Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ortofotomapa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w ostatnich latach rozszerzył możliwości przenoszenia sensorów pomiarowych, stanowiąc uzupełnienie dla fotogrametrii lotniczej w postaci fotogrametrii z niskiego pułapu. Zasięg opracowań, uzyskiwane dokładności oraz szybkość i duże możliwości wizualizacji informacji o terenie stanowią doskonałe wsparcie dla wykonywania prac urządzeniowo-rolnych, w tym scaleń gruntów. Niniejszy artykuł przedstawia zastosowania BSP i fotogrametrii z niskiego pułapu w opracowaniach Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.
EN
Evolution of unmanned aerial systems (UAV) in recent years, significantly expanded possibities of carrying measuring devices. Drones has become complement to traditional aerial photogrammetry. Area of survey, achieved accuracy, quick data processing and wide possibilities of data visualization, provide excellent support in land consolidation projects. In this paper authors would like to share their experience related to UAV and low-altitude photogrammetry application within everyday tasks at Lower Silesian Office of Geodesy and Agricultural Areas in Wroclaw, Poland.
EN
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) equipped with photogrammetric or remote sensing instrumentations offer numerous opportunities in mapping and data collection for topographic modelling. An example is an emerging technique known as Structure-from-Motion (SfM) photogrammetry used for the collection of low-cost, high spatial resolution, three-dimensional data. This study utilised the real time kinematic-based point-to-point validation technique and two sets of randomly selected ground control points to assess the capability and geometric accuracy of SfM-technology for three-dimensional (3D) terrain mapping over a small study area to contribute to the knowledge of applicability. The data used was collected in Garscube Sports Complex, Glasgow City Council, Scotland. The study utilised fifteen (15) Ground Control Points (GCPs) coordinated by the Real Time Kinematic Global Navigation Satellite System (RTK GNSS) positioning technique, while a DJI Phantom 3 Professional unmanned aerial vehicle was used to obtain the aerial photos in a single flight to minimise cost. The processing of the photos was done using Pix4Dmapper Pro software version 4.2.27. A point-to-point validation method was used to evaluate the 3D positional accuracy of the orthophoto and DSM. The results of the validation with ten checkpoints suggest a high level of accuracy and acceptability given a Root Mean Square Error of 20.93 mm, 18.48 mm and 46.05 mm in the X, Y and Z coordinates respectively. In conclusion, the study has shown that SfM technique can be used to produce high-resolution and accurate topographic data for geospatial applications with significant advantages over the traditional methods. However, it is to be noted that the quality of the data captured is dependent on the methodology adopted and should be taken into consideration.
PL
Zapewnienie ciągłego bezpieczeństwa przesyłu energii od dawna jest wspierane precyzyjnymi danymi przestrzennymi w większości przypadków pozyskiwanymi z pokładu śmigłowca. Platforma ta pozwala na monitoring stanu infrastruktury elektroenergetycznej, między innymi dzięki pozyskaniu korytarzowej ortofotomapy. Jednak sam pas technologiczny sieci WN, czy SN to nie wszystko. Co z szerszym kontekstem, otoczeniem, czy niskim napięciem? Stąd też coraz częściej dane pozyskane ze śmigłowca uzupełnia się ortofotomapą powierzchniową dla całych rejonów, czy nawet oddziałów spółek dystrybucyjnych. W dalszej części przedstawimy więcej szczegółów, które mają decydujący wpływ na rosnącą popularność i przydatność ortofotomapy w energetyce.
EN
The article presents the technological process of generating an orthophotomap based on photos obtained from the aviation ceiling. To achieve the intended goal, it was necessary to design and measure a field photogrammetric matrix. A method of GNSS technique measurement was chosen for the measurement of the photopoints. The aim of the research was to generate an orthophotomap and to evaluate the impact of parameter selection on the orthophotomap accuracy. The obtained ortho-images were compared with the orthophotomap obtained from the resources of the Central Geodesic and Cartographic Documentation Center. Based on the obtained results, it was found that the change of parameters during the generation of intermediate products does not significantly affect the accuracy of the resulting orthophotomap.
