Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ślad
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote On the existence of complex Hadamard submatrices of the Fourier matrices
EN
We use a theorem of Lam and Leung to prove that a submatrix of a Fourier matrix cannot be Hadamard for particular cases when the dimension of the submatrix does not divide the dimension of the Fourier matrix. We also make some observations on the trace-spectrum relationship of dephased Hadamard matrices of low dimension.
2
Content available remote Architektura wczoraj fragmentem współczesności
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych dotyczących oceny wpływu bliskości dóbr kultury na atrakcyjność miejsca zamieszkania i jakości środowiska zamieszkania w niewielkich miastach województwa Podkarpackiego. Badania środowiskowe wsparte zostały własnymi analizami, na podstawie których został oceniony charakter, funkcja, stan techniczny i wizualny obiektów zabytkowych jako ważnych elementów współczesnego wizerunku miasta oraz dowód na to, że architektura nie przemija, trwa.
EN
This article presents the results of a survey concerning an assessment of the impact of the nearness of cultural possessions on the attractiveness of a place of residence and the quality of a housing environment in some small towns in the Province of Podkarpacie. This environmental research was supported with the author's own analyses which helped to evaluate the character, function as well as technical and visual condition of historic objects as important elements of the contemporary image of a town which prove that architecture does not fade away - it remains.
PL
Interdyscyplinarne badania drewnianych, zabytkowych konstrukcji dachowych ujawniły wiele nowych informacji naukowych, dotąd pomijanych i w związku z tym w niedostateczny sposób udokumentowanych. Analiza znaków ciesielskich pozwala na uzyska- nie informacji na temat jednorodności i kompletności konstrukcji oraz dokonanych w niej zmian. Pokazuje także ewolucję techniki budowlanej. Pęknięcia przebiegające przez znaki ciesielskie mogą świadczyć o tym, że do budowy użyto świeżo pozyskanego drewna. Napisy, podpisy i daty zachowane na powierzchniach elementów pozwalają ustalić czas powstania konstrukcji, jej przebudowy lub naprawy oraz mogą pomóc zidentyfikować wykonawców. Zupełnie nowym odkryciem są zachowane na niektórych elementach konstrukcji napisy handlowe. Świadczą one o przygotowywaniu części konstrukcji poza placem budowy i dostarczaniu jej w formie obrobionych elementów, prawie gotowych do montażu. Bada się także ślady pozostawione w czasie obróbki drewna przez tradycyjne narzędzia ciesielskie. Pozwala to ustalić dawne techniki obróbki drewna, kształt użytych narzędzi i metody wznoszenia konstrukcji. Można także stwierdzić, czy prace wykonywała jedna ekipa cieśli, czy też kilka zespołów. W szerszej perspektywie uzyskane z takich badań informacje mogą posłużyć do analizy historii rozwoju ciesielstwa i budownictwa na większych obszarach naszego kontynentu. Część z odkrywanych śladów nadal wymaga odpowiedniej interpretacji. W Polsce, w czasie remontów dawnych więźb dachowych, bardzo często zaleca się ociosać powierzchnie uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji. Jeśli nie wykonano odpowiednich badań i dokumentacji, po takim zabiegu ważne informacje naukowe ulegają całkowitemu zniszczeniu.
EN
Interdisciplinary research on historic wooden roof constructions revealed plenty of new scientific information, previously ignored and thus insufficiently documented. Analysis of carpenters’ marks allows for obtaining information concerning the homogeneity and completeness of construction as well as alterations made to it. Moreover, it illustrates the evolution of building techniques. The cracks running through carpenters’ marks could serve as evidence that freshly felled timber was used for construction work. Marks, signatures and dates preserved on the surface of elements allow for ascertaining the time when the construction was erected, rebuilt or repaired, and could help to identify the builders. Tradesmen’s marks, preserved on some construction elements, are a completely new discovery. They serve as proof that some sections of constructions were prepared outside the building site and delivered in the form of shaped elements almost ready for assembling. Traces left by the traditional carpenter’s tools during wood processing are also examined. It allows for identifying old techniques of wood working, the shape of tools used and methods of erecting buildings. It can be also stated whether the work was performed by one or several teams of carpenters. In a wider perspective, information obtained from such research can be useful for the analysis of the history of development of carpentry and construction work in larger areas of our continent. Some of the discovered traces still require appropriate interpretation. In Poland, during repair work on old roof constructions, it is frequently recommended to hew the surface of damaged elements of the wooden structure. If no appropriate examination and documentation had been done earlier, then after such treatment important scientific information is utterly destroyed.
4
Content available remote Porings and poring algebras
EN
In this paper we define an algebra of type (2,2,0) associated with posets called a poring and we study several properties of porings and the linear algebras having such porings as their bases. In particular, we show that if (P; *, .) is a standard poring then the distributive law (x . y) * z = (x * z) . (y * z) holds iff the poset P (or the poset X) is (C2 +1)-free.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.