Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nasłonecznienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Researchers and architects responsible for the design of Martian habitats currently direct their attention towards unconventional construction materials, such as water-ice. In this article, a method of architectural forming based on safe radiation levels, insolation and radiation simulations (OLTARIS) is proposed. The suggested methodology allows for a delineation of the design guidelines in a graphical form legible for the architect designing an ice habitat.
PL
Badacze i architekci pracujący nad projektami habitatów marsjańskich coraz częściej zwracają się ku niekonwencjonalnym materiałom budowlanym, w tym ku wodnemu lodowi. W niniejszym artykule zaproponowano metodę kształtowania formy architektonicznej lodowej bazy marsjańskiej w oparciu o bezpieczne dla mieszkańców poziomy szkodliwego promieniowania kosmicznego, symulacje nasłonecznienia i promieniowania jonizującego (OLTARIS). Zaprezentowana metoda pozwala opracować graficzne wytyczne dla architekta projektującego lodowy habitat.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono błędy zauważone w normie PN-EN ISO 52010-1:2017-09. Do oceny ich wpływu na wynikową wartość natężenia promieniowania słonecznego wykonano obliczenia w pięciu lokalizacjach: Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu. Przedmiotem analizy była powierzchnia pionowa zorientowana w kierunkach N, S, E i W, przy czym obliczenia wykonano zgodnie z algorytmem opisanym w normie. Wartości referencyjne uzyskano z oryginalnego modelu Pereza, który został użyty także w normie. Zanotowano rozbieżności w wartościach godzinowych natężenia promieniowania rozproszonego oraz miesięcznych napromieniowania rozproszonego wyznaczonych tymi dwoma sposobami. Następnie, na przykładzie dwóch budynków mieszkalnych, obliczono roczne QH oraz jednostkowe EA zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. W budynku jednorodzinnym nie zanotowano istotnych różnic między normą a oryginalnym modelem. Natomiast w budynku wielorodzinnym zmiany wskaźnika EA wyniosły od -0,2 kWh/m2 do +0,5 kWh/m2. Przedstawione wnioski wskazują na koniczność poprawienia w normie wskazanych błędów.
EN
The article presents and discusses errors noticed in PN-EN ISO 52010-1:2017-09. To assess their impact on the resulting values of solar irradiance, calculations were carried out for five locations: Białystok, Łódź, Rzeszów, Szczecin and Wrocław. The analysis was performed for the vertical surface oriented in the N, S, E and W directions using the algorithm presented in the standard. The reference values were obtained from the original Perez model, also implemented in the standard. Discrepancies in the hourly values of diffuse solar irradiance and monthly irradiation determined using these two methods were reported. Next, for two example residential buildings, annual QH and unit EA energy demand for heating was calculated using both methods. There were no significant differences in the single- family building. In the case of a multi-family building, a change in the EA index ranged from -0.2 kWh/m2 to +0.5 kWh/m2. The conclusions presented indicate the need to correct in the standard presented errors.
PL
W artykule zaprezentowano procedurę obliczania miesięcznych zysków ciepła od nasłonecznienia według nowej normy PN-EN ISO 52016-1:2017-09. Jako dane wejściowe wykorzystuje ona wartości napromieniowania na dowolnie zorientowaną powierzchnię pochyloną obliczane według metody podanej w normie PN-EN ISO 52010-1:2017-09. Obecnie obliczenia zysków słonecznych są wykonywane na podstawie danych promieniowania słonecznego z plików typowych lat meteorologicznych dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W celach porównawczych przeprowadzono obliczenia tych zysków na przykładzie jednorodzinnego i wielorodzinnego budynku mieszkalnego wg nowej metody oraz danych z typowych lat meteorologicznych. Analizę wykonano przyjmując kolejno lokalizację budynku w Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie oraz Wrocławiu. Dla wszystkich lokalizacji uzyskano spadek wartości zysków słonecznych obliczonych za pomocą nowej metody. Dla pierwszego budynku wyniósł on od 28,2% do 36,6%, zaś dla drugiego od 31,4% do 42,1%.
