Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glass cullet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy zbadano wpływ dodatku 5% oraz 35% masowych mielonej stłuczki szklanej na wytrzymałość i mikrostrukturę zapraw i zaczynów z cementu portlandzkiego. Potwierdzono pucolanowe właściwości dodatku, przejawiające się zmniejszeniem wczesnej wytrzymałości na ściskanie kompozytów cementowych względem próbki wzorcowej oraz jej zwiększeniem po dłuższych okresach dojrzewania. Zastąpienie części klinkieru portlandzkiego w cemencie mieloną stłuczką szklaną spowodowało zmniejszenie ciepła hydratacji. Stwierdzono, że powierzchnia właściwa stłuczki szklanej ma duży wpływ na jej aktywność – początek reakcji pucolanowej w przypadku szkła o powierzchni właściwej 5000 cm2/g wystąpił już po 7 dniach, podczas gdy dla stłuczki zmielonej do 3000 cm2/g reakcja ta zachodziła bardzo powoli. Na przestrzeni roku nie zaobserwowano negatywnych efektów reakcji alkalia-krzemionka, wskazane jest jednak przeprowadzenie dłuższych badań. W świetle uzyskanych wyników istnieje możliwość potencjalnego wykorzystania stłuczki szklanej jako składnika głównego cementu, bez negatywnego wpływu na jego właściwości.
EN
The paper presents a study on the influence of ground waste glass cullet, introduced as a component of Portland cements in the amounts of 5% and 35% by mass, on the properties of pastes and mortars. The pozzolanic nature of the additive was confirmed – the long-term compressive strength of cement composites has increased, compared to the reference sample. However, a decrease in the early compressive strength was observed. Replacing part of the Portland clinker with ground waste glass cullet resulted in the reduction of the heat of hydration. It was determined that the degree of grinding has a significant impact on the activity of waste glass cullet – in the case of the cullet ground to 5000 cm2/g, the beginning of the pozzolanic reaction was observed after 7 days, whereas for the cullet ground to 3000 cm2/g, the reaction was severely delayed. In the course of one year, no negative impact of the alkali-silica reaction on the strength and microstructure of mortars and pastes was observed, however, a longer study needs to be conducted to verify the results. The research proves that waste glass cullet can be potentially used as a main component of Portland cements, with no adverse effects on the properties of the composites.
PL
Oceniono wpływ nowego składnika betonu – dodatku stłuczki szklanej z recyklingu jako częściowego zamiennika cementu oraz kruszywa drobnego – na właściwości mieszanki betonowej, a także cechy związane z wytrzymałością i trwałością stwardniałego betonu. Zaprojektowano mieszankę betonową o wskaźniku w/c = 0,47, w której cement lub drobne kruszywo częściowo zastąpiono stłuczką szklaną – w ilości 15 i 30% masy poszczególnych składników. Wykonano również zaprawy cementowe, w których zastosowano stłuczkę szklaną o odpowiednim uziarnieniu jako zamiennik części cementu i kruszywa drobnego, w tych samych proporcjach, jak w przypadku betonów. Ponadto zwiększono zakres zamiany cementu aż do 90%.
EN
The aim of the article is to assess the impact of a new concrete component – the addition of recycled glass cullet as a partial cement substitute and fine aggregate – on the properties of a concrete mix, as well as features related to the strength and durability of hardened concrete. A concrete mix was designed with a w/c ratio = 0.47, in which cement or fine aggregate was partially replaced by glass cullet – 15 and 30% by weight of individual components. Cement mortars were also used, in which a glass cullet of appropriate grain size was used as a replacement for parts of cement and fine aggregate, in the same proportions as in the case of concretes. In addition, the cement replacement range has been increased up to 90%.