PL
W artykule przedstawiono proces technologiczny generowania ortofotomapy na podstawie zdjęć pozyskanych z pułapu lotniczego. W tym celu konieczne było zaprojektowanie i pomiar polowej osnowy fotogrametrycznej. Do pomiaru fotopunktów wykorzystano techniki GNSS. Celem badań było wygenerowanie ortofotomapy i ocena wpływu doboru parametrów na jej dokładność. Otrzymane ortoobrazy porównano z ortofotomapą z zasobu Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż zmiana parametrów podczas generowania produktów pośrednich nie wpływa znacząco na dokładność wynikowej ortofotomapy.
EN
Fulfilling the required prerequisites for acquisitive prescription (usucaption) such as uninterrupted possession and the lapse of time results in the acquisition of ownership. Both, in the stage of examining the case in respect of fulfilling the prerequisites for acquisitive prescription as well as in the stage of adjudicating in court proceedings, contemporary and archive surveying and photogrammetric evidence plays a vital role. There are situations when the socalled “acquisitive prescription map”, prepared by a licensed land surveyor, showing the area being the subject of the petition and the state of cadastral boundaries as of the day of acquiring the ownership right, is necessary. The aim of this paper is the analysis of the applicability of present and archival aerial photos, maps, especially cadastral orthophotomaps and other documents gathered in the state geodetic and cartographic resource as a proof of holding an immovable, justifying the data of acquiring the right by acquisitive prescription and showing the scope of possession. In fact, the combined analysis of all the above-mentioned evidence accessible for a given area gives complete information about a property being in its entirety or in part a matter of proceedings for ascertaining the acquisition of the ownership of a real property by acquisitive prescription. Moreover, this publication describes some of the problems encountered in the professional practice of court experts during preparation of acquisitive prescription maps.
PL
Spełnienie wymaganych przesłanek zasiedzenia, jakimi są: nieprzerwane posiadanie oraz upływ czasu, skutkuje nabyciem prawa własności. Zarówno na etapie rozpoznawania sprawy pod kątem spełnienia przesłanek zasiedzenia, jak i orzekania istotną rolę odgrywają współczesne i archiwalne materiały geodezyjne oraz fotogrametryczne. Na potrzeby niektórych postępowań sądowych niezbędna jest, sporządzona przez uprawnionego geodetę, tzw. mapa do zasiedzenia, zawierająca w swej treści obszar objęty posiadaniem, a będący przedmiotem wniosku, wskazująca stan granic na dzień nabycia prawa. Celem niniejszej publikacji jest analiza przydatności archiwalnych zdjęć lotniczych, map i innych dokumentów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym jako dowodów świadczących o okoliczności władania nieruchomością, uzasadniających datę nabycia prawa przez zasiedzenie oraz obrazujących zasięg posiadania. W rzeczywistości łączna analiza wszystkich dostępnych materiałów dotyczących przedmiotowego obszaru daje kompletną informację na temat nieruchomości będącej w całości lub w części przedmiotem postępowania o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. W publikacji opisane zostały ponadto wybrane problemy napotykane w praktyce sporządzania map do zasiedzenia.
