Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  market competition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W warunkach konkurencji rynkowej nadrzędnym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego jest zorientowanie działań na klienta. W krajach rozwiniętych przemysłowo dla rozwiązania tych problemów powszechnie stosowanym narzędziem jest logistyka. Elementami systemu sektora hutniczego są urządzenia produkcyjne, transportowe, magazyny międzyoperacyjne i wyrobów gotowych. Logistyczne podejście wymaga m.in. minimalizowania czasu przejścia materiałów przez system, minimalizowania zapasów do produkcji. Struktura systemu powinna uwzględniać cztery podstawowe podsystemy: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji wyrobów oraz podsystem powtórnego zagospodarowania odpadów. Budowane modele powinny być podstawą do sformułowania logistycznego systemu, uwzględniającego zarówno aspekty technologiczne, jak i ekonomiczne funkcjonowania badanego sektora hutniczego. Ponadto w artykule przedstawiono systemowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem hutniczym oraz dokonano identyfikacji kluczowych czynników wymuszających rozwój technologiczny.
EN
In a competitive market the overriding objective of the company is production-oriented activities for the client. In industrially developed countries to address these problems commonly used tool is the logistics. Elements of the system are the steel sector production equipment, transport, storage intermediate and finished products. Logistic approach requires, inter alia, materials to minimize the transit time through the system to minimize the production of stocks. The structure of the system should take into account four main subsystems: supply, production, distribution of products and recycling of waste management subsystem. Built model should be the basis for the formulation of logistics system, taking into account both the technological aspects, as and economic functioning of the tested steel sector. In addition, the article presents a systematic approach to the management of the steel and the identification of key factors forcing technological development.
PL
W niniejszym artykule podjęto problematykę funkcjonowania szkół wyższych w obliczu trwającego ogólnoświatowego kryzysu finansowego i gospodarczego, w warunkach postępującej globalizacji oraz wzrastającej konkurencji na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze zmiany związane z reformą szkolnictwa wyższego, sytuację uczelni wyższych w Polsce, sposób ich finansowania oraz osiągane przez uczelnie wyniki finansowe.
EN
The article discusses the problems related to the functioning of universities facing the worldwide financial and economic crisis, in developing globalization and market competition. The special attention has been focused on the most important changes in higher education reform as well as on the situation of universities in Poland, their way of financing and the financial results gained by them.
3
EN
In the economies of many countries, free competition is protected by antitrust laws and regulations in terms of unfair competition, whose recipients are entrepreneurs. On one hand FDI facilitates an access to technologies, know-how and management skills, accelerating the integration of national economies with international markets, production and distribution networks, and strengthening the international competition of companies but on the other hand governments interfere to with competitions supporting FDI actions. The state aid impact the country internal Foreign Direct Investment as well as support of external FDI of national corporations. The papers presents the government impact in those situations in Poland.
PL
W gospodarkach wielu krajów, wolna konkurencja jest chroniona przez prawa konkurencji i regulacji w zakresie nieuczciwej konkurencji, którego beneficjentami są przedsiębiorcy. Z jednej strony ułatwia FDI dostęp do technologii, know-how i umiejętności zarządzania, przyspieszanie integracji gospodarek narodowych z międzynarodowych rynków, produkcji i sieci dystrybucji oraz wzmocnienie międzynarodowej konkurencji firm, ale na innych rządów kolidują z konkursów do wspierania działania BIZ. Wpływ pomocy państwa, kraj wewnętrzny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jak również wsparcie dla zewnętrznych BIZ narodowych korporacji. W referacie zaprezentowano wpływ rządu w takich sytuacjach w Polsce.
PL
W artykule przedstawiono prognozy dotyczące lokalnych rynków energii w Polsce. Uwagę zwrócono na sektor wytwarzania energii przedstawiając rozwój potencjalnych technologii oraz poddano analizie technologie węglowe i gazowe. Zwrócono także uwagę na energetykę odnawialną i jądrową. Ponadto zostały podane i zanalizowane ostatnie dane interpretujące wpływ wysokości cen gazu naturalnego na rozwój technologii energetycznych. Rola cen gazu naturalnego, tak jak innych paliw i energii zapewniających bezpieczeństwo energetyczne w Europie, jest bardzo ważna przy wyborze technologii energetycznych. W konkluzji stwierdzono, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja na światowym rynku energii powoduje potrzebę częstszego niż dotychczas uaktualniania krajowej polityki energetycznej.
EN
In the paper general expectations and forecasts related to local energy markets in Poland were presented. . Special emphasis was laid on the energy production sector by presenting the development of potential energy technologies with coal- and gas-fired options described and analyzed. Some comments were also given on renewable and nuclear energy sources. Moreover, some recent data interpreting the influence of natural gas prices on power technologies development were presented as well. The role of natural gas prices, as well as other fuels and energy which ensure the security of energy supply in Europe is very important while choosing energy technologies. The very dynamic situation of the global energy markets calls out for frequent updates of domestic energy policy and forecasting.
5
Content available remote Wpływ konkurencji na rynki paliw i energii - zagadnienia wybrane
PL
W referacie zaprezentowano główne oczekiwania i prognozy dot. przyszłego rozwoju rynków paliw i energii w Polsce. Specjalny nacisk położono na omówienie sektora wytwarzania energii, w przypadku którego przedstawiono potencjał rozwoju technologii energetycznych, z problematyką konkurencji pomiędzy technologiami węglowymi i gazowymi. Komentarzem opatrzono również technologie energetyki odnawialnej i jądrowej. W odniesieniu do kwestii konkurencji paliwowej węgla i gazu ziemnego, przytoczono ostatnie dane obrazujące wpływ wysokich cen gazu na konkurencyjność rynkową technologii turbin i silników gazowych. Wpływ wysokich cen gazu ziemnego oraz zagadnień bezpieczeństwa dostaw tego surowca do Europy został również omówiony na przykładzie zmian światowych trendów transakcji kapitałowych w sektorze energetycznym. Na bazie tych analiz, sformułowano wniosek o konieczności częstego uaktualniania krajowych prognoz energetycznych. Dodatkowo, w referacie została wyjaśniona i omówiona rola przystąpienia Polski do UE w umacnianiu procesów rynkowych.
EN
General expectations and prognoses due to future development of fuel and energy markets in Poland are presented in the paper. Special emphasis is laid on the energy production sector, where discussion on potential development of energy technologies is introduced, with competition among coal- and gas-fired options described and analyzed. Some comments are also given to renewable and nuclear energy sources. According to the latter, recent data interpreting the influence of high natural gas prices on market penetration of gas-fired technologies have been given and analyzed. The role of natural gas prices, as well as fuel and energy supply security in Europe, on the choice of energy technologies is also exemplified studying mergers and acquisitions activity within the global electricity and gas market. The very dynamic situation of global energy markets calls out for frequent updates of domestic energy policy and forecasting. Additionally, the role of EU accession in the strengthening of market processes is explained and enlightened.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.