3
Content available remote Artystyczny recycling szkła
PL
W pracy poddano ocenie możliwości spieniania popiołów lotnych powstałych przy spalaniu 100% biomasy oraz zestawów zawierających oprócz popiołu lotnego również stłuczkę szklaną ze szkła opakowaniowego. Wybrane zestawy poddano procesowi spieniania z wykorzystaniem dobranych eksperymentalnie, optymalnych parametrów temperaturowych. Otrzymane szkło piankowe zbadano pod kątem mikrostruktury i właściwości fizycznych. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić skłonność do spieniania zarówno samego popiołu lotnego, jak i przy współudziale stłuczki szklanej. Stwierdzono, iż zasadniczy wpływ na tworzenie się porowatej struktury ma udział wprowadzonego odpadu amorficznego w postaci stłuczki szklanej oraz temperatura procesu. Obecność fazy amorficznej sprzyja wzrostowi udziału porów zamkniętych, a tym samym ma wpływ na istotne parametry fizyczne, tj. gęstość, porowatość i nasiąkliwość.
EN
The paper evaluates the possibility of foaming of fly ash resulting from the 100% of the biomass combustion, and kits containing fly ash and packaging glass cullet as well. The selected sets were subjected to the foaming process using experimentally the selected optimum temperature-time parameters. The resulting foam glass was tested for physical properties and microstructure. The study allowed to assess the foaming tendency of both the fly ash, and the material containing the glass cullet. It has been found that the packaging glass cullet and the process temperature have a significant influence on the porous structure formation. The amorphic phase favors the increase in the proportion of closed pores and thus affects the important physical parameters, i.e. the density, porosity, and water absorption.
6
Content available remote Izolacyjne materiały spieniane na bazie surowców wtórnych
PL
W pracy oceniono możliwości spieniania surowców wtórnych o różnym pochodzeniu. Zestawy surowcowe poddano procesowi spieniania z wykorzystaniem dobranych eksperymentalnie, optymalnych parametrów temperaturowych. Otrzymane szkło piankowe zbadano pod kątem mikrostruktury i właściwości fizycznych. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić skłonność do spieniania zastosowanych materiałów. Stwierdzono, że zasadniczy wpływ na tworzenie się porowatej struktury ma obecność fazy amorficznej oraz temperatura procesu. Obecność fazy szklistej sprzyja wzrostowi udziału porów zamkniętych, a tym samym ma wpływ na istotne parametry fizyczne, tj. gęstość, porowatość i nasiąkliwość.
EN
The work assessed the possibilities of foaming different origins of secondary raw materials. Selected raw material mixtures were subjected to a foaming process, using experimentally chosen, optimal temperature parameters. The obtained foam glass was examined for microstructure and physical properties. The research gave opportunity to evaluate a propensity of the used materials to foam. It has been stated that the temperature had the principal influence on the formation of porous structure. The presence of the vitreous phase favored growth of closed pores, and thus affected important physical parameters of the foam glass, ie. density, porosity and absorbability.
PL
W pracy weryfikowano możliwość witryfikacji osadów ściekowych z przemysłu garbarskiego ze stłuczką szklaną. Witryfikacja mieszanek zawierających 35% osadów oraz 65% stłuczki szklanej pozwoliła na redukcję masową sięgającą 42,1% oraz otrzymanie zwięzłych i w pełni zeszklonych witryfikatów, które charakteryzowały się twardością porównywalną do szkieł oraz ograniczonym wymywaniem metali ciężkich. W kontekście zbadanych parametrów można przypuszczać, że otrzymane witryfikaty mogą znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianym przemyśle budowlanym jako pełnowartościowy produkt handlowy, co wymaga dalszych badań. Witryfikacji osadów ściekowych w zadanych warunkach towarzyszyła jednak znaczna emisja chromu do atmosfery, co wiąże się z koniecznością zastosowania odpowiednich zabezpieczeń w instalacji realizującej proces i/lub zmianę warunków prowadzenia procesu poprzez zastosowanie innych dodatków mineralnych i/lub odpowiednie kondycjonowanie osadów ściekowych przed ich witryfikacją, np. kwasem ortofosforowym.
