Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  collaboration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The main purpose of the paper is to present and comment about word interpretation issues in the field of management science. In the first part of the ongoing paper, the authors focus on describing characteristic meanings and classifications of relations within the network concept, at the same time expressing critical views of some common interpretations and misunderstandings. Subsequently they analyze and critique the new classification system of scientific fields and managerial disciplines, implemented on the 1st of October 2018 in Poland.
PL
Głównym celem artykułu jest ukazanie i odniesienie się do obecnie szeroko dyskutowanych problemów interpretacyjnych w nazewnictwie proponowanym w naukach o zarządzaniu. W części pierwszej autorzy skoncentrowali się na scharakteryzowaniu znaczeń i klasyfikacji relacji międzyorganizacyjnych w ramach koncepcji sieciowej, jednocześnie wyrażając krytyczne poglądy dotyczące niektórych interpretacji. W dalszej części rozważania te odniesiono do podstaw teoretycznych, skupiając się na analizie poprawności nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych obowiązujących w Polsce od dnia 1 października 2018 roku.
2
Content available Cossacks in the service of the Third Reich
EN
The origins of Cossacs probably date back to the 15th and 16th centuries. Cossacks appeared both in the south-eastern areas under the authority of the Commonwealth and in the south-west of Moscow. They played a significant role in the history of our country, fighting together with the Crown and Lithuanian armies in the wars against the Tatars, Turks, Moscow and Sweden. However, they also caused uprisings which seriously weakened the Commonwealth. In the 16th century, Cossack troops in the service of the rulers of Moscow were formed, used for conquests made by this country. Cossacks also suppressed uprisings and rebellions against tsarist authorities. During the civil war in Russia, a significant part of them sympathized with the Whites. After the Bolshevik occupation of the Cossack territories, there was repression compared by Lenin to the Vendée genocide during the French Revolution. Persecution also took place there during the collectivization and the Great Terror. Many Cossacks emigrated. Some of them in Germany, where they later began cooperation with the Nazis, especially after the Third Reich’s aggression against the USSR. After occupying the Cossack territories, the German authorities created local Cossack self-government structures. The first Cossack formations fighting on the Wehrmacht side also began to appear. During the war, tens of thousands of Cossacks who fought in German uniforms in the USSR, occupied Poland, Yugoslavia and northern Italy. They were used primarily to conduct anti-partisan activities. At the end of the war, the Cossacks tried to avoid Soviet captivity and surrender to the Western Allies’ troops. However, as a result of the British-Soviet agreement, they were handed over to the Soviet authorities, which condemned them to a tragic fate.
PL
Początki kozaczyzny sięgają najprawdopodobniej XV i XVI wieku. Kozacy pojawili się zarówno na południowo-wschodnich terenach podległych władzy Rzeczypospolitej, jak i południowo-zachodnich Moskwy. Odegrali niebagatelną rolę w historii naszego kraju, walcząc wspólnie z wojskiem koronnym i litewskim w wojnach przeciwko Tatarom, Turkom, Moskwie i Szwedom. Wywoływali jednak również powstania, które poważnie osłabiały Rzeczpospolitą. W XVI wieku uformowała się również organizacja wojsk kozackich na służbie władców Moskwy, wykorzystywana do podbojów prowadzonych przez to państwo. Kozacy tłumili również powstania i bunty skierowane przeciwko władzy carskiej. W trakcie wojny domowej w Rosji znaczna część z nich opowiedziała się po stronie białych. Po opanowaniu terenów kozackich przez bolszewików nastąpiły represje porównywane przez Lenina do ludobójstwa w Wandei z okresu rewolucji francuskiej. Prześladowania miały tam również miejsce w okresie kolektywizacji i wielkiego terroru. Wielu Kozaków udało się na emigrację. Część z nich na terytorium Niemiec, gdzie w późniejszym okresie rozpoczęli współpracę z nazistami, zwłaszcza po agresji III Rzeszy na ZSRS. Po zajmowaniu terenów kozackich władze niemieckie tworzyły lokalne struktury kozackiego samorządu. Zaczęły również powstawać pierwsze formacje kozackie walczące po stronie Wehrmachtu. W trakcie wojny w niemieckich mundurach na terenach ZSRS, okupowanej Polski, Jugosławii i w północnych Włoszech walczyło kilkadziesiąt tysięcy Kozaków. Byli wykorzystywani przede wszystkim do prowadzenia działań przeciwpartyzanckich. Pod koniec wojny Kozacy starali się uniknąć niewoli sowieckiej i poddawać wojskom zachodnich aliantów. Jednak na wskutek porozumienia brytyjsko-sowieckiego byli oni przekazywani władzom sowieckim, co skazywało ich na tragiczny los.
