Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  expansion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W przeprowadzonych doświadczeniach zbadano wpływ reakcji wodorotlenków sodu i potasu z krzemionką na mechaniczne właściwości betonu, a mianowicie wytrzymałość na ściskanie i zginanie, na rozłupywanie przy rozciąganiu, moduł elastyczności oraz wytrzymałość, badaną metodą „pull-out”. Uwzględniono także wpływ geometrii próbek na rozszerzalność związaną z tą reakcją kruszywa. Uzyskane wyniki potwierdziły, że ta rozszerzalność przekraczająca 0,04% powoduje znaczne pogorszenie właściwości mechanicznych betonu, jednak z różną prędkością. Ponadto te doświadczenia wykazały, że geometria próbek ma znaczny wpływ na szybkość tej reakcji.
EN
In this experimental study the effect of alkali silica reaction [ASR] on the mechanical properties of concrete namely compressive strength, flexural strength, splitting tensile strength, modulus of elasticity and pull-out strength is presented. The effect of the specimens’ geometry on ASR expansion has also been studied. The results confirm that ASR expansion of over 0.04% causes significant losses in the mechanical properties of concrete, albeit at differing rates. Moreover, this study proves that the specimen geometry has an important role on ASR expansion rate.
2
Content available remote Rozszerzalność/skurcz ABK pod wpływem wilgoci
3
Content available remote Bezinwazyjne metody włączeń gazociągów
PL
W artykule przedstawiono metody bezinwazyjnych włączeń nowych gazociągów, z zachowaniem ciągłości przesyłu gazu. Autor dokonuje analizy częstotliwości stosowania rozwiązań zrealizowanych włączeń, powstałych trudności i błędów podczas prowadzenia prac.
EN
The article presents the methods of non-invasive inclusion of new gas pipelines, while maintaining continuity of transmission gas. The author analyses frequencies of application solutions of the completed inclusions, difficulties and errors during work done.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań reaktywności krajowych kruszyw z wybranych, litych skał osadowych przy wykorzystaniu nowych metod badawczych wdrożonych w dokumentach technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zgodnych z metodami RILEM i ASTM. Zakres badań obejmował kruszywa grube łamane o potencjalnej przydatności do wykonania wytrzymałego i trwałego betonu, wyprodukowane ze skał wapienia, dolomitu, piaskowca i szarogłazu. W składzie mineralnym kruszyw z wapieni i dolomitu nie stwierdzono obecności reaktywnych form kwarcu; w ziarnach kruszywa z szarogłazów i piaskowca występował kwarc mikro- i kryptokrystaliczny. Na podstawie wydłużenia próbek określono następujące kategorie reaktywności wybranych krajowych kruszyw ze skał osadowych: R0, R1 i R2. Zaobserwowano występowanie żelu krzemianu sodowo-potasowo-wapniowego o składzie charakterystycznym dla produktów reakcji alkalia-kruszywo, zgodnym z danymi literaturowymi. Uzyskano spójną ocenę reaktywności kruszyw.
EN
The paper presents the results of investigations into the reactivity of domestic aggregates produced from selected sedimentary rocks, carried out using the new testing methods, consistent with the RILEM and ASTM methods, implemented by GDDKiA (Polish General Directorate for National Roads and Motorways) documents. The range of the investigations covered coarse crushed aggregates produced from limestone, dolomite, sandstone and greywacke rocks, potentially suitable for making strong and durable concrete. No reactive forms of quartz were found in the mineralogical composition of the limestone aggregates and the dolomite aggregates. Micro- and cryptocrystalline quartz occurred in the particles of the greywacke aggregates and the sandstone aggregates. On the basis of the expansion of mortar and concrete specimens the aggregates produced from the sedimentary rocks were classified into the reactivity categories: R0, R1 and R2. A sodium-potassium-calcium silicate gel, whose composition (consistent with that reported in the literature) was characteristic of the alkali-silica reaction products, was found. The investigations resulted in a consistent assessment of the reactivity of the aggregates.
