Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage source inverters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the article an analysis of the quality of the output voltage for Uninterruptible Power Supply (UPS) was performed. The currently used and commonly known methods for calculating the different quality factors mainly focus on averaging the values of the waveform e.g. Total Harmonic Distortion (THD), Total Distortion Factor (TDF), Weighted Total Harmonic Distortion (WTHD). The main goal of the paper is to propose a complete and supplementary methodology for assessing the quality and parameters that are the complements of the algorithms that are currently used.
PL
W artykule przedstawiono analizę jakości napięcia wyjściowego falowników w systemach bezprzerwowego zasilania UPS. Obecnie znane i stosowane metody wyliczania różnych współczynników skupiają się głównie na wartościach uśrednionych przebiegu wyjściowego. Na przykład są to współczynnik zniekształceń harmonicznych THD, TDF oraz ważony WTHD. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kompletnej i dodatkowej procedury pozwalającej na obiektywną ocenę sygnału wyjściowego będącą wsparciem dla stosowanych już metod.
EN
Reduction of the switching losses in three-phase voltage source inverters can be achieved by using of soft switching systems that not only increase the efficiency of the inverters, but they also reduce the size of the semiconductor cooling circuits, that is especially important in traction vehicles. The majority of existing soft switching systems have some drawbacks that could be danger for inverter operation in the case of disturbances in control systems. The paper briefly describes the structure, operation principles and results of laboratory tests of the proposed soft switching system. Particular attention has been paid to the specific features of alternative versions of the proposed soft switching system, that allow to improve operating parameters of the basic system.
PL
Zmniejszenie strat przełączania w trójfazowych falownikach napięcia można uzyskać, stosując układy łagodnego przełączania, które nie tylko wpływają na zwiększenie sprawności falownika, ale również pozwalają ograniczyć gabaryty układów chłodzących elementy półprzewodnikowe, co w napędach trakcyjnych ma istotne znaczenie. Zdecydowana większość istniejących układów łagodnego przełączania ma pewne mankamenty mogące zagrozić bezawaryjnej pracy falowników w przypadku wystąpienia zakłóceń w układzie sterowania. W artykule skrótowo opisano strukturę, zasady działania oraz wyniki badań laboratoryjnych proponowanego układu łagodnego przełączania tranzystorów. Szczególną uwagę zwrócono na alternatywne wersje proponowanego układu, które pozwalają polepszyć parametry eksploatacyjne układu podstawowego.
EN
Electric traction vehicles cooperating with a 3kV DC traction system and equipped with drive systems based on voltage source inverters are the most significant sources of disturbances for a railway signalling system. Every traction vehicle to be authorised for operation on railway lines must fulfil the limits imposed on current harmonics magnitudes and those provided by railway operators. The solution introduced for prototypes of most modern traction drives is to replace the two-level inverters with three-level topology. Therefore, it is essential to establish the influence of the new solution on the railway signalling system. This paper presents a comparative analysis between simulation results delivered for two and three-level traction drive system regarding generation of disturbing current harmonics. Two types of VSI modulation techniques were taken under consideration: sinusoidal PWM (SPWM) and a new one, proposed by the authors, based on selective harmonic elimination (SHE). Furthermore, the authors presented application of one of the SHE based optimization techniques for shaping the EMU’s (electric multiple unit) DC side input current harmonics spectrum in order to meet the required limits. The described technique is based on off-line generation of a set of solutions for each of the VSI operating points and selection of the best solution for the assumed criteria. The applied simulation models and the concept of SHE control were verified in a laboratory by means of a low-power drive stand. Using the three-level inverter in traction drives system results in less current harmonics than using two-level topology without modification of the modulation technique. Thus, it does not guarantee fulfilling all limits assumed in this paper. The proposed modulation technique allows for fulfilling the limits, and the technical implementation of the proposed technique in a traction drive system will be considered in future studies.