EN
The article presents the possibility of using unmanned aerial vehicle to perform selected photogrammetric studies. The first part shows the mathematical basis of aerotriangulation based on a series of images. Next, a photogrammetric system consisting of an unmanned aerial vehicle (UAV) equipped with a camera and specialized software for recording and processing images was presented. The main part shows the stages of the photogrammetric processing from the images i.e. mission plan of the incursion, creation of a thick cloud of points and a three-dimensional model. It also shows the analysis of the quality of the developed orthophotomap and a numerical model of the surface area, including photopoints by comparing them to orthographic images that are shared on Google. The final part contains generalized conclusions derived from the conducted research.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do wykonywania wybranych opracowań fotogrametrycznych. W pierwszej części przedstawiono podstawę matematyczną aerotriangulacji wykonywanej na podstawie serii zdjęć. Następnie zaprezentowano wykorzystany podczas badań system fotogrametryczny złożony z bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wyposażanego w kamerę oraz specjalistyczne oprogramowanie służącego do rejestracji i przetwarzania zdjęć. W zasadniczej części przedstawiono etapy procesu wykonywania opracowania fotogrametrycznego ze zdjęć, tj. plan misji wykonywanego nalotu, tworzenia zagęszczonej chmury punktów oraz trójwymiarowego modelu. Ukazano w niej także analizę jakości opracowanej ortofotomapy i numerycznego modelu powierzchni terenu, z uwzględnieniem fotopunktów, przez porównywanie ich z ortoobrazami udostępnianymi w serwisie Google. Część końcowa zawiera uogólnione wnioski wyprowadzone na podstawie przeprowadzonych badań.
EN
The main purpose of this work is to confirm the possibility of making large-scale orthophotomaps applying unmanned aerial vehicle (UAV) Trimble-UX5. A planned altitude reference of the studying territory was carried out before to the aerial surveying. The studying territory has been marked with distinctive checkpoints in the form of triangles (0.5 × 0.5 × 0.2 m). The checkpoints used to precise the accuracy of orthophotomap have been marked with similar triangles. To determine marked reference point coordinates and check-points method of GNSS in real-time kinematics (RTK) measuring has been applied. Projecting of aerial surveying has been done with the help of installed Trimble Access Aerial Imaging, having been used to run out the UX5. Aerial survey out of the Trimble UX5 UAV has been done with the help of the digital camera SONY NEX-5R from 200m and 300 m altitude. These aerial surveying data have been calculated applying special photogrammetric software Pix 4D. The orthophotomap of the surveying objects has been made with its help. To determine the precise accuracy of the got results of aerial surveying the checkpoint coordinates according to the orthophotomap have been set. The average square error has been calculated according to the set coordinates applying GNSS measurements. A-priori accuracy estimation of spatial coordinates of the studying territory using the aerial surveying data have been calculated: mx=0.11 m, my=0.15 m, mz=0.23 m in the village of Remeniv and mx=0.26 m, my=0.38 m, mz=0.43 m in the town of Vynnyky. The accuracy of determining checkpoint coordinates has been investigated using images obtained out of UAV and the average square error of the reference points. Based on comparative analysis of the got results of the accuracy estimation of the made orthophotomap it can be concluded that the value the average square error does not exceed a-priori accuracy estimation. The possibility of applying Trimble UX5 UAV for making large-scale orthophotomaps has been investigated. The aerial surveying output data using UAV can be applied for monitoring potentially dangerous for people objects, the state border controlling, checking out the plots of settlements. Thus, it is important to control the accuracy the got results. Having based on the done analysis and experimental researches it can be concluded that applying UAV gives the possibility to find data more efficiently in comparison with the land surveying methods. As the result, the Trimble UX5 UAV gives the possibility to survey built-up territories with the required accuracy for making orthophotomaps with the following scales 1: 2000, 1: 1000, 1: 500.
EN
The aim of the paper was to study the possibility of using unmanned aerial vehicles (drones) to determine the shoreline of natural watercourses. According to the Water Law, the shoreline is defined by: the edge of the shore if it is visible, and in other cases it is the boundary of persistent grass growth, or the line, which is determined on the basis of the average water level of a period of at least 10 years. The study included an analysis of the possibility of determining the shore line in all of these cases, using aerial photos obtained from an unmanned aerial vehicle (drone) on a particular stretch of the river Narew. In order to determine the shoreline defined by the edge of the shore, a point cloud together with the necessary GIS tools were used to generate planes which then made it possible to determine that edge. Defining the shoreline using this method was done with an accuracy of ±0.21 m. The study shows that the best results for determining the shoreline were obtained using either the edge of the shore or the line, which is determined according to the average water level of a period of at least 10 years. Due to the very ambiguous course of the shoreline defined by the boundary of persistent grass growth, it would be advisable to eliminate this remove from the Water Law.
