Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szumy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Każde urządzenie wyposażone w silnik elektryczny, spalinowy czy mechaniczne części ruchome powoduje określony hałas. Dotyczy to praktycznie wszystkich sprzętów i urządzeń w gospodarstwie domowym, w tym kotłów c.o. Hałasu z tych źródeł nie da się wyeliminować, ale ważne jest, by jego poziom był możliwie najniższy.
EN
Recent achievements in the development of low-frequency high-resolution mechanical spectroscopy (HRMS) are briefly reported. It is demonstrated that extremely low values of the loss angle, ϕ, (tanϕb = 1×10−5) can be measured as a function of frequency, and the precision in estimation of the dynamic modulus is better than 1×10−5 in arbitrary units. Three conditions must be fulfilled to obtain high resolution in subresonant and resonant mechanical loss measurements: (1) noise in stress and elastic strain signals must be lower than 70 dB, (2) high quality of stress and strain signals must be tested both in the frequency- and time-domains, and (3) the estimation of the mechanical loss and modulus must be verified by at least two different computing methods operating in the frequency- and time-domains. It is concluded that phase measurements in the subresonant domain are no longer determined by precision in estimation of the loss angle. Recent developments in high-resolution resonant mechanical loss measurements stem from the application of advanced nonparametric and parametric computing methods and algorithms to estimate the logarithmic decrement and the elastic modulus from exponentially damped free decaying oscillations embedded in experimental noise. It is emphasized that HRMS takes into account the presence of noise in the stress and strain signals, which has not yet been addressed in the literature. The coupling of a low-frequency mechanical spectrometer with an in-situ laser dilatometer is suggested as a new perspective research area in Materials Science.
PL
W pracy przedstawiono najnowsze osiągnięcia związane z powstaniem i rozwojem niskoczęstotliwościowej wysokorozdzielczej spektroskopii mechanicznej, HRMS. Wykazano, że możliwym jest pomiar skrajnie niskich wartości kąta strat ϕ, (tanϕb = 1×10−5) mierzonych w funkcji częstotliwości, zaś dokładność pomiaru dynamicznego modułu sprężystości jest lepsza niż 1×10−5, w jednostkach względnych. Do uzyskania wysokiej rozdzielczości w zakresie subrezonansowej i rezonansowej spektroskopii mechanicznej koniecznym jest spełnienie trzech warunków: (1) szum w sygnałach naprężeń i odkształceń sprężystych musi być bardzo niski, tzn. poniżej poziomu 70 dB, (2) sygnały naprężeń i odkształceń sprężystych muszą być wysokiej jakości i muszą przejść stosowne testy zarówno w dziedzinie częstotliwości, jak i czasu, (3) obliczone wartości strat mechanicznych i modułu sprężystości muszą być zweryfikowane przez co najmniej dwie różne metody obliczeń prowadzone w dziedzinie częstotliwości i czasu. Jednym z najważniejszych wniosków jest stwierdzenie, że pomiary różnic w fazie pomiędzy sygnałami naprężenia i odkształcenia sprężystego w zakresie subrezonansowym, nie są zdeterminowane, jak dotychczas twierdzono, przez ograniczenia w dokładności obliczeń kąta strat. Najnowsze osiągnięcia uzyskane w rozwoju wysokorozdzielczej rezonansowej spektroskopii mechanicznej wynikają z zastosowania nowych zaawansowanych nieparametrycznych i parametrycznych metod obliczeń i algorytmów do estymacji logarytmicznego dekrementu tłumienia oraz modułu sprężystości z wykładniczo tłumionych swobodnie zanikających oscylacji zawierających szum eksperymentalny. W pracy podkreślono, że wysokorozdzielcza spektroskopia mechaniczna HRMS uwzględnia obecność szumu w sygnałach naprężeń i odkształceń, która dotychczas nie była brana pod uwagę w literaturze światowej. Wykazano również, że połączenie niskoczęstotliwościowego spektrometru mechanicznego z in-situ dylatometrem laserowym w jednym urządzeniu badawczym otwiera nowe możliwości poznawcze w zakresie inżynierii materiałowej.