EN
In recent years various approaches for quantified Boolean formula (QBF) solving have been developed, including methods based on expansion, skolemization and search. Here, we present a novel expansion-based solving technique that is motivated by concepts from the area of parameterized complexity. Our approach relies on dynamic programming over the tree decomposition of QBFs in prenex conjunctive normal form (PCNF). Hereby, binary decision diagrams (BDDs) are used for compactly storing partial solutions. Towards efficiency in practice, we integrate dependency schemes and develop dedicated heuristic strategies. Our experimental evaluation reveals that our implementation is competitive to state-of-the-art solvers on instances with one quantifier alternation. Furthermore, it performs particularly well on instances up to a treewidth of approximately 80, even for more quantifier alternations. Results indicate that our approach is orthogonal to existing techniques, with a large number of uniquely solved instances.
EN
So far in Poland, the Asian clam Corbicula fluminea has been reported from the Oder (Odra) and Vistula River. Its new population has been discovered in the Warta-Gopło Canal in Konin (central Poland), where water temperature can reach 34°C, as the canal is a part of a power plant lake cooling system. The spatial distribution of C. fluminea was found to be very uneven and that is probably why this species was not found during earlier research. The highest density of C. fluminea was 78 ind.·m-2 at the site where water flow was the fastest (2.49 m·s-1), providing sufficient oxygenation of the water. The results suggest that existing information about the distribution of C. fluminea may be far from complete because the clam can be present also in the habitats that were not regarded as suitable for the species according to earlier reports, and therefore have not been monitored for its presence.
7
Content available remote Skurcz zaczynów żużlowo-popiołowych
PL
W artykule przedstawiono zmianę długości i masy próbek zaczynów żużlowo-popiołowych do 130 dni dojrzewania. Próbki wykonano z mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego, którego reakcję wiązania wzbudzono dodatkiem popiołu lotnego z fluidalnego spalania węgla brunatnego (bez dodatku odczynników chemicznych), w pięciu proporcjach dozowania składników. Próbki referencyjne wykonano z cementu hutniczego, wieloskładnikowego i portlandzkiego popiołowego. Wszystkie próbki wykonano ze stałym wskaźnikiem woda/spoiwo = 0,5. Zmianę długości badano w aparacie Graf-Kaufmana. Równolegle wykonywano pomiary zmiany masy próbek w czasie dojrzewania. Wszystkie próbki wykazują spadek masy w czasie badania. Próbki zaczynów żużlowo-popiołowych pęcznieją w początkowym okresie badania, a następnie ulegają skurczowi. Widoczna jest zależność między zmianą długości próbek (pęcznienie i skurcz) a zawartością popiołu i żużla w spoiwie.
EN
The paper presents the results of investigation into mass and linear changes of fly ash slag pastes up to 130 days of curing. The pastes were prepared from ground granulated blast furnace slag and fly ash from fluidized combustion of brown coal as an activator of slag’s binding reaction. The pastes were mixed in five proportions of binder components (by mass). The reference specimens were prepared from slag cement, multicomponent cement, Portland fly ash cement. All specimens were prepared with water/binder ratio equal 0,5. Linear changes were investigated in Grauf-Kaufman apparatus. Also the mass changes in time of curing were measured. The mass loss of all the specimens was noted. In the early period of curing fly ash-slag pastes underwent expansion and then shrinkage. The relation between linear changes (expansion and shrinkage) and proportions of fly ash and slag in binder was revealed.
8
Content available Polska polityka surowcowa za granicą
EN
The Polish expansion in mineral exploration is going to start with Africa. This is expressed in Government documents. Such direction is obviously welcome, but is not the most important. Chinese competitiveness in that continent is insurmountable. The Polish science was most successful in this field in the 19th and early 20th centuries in Siberia. Its achievements have been appreciated there until today, independently of political turmoil in Polish-Russian relations. This direction of the policy in mineral exploration is the most promising because this is where the world economy and policies are currently targeted. A weakness of both these options is the lack of commonly available knowledge about both Africa and Siberia, and about other areas of our interests in raw materials around the world. This should be a starting point to a debate about the Polish policy in mineral exploration abroad.
EN
The paper presents the issue of geological-engineering evaluation of ability to volume changes in Mio-Plioceneclays from the area of Budy Mszczonowskie. It has been stated that these clays are characterized by a high content ofclay fraction with beidellite as a dominant clay mineral. For the evaluation of expansiveness, both direct andindirect test methods are used. Expansive features, i.e. swelling pressure and swelling index, are presented in relation to initial moisture content.