PL
W dzisiejszych czasach firmy muszą próbować tworzyć adaptacyjne struktury sieciowe chcąc przetrwać na konkurencyjnym rynku. Istnieje wiele badań potwierdzających korzyści z podejścia opartego na współpracy w ramach łańcuchów dostaw. Jednocześnie większość firm ma trudności w budowaniu takich łańcuchów dostaw. Szczególnie dotyczy to firm małych i średnich. W artykule podjęta została tematyka relacji międzyorganizacyjnych oraz ocena wybranych elementów współpracy wśród firm z branży motoryzacyjnej. Pokazane są wybrane czynniki kształtowania relacji w łańcuchach w ocenie przedsiębiorców.
EN
Nowadays, companies have to try to create adaptive network structures to survive on a competitive market. There is a number of studies confirming the benefits of a collaborative approach within supply chains. At the same time, most companies have difficulties in building such supply chains. This is particularly true for small and medium-sized companies. The article addresses the subject of inter- organizational relations and the assessment of selected elements of cooperation among companies in the automotive industry. Selected factors shaping relationships in chains in the opinion of entrepreneurs are presented.
EN
The principal aim of the current paper is to contribute towards the development of a holistic employer programme for the hospitality and tourism sector. Its purpose focuses on the identification of factor affecting the collaborative efforts among all three stakeholder groups in the tourism and hospitality sector in Greece. The paper responds to the increasing calls from the literature regarding the simultaneous and equal representation of all involved stakeholder groups in the discussion. This is the first effort to address this issue in a Greek context. The empirical results indicate that lack of communication was deemed the most critical factor for these initiatives. Stronger interaction between businesses and academics in order to exchange ideas and knowledge, employers’ contribution to the curricula design, collaboration, trust and satisfaction are some of the activities that would strengthen cooperation. Additionally, for an employer programme to be successful it would have to be functional and generate benefits for all stakeholders.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest przyczynienie się do opracowania całościowego programu pracodawców dla sektora hotelarsko-turystycznego. Jego celem jest identyfikacja czynnika wpływającego na wspólne wysiłki wszystkich trzech grup interesariuszy w sektorze turystyki i hotelarstwa w Grecji. Artykuł odpowiada na rosnące wezwania z literatury dotyczące równoczesnej i równej reprezentacji wszystkich zaangażowanych grup interesariuszy w dyskusji. Jest to pierwsza próba rozwiązania tego problemu w kontekście greckim. Wyniki empiryczne wskazują, że brak komunikacji uznano za najbardziej krytyczny czynnik dla tych inicjatyw. Silniejsza interakcja między przedsiębiorstwami i naukowcami w celu wymiany pomysłów i wiedzy, wkład pracodawców w projektowanie programów nauczania, współpraca, zaufanie i satysfakcja to tylko niektóre z działań, które wzmocniłyby współpracę. Dodatkowo, aby program pracodawcy odniósł sukces, musiałby być funkcjonalny i generować korzyści dla wszystkich interesariuszy.
EN
This study sought to examine the relationship between predictors of social media application usage; these constructs include management concerns usefulness, ease of use, effectiveness of collaboration and communication among communication sector of Saudi Arabia with moderating role of trust on tendency towards usage of social media tools as latest technology advancements. Self-administrated questionnaire was used for data collection from Saudi communication sector. Relationships and proposed framework were examined by using SMART-PLS. Relationship was examined and found significant relation between constructs, but moderating role of trust was not significant. Future research should examine other forms of spontaneous workplace behaviors towards social media usage. This study provides what is perhaps the first empirical test of the joint contribution of usefulness, ease of use, effective collaboration and communication with moderating role of trust on adoption and tendency of social media usage in Saudi context.