PL
Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania bezzałogowych statków latających (dronów) do ustalania linii brzegowej cieków naturalnych. Z ustawy „Prawo wodne” wynika, że granicę linii brzegu stanowią: krawędź brzegu, jeżeli jest wyraźna, a w pozostałych przypadkach granica stałego porastania traw, albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej 10 lat. Badaniami objęto możliwości określenia linii brzegu we wszystkich przypadkach, wykorzystując zdjęcia lotnicze wykonane z bezzałogowego statku latającego (drona) na określonym odcinku Narwi. W celu określenia linii brzegowej wyznaczonej przez krawędź brzegu wykorzystano chmurę punktów oraz narzędzia do wygenerowania płaszczyzn, z których wyznaczono tę krawędź. Uzyskano dokładność wyznaczenia tą metodą linii brzegowej, wynoszącą ±0,21 m. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepsze rezultaty uzyskano, wyznaczając linię brzegu, gdy linię tę stanowi krawędź brzegu, lub linię średniego stanu wody z okresu co najmniej 10 lat. Ze względu na bardzo niejednoznaczny przebieg granicy linii brzegu wyznaczonej jako linia stałego porastania traw, celowe byłoby wyeliminowanie tego kryterium z zapisu ustawy „Prawo wodne”.
EN
The article presents the analyses of the flights carried out the by the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) named PW-ZOOM used to perform a photogrammetric mission and monitoring of fauna in Antarctic areas. The analyses focus on the deviations of the optical axis of the photo-camera which occurred during photogrammetric flights carried out on the same route but during several Antarctic expeditions performed in subsequent years (2014 and 2015). The results were subjected to correlation tests with weather conditions (wind speed and variability). The basis for these analyses are the data from the onboard signal recorder integrated with an autopilot.
EN
Historical maps, photoplans as well as modern satellite images and ortophotomaps are effective sources of geographical information for heritage landscape research. The presented study aims at characterizing landscape changes and focuses on the example of the Royal Castle gardens in Warsaw, Poland. Fundamental elements of the garden structure were examined from the period between 1700-2015 using historical maps, photoplans, and ortophotomaps. The methodology included multitemporal data harmonization, which was performed on the basis of visual interpretation keys for photoplans and cartographic symbols. The datasets were subsequently stored, analyzed and visualized using a historical GIS. A major transformation resulting from the regulation of the Vistula river banks was identified as the creation of the Lower Garden at the end of 18th century, which covers three quarters of the total study area in 1829. After World War II, restoration of the garden commenced. The derived geohistorical knowledge can be applied in future landscape planning in order to implement better informed reconstruction strategies.
EN
In the paper, results of the effective rainfall conditions changes analysis between 1944 and 2014 in two urban catchments in Kielce is present. The objective was achieved by detailed land cover changes analysis based on archival US Air Force aerial photographs from 1944 and contemporary ortophoto from 2014. In order to identify the hydrological consequences of land cover changes the Soil Conservation Service Runoff Curve Number (CN) method was used. The analysis was conducted using QGIS and SAGA GIS software. Research has shown major land cover changes in both catchments - decline of arable land and significant increase of impermeable surfaces such as roofs, roads, pavements, parking lots and squares (from 7.5 to 44.3 % of total SI-4 catchment area and from 10.6 to 43.3 % of total SI-5 catchment area). Those changes directly influenced the weighted CN value of the SCS method (from 76 to 80 in SI-4 catchment, from 79 to 82 in SI-5 catchment), finally leading to transform up to 50 % of the total design rainfall (0,01 %) in to the effective rainfall in the catchments.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania typowego, współcześnie wykorzystywanego oprogramowania fotogrametrycznego do generowania produktów takich jak modele pokrycia terenu i wielowarstwowe ortofotomapy zapisane w jednym wielowarstwowym pliku graficznym. Do realizacji zadania wykorzystano sześciokanałowe zdjęcia wykonane kamerą zbudowaną w Instytucie Lotnictwa [1]. Obszar opracowania obejmuje około 2.5 km2. Zdjęcia zostały wykonane w marcu 2015 roku nad terenem leśnym blisko Krotoszyna. Wielkość piksela terenowego wynosi około 0,25 metra, pojedyncze zdjęcie ma wymiary 1200 x 804 pikseli. Przetworzenie do postaci ortofotomapy zostało wykonane w oprogramowaniu komercyjnym.