EN
The signal crayfish Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) of North American origin was introduced to Europe (to Scandinavia) in the 1960s. Since that time due to translocation to many countries, biological features and ecological plasticity, it became widespread, invasive and displaced native species. The paper reports first multi- point colonization of P. leniusculus in the Polish rivers. The aim of the study was to determine the current distribution of the signal crayfish in the coastal Baltic tributary (the River Wieprza) after 20 years of deliberate releases in its drainage area. During sampling at 28 sites with use of the “Pirate” crayfish traps and hand collection methods in spring and summer 2014, 127 P. leniusculus individuals were found at 8 sites in the Wieprza and its two tributaries, both away from and close to known sites of their introduction in 1995 and 1996 in the Wieprza River drainage area. The species spreads via the Wieprza River towards the Baltic brackish waters. With such expansion of this species, it is expected to be found in Polish coastal waters of the Baltic Sea and in other coastal rivers in the near future. The conflict between legal aspects of the signal crayfish farming, colonization by the species of the natural aquatic ecosystems and the expectations of consumers is discussed.
EN
Alkali-silica reaction (ASR) is a reaction between amorphous or poorly crystallized siliceous phase, present in aggregates, and sodium and potassium hydroxides in the pore solution of concrete. Chemical admixtures such as lithium compounds are known to have high potential of inhibiting ASR. The aim of this study was to determine the effect of lithium nitrate on ASR in mortars containing high reactive opal aggregate over a long period of time. Mortar bar expansion tests were performed and microstructures of mortar bars were observed by scanning electron microscopy coupled with an energy dispersive X-ray microanalyser. Results from this study showed that effectiveness of lithium nitrate in mitigating ASR was limited over a long period of time. A larger amount of ASR gel which was formed in the presence of lithium nitrate indicated that the deterioration processes intensify within longer periods of time, which so far has not been observed in literature. Microscopic observation confirmed the presence of alkali-silica gel and delayed ettringite in mortars with lithium nitrate.
EN
In the paper the 3-phase power diode rectifier system with quasi-sinusoidal input (power grid) current is presented. In order to benefit from it, the current modulation in the DC circuit of a rectifier is used. The essential part of the current modulator is the wide-band power electronics controlled current source based on a multi-channel converter. The control algorithm of the current modulator respects impact of aliasing phenomena at system stability by using the method proposed by the authors. The paper includes the rectifier system description and rules of operation of the current modulator. Also, some results of research on both the rectifier simulation model and the laboratory prototype of a current modulator are presented.
PL
W artykule opisano budowę i rozbudowę zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Rozbudowa starego zakładu w latach 2009-2014 polegała na podwojeniu zdolności przeróbczej do 2 400 t/h, a co wynikało z realizacji dużego projektu inwestycyjnego kopalni „Bogdanka" mającego na celu podwojenie zdolności produkcyjnej węgla. Rozbudowa zakładu zakończona została jesienią 2014 r.
EN
The article describes the construction and expansion of coal preparation plant. Expansion of the old plant in the period of 2009-2014 consisted in doubling the preparation capacity to 2 400 t/h, what resulted from the implementation of a large investment project of „Bogdanka" mine aimed at doubling the coal production capacity. The expansion of the plant was completed in autumn 2014.
PL
Niniejsza publikacja traktuje o zagadnieniach adaptacji oraz naprawy przestrzeni dachowej do współczesnych celów użytkowych. Artykuł przedstawia charakterystykę najczęściej stosowanych rozwiązań projektowych, w odniesieniu do struktur dachowych budynków wzniesionych według tradycyjnych technologii budowlanych pod koniec XIX i na początku XX wieku, na gęsto zaludnionych obszarach miejskich, które często zlokalizowane są w strefach ochrony konserwatorskiej. Zaproponowana charakterystyka poparta jest przykładami projektów przestrzeni dachowej oraz rodzajów konstrukcji więźb dachowych i drewnianych stropów.
EN
The publication covers the issues of adaptation and repair of roof space for contemporary utility functions. The article presents the characteristics of the most common design solutions of roof structures in buildings erected in traditional construction technologies in the late nineteenth and early twentieth century in a dense urban area, which often are located in conservation areas. The proposed characterization is supported by actual examples of roof space design and construction types of timber roof truss and wooden ceilings.