PL
Celem artykułu było zbadanie związku między determinantami użycia aplikacji w mediach społecznościowych. Determinanty te obejmują: zarządzanie, użyteczność, łatwość użycia, skuteczność współpracy i komunikacji między sektorem komunikacyjnym Arabii Saudyjskiej z umiarkowaną rolą zaufania do tendencji do korzystania z narzędzi mediów społecznościowych jako najnowszych osiągnięć technologicznych. Do zbierania danych z saudyjskiego sektora komunikacji wykorzystano kwestionariusz badawczy. Relacje i proponowane ramy zostały zbadane przy użyciu SMART-PLS. Zbadano i stwierdzono znaczący związek między determinantami oraz umiarkowaną rola zaufania. Przyszłe badania powinny przeanalizować inne formy spontanicznych zachowań w miejscu pracy w relacji do korzystania z mediów społecznościowych. Badanie to stanowi prawdopodobnie pierwszy empiryczny test wspólnego wkładu w użyteczność, łatwość użycia, efektywnej współpracy i komunikacji z umiarkowaną rolą zaufania i tendencją korzystania z mediów społecznościowych w kontekście saudyjskim.
EN
This study sought to examine the relationship between predictors of social media application usage; these constructs include usefulness, ease of use, effectiveness of collaboration and communication among communication sector of Saudi Arabia with moderating role of trust on tendency towards usage of social media tools as latest technology advancements. Self-administrated questionnaire was used for data collection from Saudi communication sector. Cross sectional research was conducted and participants were voluntarily participated and completed questionnaire. Relationships and proposed framework was examined by using SMART-PLS (Measurement Model, Structural Equation Model). Reliability, composite reliability and discriminate validity; further, hypothesis testing was examined in structural model and direct effect and indirect effects (moderating role) has been examined and found significant relation between constructs, but moderating role of trust was not significant. This study provides what is perhaps the first empirical test of the joint contribution of usefulness, ease of use, effective collaboration and communication with moderating role of trust on adoption and tendency of social media usage in Saudi context. In addition, the findings of the study extend the literature on tendency of social media usage.
PL
Badanie to miało na celu zbadanie związku między predyktorami użycia aplikacji społecznościowych; konstrukcje te obejmują użyteczność, łatwość użycia, skuteczność współpracy i komunikacji między sektorem komunikacji Arabii Saudyjskiej z moderującą rolą zaufania do tendencji do korzystania z narzędzi mediów społecznościowych jako najnowszych osiągnięć technologicznych. Do gromadzenia danych z saudyjskiego sektora komunikacji wykorzystano kwestionariusz samorządowy. Przeprowadzono badania przekrojowe, w których uczestnicy dobrowolnie wzięli udział i wypełnili kwestionariusz. Relacje i proponowane ramy zostały zbadane przy użyciu SMART-PLS (model pomiaru, model równań strukturalnych). Niezawodność, niezawodność złożona i dyskryminująca ważność; ponadto zbadano hipotezę w modelu strukturalnym, zbadano efekt bezpośredni i pośredni (rola moderująca) i stwierdzono znaczący związek między konstruktami, ale moderująca rola zaufania nie była znacząca. To badanie stanowi być może pierwszy test empiryczny wspólnego wkładu użyteczności, łatwości użytkowania, efektywnej współpracy i komunikacji z moderującą rolą zaufania w zakresie adopcji i tendencji korzystania z mediów społecznościowych w kontekście saudyjskim. Ponadto wyniki badania rozszerzają literaturę na temat tendencji korzystania z mediów społecznościowych.
7
EN
For the first quarter of the 20th century, the Curie Laboratory and the Ernest Rutherford Laboratory were the two main research centers for radioactivity. Both dealt with the same field, but had different priorities from the beginning. The Paris laboratory focused on discovering and studying the properties of new radioactive elements, while Rutherford in his laboratories in Montreal, and later in Manchester and Cambridge, tried, above all, to explain the very nature of radioactivity. There was a clear competition between the two laboratories, which, however, did not preclude personal and scholarly cooperation between their heads of research, i.e. Maria Skłodowska-Curie and Ernest Rutherford. The article discusses the main topics of this collaboration, such as developing a radium template, assigning scientific terminology, organizing scientific conferences, and preparing students. In addition, a few passages were devoted to the private relations between both scientists, which had a direct impact on their collaboration.
