Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bariery rozwoju
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest analiza założeń polityki państwa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Niniejszy artykuł jest kontynuacją tematyki podjętej w czasopiśmie „Budownictwo i Prawo” nr 2/2022. W artykule zastosowana została metoda desk research, obejmująca analizę danych zastanych, pochodzących ze źródeł publicznych (literatura branżowa oraz internet-web research). W niniejszym artykule przeprowadzono analizę wybranych proponowanych przez rząd założeń usprawnienia działań w obszarze PPP w Polsce.
EN
The aim of the article is to analyze the assumptions of the State Policy in the field of public-private partnership in Poland. This article is a continuation of the topics discussed in the journal „Budownictwo i Prawo” No. 2/2022. The article uses the desk research method, which includes the analysis of existing data from public sources (industry literature and internet-web research). In this article, an analysis of selected assumptions proposed by the government for the improvement of activities in PPP in Poland was carried out.
EN
Circular economy (CE) is seen as a key strategy for achieving sustainable development (SD). One of the components of SD is sustainable production and consumption. Poland, as an EU member state, has for many years been trying to imitate the good practices of other countries in the field of sustainable production and consumption, and above all, in reducing the amount of waste generated. However, the country’s economic situation, pandemic, people’s mentality, habits and other ecological, economic and social factors mean that the pursuit of CE is very slow. The aim of the article is to present own research showing the level of recovery and recycling of municipal waste in Poland in comparison to the EU, and the level of preparation of Polish society for the implementation of CE. The survey method with open and closed questions was used in the research. Moreover, the observation of the market and the analysis of the literature on the subject allowed for drawing additional conclusions. Research shows that part of the society does not segregate waste despite the obligation and higher fees, does not believe in CE and, unfortunately, disposes of waste incorrectly. In addition, the differences between the repair/ refurbishment and the purchase of goods from discount stores, or second-hand goods are so slight that it is not profitable for the consumer to repair, regenerate used goods - from an economic point of view, it is better to buy a new one at "cheap“ shop.
PL
Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE) jest postrzegana jako kluczowa strategia osiągnięcia zrównoważonego rozwoju (SD). Jedną ze składowych SD jest zrównoważona produkcja i konsumpcja. Polska jako kraj członkowski UE od wielu lat stara się naśladować dobre praktyki innych krajów w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a przede wszystkim zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Jednak sytuacja gospodarcza kraju, pandemia, mentalność ludzi, przyzwyczajenia i inne czynniki ekologiczne, ekonomiczne i społeczne powodują, że dążenie do CE następuje bardzo powoli. Celem artykułu jest zaprezentowanie badań własnych ukazujących poziom odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w Polsce na tle UE, oraz stopień przygotowania polskiego społeczeństwa do wdrożenia CE. W badaniu wykorzystano metodę ankietową z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ponadto obserwacja rynku i analiza literatury przedmiotu pozwoliły na wyciągniecie dodatkowych wniosków. Z badań wynika, że część społeczeństwa nie segreguje odpadów pomimo obowiązku i większych opłat, nie wierzy w CE i niestety pozbywa się odpadów w sposób nieprawidłowy. Ponadto różnice pomiędzy naprawą/odnowieniem a zakupem towarów ze sklepów dyskontowych, lub towarów z “drugiej ręki” są tak niewielkie, że konsumentowi nie opłaca się naprawiać, regenerować zużytych towarów – z ekonomicznego punktu widzenia lepiej kupić nowy w “tanim” sklepie.
PL
W trzeciej ankiecie przeprowadzonej w ramach projektu KlastER (www.er.agh.edu.pl) poproszono przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji itp. aktywnie działających na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce o wyrażenie opinii i oczekiwań dotyczących klastrów energii, jak również szeroko rozumianej energetyki rozproszonej (ER). W artykule przedstawiono podsumowanie wyników ankiety.
EN
In the third survey conducted as part of the KlastER project (www.er.agh.edu.pl), representatives of institutions, organizations, associations, foundations, etc. actively working for the development of distributed energy in Poland were asked to express their opinions and expectations regarding energy clusters, as well as broadly understood distributed energy (ER). The summary of the survey results is presented in the paper.