EN
The main raw material in the production of corn puffs is corn semolina, which is relatively low in nutrients. Therefore, food manufactures are looking for additives that improve not only the nutritional value of the product, but also their digestibility and dietary properties. Imporant features of corn puffs are aroma and taste, but not without significance is their physical characteristics. The aim of this study was to investigate the influence of popular additives such as milk powder, wheat bran, potato flour, oaten concentrate, buckwheat flour, pea flour and amaranth flour on quality features of corn puffs. All addictives used in the amount of 6%, and the extrusion process proceeded under the same conditions in a single screw extruder. The aim of the study was realized by determination some physicochemical features (water absorption, expansion, volume, mass, geometrical and strength characteristics) using traditional analytical methods in 8 different variants of corn puffs. In addition, the taste, smell, color, hardness and structure of the product were evaluated using a 5-point scoring method. The results obtained in the experiment indicated that all additives had influence on the quality of corn puffs. The additives, which have greatest influence on the characteriscis of puffs were potato flour and milk powder. These additives increased the expansion of the product and decreased their hardness. All tested variants of corn puffs were accepted by potential consumers, but the most desirable organoleptic features had puffs with milk powder and buckwheat flour.
PL
Podstawowym surowcem w produkcji chrupek jest kaszka kukurydziana, stosunkowo uboga w składniki odżywcze. Dlatego też producenci żywności poszukują dodatków, które podwyższyłyby nie tylko wartość odżywczą chrupek kukurydzianych, ale również ich strawność i właściwości dietetyczne. Ważnymi cechami decydującymi o akceptacji chrupek przez konsumentów są ich walory smakowo-zapachowe. jak również ich cechy fizyczne. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu popularnych dodatków takich jak: mleko w proszku, otręby pszenne, mąka ziemniaczana, koncentrat owsiany, mąka gryczana, mąka grochowa i mąka amarantusowa na wybrane cechy jakościowe chrupek kukurydzianych. Wszystkie dodatki zastosowano w ilości 6%. a proces ekstruzjl przebiegał przy zachowaniu tych samych warunków pracy ekstrudera jednoślimakowego. Cel pracy realizowano poprzez oznaczenie w 8 różnych wariantach chrupek kukurydzianych wybranych wyróżników fizykochemicznych (wodochłonność, ekspansja, objętość, masa. cechy geometryczne ł wytrzymałościowe) za pomocą tradycyjnych metod analitycznych, w aspekcie oceny Ich smaku l zapachu, barwy, twardości oraz struk-tury-wyrobu przy zastosowaniu metody 5. punktowej. Uzyskane w doświadczeniu wyniki wskazały, że zastosowane dodatki wpływały na cechy jakościowe chrupek kukurydzianych. Dodatkami, które w największym stopniu wpływały na cechy chrupek były mąka ziemniaczana oraz mleko w proszku. Dodatki te zwiększały ekspansję chrupek oraz zmniejszały ich twardość. Wszystkie badane warianty chrupek kukurydzianych znalazły akceptację wśród potencjalnych konsumentów, jednakże najbardziej pożądanymi cechami charakteryzowały się chrupki z dodatkiem mleka w proszku oraz mąki gryczanej.
16
Content available remote Multi-phase flow mixture through a sudden change in channel cross-section
EN
The paper presents the results of a study involving the impact of sudden change of crosssectional area on the flow patterns and local pressure drops for flow of multi-phase mixture. The experiment was conducted in the conditions of a horizontal and vertical flow through a measuring channel. Pressure drops calculated on the basis Kawahara and Lottes methods are compared with experimental data. A system of two interconnected pipes with internal diameters of 40 and 22 mm as well as 46 and 16 mm and a total length of 7 m formed the measurement channel. The experiments involved air, water and oil.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu gwałtownej zmiany pola przekroju poprzecznego kanału na struktury przepływu oraz miejscowe straty ciśnienia w przepływie mieszaniny wielofazowej. Porównano spadki ciśnienia obliczone na podstawie metod Kawahary i Lottesa z wartościami eksperymentalnymi. Badania prowadzono w warunkach poziomego i pionowego przepływu przez kanał pomiarowy z przeszkodą lokalną. Kanał pomiarowy stanowił układ dwóch rur o średnicach wewnętrznych 40 i 22 mm oraz 46 i 16 mm i całkowitej długości 7 m. Fazę gazową stanowiło powietrze, a fazę ciekłą olej maszynowy i woda.