EN
The main aim of the article is to present the possibilities of using common photogrammetric software to generate products such as Digital Surface Models and the multilayer orthophotos. For the task realization, a six-channels camera created in Institute of Aviation was used[l]. The study area covers approximately 2.5 km2. The photos were taken in March 2015 over a forest area near Krotoszyn. Ground Sampling Distance (GSD) is about 0.25 meters, a single image has dimensions of 1200 x 804 pixels. Photo processing was done in commercial software.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pomiarów geodezyjnych na terenach rolnych. Nakreślono tradycyjne metody pomiarów i wskazano na przyczyny nieścisłości osiąganych wyników tych pomiarów ze stanem faktycznym na gruncie. Przy ocenie niezgodności pomiarów ze stanem faktycznym wykorzystano doświadczenia jednego z autorów (Beczkowski K.), który jest biegłym sądowym. Wskazano na możliwość wykorzystania metod fotogrametrycznych do wyznaczania granic działek i użytków, ze szczególnym uwzględnieniem Bezzałogowych Systemów Latających (BSL). Opisano metody przetwarzania zdjęć pomiarowych pozyskanych kamerami niemetrycznymi zamontowanymi na BSL. Wskazano na potrzebę samokalibracji kamer, w wyniku której wyznaczane są ich elementy orientacji wewnętrznej, co w przypadku dokładnie wyznaczonej osnowy fotogrametrycznej, podnosi dokładność opracowań końcowych – Numerycznego Modelu (Pokrycia) Terenu i ortofotomapy. W celu uzyskania wysokich dokładności wyznaczania elementów orientacji kamer pomiarowych w niniejszym opracowaniu wykorzystano specjalnie zaprojektowaną polową osnowę fotogrametryczną. W eksperymencie pomiarowym wykonano naloty fotogrametryczne dwoma rodzajami BSL – konstrukcją wielowirnikową (pionowego startu) i płatowcem (lotu horyzontalnego), który dodatkowo wyposażony był w pozycjonowanie GNSS środka rzutów z po prawkami w czasie rzeczywistym (RTK). Przetworzenie danych z nalotów wykonano w trybach GNSS RTK bez fotopunktów, GNSS z fotopunktami i GNSS bez fotopunktów. Następnie wyznaczono dokładności wszystkich przetworzeń i odniesiono je do granic wykazanych na mapie zasadniczej.
EN
The article presents the problem of surveying on farmland. It outlines the traditional methods of measurement and indicated the reasons for inaccuracies performance of these measurements with the actual situation on the ground. In assessing of non-compliance measurements with the actual situation based on the experience of one of the authors (Beczkowski K), which is a legal expert. Paper indicates the possibility of using photogrammetric methods for determining the boundaries of plots and land, with emphasis on Unmanned Aerial System (UAS). Methods of image processing measurements obtained by non-metric cameras mounted on BSL were described. The need of self-calibration of cameras was pointed because determination of interior orientation of the cameras increase the accuracy of the studies Digital Elevation Model (DEM) and orthophotomap. In order to achieve high accuracy of determining the orientation elements of cameras in this study a specially designed field photogrammetric framework were used. In the experiment, the photogrammetric measurement were made using two types of UAS - multirotor construction (VTOL) and airframe (horizontal flight), which also was equipped with a GNSS RTK receiver. Processing of photogrammetric data were carried out in modes GNSS RTK without ground control points, GNSS with control points, GNSS without control points. Then the accuracy of all transformations were determined and compared to the principal map.
