Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 410

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomateriały
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Artykuł jest pracą przeglądową i dotyczy nowoczesnych materiałów różnego rodzaju, które znalazły zastosowanie w biomedycynie, bioinżynierii oraz biomechanice. Poruszone zagadnienia obejmują wymagania stawiane biomateriałom oraz charakterystykę podstawowych pojęć z nimi związanych, tj. biozgodności, biotolerancji, biofunkcjonalności. W pracy przedstawiono materiały metaliczne oraz metody modyfikacji ich powierzchni w szczególności PVD i natryskiwanie plazmowe, w celu uzyskania odpowiednich własności związanych z biozgodnością i biokompatybilnością. Poza tym zostały również scharakteryzowane właściwości materiałów ceramicznych oraz możliwości ich zastosowania w różnych gałęziach bioinżynierii. Omówiono także przykłady tworzyw polimerowych oraz kompozytów, jakie współcześnie wykorzystuje się w biomechanice, stomatologii czy innych dziedzinach medycyny. Celem artykułu było przedstawienie kompleksowego przeglądu materiałów różnego rodzaju stosowanych w biomedycynie, bioinżynierii, biomechanice.
EN
This article is a review and has been devoted to all kinds of modern materials, which have been applied in biomedicine, bioengineering and biomechanics. The presented issues include requirements for biomaterials and characteristics of basic keywords related to them, i.e. biocompatibility, biotolerance, biofunctionality. The paper presents metallic materials and methods of surface modification, especially PVD and plasma spraying in order to achieving appropriate biocompatibility properties. Moreover, the properties of ceramic materials and their application in various branches of bioengineering have also been characterized. Also examples of polymeric materials and composites, that are used in biomechanics, dentistry or other fields of medicine are also have been discussed. Presenting a comprehensive overview of various types of biomaterials used in biomedicine, bioengineering, biomechanics have been the aim of the article.
EN
This paper presents material and technological studies on lab-on-chip (LOC) devices as a first step towards biocompatible and reliable research on microscopic fungi and soil organisms on a microscale. This approach is intended to respond to the growing need for environmental control and protection, by means of modern, miniaturized, portable and dependable microfluidics instrumentation. The authors have presented herein long-term, successful cultivation of different fungi representatives (with emphasis put on Cladosporium macrocarpum) in specially fabricated all-glass LOCs. Notable differences were noted in the development of these creatures on polymer, polydimethylosiloxane (PDMS) cultivation substrates, revealing the uncommon morphological character of the fungi mycelium. The utility of all-glass LOCs was verified for other fungi representatives as well –  Fusarium culmorum and Pencilium expansum, showing technical correspondence and biocompatibility of the devices. On that basis, other future applications of the solution are possible, covering, e.g. investigation of additional, environmentally relevant fungi species. Further development of the LOC instrumentation is also taken into consideration, which could be used for cultivation of other soil organisms and study of their mutual relationships within the integrated microfluidic device.
PL
Ziarna ryżu rozdrobniono w młynie walcowym z płytą międzywalcową. Zbadano wpływ zmiennych parametrów roboczych (wielkość szczeliny między walcami, prędkość kątowa walców) na wartość wskaźnika zrównoważonej emisji CO₂. Zwiększenie szczeliny międzywalcowej powodowało zwiększenie wartości wskaźnika emisji, natomiast zwiększenie prędkości kątowej zmniejszało ten parametr. Na podstawie analizy regresji określono, że najkorzystniejszy bilans emisji CO₂ można uzyskać przy prędkości kątowej walców 218–235 rad/s i szerokości szczeliny powyżej 0,75 mm.
EN
Rice grains were comminuted in a mill using a variable size of the inter-roller gap and roller angular velocities. The impact of the variable operational parameters on the values of the sustainable CO₂ emission indicator was examd. The increase in the inter-roller gap resulted in an increase in the sustainable CO₂ emission indicator, while increase in the angular velocity decreased the emission index.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu rozdrabniania ziaren ryżu w innowacyjnym młynie walcowo-płytowym. Określono zależność między zmiennymi niezależnymi (prędkość kątowa walców i szerokość szczeliny roboczej) a parametrami wskaźnika zrównoważonej emisji CO₂ (pobór mocy, wydajność i zawartość wybranych frakcji rozdrobnionego produktu). Zwiększenie szerokości szczeliny i prędkości kątowej walców powodowało zarówno zwiększenie wydajności, jak i poboru mocy. Zmiany szerokości szczeliny roboczej wpływały na skład granulometryczny produktu.