EN
The article presents a procedure for solar heat gains calculation according to the new PN-EN ISO 52016-1:2017-09 standard. As input data it uses values of irradiation on any oriented sloped surface calculated according to the method given in PN-EN ISO 52010-1:2017-09. Currently, calcula- tions of solar heat gains are performed on the basis of solar radiation data from files with typical meteorological years available on the website of the Ministry of Infrastructure and Development. For comparative purposes, calculations of so- lar gains were performed for an exemplary single-family and multi-family building based on a new method and meteorological data from typical meteorological years. The analysis was carried out successively for Białystok, Łódź, Rzeszów, Szczecin and Wrocław. A decrease in the value of solar gains calculated using the new method was obtained for all locations. For the first building it ranged from 28.2% to 36.6%, and for the second one from 31.4% to 42.1%.
PL
Przedmiotem przeprowadzonych badań było określenie potencjału ekspozycji słonecznej wybranych dachów w celu sprawdzenia ich przydatności dla montażu instalacji fotowoltaicznej. Teren badań objął wybrane obiekty z dwóch dzielnic miasta Nowy Sącz: Biegonice i Dąbrówka. Analizie poddano zarówno obiekt przemysłowy – halę fabryki CARBON SA., jak i budynki zabudowy mieszkalno-gospodarczej, charakterystycznej dla tego rejonu zabudowy wiejskiej. Do analizy zakwalifikowano łącznie 14 połaci dachowych zabudowy wiejskiej oraz 10 połaci dachowych zabudowy przemysłowej. Przebadano dachy jednospadowe, dwuspadowe, wielopołaciowe i płaskie, które następnie na podstawie chmury punktów będącej produktem lotniczego skaningu laserowego zwektoryzowano do postaci trójwymiarowych poligonów odwzorowujących połacie dachowe. Modele wektorowe dachów wykonano w aplikacji typu CAD, gdzie również dokonano wcześniej filtracji chmury punktów, a następnie zwektoryzowano połacie dachowe w przestrzeni trójwymiarowej. W przypadku obiektu przemysłowego zwektoryzowano również obiekty sąsiadujące, które mogą wpływać na zacienienie dachów hali fabrycznej. Do obliczeń nasłonecznienia wykorzystano narzędzie Kalkulator Słoneczny (Solar Exposure Calculator), który pozwala na oszacowanie ekspozycji słonecznej dla konkretnego dachu, jego usłonecznienia oraz nasłonecznienia. Wykonano obliczenia dobowe dla czterech charakterystycznych dni w roku – najdłuższego, najkrótszego i dwóch dni równonocy. Wyniki zostały zaprezentowane w postaci ilustracji oraz w formie tabelarycznej. Analiza pozwoliła zidentyfikować i zwaloryzować połacie dachowe pod względem obliczonych wartości nasłonecznienia oraz ustalić wpływ zacienienia generowany przez obiekty sąsiadujące. Na zakończenie artykułu przedstawiono szczegółowe wnioski z wykonanej analizy oraz wskazano na korzyści z realizacji tego typu obliczeń.
EN
The subject of the research was to determine the solar exposure potential of selected roofs in order to check their suitability for installation of solar panels. The research area covered selected objects from two districts in Nowy Sącz: Biegonice and Dąbrówka. The analysis was conducted both, for an industrial building - the hall of the CARBON SA Plant and residential and farm buildings typical for the rural region. A total number of 14 roofs of rural buildings and 10 roofs of industrial buildings were considered during the analysis. The research was carried out for different kinds of roofs – pitched, gable, multi-pitched and flat. They were vectorised and converted into three-dimensional polygons on the basis of the point cloud resulting from aerial laser scanning. Vector models of roofs were prepared in a CAD type application, where the point clouds were also prefiltered and then roofs were vectorized in the three-dimensional space. In the case of an industrial facility, neighbouring buildings were also inspected which might overshadow the plant roofs. Solar Calculator [Solar Exposure Calculator] was used to calculate solar radiation, which allows to estimate solar exposure and insolation for a particular roof. Diel calculations were made for four characteristic days of the year - the longest and the shortest day and two equinox days. The results were presented in the form of illustrations and tables. The analysis allowed to identify and calibrate roof slopes in terms of the calculated values of insolation and to determine the overshadowing effect generated by neighbouring objects. At the end of the paper, conclusions from the analysis were presented and the benefits of this type of calculation were pointed out.