EN
Background: An increasing number of commercial firms are participating in Open Source Software (OSS) projects to reduce their development cost and increase technical innovativeness. When collaborating with other firms whose sought values are conflicts of interests, firms may behave uncooperatively leading to harmful impacts on the common goal. Aim: This study explores how software firms both collaborate and compete in OSS projects. Method: We adopted a mixed research method on three OSS projects. Result: We found that commercial firms participating in community-initiated OSS projects collaborate in various ways across the organizational boundaries. While most of firms contribute little, a small number of firms that are very active and account for large proportions of contributions. We proposed a conceptual model to explain for coopetition among software firms in OSS projects. The model shows two aspects of coopetition can be managed at the same time based on firm gatekeepers. Conclusion: Firms need to operationalize their coopetition strategies to maximize value gained from participating in OSS projects.
9
Content available Coworking – nowa forma pracy w gospodarce cyfrowej
PL
Postępująca cyfryzacja gospodarki doprowadziła do znacznych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i powstania nowych, elastycznych form pracy, takich jak praca tymczasowa, telepraca, czy coworking. Niniejszy artykuł stanowi próbę usystematyzowania istniejącej wiedzy na temat coworkingu. Chodzi w szczególności o odpowiedź na pytania: Czym jest coworking? Jaka jest jego istota? Co wyróżnia coworking spośród innych nowych, elastycznych form pracy?
EN
The ongoing digitalisation of the economy has revolutionised the way how the enterprises operate. As a result new, flexible forms of work, such as contingent work, telework or coworking have emerged. The aim of this paper is to systematize the existing knowledge about coworking. In particular, by answering the following questions: What is coworking? What is its essence? What distinguishes coworking from other new, flexible forms of work?
PL
W artykule przedstawiono problematykę robotyzacji małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, w szczególności z uwzględnieniem robotów kooperacyjnych i kolaborujących. Omówiono aktualne światowe trendy rozwoju robotyki przemysłowej w tych właśnie obszarach. Jednocześnie podniesiono aspekt bezpieczeństwa, jako najistotniejszego elementu bezpośredniej interakcji człowieka z robotem. Zaprezentowano zdobywające coraz większą popularność kierunki współpracy człowieka i robota, które są w praktyce realizowane na stanowiskach produkcyjnych. Pierwszy z nich to kooperacja, rozumiana jako współpraca człowieka z robotem, w wykonaniu niemal standardowym – w wersji sterowania zwanej potocznie safety – bez ogrodzeń. Z kolei drugi, to kolaboracja i pod tym pojęciem rozumie się współpracę człowieka „ramię w ramię”, z robotem.
EN
The subject of the article is to present the specifics of robotization of small and mediumsized production enterprises (SMEs) in Poland, in particular including cooperative and collaborative robots (cooperation, collaboration). Current global directions and trends in the development of industrial robotics in these areas will be presented at the same time, the article presents the security aspect as the most important element of direct human-robot interaction. Those two directions of cooperation between man and robot, which are gaining increasing popularity, are in practice already implemented at production sites. To zoom in, the first of these is cooperation, understood here as a cooperation between man and robot, almost standard (in the control version commonly known as safety), without fences. In turn, the second one is collaboration and under this concept, for the purposes of this study, it means the cooperation of the person „shoulder to shoulder”, with the robot.
EN
Our research deals with a comprehensive study of the management success factors of logistics service providers using a new approach, and examines the life of logistics service companies. The data were collected from 51 logistics service providers in Hungary. In formulating the hypotheses, we considered management success factors and examined their impact on and relationship with the factors of competitiveness of logistics service companies (including breaking them down in terms of their performance, operations and capacity to change). To sum up and listing in order the success factors of the business, we have found that trust is the first, sector-specific IT development the second, the third is the choice of strategy and the fourth is the service portfolio and profitability-based diversification. The order and volume of development of these areas can have a significant impact on the development and financial results of the factors determining the competitiveness of logistics companies. The results of our research can effectively support logistics service providers in finding their business success factors, which will enable them to fully satisfy their customers’ expectations in the supply chain.