EN
The study discusses the changes in the spatial structure of the municipality of Brodnica based on the analysis of a 1911 topographic map and aerial photographs taken in 2013. The 102 years covered by the analysis brought various events that changed the face of the town, its functions and structure as well as its surface. The analysed area covering 23.14 km2 formed a part of Brodnica within the town’s 2013 boundaries. Brodnica is a typical county seat town located in the Kujawsko-Pomorskie voivodship, with a population of 28 605 (2014). In the analysed period, the changes in the functional structure covered an area of 1,547.17 ha, that is 66.9% of the municipality. A total of 65 change were identified, in addition to 2 zones where the changes were most pronounced. One zone is located in the north and the other in the south, and they are separated by a relatively wide floor of the Drwęca River valley. The changes were mainly observed in agricultural areas, which were mostly transformed and reduced their surface area.
PL
Ortofotomapa cyfrowa jest jednym z podstawowych produktów fotogrametrycznych. Do jej opracowania niezbędne są dane obrazowe pozyskiwane z pułapu satelitarnego lub lotniczego. Z uwagi jednak na znaczny rozwój fotogrametrii niskiego pułapu, obserwowany w ostatnich latach, do opracowania ortofotomapy coraz częściej wykorzystuje się dane pozyskiwane z pokładu bezzałogowego statku latającego (BSL). Realizacja nalotu bez obecności pilota na pokładzie i stosowanie odpowiedniej aparatury, z pewnością obniża koszt opracowania, nie tracąc przy tym na jakości produktu. Obecny rynek jest bogaty w tanie BSL oraz niedrogie i zarazem wysokorozdzielcze kamery cyfrowe. Stwarza to duże możliwości tej technologii pomiarowej. Istotną zaletą pomiaru BSL jest także krótki czas pozyskania danych. W artykule zaprezentowany został proces pozyskania oraz opracowania danych obrazowych z niskiego pułapu. Do rejestracji zobrazowań wykorzystano bezzałogowy statek latający UX 5, na którym zamontowana została kamera niemetryczna Sony Nex 5T. Kamera na zdolność rejestracji promieniowania z zakresu R, G oraz NIR (800-1100 nm). W celu pozyskania wyłącznie zakresu NIR podczas pomiaru wykorzystano właściwości filtra podczerwonego, który pozwolił na odcięcie promieniowania widzialnego i rejestrację wyłącznie zakresu NIR. W wyniku opracowania otrzymanych danych wygenerowano trzy ortofotomapy cyfrowe, które zostały poddane analizie dokładności. Zbadano również możliwość wykorzystania danego produktu fotogrametrycznego w zastosowaniach geodezyjnych.
EN
Digital orthophoto is one of the basic photogrammetric products. Orthophotos generation requires imaging data obtained from satellite or aerial altitudes. In recent years there has been considerable development of low – altitude photogrammetry. Unnamed aerial vehicles are increasingly used to orthophotos generation. Flight realization without the presence of a pilot on board and use a proper apparatus, certainly lowers the costs of development, without losing the quality of the product. The current market is rich in cheap UAVs and inexpensive high resolution digital cameras. It creates great opportunities for this measurement technology. An important advantage of UAVs is short time data acquisition. The camera captures radiation from the ranges R, G and NIR (800-1100 nm). In the article the process of obtaining and developing imaging data from the low altitude was presented. To register images was used unmanned aerial vehicle UX 5, on which was installed non-metric camera Sony Nex 5T. In order to obtain only the infrared data during measurement were used properties of the infrared filter, which allowed for isolation visible radiation and acquiring only images in NIR range. As a result of the development of the obtained data was generated three digital orthophotos. Their accuracy was analyzed. It was also examined aspect of the possible use of this photogrammetric product in surveying.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.