PL
Mnogość regulacji wynikająca z polskiego prawa budowlanego często pozostawia dowolność jego interpretacji. Brak ciągłości w poszczególnych przepisach uchwalanych na różnych szczeblach sprowadza się do swoistych paradoksów. Kwestie właściwej interpretacji przepisów pozostawia się architektom, a poprawność ich decyzji bada organ administracji budowlanej. Taka konfrontacja potrafi dać zgoła odmienne wyniki, co w praktyce niesie ze sobą poważne konsekwencje finansowe, zarówno dla inwestora jak i projektanta.
EN
Many regulations of Polish building law often leaves the freedom of interpretation. Lack of continuity in particular regulations on various levels leads to specific paradoxes. Issues of proper interpretation of the rules are left to architects, and the correctness of their decisions is checked by the building administration authority. Such a confrontation can give quite different results, which in practice brings serious financial consequences for both sides, the investor and the designer.
6
Content available remote Charakterystyka wpływów termicznych na obiekty budowlane
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wpływami środowiskowymi, a przede wszystkim termicznymi oraz ich oddziaływaniem na elementy i obiekty budowlane. Zwrócono szczególną uwagę na związek temperatury powietrza zewnętrznego z natężeniem promieniowania słonecznego wyrażonym przez słoneczną temperaturę powietrza zewnętrznego. Wskazano na konieczność uwzględnienia ochrony przed intensywną insolacją już na etapie projektowania. Na podstawie kilkuletnich pomiarów wpływów środowiskowych klimatu lokalnego zilustrowano wpływy termiczne na przegrody poziome.
EN
The article presents issues related to environmental influences, especially thermal and their impact on building elements and structures. Particular attention is paid to the relation between the outside air temperature and the solar radiation intensity expressed by the solar temperature of the outdoor air. It was pointed out that the protection against intensive insolation should be considered already at the design stage. On the basis of several years of measurements of environmental impacts of the local climate, thermal effects on horizontal partitions were illustrated.
7
Content available remote Analizy nasłonecznienia z wykorzystaniem BIM
PL
Jedną z ważniejszych analiz wykonywanych we wczesnych fazach projektowania budynku jest analiza nasłonecznienia, która ułatwia prawidłowe usytuowanie go zgodne z warunkami technicznymi oraz pozwala na wskazanie interesariuszy przyszłej inwestycji. Analizy przesłaniania, zacienienia czy nasłonecznienia poszczególnych elementów budynku mogą być przydatne na różnych etapach realizacji inwestycji. W artykule przedstawiono rodzaje analiz nasłonecznienia, możliwości sporządzania ich w aplikacjach BIM oraz omówiono wpływ słońca, topografii i zieleni na wyniki analiz.
EN
One of the most important analyzes carried out in the early stages of design of the building is the sunshine and shadow analysis than makes it easier to correct in accordance with technical conditions and allow to identify stakeholders of future investment. Analyzing the occlusion, shading or insolation of individual building elements may be useful at different stages of investment implementation. The article presents the types of sunshine analyzes, possibilities of their preparation in BIM applications and discusses the influence of the sun, topography and green on the results of analyzes.
PL
W artykule przedstawiono regulacje prawne dotyczące nasłonecznienia w polskich aktach prawnych i w przepisach innych krajów europejskich. Zaprezentowano wybrane sposoby określenia nasłonecznienia na podstawie narzędzi komputerowych oraz przykładów rozwiązań architektonicznych zastosowanych w celu spełnienia wymagań prawnych. Analiza nasłonecznienia jest ważną częścią fazy projektowania budynku, która decyduje o kształcie i usytuowaniu inwestycji.
EN
The article presents legal regulations concerning insolation in Polish legal acts and in the regulations of other European countries. Selected ways of determining sun exposure based on computer tools and examples of architectural solutions used to meet legal requirements are presented. The analysis of insolation is an important part of the building design phase, which determines the shape and location of the investment.
PL
Niniejszy artykuł jest początkiem badań nad Digestami Justyniana, skupia się na tomie 8 – o służebnościach. Szczególną uwagę zwrócono na przepisy odpowiadające przepisom budowlanym (w dzisiejszym rozumieniu), a zwłaszcza te, które dotyczą dostępu budynków do światła. Rzymianie wyodrębnili 19 zapisów dotyczących służebności związanych ze światłem, dzieląc je na służebności dla gruntów miejskich i wiejskich, były one regulacjami cywilnymi. W Polsce mamy paragrafy 12, 13, 60 WT, które mówią o nasłonecznieniu i przesłanianiu, są one obowiązujące dla zabudowy miejskiej i wiejskiej (zasady dla zabudowy śródmiejskiej funkcjonują jako wyjątek od ogólnie panujących przepisów). W artykule zostały porównane starożytne zapisy z obecnie obowiązującymi przepisami polskimi, zwraca się uwagę na podobieństwa i różnice między nimi.
