Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobile device
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the results of a quality study of the gestures performed by the users of a mobile device. The mobile device was a Nokia Lumia 800 smartphone. The results of the study concern the basic gestures of pan and touch & hold, and include the duration and precision of such gesture performance. The results include the division of participating users into groups by age and by daily smartphone use and non-daily smartphone use. A comparison of the determined characteristics between the groups is presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości wykonywania gestów przez użytkownika wykorzystującego urządzenie mobilne. Jako urządzenie mobilne wykorzystano smartfon Nokia Lumia 800. Wyniki badań dotyczą podstawowych gestów pan oraz touch and holdi obejmują czas wykonania gestu i precyzję wykonania gestu. Wyniki uwzględniają podział użytkowników na grupy wiekowe oraz grupy używające i nie używające smartfona na codzień. Przedstawiono porównanie wyznaczonych charakterystyk pomiędzy grupami.
EN
Two common channels through which humans communicate are speech and gaze. Eye gaze is an important mode of communication: it allows people tobetter understand each others’ intentions, desires, interests, and so on. The goal of this research is to develop a framework for gaze triggered events that can be executed on a robot and mobile devices and allows to perform experiments. We experimentally evaluate the framework and techniques for extracting gaze direction based on a robot-mounted camera or a mobile-device camera that are implemented in the framework. We investigate the impact of light on the accuracy of gaze estimation, and also how the overall accuracy depends on user eye and head movements. Our research shows that light intensity is important, and the placement of a light source is crucial. All the robot-mounted gaze detection modules we tested were found to be similar with regard to their accuracy. The framework we developed was tested in a human-robot interaction experiment involving a job-interview scenario. The flexible structure of this scenario allowed us to test different components of the framework in varied real-world scenarios, which was very useful for progressing towards our long-term research goal of designing intuitive gaze-based interfaces for human robot communication.
EN
The article presents the results of research on the quality of gestures performed by users using a mobile device. As a mobile device, the Nokia Lumia 800 smartphone was used. The results of the research concern the basic gestures of tap, double tap and flick, and include the execution time and the precision of the gesture. The results take into account the division of users into age groups and groups using and not using a smartphone every day. A comparison of the designated characteristics between groups is presented. Research on other gestures will be presented in the next paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości wykonywania gestów przez użytkowników wykorzystujących urządzenie mobilne. Jako urządzenie mobilne wykorzystano smartfon Nokia Lumia 800. Wyniki badań dotyczą podstawowych gestów tap, double tap i flick i obejmują czas wykonania gestu i precyzję wykonania gestu. Wyniki uwzględniają podział użytkowników na grupy wiekowe oraz grupy używające i nie używające smartfon na co dzień. Przedstawiono porównanie wyznaczonych charakterystyk pomiędzy grupami. Badania dotyczące innych gestów zostaną przedstawione w kolejnym artykule.
PL
Tematyką badaną w pracy jest porównanie metod wprowadzania tekstu w mobilnym komunikatorze sieciowym. Analizowano szybkość wprowadzania tekstów, a także liczbę błędów popełnianych przez użytkowników za pomocą badanej metody. Porównywano metody wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury QWERTY, techniki Swype, pisma odręcznego oraz poleceń głosowych. Badania przeprowadzono wśród dwóch grup respondentów, z podziałem na wiek uczestników. Dokonano charakterystyki wybranych metod wpisywania tekstu w komunikatorze internetowym. Na potrzeby artykułu został opracowany mobilny komunikator.
EN
The topics being considered in the study is to compare the text input methods in the mobile network communicator. Analyzed the speed of text entry as well as the number of mistakes made by users via the tested methods. Compared the methods of entering text using the QWERTY keyboard, Swype Technology, Handwriting and voice commands. The study was conducted among the two groups of respondents, by age of the participants. There have been characteristics of the selected text input methods in the mobile network communicator. On the needs of the article was developed mobile communicator.