EN
The paper presents the results of a research project aimed at the construction of a single-phase inverter designed to transfer power from renewable energy sources (RES) to an electric power system (EPS). The research concerned the possibility of the small scale generation units based on voltage source inverters (VSI) use for power quality improvement in similar way as is observed in generation units based on synchronous generators connected directly to the grid. An overview of a hardware design with a control scheme description of the prototype is given in the paper. In the final section the simulation and experimental results of the designed inverter are presented and discussed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu opracowanie 1-fazowego falownika zaprojektowanego do przeka- zywania energii z odnawialnego źródła energii (OZE) do systemu elektroenergetycznego (SEE). Autor skoncentrował badania na możliwości użycia mikroźródeł bazujących na falownikach napięcia do poprawy jakości energii elektrycznej w podobny sposób, jak obserwuje się to w układach wytwórczych bazujących na generatorach synchronicznych przyłączonych bezpośrednio do sieci. Artykuł zawiera ponadto opis sposobu projektowania prototypu falownika oraz jego systemu sterowania. W ostatniej części zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zaprojektowanego falownika.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ wybranych technik modulacji PWM na pracę filtrów zaburzeń w układach z falownikami napięcia. Przeprowadzone badania eksperymentalne wykazały, że stosowanie technik modulacji z dodatkiem funkcji o częstotliwości trzeciej harmonicznej może prowadzić do problemów z kompensacją zaburzeń wspólnych przy pomocą pasywnych i aktywnych filtrów zaburzeń. W artykule zaproponowano własną modyfikacje w aktywnym filtrze zaburzeń w celu optymalizacji jego parametrów.
EN
In the article has been analyzed influence of selected PWM techniques to EMI filters work in system with voltage source inverters. Experimental research have shown that the use of modulation techniques functions with the addition third harmonic frequency lead to problems of common mode voltage compensation by passive and active EMI filters. In the article has been proposed modifications in active EMI filter in order to optimize its parameters.
6
Content available remote Sterowanie rozproszone systemem zasilania bezprzerwowego
PL
W referacie przedstawiono propozycję jednofazowego systemu zasilania bezprzerwowego (UPS) zbudowanego w oparciu o pracujące równolegle moduły przekształtników DC-AC-DC-AC z separacją galwaniczną. Opisano opracowany i zastosowany w układzie system komunikacji pomiędzy modułami oparty na warstwie fizycznej CAN, obsługujący sterowanie rozproszone typu master-slave pozwalające na uzyskanie wysokiej dyspozycyjności systemu UPS. Układy sterowania poszczególnymi modułami zaprojektowano tak, aby zapewniały wysoką jakość napięcia wyjściowego przy obciążeniu odbiorami zarówno liniowymi jak i nieliniowymi. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych układu z modułami o mocy 5kVA.
EN
The paper presents the single phase uninterruptible power supply (UPS) system with galvanic separated DC-AC-DC-AC converters operating in parallel. The CAN physical layer based system of communication between converters has been developed and applied, which allow to utilize a decentralized master-slave control providing high availability factor of the whole UPS system. The control system of particular converters has been developed to ensure a high quality of the output voltage for both linear and nonlinear load. The selected simulations and experimental results obtained for 5kVA prototype modules are presented.
PL
Przedstawiono nową metodę detekcji i lokalizacji nieprzewodzenia tranzystorów w falownikach napięcia zasilających silniki indukcyjne małej mocy. Metoda bazuje na monitorowaniu wartości dwóch sygnałów diagnostycznych. Pierwszy z nich, wskaźnik braku przepływu prądu, wykorzystano w celu detekcji uszkodzeń. Drugi, stosunek wartości średniej prądu do wartości średniej bezwzględnej, zawiera informacje umożliwiające lokalizację uszkodzonych łączników. Tak zdefiniowane sygnały zapewniają poprawne wykrywanie i lokalizowanie pojedynczych i wielokrotnych uszkodzeń w ustalonych i przejściowych stanach pracy napędu.
EN
A novel method is presented for the detection and isolation of open-transistor faults in voltage-source inverters feeding low-power AC motors. The method is based on monitoring two diagnostic signals, one indicating sustained near-zero values of output current and thus permitting fault detection, the other permitting the isolation of the particular transistor which went faulty. The latter signal is the ratio of short-term DC component and its magnitude. The method proves to work reliably, enabling detection and isolation of all possible cases of single and multiple faults. It enjoys high immunity to transients and noise and requires no extra hardware on top of that normally used for basic control purposes.