3
EN
Resistance gas sensors exhibit random phenomena (resistance noise) which can be utilized to improve gas sensitivity and selectivity. That new emerging technique has to be investigated to recognize optimal parameters for gas detection. It means that a measurement system has to have ability of numerous parameters adjustment (e.g., sampling frequency, heater voltage, polarization current, voltage noise amplification). That fact induced design of a new setup which limits a number of external power sources and reduces time of gas sensors characterization. The newly prepared system comprises two digitally controlled voltage and current sources, and a control unit to select polarization current of the investigated gas sensor. The system is controlled by the dedicated PC software used for data acquisition and communication. The system allows characterizing of prototype gas sensors having a very high resistance, up to tens of M?. Additionally, the measured sensors can be irradiated by the UV diode to induce photocatalytic effect influencing their gas sensing properties. All these operation have been automated. An every action is automatically logged and state of the system is visualized using windows PC environment. Output files are batch-processed by means of commercial software, such as MATLAB®. Additionally, some exemplary results of recent experimental data for selected gas sensors, such as their noise spectra at various sensors temperatures has been presented.
PL
W rezystancyjnych czujnikach gazu występują zjawiska losowe (np. szumy rezystancji), które mogą być wykorzystane do poprawy czułości i selektywności detekcji gazu. Aplikacja tej stosunkowo nowej techniki wymaga przeprowadzenia badań w celu ustalenia optymalnych parametrów detekcji gazów, co oznacza, że system pomiarowy powinien posiadać możliwość zmiany szeregu parametrów (np. częstotliwości próbkowania, napięcia grzałki, prądu polaryzacji, wzmocnienia napięcia szumów). Implikowało to konieczność zaprojektowania systemu z ograniczoną liczbą zewnętrznych źródeł zasilania i minimalizacji czasu charakteryzowania czujników gazu. Zbudowany system zawiera dwa cyfrowo sterowane źródła prądu i napięcia oraz układ sterujący wyborem prądu polaryzacji badanego czujnika gazu. System jest sterowany z komputera PC za pomocą opracowanego, dedykowanego oprogramowania i umożliwia charakteryzowanie prototypowych czujników gazu o rezystancji aż do dziesiątek M?. Czujnik może być ponadto poddany promieniowaniu przez diodę UV w celu wywołania efektu fotokatalizy, co wpływa na czułość detekcji gazu. Wszystkie wymienione czynności zostały zautomatyzowane w jak największym stopniu. Wszystkie wykonywane operacje są automatycznie rejestrowane, a aktualny stan systemu jest wizualizowany w postaci graficznej na monitorze PC. Pliki wyjściowe są przetwarzane wsadowo przy wykorzystaniu komercyjnego software’u takiego jak MATLAB®. Ponadto, przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów uzyskane przy wykorzystaniu zaprojektowanego automatycznego stanowiska pomiarowego.
4
Content available remote A novel control strategy for the switched reluctance generator
EN
The paper proposes a novel switching strategy that increases the efficiency of the energy conversion and reduces the noise level produced by the generator. The technique redistributes the three switching stages of the converter within one working cycle. Such technique is viable when the generator operates below its base speed. Here, the back electromagnetic force is always lower than the DC-link voltage, hence the phase current is controlled at a desired value. The proposed control method is validated using a commercially available four phase 8/6 switched reluctance generator.
PL
W artykule zaproponowano nową strategię przełączania generator reluktancyjnego. Metoda zwiększa skuteczność konwersji energii I redukuje szumy. W jednym cyklu realizuje się trzy etapy przełączeń. Metoda jest zalecana gdy generator operuje poniżej bazowej szybkości.
EN
Raman spectrometers enable fast and non-contact identification of examined chemicals. These devices measure Raman spectra and compare with the spectra database to identify unknown and often illicit chemicals (e.g. drugs, explosives) usually without any sample preparation. Raman spectra measurements are a challenge due to noise and interferences present outside the laboratories (field applications). The design of a portable Raman spectrometer developed at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology is presented. The paper outlines sources of noise and interferences (e.g. background removal, spectra smoothing) contaminating Raman spectra measurements as well as signal processing techniques required to reduce their influence. The authors consider influence of packages (glass or plastic vials) on effectiveness of detection of selected chemical mixtures and they propose a method that reduces this factor. Next, the impact of acquisition time and external lighting on the accuracy of Raman spectra measurements is investigated. The synchronic detection is introduced to diminish changes of outside sample irradiation. Finally, the etaloning error present in the measured spectra is considered and attenuated by an additional procedure.