EN
The tannery industry is responsible for about 40% of the world’s chromium pollution which results from huge amounts of generated sewage and solid waste, including sewage sludge, and the fact that circa 90% of the industry in the world uses chromium salts as tanning agents. Due to this tannery sewage sludge contains significant amounts of this metal, which impedes its biological treatment and landfilling remains a common practice for managing of this waste. Regardless of taken protection measures, landfilling of waste containing significant amounts of heavy metals remains a threat to the soil and water environment, additionally the law enforces a reduction in the levels of landfilled biodegradable waste, which requires the development of alternative methods of their treatment. The aim of the conducted research was the evaluation of the possibility of vitrification of tannery sewage sludge with glass cullet. Sewage sludge used in the research was obtained from 2 tanneries in the Silesian Voivodeship: “Szczakowa” located in Jaworzno and “SKOTAN” in Skoczów. The vitrification process was carried out in a plasma-arc furnace with argon as the plasma gas, at constant gas flow of 20 dm3/minute. The mixtures of sewage sludge and glass cullet underwent plasma treatment for 10 minutes. Uniform, homogenous and vitreous products obtained in result of the plasma treatment were of negligible heavy metal leachability and hardness similar to glass (6.5-7 on Mohs scale). In the carried out vitrification process the highest level of chrome incorporation in the silica matrix was 27% achieved for the mixture with “SKOTAN” tannery sludge. Overall the highest incorporation of heavy metals was observed for nickel (range of 37 to 50%) and lead (43.58%). Vitrification of tannery sewage sludge with glass cullet allows for achieving a glass-hard, vitreous, homogenous product safe for the soil and water environment. The hardness and limited heavy metal leaching of the final products suggest that they could probably be used in the construction industry, which, however, requires further investigation.
PL
Badaniami objęto materiały odpadowe w postaci żużla, stłuczki oraz włókna szklanego. Z mieszanin odpadów sporządzono zestawy w odpowiednich proporcjach surowcowych, poddano obróbce termicznej oraz wykonano szereg badań. Przeprowadzono analizę mikrostrukturalną, wyznaczono gęstość pozorną, porowatość otwartą oraz nasiąkliwość otrzymanych spieków. Stosując metodę scratch test wykonano badanie odporności na zarysowanie diamentowym stożkiem. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wzrost zawartości stłuczki szklanej w próbkach powodował duży wzrost gęstości pozornej kosztem zmniejszenia porowatości badanych materiałów.
EN
The study included waste materials in the form of slag, cullet and fiberglass. Done with a mixture of waste in the appropriate proportions set of raw materials, and subjected to a heat treatment, a series of tests. An analysis of microstructural, determined the apparent density, open porosity and water absorption, obtained by sintering. Using the scratch test method tests were performed scratch resistance diamond cone. The research found that the increase in cullet content in the samples resulted in a large increase in the apparent density at the expense of reducing the porosity of the materials tested.
EN
Supported liquids membranes are very promising products. They have been intensively inves-tigated in last two decades and widely used in many technologies especially in gas separation and purifi-cation processes. A key aspect in obtaining satisfying effectiveness and long membrane lifetime is a proper choice of ionic liquid and polymeric or ceramic support. Properties of both affect the processes of obtaining useful supported ionic liquid membranes. In comparison to polymeric membranes, ceramic ones are slightly thicker, however they are thermally and mechanically more stable. Our research was aimed at sintering fine glass particles of 500 to 45 μm in size in order to prepare porous membranes which can be used as supports for liquid membranes. Dextrin and borax were used as pore-making agents. The membranes, as disks 35 mm in diameter and 3 mm of thickness, were prepared. The porosity was determined using absorption method. It was found, that the porosity could be controlled by changing the applied pressure from 1 to 5 MPa, particle size distribution, sintering temperature, type and amount of pore-enhancing agents.
PL
Wykorzystanie przez Pol-Am-Pack S.A. Oddział Huta Szkła „ORZESZE” w Orzeszu nowej instalacji do odzysku i uzdatniania stłuczki szklanej pozwoliło na znaczący wzrost wykorzystania stłuczki pochodzącej z selektywnej zbiórki odpadów w produkcji opakowań szklanych. Dzięki temu znacząco wzrosła ilość zagospodarowanych surowców wtórnych. Celem artykułu jest porównanie wytrzymałości mechanicznej opakowań szklanych przy różnych procentowych zawartościach stłuczki szklanej i przy wielu metodach ich uszlachetniania na gorąco i zimno. Rozważony będzie również aspekt technologiczny wpływu dodatku stłuczki szklanej na proces topienia szkła i redukcji surowców mineralnych stosowanych do sporządzania zestawu szklarskiego. Otrzymane wyniki wytrzymałościowe opakowań szklanych, produkowanych z różną zawartością procentową stłuczki w zestawie szklarskim, będą stanowić wytyczne do procesu produkcyjnego.