PL
Referat przedstawia narzędzie do automatyzacji testowania sieci komórkowych i urządzeń mobilnych. Narzędzie pozwala użytkownikowi projektować rozbudowane scenariusze testowe i wykonywać je na urządzeniach mobilnych. Scenariusze są projektowane w dedykowanym edytorze graficznym, jako diagramy aktywności UML. Są one następnie wczytywane do urządzenia mobilnego i tam interpretowane. Wyniki pomiarów są zapisywane w kilku formatach. W celu sprawdzenia aplikacji wykonano testy przykładowych urządzeń oraz sieci. Zaimplementowano scenariusze testowe zgodne ze wskaźnikami używanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Narzędzie zostało przychylnie ocenione przez pracowników firm telekomunikacyjnych, zawodowo zajmujących się testowaniem jakości usług telekomunikacyjnych.
EN
The paper presents a tool that automatically tests mobile networks and devices. The tool allows the user to design possibly complex test scenarios (benchmarks) and then execute them on a mobile device. The scenarios are designed with a dedicated graphical editor and take the form of UML activity diagrams. They are then uploaded to a mobile device and interpreted there.Measurement results are saved in a couple of popular formats. To check the interpreter, tests were performed on selected devices and networks, using scenarios compliant with those adopted by Polish Office of Electronic Communications. The tools was warmly received by engineers professionally engaged in testing the quality of telecom services.
EN
In a percutaneous pedicle screw surgery the surgeon is faced with huge challenges because he has no direct view on the operating field. The screw positions and the required rod dimensions for the stabilizing connection are hard to define. In this paper a new method for a percutaneous pedicle screw surgery is described to record the positions of three pedicle screws with help of a mobile localizing system with passive markers and a tablet computer. The presented system calculates the required rod length and rod radius. The procedure is more convenient than mechanical measuring systems and it works without radiation load of the patient. The system is tested with an in-vitro test arrangement and first results are very promising with an accuracy of ±2 mm for the rod length.
PL
Dużym problemem dla chirurgów w zabiegach nieinwazyjnej chirurgii śrub pedikularnych jest brak oglądu na pole operacyjne. Z tego powodu określenie pozycji poszczególnych śrub oraz wymaganej długość prętu stabilizacyjnego może nastręczać trudności. W niniejszym artykule zaprezentowano nową metodę rejestracji pozycji śrub pedikularnych z wykorzystaniem pasywnych markerów optycznych, mobilnego systemu nawigacyjnego, oraz tabletu. Zaprezentowane rozwiązanie pozwala na obliczenie wymaganej długości oraz krzywizny pręta pedikularnego. Opisywana metoda jest wygodniejsza niż pomiar z wykorzystaniem systemów mechanicznych oraz nie wymaga naświetlenia pacjenta promieniowaniem rentgenowskim. Testy metody przeprowadzone w środowisku in-vitro wykazały dokładność pomiaru długości pręta stabilizacyjnego na poziomie ±2 mm co wydaje się być bardzo obiecującym rezultatem.
PL
Artykuł przedstawia wybrane formy składowania danych tj. Local Storage, Shared Preferences, pliki płaskie oraz SQLite w kontekście dwóch systemów mobilnych – Android oraz Windows Mobile. Opisuje on również sposoby, poprzez które możliwe jest połączenie z zewnętrznymi systemami bazodanowymi takimi jak Microsoft SQL Server, PostgreSQL czy MySQL i stara się odpowiedzieć na pytanie, użycie której z tych opcji ma największy sens w poszczególnych przypadkach. Całość argumentuje badaniami wydajności, którym poddane zostały wszystkie z wymienionych opcji.
EN
This publication presents chosen forms of data persistence such as: Local Storage, Shared Preferences, flat files and SQLite in the context of two widely used mobile operating systems – Android and Windows Mobile. It also describes ways to connect to external database engines such as Microsoft SQL Server, PostgreSQL or MySQL and tries to answer the question which one of these data persistence forms makes the most sense and when. The arguments are based on performance tests that all of the described solutions were participants of.