EN
This article is the beginning of research on Justinian’s Digest, concentrating on Volume 8 – On Servitude. Particular attention has been paid to regulations that comply with building regulations (in today’s sense), and in particular, those one that relate to the access of buildings to light. The Romans identified 19 lightning-related records, dividing them into servants for urban and rural land, and mostly they were civil regulations. In Poland we have paragraphs 12, 13, 60 WT, which talk about sunlight and the termination, they are obligatory for urban and rural development (principles for urban development function as an exception to the general rule). The article has compared the ancient records with the current Polish regulations, attention is drawn to the similarities and differences between them.
PL
Jak projektować w ramach istniejących zespołów zabudowy XIX wiecznego miasta, miasta wzniesionego dla uzyskania maksymalnych zysków właścicieli fabryk i nieruchomości na wynajem. W ramach prac projektowych rewitalizowanych przestrzeni miasta poprzemysłowego, realizując założenia programowe PROREVITA autorzy próbowali uzyskać nowe innowacyjne rozwiązania projektowe dotyczące problemu występowania światła w architekturze. Artykuł przedstawia proces badawczy dochodzenia do rozwiązań finalnych, tak aby realizując zadane funkcje odpowiedzieć na pytania czym jest światło, jaka jest jego rola i jakie są sposoby realizacji konkretnych zadań w trudnych warunkach podwórek-studni śródmiejskich miejskich kamienic. Spróbowano usystematyzować hierarchię potrzeb w postaci katalogu koniecznych procesów i kolejnych kroków podejmowanych w podobnych sytuacjach przestrzennych. Jednocześnie wskazano miejsca najbardziej odpowiedzialne za efekty przestrzenne i wartości kulturowe w ramach procesu wydobywania poprzez światło nowych wartości budownictwa historycznego i kwalifikowanego jako zasób architektonicznego łódzkiego dziedzictwa kulturowego.
EN
How to design within the framework of the existing XIXth century buildings in the eternal city, the city which was created to maximize factory and tenement owners profits. As part of restoring the post-industrial city space, fulfilling the PROREVITA programme directives, the authors attempted to find new innovative design solutions to the problem of light in architecture. The article presents the research process to the final solutions – to answer what is light, its role and how to solve real problems in difficult places, such as city tenement yard-wells. There was na attempt to systematize the hierarchy of needs in the shape of a directory of needed processes and further solutions in similar spatial situations. At the same time the areas most important for spatial effects and cultural values in the framework of the process of using light to reveal new historical building values and qualified as Łódź architectural heritage resource.
PL
Promieniowanie słoneczne jest głównym czynnikiem wpływającym na przebieg procesów fizycznych i biologicznych na Ziemi. Ważne jest bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, a tym samym czynniki ograniczające to oddziaływanie. Jednym z nich jest zacienienie ścian budynków. W artykule przeprowadzono analizę zacienienia ściany budynku od sąsiadującej zabudowy oraz okapu. Podano własne wzory końcowe na obliczanie wysokości zacienienia ściany. Wykazano istotny wpływ wysokości budynku zacieniającego i jego odległość od budynku zacienianego, a także wysięgu okapu. Uwzględniono zmianę wysokości kątowej Słońca w ciągu roku i doby, a także szerokość geograficzną usytuowania budynku.
EN
Solar radiation is the main factor influencing the physical and biological processes on Earth. The direct impact of the sunlight is significant, thus the factors limiting that impact are also very important. One of them includes the shading of the walls. This article provides the analysis of the shading of the wall separating from the adjacent building and the hood. The paper also presents own, final calculations for the height of the wall shading, its significant effect, the importance of the distance from the overshadowed object, and the outreach of the hood. The angular changes of the height of the sun taking place during the year and the day were also taken into the consideration, as well as the latitude of the building location.