PL
Badania dotyczą kompleksowej analizy czynników sukcesu zarządzania dostawców usług logistycznych przy użyciu nowego podejścia i analizują funkcjonowanie firm świadczących usługi logistyczne. Dane zostały zebrane od 51 dostawców usług logistycznych na Węgrzech. Przy formułowaniu hipotez wzięliśmy pod uwagę czynniki sukcesu zarządzania i zbadaliśmy ich wpływ na czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw usług logistycznych oraz zależności między nimi (w tym ich rozkład pod względem wydajności, działania i zdolności do zmiany). Podsumowując, wymieniając w kolejności czynniki sukcesu biznesu, stwierdzono, że zaufanie jest czynnikiem najważniejszym, na kolejnych miejscach znalazły się: sektorowy rozwój IT, wybór strategii i portfel usług oraz dywersyfikacja oparta na rentowności. Kolejność i wielkość rozwoju tych obszarów może mieć znaczący wpływ na rozwój i wyniki finansowe czynników determinujących konkurencyjność firm logistycznych. Wyniki naszych badań mogą skutecznie wspierać dostawców usług logistycznych w znajdowaniu czynników sukcesu ich działalności, co pozwoli im w pełni zaspokoić oczekiwania klientów w łańcuchu dostaw.
EN
The Malaysian government has encouraged public sectors to adopt innovation to create value added that will increase their wealth creation and to enhance their competitive advantage. There are many initiatives have been put forward to encourage the innovative activities, nonetheless, the efforts are rather less fruitful. Thus, this paper aims to discuss the challenges faced in managing non-technological innovation in the organization and suggest ways for improvement particularly in Malaysian public sectors. For that purpose, seven interviewees have been chosen to be interviewed using semi-structured questions from two categories; facilitator and implementer. Thematic approach is implemented to analyse the data collected. This study has identified three critical challenges, which include innovative culture, inadequate resources and lack of collaboration with other institutions.
PL
Rząd Malezji zachęcał sektory publiczne do przyjmowania innowacji w celu tworzenia wartości dodanej, która zwiększy ich dobrobyt i wzmocni przewagę konkurencyjną. Podjęto wiele inicjatyw zachęcających do innowacyjnych działań, jednak uzyskane wyniki nie są najlepsze. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie wyzwań stojących przed zarządzaniem pozatechnologicznymi innowacjami w organizacji oraz zaproponowanie sposobów na poprawę aktualnego stanu, szczególnie w malezyjskich sektorach publicznych. W tym celu wybrano siedem osób, z którymi przeprowadzono wywiady, z wykorzystaniem półstrukturalnych pytań z dwóch kategorii; moderator i realizator. W celu analizy zebranych danych wdrożono podejście tematyczne. W badaniu wskazano trzy kluczowe wyzwania, które obejmują innowacyjną kulturę, nieodpowiednie zasoby oraz brak współpracy z innymi instytucjami.
EN
In the current industrial scenarios those involved in production and services distribution are called to deal with a plurality of stakeholders, considering different interests, readings and positions. This paper exploits the concept of collaboration in this fast changes and flexible scenario by describing the characteristics of collaboration among enterprises and their scope. In this context, the purpose of all managers to maximize utility, to save cost or to minimize of transaction costs is hard to be reached. Under this prospective, to collaborate with other firms is a logical way to work and to pursue the previous objectives. The purpose of this paper is to define all the aspects of collaboration, mainly among enterprises, and the reasons that can drive a manager to stipulate a collaboration agreement. Two different ways, through collaboration can rise, have been described: collaboration induced by external body (top-down collaboration) or born in a spontaneous way (bottom-up). The management of the collaboration and the identification of key performance indicators, able to control the development of the network system, is addressed by exploiting the Italian network contract and the case study of the energy cluster.