PL
Spektroskopy Ramana umożliwiają szybką i bezkontaktową identyfikację badanej substancji chemicznej. Mierzą widma Ramana i porównują z biblioteką widm, aby identyfikować nieznaną, często nielegalną substancję chemiczną (np. narkotyki, materiały wybuchowe) bez potrzeby przygotowania badanej próbki. Pomiar widm Ramana w warunkach polowych jest dużym wyzwaniem ze względu na obecność wielu źródeł szumów i zakłóceń, m.in. szumy przetworników CCD, fluorescencja, szumy kosmiczne, oświetlenie zewnętrzne. W pracy przedstawiono projekt przenośnego spektrometru Ramana opracowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Opisano źródła szumów i zakłóceń obecnych podczas pomiarów widm Ramana oraz techniki przetwarzania sygnałów zmniejszające ich wpływ (np. usuwanie tła, widm wygładzanie). Autorzy rozważają także wpływ opakowań (szklanych lub plastikowych) na efektywność detekcji wybranych mieszanin chemicznych i proponują metodę, pozwalającą na jego redukcję. Następnie przedstawiono zależności między czasem ekspozycji a dokładnością pomiarów widm Ramana. Określono skutki oddziaływania zewnętrznego (niepożądanego) oświetlenia na jakość pomiarów oraz przedstawiono sposób ich ograniczenia przy użyciu pomiarów synchronicznych. Następnie opisano zjawisko etaloningu oraz procedurę jego usunięcia w kontrolowanych warunkach pomiarowych, za pomocą dodatkowych procedur.
PL
Przytoczono charakterystyczne parametry szumu wybuchowego RTS (Random Telegraph Signal). Przedstawiono algorytm programowego generatora szumów RTS. Algorytm został wyposażony w możliwość dodawania do wygenerowanych impulsów RTS szumu białego oraz szumu typu 1/f. Przedstawiono przykładowe realizacje wygenerowanych przebiegów.
EN
There are parameters of Random Telegraph Signal (RTS) noise are described in the paper. Also there is the algorithm of software RTS generator. The presented algorithm allows to generate the RTS noise with 1/f noise and white noise components. In the paper the examples of generated process are quoted.
PL
Rejestracja widma promieniowania rozproszonego nieelastycznie podczas zjawiska Ramana, które jest charakterystyczne dla badanej substancji, pozwala na jej identyfikację. W pracy zostały przedstawione przykładowe widma Ramana substancji chemicznych. Następnie opisano błędy podczas pomiarów widm Ramana, powodujące ograniczenia możliwości identyfikacji substancji chemicznych lub ich mieszanin. Szczegółowo przedstawiono możliwości redukcji błędów pomiarowych przez zastosowanie procedur usuwania tła oraz wygładzania rejestrowanych widm we wstępnej fazie przetwarzania. W pracy następnie opisano wybrane algorytmy klasyfikacji, które umożliwiają wyznaczanie składu badanej mieszaniny na podstawie porównania jej widma Ramana z modelami stworzonymi na bazie widm wzorcowych. Ponadto oceniono efektywność wykrywania wybranych substancji chemicznych według przedstawionych metod oraz możliwości ich usprawnienia.
EN
The Raman spectrometers are devices which allow immediate and accurate identification of the examined chemicals without a requirement of a direct contact. The devices are based on the Raman phenomenon, which takes place during illumination of the sample by a monochromatic radiation (e.g. 785 nm laser). Additional bands appear in the scattered spectrum due to the inelastic scattering of excitation monochromatic light on the molecules of the investigated probe. The number, shapes and locations of these bands in the Raman spectrum are unique for the investigated chemicals. Therefore, the irradiated probe can be identified. Raman spectrometers are used for rapid identification of unknown and potentially dangerous substances (e.g. drugs, explosives). The paper presents construction details of the portable Raman spectrometer being prepared at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology. The paper outlines necessary signal processing to assure reliable identification. First interferences encountered during Raman spectra measurements are presented. Secondly, methods of their reduction (background removal, spectra smoothing) are described. The selected algorithms for chemicals classification are outlined. They enable determination of their composition by comparing the measured Raman spectra with the models based on the prepared spectra library. Finally, efficiency of these algorithms is discussed and directions of their further development are outlined.
PL
W pracy porównano dwa układy odbioru sygnału prądowego z fotodiody: pierwszy z integratorem o działaniu ciągłym (wzmacniaczem transimpedancyjnym) i drugi z integratorem kluczowanym. Układ z integratorem kluczowanym zapewnia lepszy stosunek sygnał-szum. Wnioski z analizy posłużyły do konstrukcji wielokanałowego systemu do badania ukrwienia tkanek metodą optyczną.