EN
This paper presents three applications for mobile phones dedicated to pedestrians, cyclists, motorcyclists, and car drivers, i.e., generally to various road users in order to assist them with innovative control of traffic flow – thus to substantially improve the traffic safety. The prepared software processes in real time a video sequence acquired with a camera built-in a smartphone. The first application detects changes of traffic lights. The second warns pedestrians in cases of approaching vehicles. The third one indicates turn signals of vehicles from adjacent lanes. Results of the prepared experiments show high efficiency of the proposed solutions.
PL
W artykule przedstawiono trzy aplikacje do urządzeń mobilnych przeznaczone dla pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów, a więc dla różnych użytkowników dróg, w celu pomocy im w usprawnieniu sterowania ruchem i w konsekwencji w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Opracowane oprogramowanie przetwarza w czasie rzeczywistym sygnał wideo kamery wbudowanej w smartfon. Pierwsza aplikacja służy do wykrywania zmian świateł sygnalizacji ulicznej, druga – do wykrywania nadjeżdżających pojazdów i ostrzegania o tym pieszych. Trzecia służy zaś do wykrywania kierunkowskazów pojazdów na sąsiednich pasach ruchu. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wskazują na wysoką skuteczność zaproponowanych rozwiązań.
EN
Mobile devices are among the most-popular means of browsing the Internet, sending and receiving e-mail, and sharing content on social networks. People use mobile devices and the applications installed on them in different situations throughout the day. In order to ensure that users are satisfied with a mobile application, its author has to ensure a high Quality of Experience level. The problem of automatic evaluation of the QoE parameter is a very interesting research area. Quality of Experience is a broad issue and requires the analysis of many aspects not only graphical user interfaces but also, inter alia, Quality of Service and user ratings.
10
EN
In this paper, a reference is made to the subject of remote control of certain parts of a residential building via Bluetooth using the mobile device. In the first place, the wireless data transmission via Bluetooth is described. Then, the paper deals with the design of the building and the electronic system based on a microcontroller from the ATmega family that communicates with mobile devices via Bluetooth wireless data transmission. The design includes lightning system, roller blinds, a fan and a garage door. The control is based on the system consisting of a triac and an opto–triac. In addition to this, a control application for Android system is created to enable the remote control by means of a mobile device.
EN
In mobile media, there are many interesting apps about typography, but only few are equipped with tools that allow exploring the important role of typography in graphic design. This article presents several examples of digital typeface catalogues. Based on these examples and tools of Aquafadas DPS and Adobe InDesign software, an original app SPECIMEN for tablets has been created. For this purpose, 15 different typefaces have been chosen. The created app presents all the characteristics of type-faces and possibilities of their use. The E-catalogue also contains the information about the available license, which is important when planning the purchase. The information about the languages of prepared sets of characters is presented. An equally important part about the designers includes short biographical notes, lists other important typefaces designed by them and links to the websites where one can find many more interesting, completed projects. This project has been tested, and on the basis of it, there have been made a number of proposals and described advantages and disadvantages of the Aquafadas DPS software.
PL
Urządzenia mobilne wyposażone w wydajne procesory i szereg czujników zyskują wiele nowych zastosowań. W przypadku transportu jedną z możliwości jest rejestrowanie trasy pokonywanej przez firmowe pojazdy, a także wykrywanie kolizji. Aby wspomniane zadania realizować automatycznie niezbędna jest metoda służąca do rozpoznawania rodzaju ruchu użytkownika urządzenia mobilnego. W artykule przedstawiono wyniki testów zaproponowanej i zaimplementowanej wcześniej metody przeprowadzone na większej niż poprzednio liczbie osób oraz samochodów. Przedstawiono również skorygowaną wersję kryteriów, charakteryzujących się większą uniwersalnością / skutecznością.
EN
The number of applications of mobile devices equipped with powerful processors and an array of sensors is increasing. With transport and logistics the possible applications include company vehicle tracking or collision detection. To accomplish this an automatic motion type detection method is needed (to distinguish driving from other typical activities of the smartphone user). The paper presents the test results of a motion type detection method proposed and implemented by the authors previously. The tests were carried out on a larger group of people and cars. The paper also presents corrections introduced to the method as a result of the tests. The corrections improve the method’s flexibility / efficiency.