PL
Niniejsze opracowanie ma na celu pokazanie zmian, które zachodzą na rynku usług logistycznych, zwrócenie uwagi na trudność a jednocześnie wymóg innowacyjności, następnie pokazanie, jak w wyniku otwarcia procesu innowacji i utworzenia partnerstwa technologicznego rodzą się innowacyjne rozwiązania dla logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. W artykule przedstawiono klasyfikację otwartych innowacji w branży usług logistycznych, zaprezentowano przykłady aliansów operatorów i partnerów technologicznych, w tym opisano przykład współpracy firm Mearsk i IBM nad wdrożeniem technologii blockchain. Praca powstała w oparciu o analizę materiałów wtórnych: artykułów, raportów firm konsultingowych i studiów przypadków dostępnych w czasopismach branżowych, na firmowych stronach internetowych oraz przedstawianych przez same firmy w ramach seminariów internetowych. Badania wskazują na rosnącą rolę współpracy operatorów logistycznych z partnerami technologicznymi w modelu otwartej innowacji logistycznej. Operatorzy doceniają wiedzę i umiejętności, które partnerzy technologiczni wnoszą do współpracy. Dostrzegają jednak, że sukces sojuszu innowacyjnego w znacznej mierze zależy od zarządzania relacjami i nadzoru kontraktowego.
EN
This study aims to show the changes that take place on the transportation and logistics (T&L) market, draw attention to necessity of innovation and related challenges, then demonstrate how innovative solutions in logistics and supply chain management are emerging as a result of application of the process of innovation and creation of technological partnership. The article presents the classification of open innovations in logistics industry, gives examples of strategic alliances between Logistics Service Providers (LSPs) and technology solutions providers, and describes Maersk and IBM collaboration on blockchain technology. The study was based on the analysis of secondary materials: articles, reports from consulting companies and case studies published in industry magazines, on company websites and presented by companies themselves as part of webinars. The research highlights growing role of logistics operators' cooperation with technology partners in the open logistics innovation model. LSPs appreciate the knowledge and skills that technological partners bring to this cooperation. However, they also recognize that the success of the innovation alliance largely depends on surveillance mechanisms both relational and contractual.
PL
Trzy czynniki warunkujące dynamikę postępu: nauka, samorząd, biznes mają historię sięgającą starożytności. Trudno będzie w tej triadzie pojęć wybrać dziedzinę najważniejszą bądź też pierwotną, aczkolwiek w kolejności z racji jej korzeni należałoby wymienić kreatywność człowieka. Ta cecha implikuje rozwój przedsiębiorczości, rodzaj aktywności wiodącej do rozwoju cywilizacyjnego. Człowiek dąży do zaspokojenia hedonistycznych pragnień, pragnienia stymulują wynalazczość, a ta przyczynia się do zwiększania produkcji i wykorzystania jej w celach utylitarnych. Zatem łańcuch przyczynowo-skutkowy jest nieskończony. Dynamiczna efektywność współpracy zależy w dużej mierze od jej symultaniczności.
EN
In our deliberations on the main topic we should emphasize the relationship between the three titular factors determining the dynamics of progress: science, local government and business. They all have a history dating back to antiquity. It will be difficult to select the most important or the original field in this triad of concepts, but due to its roots we should mention human creativity. This feature implies the development of entrepreneurship, the type of activity that leads towards civilizational development. Thanks to technological progress, also towards satisfying the hedonistic desires and its use for utilitarian purposes. Thus, the cause and effect chain is infinite. The dynamic efficiency of cooperation largely depends on its simultaneity.
EN
There is already a wide acceptance on the importance of involving supplier and customer companies in product development. Decent understanding prevails on the relationshiporiented approach to product development including various collaboration forms. However, there is less research on the factors explaining the decision of attending to joint product development. In addition, less studies have examined the integrated role of both suppliers and customers in product development initiatives. This study searches answers to the following research questions: 1. What is the role of different actors in product development initiatives? 2. What factors motivate suppliers and customers to participate in product development? The research is carried out as an in-depth qualitative single case study in a large project manufacturing company. It takes the perspective of a focal company striving for product improvements. The first part of the empirical study consists of 15 semi-structured interviews. The second part includes two discursive workshops and builds upon the results of the interviews. This study contributes to the existing research by explaining the challenges and conditions facilitating joint product development with supplier and purchaser companies. The results highlight the role of customers in improving the effectiveness of product development. As a practical contribution, the paper reports the application of workshop method as a facilitator of collaboration between supplier, purchaser (focal company) and customer companies.