EN
Rational energy management, to meet the daily needs of consumers, should take into account many aspects of environmental protection. It is also important to use renewable energy sources and increasing their role in obtaining heat and power systems autonomous or cooperating with other sources. A key role in this area plays a proper determination of the resources of individual sources, among them especially the potential of solar radiation, characterized by the availability at a specific location of solar energy for possible use. It is obvious a large discrepancy of availability of this source relative to the energy demand during the day as well as at particular seasons. The potential of solar energy, for a given region, depends on its specific geographical location, as well as on air pollution or local cloudy conditions. Unfortunately, the measurements of individual local solar radiation resources are not so often realized. Therefore useful data are compiled by qualified institutions such as Institute of Meteorology and Water Management (IMGW-PIB), obtained from the long-term bases and measurements of various factors describing the local climate. The article presents an analysis of the structure of the resources of solar radiation in the Silesian voivodeship, for a few selected locations, including Częstochowa, with particular emphasis on data from the typical meteorological years, statistical climate data, and others. Analyzed values of the parameters characterizing the potential yields of solar energy for various positioning devices, as well as the impact of local factors on the energy resource possible to obtain locally. In the evaluation of distributions for solar radiation sums for the region of Silesian voivodeship in selected locations, as well as the sun hours, it was found that solar conditions are here satisfactory. However, even with very accurate determination of the local potential of solar energy, should also be considered its high irregularity and lack of reproducibility, due to weather conditions, climate, locally emitted pollution into the atmosphere or flowed from adjacent areas. Proper assessment of the potential of solar energy for the specific location is an important factor determining the potential development of solar energy in Silesian voivodeship. It is important to improve the quality of atmospheric air as an element of the environment, and its protection can simultaneously increase the availability of solar radiation potential locally and throughout the region. This will increase opportunities for realization of low-power systems with photovoltaic cells or the installation of solar collectors.
PL
Racjonalne gospodarowanie energią, respektujące ochronę środowiska naturalnego, powinno uwzględniać także właściwe określanie zasobów różnych źródeł, w tym szczególnie odnawialnych źródeł energii. W artykule przedstawiono analizę struktury zasobów promieniowania słonecznego w województwie śląskim dla kilku wybranych lokalizacji, w tym Częstochowy, z uwzględnieniem danych z typowych lat meteorologicznych, statystycznych danych klimatycznych i in. Przeanalizowano wartości parametrów charakteryzujących potencjalne uzyski energii promieniowania słonecznego dla różnego usytuowania urządzeń, jak również wpływ czynników miejscowych na zasób energii możliwej lokalnie do pozyskania. Oceniając rozkłady sum natężenia promieniowania słonecznego oraz wartości usłonecznienia dla regionu województwa śląskiego w wybranych miejscowościach, stwierdzono, że panujące tu warunki słoneczne są zadowalające z punktu widzenia możliwości ich zagospodarowania Jednak, nawet przy bardzo dokładnym określeniu miejscowego potencjału energii promieniowania słonecznego, należy brać pod uwagę jego dużą nieregularność oraz brak powtarzalności, spowodowane warunkami meteorologicznymi, klimatycznymi, jak również zanieczyszczeniami lokalnie emitowanymi do atmosfery bądź napływającymi z przyległych terenów. Właściwa ocena potencjału energii promieniowania słonecznego dla określonych lokalizacji stanowi istotny czynnik warunkujący ewentualny rozwój energetyki słonecznej w województwie śląskim. Niezmiernie ważna poprawa jakości powietrza atmosferycznego, jako elementu środowiska naturalnego, oraz jego ochrona skutkować może równocześnie wzrostem dostępności potencjału energii promieniowania słonecznego lokalnie, jak też w całym regionie. Pozwolić to może na zintensyfikowanie realizacji np. układów małej mocy z ogniwami fotowoltaicznymi lub też instalacji z kolektorami słonecznymi.
13
Content available remote Algorytmiczne poszukiwanie formy i rozwiązań w budynkach wysokich
EN
This articles explores possibilities of employing algorithmic design techniques in the design of high-rise building located in a city downtown. Complexity of such designs creates a perfect test field for verification of usefulness of algorithmic design in architecture. Examples of algorithmic design procedures are being presented both for the initial stage of the design when extensive analysis are being performed as well as for the conceptual design stage when it is utilized for finding design solutions. Creation of algorithmic procedure controlling the design allows to streamline and extend solution finding design process. Automation of the process of solution searching requires optimization to be employed. Presented algorithmic design procedures are being illustrated with the design projects created by ASK WAPW master students.
