażeń Wejcherta). Przyjmując hipotezę, iż prace malarskie oraz fotografia krajobrazowa stanowią źródła danych o przeżyciach estetycznych związanych z pejzażem, zaproponowano metodę oceny potencjału inspiracji estetycznych (artystycznych) krajobrazu. Badania prowadzono w Kazimierzu Dolnym. Analizowano odwzorowujące te tereny prace malarskie zgromadzone w tutejszych galeriach sztuki oraz prace fotograficzne zawarte w 2 albumach fotograficznych. Liczono, ile razy poszczególne miejsca i obiekty były uwieczniane, a liczbę odwzorowań przyjęto za wskaźnik potencjału inspiracji estetycznych/artystycznych krajobrazu. Przestrzenną zmienność wskaźnika przedstawiono w formie kartogramów zbudowanych na podstawie systemu jednostek architektoniczno – krajobrazowych.
EN
The current methods of aesthetic landscape value assessment base on quantitative data (eg. landform and landcover), qualitative data (eg. public opinion surveys) but also information related to emotional impressions (eg. Weichert’s experience curve). Based on the hypothesis that paintings and photographs are the source of information about the aesthetic experience associated with the landscape, we proposed a method of the aesthetic landscape value assessment. The research was done in Kazimierz Dolny. It was based on paintings collected in the local art galleries and the photographic works presented in two photo-albums of Kazmierz Dolny. It was registered how many times each particular place or object had been immortalized in the analyzed works. The number of these images was considered as an index of the landscape aesthetic inspiration potential. The spatial distribution of the elaborated index was presented as cartograms of basic landscape units.
EN
Based on the example opoka, stone architecture of Kazimierz Dolny, modern research methods were applied to an analysis of geomechanical qualities of this special rock, selected very efficiently by medieval, local builders. Owing to theirs skill and the qualities of the chosen material, fortifications, religious and residential buildings have been preserved in good condition to the present day. It was analysed what factors of the opoka aging are the most responsible for their destruction resistance in the long time scale. The results of studies indicate that opokas have an increased ability to reduce the uniaxial compression strength due to the impact of cycling freezing and thermal shock. This observation shows that opokas are characterized by a high resistance to humidity.
5
Content available remote Transformation of Franciscans monastic gardens in Kazimierz Dolny
EN
1628 saw the arrival of Franciscans who built a monastery, and created gardens on the remaining part of the land which was given to them. The once historical garden layout underwent strong changes, both on the functional and compositional level. It was mainly the result of the January Uprising which brought about the dissolution of the monastery and changes in the function of the whole complex. In 1928 Franciscans came back to Kazimierz, however, they did not reconstruct the gardens. The reason for this decision might be seen in the shift in the monastery activities, which now had to adapt to the needs of the new society. 20th-century Franciscans started to add new functions to the existing space, according to the current needs. In consequence, there are now only fragments left of the garden composition which still existed in the 19th century.
PL
W 1628 r. sprowadzono do Kazimierza franciszkanów, którzy wznieśli klasztor, a resztę ofiarowanego im terenu zagospodarowali ogrodami. Współcześnie historyczny układ klasztornych ogrodów uległ znacznym przekształceniom, zarówno pod względem sposobu użytkowania, jak i kompozycji. Stało się to w dużej mierze w wyniku kasaty klasztoru po powstaniu styczniowym oraz w konsekwencji tego zmian przeznaczenia zespołu. Franciszkanie w 1928 r. powrócili do Kazimierza, nie odtworzyli jednak ogrodów w dawnej formie. Powodów tego można upatrywać w zmianie działalności zakonu, wynikającej z konieczności dostosowania się do potrzeb współczesnego społeczeństwa. XX-wieczni kazimierscy franciszkanie zaczęli lokować w dostępnej im przestrzeni nowe funkcje, zgodnie z aktualnymi potrzebami. W konsekwencji tego z istniejącej jeszcze w XIX w. kompozycji ogrodowej zachowały się do dziś jedynie jej fragmenty.
EN
The article presents changes in the landscape which occurred in the structure of utilization of the grounds in the years 1953 - 2003, concerning a segment of the Vistula river in the proximity of Kazimierz Dolny. The river is distinguished by its outstanding natural and landscape values. Its present values of biodiversity are high in comparison with other rivers in western Europe. The changes in the landscape were investigated on the basis of an analysis of the ecotopes from two time intervals (1953, 2003) which were performed with the use of photointerpretational techniques and GIS software. The created maps mainly presented the differences in the course of the riverbed, but also showed the changes in the units connected with natural plant succession, which could have resulted from the growing intensity of crop cultivation and the influence of regulatory works in the Vistula valley.