EN
Using a new recycling installation by Pol-Am-Pack S.A. The Glass Plant „ORZESZE” in Orzesze allows the possibility of increasing the amount of the consumption of glass cullet from selective waste sources in the production of glass containers. This step increases the possibilities of reusable waste management. The aim of the publication is a comparison of the mechanical resistance of glass containers at different percentage values of recycled culled material and different types of hot end and cold end coating. The technological aspect of the influence of recycled cullet on the melting process and the reduction of raw mineral materials in the glass batch preparation will also be considered. The achieved mechanical resistance results with a different cullet percentage content in the glass batch will be the base for the production process.
11
Content available remote Szklane drogi – alternatywa czy fikcja?
12
Content available remote Materiały szkło-ceramiczne z wykorzystaniem stłuczki kineskopowej
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu surowców odpadowych na charakter przemian fazowych zachodzących w trakcie ogrzewania szkieł zawierających stłuczkę kineskopową calsiglass, calumite oraz spodumen. Rodzaj przemian fazowych zachodzących w trakcie ogrzewania szkieł określono przy pomocy metody DTA. Celem wytworzenia materiałów typu szkło-ceramika, szkła poddano obróbce termicznej w temperaturze krystalizacji. Rodzaj powstałych faz krystalicznych określono przy pomocy metod XRD i SEM. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono wpływ składu chemicznego surowców odpadowych na przemiany fizykochemiczne zachodzące w trakcie ogrzewania szkieł, jak również zoptymalizowano proces topienia. Zbadano wpływ ilości poszczególnych surowców na właściwości fizykochemiczne szkło-ceramiki otrzymanej na drodze kierowanej krystalizacji szkła.
EN
The paper presents the results of a study focused on the influence of recycling materials on the nature of phase transformations, that take place during thermal treatment of glasses containing CRT cullet, calsiglass, calumite and spodumen. The type of the phase transformation was determined by DTA. To produce materials such as glass-ceramics, the basic glasses had been heat-treated at temperatures of maximum of crystallization peaks. The type of crystalline phases was determined by XRD and SEM. The obtained results enabled to establish the impact of chemical compositions of the waste materials on physicochemical changes occurring during the glass thermal treatment, and also to improve the melting process. Moreover, the effects of the amount of recycling materials on physicochemical properties of glass-ceramics obtained by glass directed crystallization were established.
PL
W obecnych czasach ochronie środowiska poświęca się bardzo dużo uwagi. W krajach Unii Europejskiej, każdy zakład przemysłowy, w którym powstają odpady poprodukcyjne, zobowiązany jest do opracowania sposobu ich utylizacji. Dużym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego stały się odpady komunalne. W większych miastach likwidację odpadów przeprowadza się w spalarniach, dzięki temu uzyskuje się zmniejszenie ich początkowej objętości o kilkadziesiąt procent. W procesie wysokotemperaturowym tworzenia szkła, zawarte w żużlu toksyczne pierwiastki, zostają mocno związane w strukturze szkła i dzięki temu nie są już szkodliwe dla środowiska. W pracy przedstawiono koncepcję przeprowadzenia żużla ze spalarni odpadów komunalnych z udziałem drobnofrakcyjnej stłuczki szklanej w materiał szklano-krystaliczny oraz wstępnie oceniono wybrane właściwości tak powstałego produktu.