PL
Artykuł poświęcony projektowi systemu klimatyzacji bytowej dla jachtu morskiego, w którym zastosowane zostaną dostępne na rynku rozwiązania techniczne urządzeń pozyskujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W prezentowanej części pierwszej autorka przedstawiła charakterystykę techniczno-użytkową wybranej jednostki typu katamaran żaglowy oraz wyniki obliczeń jego charakterystyki cieplnej, na którą składają się zyski ciepła od urządzeń, ludzi oraz od nasłonecznienia, czyli od przenikania i promieniowania. W części drugiej publikacji zaprezentowane zostanie rozwiązanie koncepcyjne systemu wentylacji i klimatyzacji dla wybranego jachtu.
EN
Article dedicated to project an air conditioning system for household appliances yacht marine, which will be applied on the market for technical equipment Logging electricity from renewable sources. In the present part of the first author presented the characteristics of technical-utilitarian selected unit type catamaran sailing and the results of calculations of its thermal characteristics, which consists of heat gains from equipment and people from solar radiation, ie penetration and radiation. In the second part of the publication will be presented conceptual solution ventilation system and air conditioning for the yacht.
EN
The study was conducted in an artificially formed fen, within the old basin of Skawinka river, in a municipal park located in the southwest part of Skawina town. The location and the conditions of the occurrence of selected species were characterized, by means of describing their positions and plotting them on the land survey and height map in the scale of 1 : 500 [Czarnota 1997]. The pH and salinity of the water were examined, the percentage of light reaching the plants was determined, and the organic matter content in the soil was measured. Understanding these conditions will make it possible to select the right species and varieties of plants, having the requirments compliant with the conditions existing in the tested water basin, which will enable their further development and maintaining attractive appearance.
PL
Badania przeprowadzono na terenie sztucznie powstałego zalewiska na obszarze starego dorzecza rzeki Skawinki, w parku miejskim położonym w południowo zachodniej części Skawiny. Scharakteryzowano miejsca i warunki występowania wybranych gatunków, opisując ich stanowiska i nanosząc na mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1 : 500 [Czarnota 1997]. Zbadano odczyn i zasolenie wody, określono procentową ilość światła docierającego do roślin oraz zawartość materii organicznej w podłożu. Poznanie tych warunków pozwoli właściwie dobrać gatunki i odmiany roślin o wymaganiach zgodnych z istniejącymi w badanym zbiorniku, co umożliwi im dobry dalszy rozwój i zachowanie atrakcyjnego wyglądu.
PL
W pracy zaprezentowano roczne pomiary mocy oraz sprawności systemu fotowoltaicznego wykorzystującego moduły z krzemu amorficznego Kaneka GEA060 oraz inwerter solarny Soladin 600 podłączony do uczelnianej sieci elektrycznej (on grid). Dodatkowo zaprezentowano sprawność inwertera solarnego. Przedstawiono miesięczne rozkłady nasłonecznienia na powierzchni pochylonej w Rzeszowie (50°02’N 22°17’E). Badania obejmują okres od 1 listopada 2013 do 31 października 2014. Moc szczytowa systemu wynosi 0,12kW. Wyniki ukazują, że roczna sprawność systemu fotowoltaicznego wykorzystującego kolektory z krzemu amorficznego wynosi 3,6%. Roczna produkcja energii eklektycznej oddanej do sieci wyniosła 45,8kWh z 1m2 powierzchni modułu, natomiast roczne nasłonecznienie na powierzchnię pochyloną pod kątem 30° wynosiło 1284 kWh/m2.
EN
The paper presents annual performance measurement of amorphous PV system. System consist of Kaneka GEO60 modules and solar inverter Soladin 600 connected to the University grid. The paper presents solar inverter and system efficiency. Monthly distributions of insolation on the tilted surface in Rzeszow (50 ° 02'N 22 ° 17'E) was presented. The study covers the period from 1 November 2013 to 31 October 2014. The peak power of the photovoltaic system is 0,12kW. The results show that the annual efficiency of solar photovoltaic system is 3.57%, the annual production of electricity was 45,8kWh of 1m2 area of the module, while annual insolation on an inclined surface at an angle of 30 ° was 1284 kWh/m2.