EN
In this work two circuits for photodiode current measurement were compared: the first with trans-impedance amplifier (current-to-voltage converter) and the second - switched integrator. The switched integrator has a better signal-to-noise ratio. The conclusions were used in designing multi-channel system for blood concentration changes in tissue by optical technique.
9
Content available remote Vibration and noise in frictional joints of machines
EN
The problems of vibrations and noise in mobile vehicles are discussed. The mechanisms of vibration and noise generation during frictional interactions between solids are considered. Modern trends in studying vibroacoustic phenomena in the friction joints are analysed. A frequency classification of vibroacoustic effects in frictional mechanisms is presented. The chief approaches to fighting vibration and noise in brakes of motor transport are cited.
PL
Analizowano problemy wibracji i szumów w węzłach ciernych pojazdów. Rozpatrzono mechanizm powstawania wibracji i szumów podczas tarcia "twardych materiałów". Dokonano analizy aktualnych metod badań wibroakustycznych zjawisk w węzłach ciernych. Przedstawiono klasyfikację różnych wibroakustycznych zjawisk występujących w węzłach ciernych. Przedstawiono możliwości obniżenia wibracji i szumu układów ciernych hamulców pojazdów.
PL
W pracy omówiono błąd pomiaru średniej mocy sygnałów losowych, wynikający ze zmiany widma sygnału na etapie jego próbkowania. Wskazano możliwość zmniejszenia strat informacji, do jakich dochodzi w fazie próbkowania szerokopasmowych sygnałów. Szczegółowo przedstawiono błędy przenoszenia średniej mocy szumu białego poddanego wstępnej filtracji dolnoprzepustowej o nachyleniu 12 dB na oktawę, powstające przy braku, a następnie po wprowadzeniu analogowego układu, korygującego charakterystykę amplitudową toru akwizycji. Przedyskutowano wpływ współczynników filtracji i korekcji na jakość przetwarzania, wykazując w konkluzji zasadność stosowania układu
EN
In the paper, a measurement error for the white noise mean power and for the low-pass, second-order filtration of noise mean power, resulting from modification of signal spectrum at the stage of signal sampling have been discussed. Possibility of the decreasing of loss information during wide-band signal sampling has been pointed out. Transfer errors of the mean power of pre-filtered white noise for standard acquisition unit and for additional correction have been particularly calculated. Thus, this functions prove that introduction of filters with the correction characteristic is useful. Moreover, the obtained characteristics describe transfer error versus the value of the correction coefficient.
PL
W eksperymentach fizycznych, medycznych, biologicznych, badaniach materiałowych coraz częściej zastosowanie znajdują różnego rodzaju matryce mikroczujników, składające się z setek, a nawet tysięcy elementów detekcyjnych. Efektywna obsługa matryc mikroczujników wymaga, aby każdy z elementów detekcyjnych posiadał swój niezależny tor elektroniki odczytu zapewniający kondycjonowanie sygnału analogowego, jego zamianę na postać cyfrową oraz kompresję zebranych danych. Tego typu rozwiązania są możliwe w technologii VLSI, gdzie elektronika odczytu do w/w matryc mikroczujników jest projektowana i wykonywana w formie wielokanałowych specjalizowanych układów scalonych (ASIC). Jednak na wielokanałowe układy ASIC narzucane są szczególne wymagania dotyczące rozmiarów, pobieranej mocy, minimalizacji szumów oraz jednorodności parametrów poszczególnych kanałów. Ponadto w systemach wielokanałowych istotna staje się szybkość przetwarzania danych i ich dalsza transmisja do systemów nadrzędnych. Artykuł omawia wybrane istotne aspekty projektowania wielokanałowych układów scalonych oraz stosowane rozwiązania dotyczące gromadzenia danych, kompresji i ich sposobów przesyłania do systemów nadrzędnych, które uzależnione są od konkretnej aplikacji.
EN
Nowadays arrays of microsensors are often used in experimental sciences like physics, biology, material science or medical imaging. Effective use of these arrays requires multichannel electronic readout systems. The readout electronics is often made as ASIC (Application Specific Integrated Circuits) which is responsible for analog and digital signal processing. Because of multichannel architecture of the integrated circuit dedicated to the readout of microsensor arrays, there are several important constrains which must be fulfilled during the design process like area and power limitation per single channel, noise minimization and uniformity of analog parameters for all channel. Additionally the digital blocks in a such ASIC obtain a lot of data, which must be compressed, stored and transmitted to data acquisition system. The paper describes important design aspects of multichannel circuit and methods used for data compression.