PL
Skanowanie i drukowanie etykiet logistycznych powoduje wiele problemów w magazynach. Pracownicy zapominają o procedurach które panują w czasie zbierania zamówień. Drukowanych jest za dużo etykiet i pozostawione są na stanowisku komputerowym. To wydaje się prosta czynnością, ale pracownicy pod presją czasu nie myślą o właściwych działaniach. Skupiają się na własnym wyniku nie na wynikach grupy z którą pracują a współpraca jest bardzo ważna gdzie ma miejsce komunikacja i wspólny wynik. Dyrektorzy Logistyki powinni dbać o właściwą realizację planu przez pracowników i o redukcji zużycia papieru.
EN
Scaning and printing logistic labels causes many problems in the warehouses. Employees forget about procedures required during collecting orders. There are too many labels printed and left on the computer desk. It seems to be a very easy activity, but employees under time pressure don’t think about proper actions. They focus on themselves not on the group who they work with and collaboration is very important where communication and common result take place. Logistics Directors should take care of the proper execution of the plan by their staff and think about reducing paper consumption.
EN
Supply chain management is at the heart of business strategy. The types of goods delivered are extremely varied and the way to deliver to the final consumer is more and more complex. Moreover, the relations between players within the supply chain take multiple shapes and have inevitably an impact on its design. This arena of complexity leads companies to use diverse kinds of relational approaches. But the relational view is itself a large field of study and a recent trend in supply chain management. It can be focuses on joint planning, coordination, and process integration between suppliers, customers, and other partners in a supply chain. Its benefits include cost reductions, an increasing reliability and a strong responsiveness to market needs. In addition, managing a sustainable supply chain involves today additional parameters like CO2 emissions reduction, energy consumption decrease, eradication of traffic congestion problems and the need for a better traceability. Besides, recent progresses in inter-companies’ communication technologies, along with a growing use of strategic partnering, has resulted in a large variety of alternative information systems approaches for supporting a collaborative supply chain management. Helped by theories and based on empirical data from specific cases companies, this exploratory and conceptual research shows the relative influence of various specific environments on the coordination of logistics flows, with a focus on relationships between different players. This work analyzes diverse types of supply chains and gives a framework confronted with some examples showing how different players create new models of logistics organization in particular situations.
EN
Background: Despite their relatively low economic potential and modest scale of activity of each single unit, en masse small and medium size enterprises (SMEs) create a major part of real GDP in all developed countries. Moreover, having very rarely own R&D backup facilities, SMEs are mostly strikingly open for new technical and technological solutions, perceiving innovations as a challenge and as an opportunity as well. Searching for such solutions, also in processes of implementation, they have to collaborate with a number of partners from various sectors, having diverse legal status, business culture and approach to cooperation. Frequently collaboration appears to be a source of problems, even threats. Methods: The paper consists of a literature review, identification of collaboration risk areas and - as a separate part - presentation and discussion of selected results of own research conducted late 2016 by the authors within a group of over 300 small and medium technological enterprises (SMTEs), chosen according to the defined filters. The aim of research was to analyse the collaboration environment of SMTEs, their approach to collaboration and perception of collaboration problems and risks. Results: Analysis of uncertainty areas within SMTEs' environment and modes of operation allowed to identify a selection of risks which may result from collaboration, divided into two divisions: those having general character, which may be observed in each SME, and those being SMTE specific, adjoint to acquiring of new technologies, cooperation with scientific R&D institutions, technology transfer etc. The survey - considering the strong specific features of SMTEs - delivered some interesting informations on characteristics of sources of new technologies, collaboration directions and relations with partners, also collaboration risk factors and exposure. Conclusions: The paper shows a variety of problems referring to SMTEs' collaboration with partners in technology acquisition and implementation. Having difficulties in contacts with big enterprises and institutions, they prefer own solutions and cooperation with other SMEs. This obviously imposes some limitations on the choice of partners and availability of solutions, making relations more complex and difficult. From the survey results also that SMTEs do not regard vulnerability and exposure on collaboration risk as a major problem in their activities, however some risk factors - from legal ones to soft competencies of partners. Further research could refer to the low effectiveness of collaboration between SMTEs and institutions which are regarded as a natural source of innovative solutions and those which exist to support that sector.