EN
Using of well-known "1 over h rule" is not sufficient for harmonic current calculation because harmonic values are much bigger and it is necessary to modify results. Therefore so-called "Modified 1 over h rule" is presented. Converter properties on taken harmonic currents are described further. Partly there are properties of design topology and converter component parameters, which user cannot influence. And there are properties of additional devices as well, which are offered with converters and positively influence (decrease) taken harmonic currents. At voltage inverters power factor is very different from power factor (p. f.) by influence of taken current. Harmonic current experimental results of converters with voltage source inverter are compared at the close.
PL
Użycie znanej reguły "1nad h" nie wystarcza dla obliczania prądów harmonicznych, ponieważ wartości harmoniczne są dużo wyższe i wyniki muszą być modyfikowane. Dlatego przedstawiono regułę "Modyfikowane 1 nad h". W artykule opisano własności przetworników dotyczące topologii i parametrów elementów przetwornika, na które użytkownik nie ma wpływu. Omówiono własności dodatkowych przyrządów, które są oferowane wraz z przetwornikami i wpływają pozytywnie obniżając pobierane prądy harmoniczne. W przekształtnikach napięcia współczynnik mocy różni się znacznie pod wpływem pobieranego prądu. Porównano eksperymentalne wyniki przetworników z przekształtnikami typu źródła napięcia.
EN
The new control method for Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) and Brushless DC Motor (BLDCM) is presentee Balance of power in three-phase permanent magnet synchronous motor is based on conservation of energy law. Space vector theory determine. by instantaneous value of phase quantities is applied in mathematical analysis. It makes possible to estimate instantaneous values of reactiv energy and electromagnetic torque. The presented control method belongs to flux-oriented method; it synchronizes current vector in relatio to stator flux vector. New structure of control system as well as block diagram containing all basic elements and operating modes of specifi blocks are described. Simulation studies and experimental results for two kinds of motors: PMSM and BLDCM were performed based on the SPACE development DS1103 system.
10
Content available remote Direct torque control of doubly fed induction machine
EN
This paper presents novel biconverter structure to supply the Doubly Fed Induction Machine (DFIM). Two Voltage Source Inverters (VSI) feed the stator and rotor windings. The outputs of two VSI are combined electromechanically in the machine and, as a result, novel features can be obtained. For example, for high power drive applications, this configuration use two inverters dimensioned for a half of the OFIM power. A new Dual-Direct Torque Control scheme is developed with flux model of DFIM. Two Switching Tables (ST) linked to VSI are defined for stator and rotor flux vector control. Experimental and simulation results confirm good dynamic behaviour in the four quadrants of the speed-torque plane. Moreover, experimental results show the correct flux vector control behaviour and speed tracking performances.
11
Content available remote Stany pracy falownika napięcia do nagrzewania indukcyjnego
PL
Rozważono współpracę przetwornicy częstotliwości opartej na falowniku napięcia z indukcyjnym układem grzejnym. W analizie tej uwzględniono zmianę parametrów obciążenia spowodowaną różniącymi się właściwościami elektromagnetycznymi nagrzewanego wsadu magnetycznego i niemagnetycznego. Podano porównawcze wyniki sposobów regulacji mocy nagrzewnicy realizującej wybrany proces nagrzewania. Zwrócono uwagę na lepsze możliwości wykorzystania energii poprzez dostosowanie sposobu sterowania do poprawnie dobranych geometrii wzbudników.
EN
The mating of frequency converters, based on voltage source inverter with the induction heating system was considered. In the analysis the change of load parameters, due to different electromagnetic properties of the heated magnetic and non-magnetic charges were taken into consideration. The comparative results of the induction heater power control methods for the chosen heating process were presented. The attention was turned to better possibilities of energy utilization by means of adaptation the method of control to correctly chosen shape of inductors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.