EN
Rice grains were comminuted in a mill using a variable gap size between rolls and variable angular speeds of the rolls. The impact of the parameters on energy consumption, comminution efficiency and content of selected dimensional fractions of the product was examined. The increase in the size of the grinding gap and the angular velocity of the rollers resulted in an increase in power consumption and grinding yield.
EN
Carbon Quantum Dots (CQDs) are objects with a size less than 10 nm that have the ability to emit radiation in the visible range from blue to red depending on the excitation radiation used. Quantum dots are used in in vitro bioimaging of cell structures or creation of biosensors. In contrast to classic nanodots, which are obtained from simple sulphides, selenides or metal tellurides, carbon quantum dots are constructed from a non-toxic, biocompatible carbon core, thanks to which it is possible to apply quantum carbon dots in bio-imaging in-vitro or in-vivo biological structures with minimal cytotoxic effect on cells. The aim of the research was to obtain carbon nanodots capable of emitting fluorescence using lignin from waste biomass. The CQDs were functionalized with amino-acids. The result of the work was to obtain a series of CQDs with advanced luminescence properties using hydrothermal and microwave assisted methods. Ready products were investigated over their cytotoxicity.
PL
Kropki kwantowe węgla (Carbon Quantum Dots – CQD) to obiekty o rozmiarze mniejszym niż 10 nm, które mają zdolność emitowania promieniowania w zakresie widzialnym od od niebieskiego do czerwonego w zależności od zastosowanego promieniowania wzbudzenia. Kropki kwantowe stosuje się w bioobrazowaniu in vitro struktur komórkowych lub tworzeniu bioczujników. W przeciwieństwie do klasycznych nanodotów, które są otrzymywane z prostych siarczków, selenków lub tellurków metali, kropki kwantowe węgla są zbudowane z nietoksycznego, biokompatybilnego rdzenia węglowego, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie kwantowych kropek węgla w bioobrazowanie struktur biologicznych in vitro lub in vivo przy minimalnym działaniu cytotoksycznym na komórki. Celem badań było uzyskanie nanodotów węglowych zdolnych do emitowania fluorescencji przy użyciu ligniny z biomasy odpadowej. CQD sfunkcjonalizowano aminokwasami. Rezultatem prac było uzyskanie serii CQD o zaawansowanych właściwościach luminescencyjnych z zastosowaniem metod hydrotermalnych i mikrofalowych. Gotowe produkty badano pod kątem ich cytotoksyczności.
EN
Skin is the first barrier against pathogens and harmful external factors. Each damage of this tissue may cause microbial infection and danger to internal organs. Burns which may be a result of the exposure to radiation, chemicals or high temperature leads to the significant disruption of skin functions. The most promising method for this tissue recovery is regenerative medicine which requires application of three-dimensional biocompatible scaffolds. The biomaterials enable skin cells proliferation and new tissue formation under in vitro conditions. They can be prepared from synthetic and natural polymers and their combination. The application of additional components such as nanoparticles may enhance their mechanical properties and have a positive impact on fibroblasts divisions and extra cellular formation. One of the most promising raw materials for scaffolds is chitosan -a chitin derivative. It may be obtained from waste biomass such as crabs, shrimps and lobsters exoskeletons. Chitosan is non-toxic, biodegradable and have antibacterial properties. The aim of the following study was to obtain novel chitosan derivatives doped with the gold nanoparticles using only natural components such as orange peels and fatty acid derivative. Proposed modification strategy resulted in the preparation of the novel, biodegradable and biocompatible material with interesting properties. The products were analysed by UV-Vis and FT-IR methods. The scaffolds were investigated over their susceptibility to enzymatic degradation. Finally, the biomaterials were verified over their cyto-compability with human dermal fibroblasts. The results showed that the proposed synthesis pathway resulted in the obtained of the chitosan biomaterials with high potential in medicine.
