Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric device
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizy statystyczne danych historycznych oraz wielowariantowe prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi. Wskazano również nowe źródła pożarów w budynkach (np. system fotowoltaiczny) i omówiono metody minimalizacji ryzyka pożaru. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych prognoz oraz analiz statystycznych.
EN
The article presents statistical analysis of historical data and multi-variants forecasts of the number of building fires caused by faulty electrical installation or connected to it electrical devices until the year 2021. New sources of fire have been presented (e.g. photovoltaic system) and fire hazard minimisation methods have been addressed. The final conclusions have been formulated from executed forecasts and statistical analysis.
PL
Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Wysoka niezawodność zasilania realizowana jest przy zastosowaniu źródeł rezerwowych włączanych do pracy ręcznie lub częściej samoczynnie, za pomocą urządzeń do samoczynnego załączania rezerwy – SZR. Działanie urządzeń SZR polega na samoczynnym przełączeniu odbiorców z zasilania ze źródła podstawowego na zasilanie ze źródła rezerwowego. W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.
EN
Uninterrupted functioning of electrical devices or minimization of dead time in the case of power outage is one of the main requirements for proper functioning of industrial plants. The reliability of power supply is provided by auxiliary power sources switched manually or automatically with the use of special Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE). In the article the requirements placed on the power supplies as well as the characteristics of ATSE device developed at Tele and Radio Research Institute have been presented.
PL
Artykuł poświęcono technicznej ocenie wiedzy o funkcji współczynnika tłumienia łuku. Szczególną uwagę zwrócono na jej charakterystyczną wartość, czyli stałą czasową, która decyduje o jakości funkcjonowania urządzeń elektrotechnologicznych i aparatów elektrycznych. Opisano czynniki wpływające na przebieg zjawisk relaksacji procesów cieplnych w łuku elektrycznym. Rozpatrzono możliwości aproksymacji funkcji współczynnika tłumienia procesów energetycznych w łuku elektrycznym. Opisano metody eksperymentalne wyznaczania parametrów dynamicznych łuku prądu zmiennego.
EN
The article is dedicated to technical evaluation of knowledge about arc damping factor function. Special attention is paid to its specific value, i.e. the time constant, which decides about the functioning quality of electrotechnological devices and electrical apparatus. Factors affecting heat process relaxation phenomena in the electrical arc have been described. Approximation possibilities of energetic process damping factor functions in the electrical arc have been considered. Experimental methods of determination of dynamic parameters of AC arcs have been described.
PL
W pracy opracowano dwa sposoby wyznaczania zmiennej w czasie temperatury przepływającego czynnika na podstawie przebiegu czasowego temperatury wskazywanego przez termometr. W pierwszym sposobie termometr traktowany jest jako obiekt inercyjny pierwszego rzędu, a w drugim jako obiekt inercyjny drugiego rzędu. Do aproksymacji przebiegu temperatury czynnika zastosowano lokalną aproksymację wielomianową bazującą na 9 punktach. Zapewnia to dużą dokładność określenia pierwszej i drugiej pochodnej z funkcji reprezentującej zmiany temperatury termometru w czasie. Przeprowadzono badania eksperymentalne termometru przemysłowego, przedstawionego na rys. 1, przy skokowej zmianie temperatury czynnika. Porównano przebiegi temperatury czynnika wyznaczone za pomocą obydwu zaproponowanych sposobów przy skokowej zmianie temperatury czynnika.
EN
Under steady-state conditions when fluid temperature is constant , there is no damping and time lag and temperature measurement can be made with high accuracy. But when fluid temperature is varying rapidly as during start-up, quite appreciable differences occur between the true temperature and the measured temperature because of the time required for the transfer of heat to the thermocouple placed inside a heavy thermometer pocket. In this paper, two different techniques for determining transient fluid temperature based on the first and second order thermometer model are presented. The fluid temperature was determined using measured thermometer temperature, which is suddenly immersed into the boiling water.
PL
Wzrastające potrzeby rynku wynikające z zagrożeń niestosowania w aplikacjach zasad kompatybilności elektromagnetycznej powodują zwiększenie zainteresowania produktami kablowymi o specjalnej konstrukcji. Rola kabli w układzie znacząco rośnie, jeśli spojrzymy na instalację pod kątem zakłóceń w pracy wynikających z występowania pasożytniczych zjawisk elektromagnetycznych, towarzyszących pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Problem rozszerza się wraz z rosnącymi zniekształceniami przebiegów elektrycznych, które wynikają z nasycenia obwodami energoelektronicznymi, a także z powodu rosnących częstotliwości przesyłanych sygnałów. Co gorsze, zagadnienie coraz bardziej rozszerza swój zasięg terytorialny, obejmując nie tylko tereny przemysłowe, lecz również - i to ze zwiększoną siłą - obszary biurowo-mieszkalne (komercyjne).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.