17
Content available remote Potencjał i możliwości energii promieniowania elektromagnetycznego Słońca
PL
Promieniowanie elektromagnetyczne Słońca jest paliwem wykorzystywanym we wszystkich procesach zachodzących na Ziemi w materii ożywionej (fotosynteza) i nieożywionej. Słońcu zawdzięczamy również energię jaką niesie w postaci wiatru i fal morskich. Energia słoneczna jest całkowicie czystym i najbardziej naturalnym źródłem energii odnawialnej. Energia promieniowania elektromagnetycznego Słońca jest przekształcana bezpośrednio w energię elektryczną, bez jakichkolwiek reakcji chemicznych (konwersja ta nie powoduje ogrzewania Ziemi). Dominującym składnikiem całkowitego bilansu energetycznego naszej Planety Ziemia jest właśnie promieniowanie słoneczne. Całkowita moc promieniowania elektromagnetycznego Słońca docierająca do biosfery przekracza 10000 razy obecne zapotrzebowanie całej ludzkości na energię. Obecnie na całym świecie dąży się do jak największego wykorzystywania energii pochodzącej ze Słońca w celu wytwarzania energi elektrycznej, cieplnej oraz do minimalizacji kosztów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ogrzewaniem.
EN
Electromagnetic radiation of the Sun is the fuel used in all processes occurring on Earth in living matter (photosynthesis) and inanimate. Sun also owe that carries energy in the form of wind and waves. Solar energy is totally pure and most natural source of renewable energy. The energy of electromagnetic radiation of the Sun is converted directly into electricity, without any chemical reaction (conversion does not cause heating of the Earth). The dominant component of the total energy balance of our planet Earth is the solar radiation. The total power of electromagnetic radiation the sun enters the biosphere exceeds 10,000 times the current demand for energy of all humanity. Today, worldwide, seeks to maximize the utilization of energy from the sun to produce electrical energy, heat and to minimize the costs associated with the generation of electricity and heating.
PL
Celem pracy jest sprawdzenie na przykładzie wybranego placu zabaw znajdującego się w Poznaniu, czy spełnia obecne normy dotyczące koniecznego nasłonecznienia. Wiele istniejących placów zabaw zostaje modernizowanych, pozostając w swej pierwotnej lokalizacji. W związku z coraz bardziej ekspansywną zabudową, miejsca przewidziane na rekreację zmniejszają się. Istniejące od lat w tych samych lokalizacjach place zabaw otaczane są coraz wyższymi budynkami, również drzewostan istniejący często przy takich obiektach przez lata uległ znacznemu rozrostowi, co może wpływać negatywnie na stopień nasłonecznienia.
EN
The aim of this work is to investigate, through the example of a selected playground in Poznań, whether it complies with existing regulations regarding necessary solar exposure. Many existing playgrounds become modernized, remaining in its original location. Due to more and more expansive building development, places meant for recreation continue to shrink. Playgrounds existing for years in the same locations are surrounded by higher and higher buildings, and trees, which are frequent near such facilities, become taller in the course of time. This may negatively affect the degree of solar exposure of playgrounds.
19
Content available remote Renowacja fasad budynków zabytkowych z uwzględnieniem efektów nasłonecznienia
PL
W artykule zamieszczono analizy wpływu nasłonecznienia na zmienność naprężeń w strukturze przypowierzchniowej ścian obiektów zabytkowych. Dobowe zmiany temperatur zewnętrznych w korelacji z intensywnością procesów nasłoneczniania skutkują powstawaniem w warstwie fakturowej destrukcyjnych zjawisk, które mogą powodować ich zarysowanie oraz utratę spójności z warstwą muru. Przeprowadzone prace wskazują na sposób doboru materiałów wykorzystywanych w trakcie remontów fasad, w aspekcie zwiększenia ich trwałości.
EN
In this paper was analyzed insolation effect on stress changeability in the superficial parts of the walls of the listed buildings. Fluctuation of external temperatures, combined with insolation process, caused in elevation layer destructive effects. These effects can caused scratch of this layer and loss of the cohesion with the wall. In the paper was indicated how to match materials, used during renovation of facades, to increase their durability.
20
Content available remote Optymalizacja czasu nasłonecznienia jako czynnik projektowania energooszczędnego
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy czasu nasłonecznienia wybranego zespołu budynków wielorodzinnych w aspekcie wymagań prawnych oraz zasad projektowania architektonicznego i energooszczędnego.
EN
The article presents the results of analysis for sunlight time for sellected group of multi-family buildings. Also the scope of the legal requirements and principles of architectural design and energy-saving.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.