PL
Skóra jest pierwszą barierą przed patogenami i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Każde uszkodzenie tej tkanki może powodować zakażenie drobnoustrojami i zagrożenie dla narządów wewnętrznych. Oparzenia, które mogą być wynikiem narażenia na promieniowanie, chemikalia lub wysoką temperaturę, prowadzą do znacznego zakłócenia funkcji skóry. Najbardziej obiecującą metodą tego odzyskiwania tkanki jest medycyna regeneracyjna, która wymaga zastosowania trójwymiarowych biokompatybilnych rusztowań. Biomateriały umożliwiają namnażanie komórek skóry i tworzenie nowych tkanek w warunkach in vitro. Można je wytwarzać z polimerów syntetycznych i naturalnych oraz ich kombinacji. Zastosowanie dodatkowych składników, takich jak nanocząstki, może poprawić ich właściwości mechaniczne i mieć pozytywny wpływ na podziały fibroblastów i tworzenie się komórek. Jednym z najbardziej obiecujących surowców na rusztowania jest chitozan - pochodna chityny.Można go uzyskać z biomasy odpadowej, takiej jak egzoszkielety krabów, krewetek i homarów. Chitozan jest nietoksyczny, biodegradowalny i ma właściwości antybakteryjne. Celem przedstawionych badań było uzyskanie nowych pochodnych chitozanu domieszkowanych nanocząstkami złota przy użyciu wyłącznie naturalnych składników, takich jak skórki pomarańczy i pochodna kwasu tłuszczowego. Proponowana strategia modyfikacji zaowocowała przygotowaniem nowego, biodegradowalnego i biokompatybilnego materiału o interesujących właściwościach. Produkty analizowano metodami UV-Vis i FT-IR. Rusztowania badano pod kątem ich podatności na degradację enzymatyczną. Na koniec biomateriały zweryfikowano pod kątem ich zgodności cytologicznej z ludzkimi fibroblastami skórnymi. Wyniki wykazały, że proponowany szlak syntezy zaowocował uzyskaniem biomateriałów chitozanu o wysokim potencjale w medycynie.
EN
Metalic materials intended for bone implants should exhibit not only appropriate mechanical properties, but also high biocompatibility. The surface treatment modifications, for example acidic treatment, laser treatment, ion implantation and deposition of highly biocompatible coatings, are practiced. One of the most popular methods of surface modification is to deposit hydroxyapatite (HAp) coatings. HAp naturally occurs in human body, but can be also synthesized in laboratory conditions. Among diverse deposition techniques, electrophoretic deposition (EDP) is a cost-effective method in which charged particles, dispersed in an organic medium, after applying voltage migrate to the counter charged electrode forming a thin coating. There are several parameters that can be controlled during the process and that directly affect the morphology of the surface. The zeta potential and pH of prepared colloidal suspension are closely related to suspension stability and affect the susceptibility for agglomeration of the particles. Electrical settings, especially applied voltage, affect primarily the mass of deposition, but also the porosity of the coating, as well as its homogeneity. One of the basic parameters of EDP method is time of process. With increasing process time, the thickness of the deposited coating increases. Importantly, its mechanical properties also decrease. Moreover, the particles shape and size also affect the morphology of the deposited coating. The analysis of many variables is necessary to choose the right parameters to obtain the coating with desired morphology. In this paper, the influence of each parameter on the morphology of hydroxyapatite coatings is discussed.
PL
W artykule omówiono parametry procesu osadzania elektroforetycznego (EDP) ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tej metody do osadzania powłok hydroksyapatytowych (HAp) na metalicznych implantach kostnych. Bazując na obszernym przeglądzie najnowszej literatury, przedstawiono wpływ każdego z parametrów na strukturę powstającej powłoki.
EN
Mesenchymal stem cells are a promising source for externally grown tissue replacements and patient-specific immunomodulatory treatments. This promise has not yet been fulfilled in part due to production scaling issues and the need to maintain the correct phenotype after reimplantation. One aspect of extracorporeal growth that may be manipulated to optimize cell growth and differentiation is metabolism. The metabolism of MSCs changes during and in response to differentiation and immunomodulatory changes. MSC metabolism may be linked to functional differences but how this occurs and influences MSC function remains unclear. Understanding how MSC metabolism relates to cell function is however important as metabolite availability and environmental circumstances in the body may affect the success of implantation. Genome-scale constraint based metabolic modelling can be used as a tool to fill gaps in knowledge of MSC metabolism, acting as a framework to integrate and understand various data types (e.g., genomic, transcriptomic and metabolomic). These approaches have long been used to optimize the growth and productivity of bacterial production systems and are being increasingly used to provide insights into human health research. Production of tissue for implantation using MSCs requires both optimized production of cell mass and the understanding of the patient and phenotype specific metabolic situation. This review considers the current knowledge of MSC metabolism and how it may be optimized along with the current and future uses of genome scale constraint based metabolic modelling to further this aim.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.