PL
Możliwość wystąpienia reakcji alkalicznej wodorotlenków sodu i potasu (Alkali Silica Reaction, ASR) w betonowych osłonach reaktorów wymaga szczególnej ostrożności przy doborze składników betonów do realizacji programu energii jądrowej w Polsce. Uszkodzenia osłon reaktorów w USA i w Belgii wskazują kierunki niezbędnych badań, [1-3]. W badaniach przedstawionych w artykule zastosowano kruszywa o dużej gęstości (osłabianie promieniowania gamma): magnetytowe, barytowe oraz hematytowe oraz kruszywo o wysokiej zawartości wody związanej (absorpcja promieniowania neutronowego) – kruszywo serpentynitowe. Przeprowadzono badania mikroskopowe kruszyw na cienkich szlifach w celu identyfikacji potencjalnie szkodliwych minerałów z uwagi na zagrożenie ASR, oraz przyspieszone i długotrwałe badania w celu określenia potencjalnej reaktywności alkalicznej tych kruszyw. Wyniki badań wykluczyły możliwość stosowania kruszywa hematytowego do betonów osłonowych. Wyniki badań odnośnie do wykorzystania dostępnych kruszyw specjalnych tworzą podstawy projektowania bezpiecznych osłon w warunkach krajowych.
EN
The possibility of Alkali-Silica Reaction ASR in concrete shields in nuclear reactors in Poland requires particular attention in selection of concrete compositions. Damages in reactors in the USA and in Belgium may serve as indication for necessary investigations. In the research programme the high density aggregates were tested (for control of gamma radiation): magnetites, barites and hematites, as well as aggregates with high proportion of bound water – serpentinites – for absorption of neutrons. Microscope analyses of aggregates on thin sections enabled to identify potentially dangerous minerals with respect to ASR. Accelerated and long term tests in order to determine potential reactivity of special aggregates were carried on also. The test results indicated clearly that hematites should be excluded for application in concrete shields. The safe aggregates available on the market were defined for application in the shields in Polish conditions.
EN
A design of a reciprocating piston expander based on the uni-directional flow principle is proposed. The conversion of low value heat into mechanical work and electrical energy is a basic problem of small co-generation power plants. It is postulated that the proposed expander is appropriat for such applications. A methodology for engine design and modeling is brought forward and outlined. The design principle is based on the outlines proposed for steam engines by Stumpf [1]. The proposed design is of a horizontal, low speed unit designed with ease of manufacture in mind. Calculations based on the model show isentropic efficiencies around 70%, with the nominal power of 1,2 kW, for a machine working on 7 bar, mildly superheated steam, with the outlet pressure of 0,3 bar and condenser coolant used for residential heating. Furthermore, the most crucial mechanical and stress calculations are outlined.
PL
Przedmiotem pracy jest projekt tłokowego silnika parowego, jako rozprężarki dla siłowni parowych o małej mocy. Uznano, że dla założonych parametrów pary (7 bar na wlocie, 0,3 bar w skraplaczu) i przyjętej mocy w granicach 1,4 kW, konstrukcją optymalną ze względu na sprawność wewnętrzną i prostotę konstrukcji będzie maszyna o przepływie jednokierunkowym [1, 4]. W celu określenia jej wymiarów, stworzono uproszczony model obliczeniowy bazujący na założeniu, że sprężanie i rozprężanie pary to proces politropowy, w którym nadto wzięto pod uwagę straty ciśnienia pary na wlocie do maszyny, korzystając ze wzorów empirycznych [11]. Następnie, uzyskane w ten sposób wymiary wykorzystano jako dane dla kolejnego modelu, bazującego już na założeniu, że czynnik roboczy stanowi gaz rzeczywisty. Model ten utworzono w programie EES. Opiera się on na rozwiązywaniu równań bilansów w celu określenia parametrów pary w punktach charakterystycznych wykresu p-V. Następnie wykres jest kreślony przez program, zakładając przebieg krzywych wlotu i wylotu jako odpowiednio paraboli i funkcji wykładniczej (co stanowi dopuszczalne uproszczenie funkcji wylotu podanej przez Schulego [13] w tym szczególnym przypadku), oraz krzywych sprężania i rozprężania jako zbioru punktów dla procesu izentropowego (w ten sposób bierze się pod uwagę zmienność wykładnika izentropy). Zmieniając w modelu parametry prędkości obrotowej n i napełnienia ε rysuje się następnie charakterystyki mocy, momentu obrotowego i sprawności izentropowej maszyny. Osiągalne są sprawności izentropowe rzędu 0,8 przy małych mocach, oraz rzędu 0,7 przy mocach około nominalnych (1,4 kW). W dalszej części pracy pokazane są szczegóły obliczeń konstrukcyjnych proponowanej maszyny, w tym obliczenia zaworów wlotowych i obliczenia wytrzymałościowe wału i innych elementów. Na bazie ich wyników stworzono projekt silnika (w oprogramowaniu Solidworks).