PL
W pracy omówiono i porównano błędy pomiaru średniej mocy dolnopasmowego szumu białego i szumu poddanego filtracji dolnoprzepustowej RC, wynikające z tłumienia wielkoczęstotliwościowych składowych widma sygnału na etapie jego próbkowania. Wskazano możliwość zmniejszenia strat informacji, jakie mają miejsce w torze pomiarowym w fazie próbkowania sygnału szerokopasmowego. Szczegółowo przedstawiono błędy przenoszenia średniej mocy szumu białego poddanego wstępnej filtracji RC, powstające przy wnikaniu składowych szumu w pasmo częstotliwości układu próbkująco-pamiętającego w nieobecności, a następnie po wprowadzeniu analogowego układu korekcyjnego.
EN
In the paper, a measurement error for the low-pass white noise mean power and for the RC filtration of noise mean power, resulting from attenuation of high-frequency signal components at the stage of signal sampling have been discussed and compared. Possibility of the decreasing of loss information during wide-band signal sampling in measurement unit has been pointed out. Transfer errors of the mean power of RC pre-f iltered white noise for standard acquisition unit and for additional correction have been particularly calculated. Thus, this functions prove that introduction of filters with the correction characteristic is useful. Moreover, the obtained characteristics describe transfer error versus the value of the correction coefficient.
PL
W artykule przedstawiono metrologię projektowania wielokanałowych specjalizowanych układów scalonych w technologii CMOS, ze zwróceniem szczególnej uwagi na optymalizację szumową stopni wejściowych i minimalizację przesłuchów w układach analogowo-cyfrowych. Szczegółową analizę sposobu projektowania przeprowadzono w oparciu o 64-kanałowy układ scalony RX64 do odczytu paskowych detektorów krzemowych używanych do detekcji niskoenergetycznego promieniowania X.
EN
This paper describes designing of multichannel mixed-mode Application Specific Integrated Circuits in CMOS technology. The author discusses the problems of noise optimisation and crosstalk in mixed-mode integrated circuit on example of 64-channel chip RX64. This chip has been designed for the digital readout of silicon strip detectors used for position-sensitive X-ray imaging. Various requirements and constraints implied by this particular application have been taken into account in the design stage. The XR64 chip consists of low noise analogue front-end electronic and digital blocks for data storage, bias control and communication via serial link. An architecture of integrated circuit has been described with a special attention paid to noise optimisation. A method of noise minimisation of front-end electronic has been developed taking into account capacitance of X-ray sensor and different value of bias current in the input transistor of charge preamplifier. The second order effects in noise calculation have also been investigated. The minimisation of crosstalk in mixed-mode RX64 chip has been considered. As the chip contains analogue and digital blocks placed on common epi-type substrate, particular attention has been paid to the layout. The floorplan, power distribution and guardring placement are described. The results of the design are verifield by noise measurements using internal calibration generator, radioactive source with X-ray sensor and considering the noise counts according to the Rice formula. The equivalent input noise measured at room temperature for a sensor capacitance of 2.5 pF and peaking time of 0.8 us is only 145 el. rms.
EN
A laser diode reliability test based on the measurements of the low-frequency optical and electrical noise, and their correlation factor changes during short-time ageing is presented. The noise characteristics reveal obvious differences between the stable and unreliable lasers operated near the threshold region. An excessive Lorentzian type noise with negative correlation factor at the threshold could be one of the criteria for identifying unreliable lasers. The behavior of unreliable lasers during ageing could be explained by migration of point recombination centres at the interface of an active layer, and by the formation of defect clusters.
EN
In this paper results of movement radio wave sensors based on the antenna-oscillators designing and investigating are presented. For internal noise impact reduction modulation of reflected signal with follow processing on the modulation frequency is performed.
PL
W artykule są prezentowane wyniki badań projektów ruchomych czujników fal radiowych opartych na modelach antena - oscylator. W celu redukcji wpływu szumów wewnętrznych zostało przeprowadzone śledzenie modulacji odbitego sygnału na częstotliwości modulacji.
EN
The paper discusses the hardware and software configurations of a computer system for the estimation of sets of four noise parameters of linear two-terminal--pair networks utilizing the author's measurement method with the suppression of internal noise of the analogue measurement line and periodic interference from the power-supply network.
PL
W pracy omówiono konfigurację sprzętową i oprogramowanie komputerowego systemu do estymacji zespołów czterech parametrów szumowych czwórników liniowych, który wykorzystuje opracowaną przez autora metodykę pomiaru z ograniczaniem szumów własnych analogowego toru pomiarowego oraz zakłóceń okresowych od sieci zasilającej.