4
Content available Sytuacja branży transportowej w Polsce
PL
Od kilku lat polska branża transportowa przeżywa trudny okres. Mimo dużego udziału w PKB, tworzeniu wielu miejsc pracy, zapewnianiu ogromnych wpływów do budżetu Państwa z tytułu wysokich podatków nakładanych głównie na paliwa, Państwo nie wspiera polskich przewoźników. Zmuszeni są oni do poszukiwania nowych rozwiązań lub innych źródeł dochodu. Poniższy artykuł jest omówieniem głównych barier rozwoju polskich firm transportowych oraz krótka analiza rozwiązań stosowanych przez przewoźników na zapewnienie sobie przetrwania na rynku usług transportowych.
EN
For several years, Polish transport sector is going through a difficult times. Despite the large share of GDP, generating employment, providing huge revenues to the country budget due to the high taxes levied mainly on fuel, government do not support the Polish transport companies. They are forced to look for new solutions or other sources of income. The following article is a discussion of the major barriers to the development of Polish transport companies and a brief analysis of the solutions used by carriers to ensure his survival on the transport market.
PL
Omówiono rozwój i cechy współczesnej chemii, a także jej poznawczą i cywilizacyjną misję. Zwrócono uwagę, że po erze rolniczej, przemysłowej i naukowo-technicznej, świat wkracza w Wiek Środowiska (a także informatyki), w którym cywilizacja podąży drogami opartymi nie tylko na potrzebie opanowywania przyrody, ale także umiejętności harmonijnego z nią współżycia. Będzie to okres realizacji tzw. proekologicznej strategii zrównoważonego trwałego rozwoju (sustainable development), w którym wprowadzane będą zrównoważone technologie podporządkowane pokonywaniu barier rozwojowych (materiałowej, surowcowej, ekologicznej). W odniesieniu do chemii identyfikowana jest dodatkowo bariera psychologiczna - objawy niechęci społecznej i strachu przed chemią. Wspomniano o działaniach branży chemicznej na rzecz samodoskonalenia poprzez inicjowanie i realizację wielu prośrodowiskowych programów. Omówiono pojęcie "interdyscyplinarna chemia" oraz rolę chemii w rozwiązywaniu globalnych problemów świata. Konstatując, że chemia w istocie współkształtuje przyszłość, Autor wyraża opinię, że w interesie ludzkości jest rozkwit i słoneczna przyszłość chemii.
EN
This paper presents the development and features of contemporary chemistry, its cognitive and civilisation mission. It was noted that after the eras of agriculture, industry, science and technology, the world entered the "Age of Environment" (also informatics), where civilisation is to follow not only the roads of harnessing the nature, but also those of harmonious coexistence with it. This age, therefore, should be a period of implementing the strategy of sustainable development, when sustainable technologies, aimed at overcoming growth barriers (material, energy and environmental barriers), will be introduced. In the case of chemistry, one more barrier has been identified: a psychological barrier - manifested by social aversion to and fear of chemistry. Mention is made of "self-improvement" activities of the chemical sector consisting in initiating and carrying out a number of environmental programmes. The concept of "interdisciplinary chemistry" is discussed along with the role of chemistry in solving global problems of the world. Concluding that chemistry does, in fact, shape the future, the author expresses the opinion that the growth and sunny future of chemistry is in the interest of humankind.
PL
Wielostronna analiza sytuacji polskich przewoźników międzynarodowego transportu drogowego po akcesji Polski do UE. Infrastrukturalne, legislacyjne, finansowe i biurokratyczne bariery funkcjonowania i rozwoju tego sektora. Propozycje pragmatycznego podejścia do kwestii gałęziowej struktury przewozów, kosztów zewnętrznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa drogowego, fiskalizmu w stosunku do transportu.
EN
The Multi-sided situation analysis of the Polish carriers of the international road transport after the Poland's accession to the European Union. The infrastructural, legislative, financial and bureaucratic barriers both of the functionning and the development of this sector. The Proposals of the pragmatical problem approaching of the branch transport structure, of the external costs, of the environment protection, of the road safety, of the fiscal system in relation to transport.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.