EN
In his paper, analysis and assessment of expansion of power transmission network in aspect of energy supply security are presented. Current and required in future condition of power transmission network is described. Investment actions of transmission system operator are assessed. Threats of network development are defined and catalogue of necessary actions for improvement of energy supply security is described.
PL
W artykule przedstawiono analizę i ocenę rozwoju sieci przesyłowej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Określono stan obecny sieci przesyłowej i wymagany w przyszłości oraz dokonano oceny działań inwestycyjnych operatora systemu przesyłowego w tym obszarze. Zdefiniowano zagrożenia dla rozwoju i określono katalog niezbędnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
EN
Density change occurring in ductile iron castings is a phenomenon far more complicated than in other casting alloys. Initially, graphite nodules grow directly from liquid phase. That is the reason for decrease in alloy density and casting expansion. Decaying carbon concentration in liquid phase adjacent to graphite nodules favours growth of austenite, which covers them isolating from the liquid. In order for graphite to grow further diffusion of carbon through thickening solid solution layer is needed. At this time expansion fades and shrinkage begins. Industrial experience shows that whether or not shrinkage defects in ductile iron castings will occur depends on wall thickness. In the paper an attempt to identify mechanism of shrinkage porosity formation in nodular iron castings during solidification was made. To that end a two-dimension simulation of binary Fe-C system solidification by cellular automaton method was carried out. Using data obtained with Thermo-CALC software, dependencies of temperature on density for each present phase were determined. For liquid phase and austenite influence of carbon concentration on density was also appended. Applying those relationships to the model, density of each individual cell of used grid as well as mean value for whole analysed region were assessed. The method allowed to consider volume fractions of phases and heterogeneity of solid and liquid solutions to find the mean density of the material. The paper presents results of computer simulation of nodular iron density change, with eutectic saturation of 0,9 to 1,1.
PL
Zmiany objętościowe zachodzące w odlewach z żeliwa sferoidalnego są zjawiskiem znacznie bardziej złożonym, niżeli w innych stopach odlewniczych. Początkowo krystalizacja kulek grafitu, która jest przyczyną zmniejszenia gęstości i występowania rozszerzalności przedskurczowej, przebiega bezpośrednio z fazy ciekłej. Zmniejszenie zawartości węgla w cieczy przylegającej do kulek grafitu sprzyja krystalizacji austenitu, którego warstwa izoluje te cząstki od cieczy. Dalszy wzrost grafitu wymaga dyfuzji węgla przez rosnącą warstwę roztworu stałego. Na tym etapie krystalizacji rozszerzalność zanika i zaczyna się skurcz. Z praktyki przemysłowej wiadomo, że o występowaniu wad skurczowych w odlewach z żeliwa sferoidalnego o takim samym składzie chemicznym decyduje grubości ścianki. W pracy podjęto próbę zidentyfikowania mechanizmu tworzenia się wad skurczowych w odlewach z żeliwa sferoidalnego podczas krystalizacji. W tym celu przeprowadzono dwuwymiarową symulację krystalizacji podwójnego stopu Fe-C za pomocą modelu wykorzystującego technikę automatu komórkowego. Na podstawie danych otrzymanych przy użyciu oprogramowania Thermo-CALC wyznaczono zależności gęstości poszczególnych faz występujących w układzie od temperatury, a dla roztworu ciekłego i stałego dodatkowo od stężenia węgla. Za pomocą otrzymanych zależności wyznaczano gęstość w poszczególnych komórkach stosowanej siatki obliczeniowej oraz średnią gęstość analizowanego obszaru. Metoda ta pozwoliła wyznaczyć gęstość materiału z uwzględnieniem udziałów objętościowych poszczególnych faz i niejednorodności roztworów ciekłego i stałego. W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej zmian objętościowych żeliwa sferoidalnego o stopniu nasycenia eutektycznego w granicach od 0,9 do 1,1.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.