EN
Nowadays, environmental protection is given to a lot of attention. In the European Union, any industrial plant in which they arise post-production waste is required to develop a method of disposal. A major threat to our environment has become a waste. In larger cities, the decommissioning of waste incinerators is carried out, thus obtained reduced their initial volume by tens of percents. In the process of creating high-temperature glass, the slag contained toxic elements are closely related to the structure of glass and thus are no longer harmful to the environment. The paper presents the concept of carrying out the slag from municipal waste incinerator with the participation of small fractional cullet in the glass-crystalline material and preselected properties were evaluated as the resultant product.
14
Content available remote Zastosowanie stłuczki szklanej w produkcji spoiw
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zaczynów sporządzonych ze spoiw będących mieszaninami cementu portlandzkiego, mielonej stłuczki szklanej i wapna hydratyzowanego. Badano możliwość użycia mielonej stłuczki szklanej jako głównego składnika spoiw. Do testów użyto spoiw zawierających różne ilości cementu portlandzkiego, wapna i stłuczki szklanej. Ze spoiw wykonano zaczyny, dla których określono cechy wytrzymałościowe. Próbki dojrzewały w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze 85°C. Część próbek została poddana autoklawizacji w temperaturze 195°C przez 12 godzin. Uzyskane wyniki wytrzymałościowe potwierdzają, że możliwe jest zastąpienie nawet 90% cementu portlandzkiego mieloną stłuczką szklaną. Wykazano, że spoiwa zawierające dużą ilość stłuczki szklanej są bardzo obiecującym rozwiązaniem, w szczególności w przypadku materiałów autoklawizowanych.
EN
The results of investigation of pastes prepared from the binders which were made by mixing ground glass cullet, Portland cement and lime are presented. The possibility of using the glass cullet as a main component of the binder was tested. The binder prepared of the mixture of Portland cement, lime and ground glass cullet was examined. From this binder the pastes were produced and their strength were measured. The pastes were cured at room temperature and at 85°C. Part of the samples were autoclaved at 195°C for 12 hours. The compressive strength of the pastes has shown that the replacement of Portland cement by ground glass cullet is possible even up to 90%. It was proved that the binders containing high amount of ground glass cullet are a very promising solution, especially for autoclaved materials.
15
Content available Możliwości zagospodarowania odpadów szklanych
PL
Referat zawiera uwagi dotyczące możliwości recyklingu szkła, problematyki jego zbiórki i selekcji. Przedstawiono również możliwości wykorzystania stłuczki szklanej w różnych dziedzinach przemysłu.
EN
The paper contains comments on the possibility of recycling glass, the issue of collection and selection. Also presents the possibility of using glass cullet in various industries.
16
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery powstających w procesie topienia szkieł komercyjnych. Omówiono rodzaje emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń i mechanizmy ulatniania się i tworzenia cząstek pyłów. Przedstawiono też uwarunkowania związane z recyklingiem powstających pyłów kominowych w odniesieniu do najbardziej popularnych szkieł komercyjnych, ich specyfiki i szczególnych wymagań co do jakości i właściwości topionej masy szklanej.
EN
In the paper, there have been described problems connected with atmospheric emission of pollutions from commercial glass melting process. Have been described various types of atmospheric pollutions and mechanisms volatility and form particles of dusts. Also, have been presented restrictions associated with recycling of dusts generated in melting of most popular glasses, specific of dusts and detail requirements for properties and quality of glass melt.
18
Content available remote Czas odwrócić ten trend
PL
Narastający problem patologii w obrocie dokumentami potwierdzającymi recykling (DPR) szkła opakowaniowego sprawił, że w listopadzie ub.r. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko odbyło się spotkanie przedstawicieli branży dotyczące zaistniałej sytuacji. Media reprezentowała redakcja mięsięcznika "Recykling", która poprosiła o komentarz specjalistów z sektora recyklingu szkła.
20
Content available remote Zagospodarowanie odpadów szkła i opakowań szklanych
PL
Mówiąc o recyklingu stłuczki szklanej, najczęściej myśli się o szkle opakowaniowym. Zbiera się je ze źródeł rozproszonych (tj. od społeczeństwa) w sposób selektywny (do pojemników w kolorze białym - szkło bezbarwne, zielonym - kolorowe, tj. brązowe, zielone i inne). Związane jest to ze zobowiązaniami osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu opakowań szklanych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.