PL
Wstęp: Pomimo relatywnie niskiego potencjału ekonomicznego i umiarkowanej skali działalności każdej pojedynczej firmy, w swojej masie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) we wszystkich rozwiniętych krajach wytwarzają znaczącą część realnego Produktu Krajowego Brutto (PKB). MSP są również w imponujący sposób otwarte na nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, postrzegając innowacje jako wyzwanie oraz szansę. W poszukiwaniu takich rozwiązań, jak również w procesach ich wdrażania, MSP skazane są na współpracę z licznymi partnerami o różnym statusie prawnym, z różnych sektorów, o zróżnicowanej kulturze biznesowej i różnym podejściu do współpracy. Niejednokrotnie taka współpraca staje się dla nich źródłem problemów, a nawet zagrożeń. Metody: W pierwszej części artykułu zawarto przegląd literatury przedmiotu oraz identyfikację i ramową taksonomię obszarów ryzyka współpracy. Druga część zawiera prezentację i dyskusję wybranych wyników badań własnych autorów przeprowadzonych w drugiej połowie 2016 roku na próbie ponad 300 firm z grupy małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych (MSPT), wybranych na podstawie określonych filtrów. Celem badań była analiza środowisk współpracy MSPT, ich podejścia do współpracy, oraz postrzegania problematyki ryzyka we współpracy. Wyniki: Analiza obszarów niepewności w otoczeniu MSPT oraz form współpracy pozwoliła zidentyfikować grupę ryzyk mogących wynikać ze współpracy, które ujęto w dwie kategorie: mające charakter ogólny, występujące w każdym MSP, oraz charakterystyczne dla specyfiki MSPT, związane z pozyskiwaniem nowych technologii, współpracą z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, oraz ośrodkami wspierającymi przedsiębiorczość i powołanymi w celu ułatwiania transferu technologii. Badania - uwzględniając silną specyfikę MSPT - dostarczyły interesujących informacji dotyczących typowych sposobów pozyskiwania nowych technologii, kierunków współpracy i relacji z partnerami, oraz czynników i ekspozycji na ryzyko. Wnioski: Artykuł zwraca uwagę na szereg problemów odnoszących się do współpracy MSPT z partnerami w pozyskiwaniu i wdrażaniu nowych technologii. Mając pewne trudności z kontaktami z dużymi jednostkami, MSPT preferują rozwiązania własne i współpracę z firmami o zbliżonej wielkości. To oczywiście nakłada pewne ograniczenia w doborze partnerów a także na dostępność rozwiązań, czyniąc relacje trudniejszymi i bardziej złożonymi. Z przeprowadzonych wywiadów wynika również, że większość MSPT generalnie nie uważa wrażliwości i ekspozycji na ryzyko współpracy za znaczący problem w swojej działalności, jakkolwiek niektóre czynniki ryzyka - np. kwestie prawne czy "miękkie" kompetencje partnerów uznają za istotne. Dalsze badania mogłyby dotyczyć niskiej efektywności współpracy pomiędzy MSPT i instytucjami stanowiącymi naturalne źródło innowacyjnych rozwiązań i powołanych dla zapewniania wsparcia dla tego sektora.
EN
Non-governmental organizations encounter some barriers when trying to implement social innovations, such as having limited ability to collaborate with other entities designed to solve social problems or limiting that collaboration to entities which are not interested in implementing such innovations. The aim of this article is to characterize the collaboration between non-governmental organizations from Lubelskie Province and local entities, as well as to evaluate the collaboration in terms of the possibility of implementing social innovations. The study was carried out between October and December 2016 and was based on the following research questions: 1. What kind of social problems do the investigated non-governmental organizations from the rural communes of Lubelskie Province try to solve? 2. What entities are involved in solving those problems? 3. Do the investigated organizations often collaborate with them? 4. Should the collaboration be modified or changed? 5. What entities should increase their participation in the cooperation network? The study involved 108 chairpersons of non-governmental organizations from the rural communes of Lubelskie Province, with whom in-depth interviews with a standardized list of targeted information were carried out. The article presents part of the collected empirical material. Although non-governmental organizations are willing to engage in non-standard, unconventional or atypical projects, they limit their activity to problems regarded as “easier to solve” or to activities that are not likely to solve those problems. In this context, extending nongovernmental organizations' cooperation networks by new local non-governmental organizations (out of the social welfare field) does not seem as desirable as their further collaboration with public sector organizations based on the principle of partnership and oriented at implementing social innovations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.