7
Content available Przekształcenia Kazimierza Dolnego w XIX i XX w.
PL
Zmierzch świetności Kazimierza następuje w II poł. XVII wieku, czego powodem były zniszczenia szwedzkie w poł. XVII w., a także odsuwanie się koryta Wisły powodujące upadek portu zbożowego. Upadek pogłębiły zniszczenia z okresu I wojny światowej. Ucierpiała zwłaszcza płn.-zach. pierzeja rynku oraz ulice Nadrzeczna i Senatorska. Stan unaocznia fotograficzna dokumentacja wykonana w 1916 roku przez Koło Lubelskie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które przyczyniło się do odbudowy części miasta pod nadzorem powołanego w Kazimierzu konserwatora - Jana Koszczyc-Witkiewicza. Epizod ten był pierwszą próbą wyjścia poza administracyjną strukturę państwowej służby konserwatorskiej w celu objęcia opieką miejsca o wyjątkowych wartościach. Wśród twórców projektujących w mieście w okresie międzywojennym wymienić należy Karola Sicińskiego. Do ważnych faktów należy przywrócenie miastu w 1927 roku praw miejskich oraz zainteresowanie ze strony artystów. Bywał tu Władysław Ślewiński, studenci Tadeusza Pruszkowskiego - późniejsi współzałożyciele "Bractwa św. Łukasza", a także założyciel "Szczepu Rogate Serce" Stanisław Szukalski. Zniszczenia podczas II wojny światowej były powodem skierowania do Kazimierza Dolnego, jako Pełnomocnika Rządu - Karola Sicińskiego. Jego zadanie obejmowało odbudowę miasta i ratowanie ocalałych zabytków architektury, czemu miał sprostać, jako prowadzący jednoosobowo w latach 1947-1958 Państwową Pracownię Konserwatorską.
EN
The article presents the problem of intense erosion in loess gullies in the locality Kazimierz Dolny. Primary reasons for such a quick development of gullies are: lithogenetic and physical-mechanical characteristics of loess, geomorphological and climatic conditions of the region and also human activity. Gully erosion impedes rural activity and communication in the area and causes considerable damages to local roads. In one of the loess gullies typical for the region, called ,,Opolska Droga” near Kwaskowa Góra, physical and mechanical parameters were examined by field and laboratory tests. The results revealed a clear correlation: shear strength of loess considerably decreases when its natural moisture content increases. What is also important, the structure of loess — loose soil skeleton mostly built of quartz and small amount of cementing clay particles — is prone to erosion. Thus, its adverse susceptibility to influence of water occurs to be primary reason of intensive gully erosion development in the area of Nałęczów Plateau . Additionally, geomorphological and climatic conditions, together with human rural activity (often using gullies as local ways of road transport) result in faster erosion development and, in effect, they lead to disastrous results like those that took place in the region during extreme rainfalls some years ago. Any stabilizing engineering works within loess gullies should be preceded by appropriately designed system for the regulation of run-off in the drainage area.
10
Content available remote Modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Kazimierza Dolnego nad Wisłą
PL
Modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Kazimierza Dolnego nad Wisłą została rozpoczęta w 1999 r. Celem modernizacji była poprawa stanu technicznego istniejącego obwałowania oraz dostosowanie jego parametrów do wartości wymaganych dla II klasy ważności budowli hydrotechnicznych. W ramach inwestycji wykonano : podwyższenie nasypu ziemnego istniejącego wału, ciągłą przegrodę przeciwfiltracyjną w podłożu wału na odcinkach o rozluźnionym podłożu, zamykający odcinek wału, parapet stały w formie żelbetowej ścianki, parapet rozbieralny z aluminiowych belek, remont istniejącej tamy podłużnej, drogę eksploatacyjną wzdłuż stopy skarpy odpowietrznej na odcinku 1km, przebudowę elementów małej architektury i ciągu pieszego na koronie wału, system odwodnienia zawala z drenażem rurowym, przebudowę kładki dla pieszych , remont dna oraz podwyższenie i wzmocnienie murów koryta rzeki Grodarz.
11
Content available remote Pogranicza architektury
EN
There has been a number of definitions of architecture developed and applied through history. Depending on the definition one can also define the limits and „borderlands" of architecture. Depending on their characteristics there are numerous pieces of architecture to be placed within the limits of architecture or outside. Some of them can be disputed whether they belong to architecture or not, such as unbuilt things; imagined things; ugly, poorly built or impractical buildings. A specific example of a „margin of architecture" are paintings showing fantastic townscapes; they consist of real buildings, existing in given towns, mixed in the paintings. It has been illustrated by discussing two 20th-century paintings by outstanding Polish artists.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.