PL
Artykuł przedstawia wyniki pomiarów prądu elektryzacji generowanego na powierzchni granicznej fazy stałej i ciekłej. Badania przeprowadzono w układzie z wirującą tarczą. Opisano zmodyfikowany układ pomiarowy z wirującym elektrometrem. Określono wpływ wirowania na otrzymane rezultaty. Dokonano wstępnej analizy wyników badań.
EN
In paper measurements of electrification current in spinnig disc system are presented. The electrostatic charge is generated on boundary surface between solid and liquid phases. The modified measurement system with rotating electrometer is described. The system is compared with older system that used stationary both electrometer and a/d converter. An influence of rotating speed is analyzed for error evaluation. The preliminary calculus are made for determining the relation between generated current and different kind of parameters e.g. the influence of rotating speed on variance of the measured current.
18
Content available remote Wykorzystanie paskowych detektorów krzemowych w dyfraktometrii promieniowania X
PL
W artykule przedstawiono system do pozycjoczułej jednowymiarowej detekcji promieniowania X dedykowany do zastosowań dyfraktometrycznych. Zasadniczymi elementami systemu są: krzemowy detektor paskowy i specjalizowany 64-kanałowy układ scalony zawierający niskoszumowe układy elektroniki front-end i bloki cyfrowe umożliwiające przechowanie danych, kontrolę polaryzacji i komunikację ze światem zewnętrznym poprzez łącza szeregowe. W artykule omówiono architekturę układu scalonego ze zwróceniem szczególnej uwagi na optymalizację szumową, minimalizację rozrzutu parametrów elektrycznych pomiędzy kanałami, oraz integrację bloków analogowych i cyfrowych w jednym układzie scalonym. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów prototypowego systemu.
EN
The paper describes a multichannel readout system for applications in X-ray diffractometry. The system consists of a silicon strip detector and a mixed-mode 64-channel readout chip RX64. The integrated circuit is implemented in a 0.8 μm CMOS p-well epi-type substrate technology. The single channel comprises a charge sensitive preamplifier, a shaper, a discriminator and a pseudo-random 20-bit counter. To increase the functionality and testability additional blocks like calibration circuit, internal DACs and command decoder are implemented on the chip. The equivalent noise charge (ENC) measured at room temperature for the detector capacitance of 2.5 pF and integration time of 0.7 μs is 167 electrons rms. The power dissipation is below 2.5 mW/channel. The input referred channel-to-channel offset variation is only 28 electrons rms, while the gain spread expressed as sigma to the mean value is 0.5%. The chip occupies the area 2.8 x 6.5 mm2.
19
Content available remote Elektronika front-end do krzemowego detektora torów w eksperymencie ATLAS
PL
W artykule przedstawiono system elektroniki front-end do odczytu krzemowych detektorów paskowych w eksperymencie ATLAS. Zasadniczym elementem systemu jest specjalizowany 128-kanałowy układ scalony zapewniający odbiór i analogowe kształtowanie sygnałów z detektorów, buforowanie i kompresję danych oraz organizację odczytu danych. W pracy przedstawiono projekt układu scalonego i przedyskutowano wybrane krytyczne aspekty projektowe, jak szumy, efekty radiacyjne, integracja układów analogowych i cyfrowych na wspólnym układzie scalonym.
EN
The paper presents the front-end electronics for readout of silicon strip detectors in the ATLAS experiment. A basic component of the system is a 128-channel ASIC which receives the signals from the detectors, performs signal processing, buffering and compression of data. ln the paper we discuss critical issues of the design, like noise, radiation hardness and integration of analogue and digital circuits on the same integrated circuit.
PL
Przedstawiono mechanizmy powstawania i sposoby pomiaru podatności układów cyfrowych na zakłócenia. Zaprezentowano metodę pomiaru dynamicznej odporności na zakłócenia układów cyfrowych z zastosowaniem wzorcowego sygnału szumowego z możliwością ograniczenia szerokości pasma stymulującego sygnału szumowego. Opisano opracowane modele symulacyjne i przykładowe wyniki badań potwierdzające efektywność zaproponowanej metody.
EN
The mechanisms of noise origin and methods of noise susceptibility of digital circuits measurement have been described. The new method of dynamic noise immunity of digital circuits measurement using standard noise signal as a stimulus with a possibility of noise bandwidth filtering was proposed. Presented elaborated simulation models and results of measurement confirm the effectiveness of the proposed method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.