PL
Nowoczesne urządzenia mobilne, takie jak tablet czy smartfon, dysponują możliwościami graficznymi oraz mocą obliczeniową pozwalającą na ich różnorakie wykorzystanie w praktyce klinicznej. W niniejszej pracy, na przykładzie mobilnej przeglądarki danych medycznych DICOM, omówiono możliwości technologiczne tych urządzeń oraz sposób ich wykorzystania do wizualizacji medycznych danych obrazowych. Zaprojektowana przeglądarka działa pod kontrolą sytemu Android i współpracuje ze szpitalnym systemem archiwizacji danych PACS.
EN
Modern mobile devices including tablets and smartphones have enough graphics and computing power to enable their successful usage in clinical practice. In this paper technological capabilities of such devices are examined and possibilities of their application for medical data visualization is discussed based on implementation details of mobile DICOM browser, which runs on Android and supports PACS the hospital archiving system.
PL
Artykuł prezentuje koncepcję oraz próbę opracowania lokalizatora medycznego bazującego na pojedynczej kamerze urządzenia mobilnego z serii Samsung Galaxy S4 oraz Apple iPhone. W pracy przedstawiono algorytm działania lokalizatora, procedurę jego kalibracji, proces walidacji, a także porównanie dokładności pomiarowej z systemem wideooptycznym Polaris. W artykule zaprezentowano również nowy rodzaj markerów dla wskaźników Rigid Body, przystosowanych do kamer pracujących w paśmie światła widzialnego.
EN
Article presents idea and prototype of mobile medical localizer based on Apple iPhone 5S and Samsung Galaxy S4 single smartphone camera. Authors described workflow of application, calibration procedure and validation process as well as comparison between proposed solution and NDI Polaris- gold standard in medical navigation. Authors presents also a new Rigid Body marker design adapted to work with smarphone camera.
EN
Current trends in information system design show that users should have access to services provided by information system offered on their mobile devices. Because many information systems store sensitive information, appropriate protection mechanisms must be deployed. This paper presents the software libraries (APIs) that can be used to implement pairing-based systems on mobile devices. Variety of mobile devices causes that is necessary to design a generic trust infrastructure that will allow to implement efficiently a system that uses parings. There are two basic paradigms that can be used: client-server or cloud-based. The analysis of pros and cons of the architectures showed that it is faster and easier to implement pairing application using cloud-based approach mainly because of the lower number of components required to implement, e.g., the library containing pairing calculations must be only prepared for one operating system instead of many that are using different technologies. The tests conducted using cloud-based demonstrator showed, that in case of documents signing and verification with auxiliary server instead of the mobile device, the pairing calculation time is marginally short in relation to the required to retrieve documents from a remote location.
PL
Aktualne trendy w projektowaniu systemów informacyjnych pokazują, że użytkownik powinien mieć dostęp do usług systemów IT za pomocą urządzeń mobilnych. W przypadku przechowywania informacji wrażliwej w systemach informacyjnych muszą być wdrożone odpowiednie mechanizmy zabezpieczeń. W artykule zaprezentowano biblioteki programowe (API), umożliwiające implementacje systemów wykorzystujących odwzorowania dwuliniowe na urządzeniach mobilnych. Różnorodność urządzeń mobilnych powoduje, że konieczne jest zaprojektowanie ogólnej infrastruktury zaufania, w szczególności przy założeniu wykorzystania odwzorowań dwuliniowych. W artykule zostały przeanalizowane dwa podstawowe podejścia bazujące na modelu klient-serwer i modelu bazującym na chmurze. Testy bazujące na demonstratorze wykorzystującym model chmury pokazały, że czas obliczeń odwzorowania przy podpisywaniu i weryfikowaniu podpisu cyfrowego jest bardzo mały w stosunku do czasu pobierania plików ze zdalnych serwerów.
16
EN
Mobile devices are steadily increasing their position in the field of new inventions, such as monitoring the work of the heart. The need for monitoring and control the patients’ health, especially the aspects related to normal cardiac function (measurement of rhythm), is one of the main directions in the field of ongoing research. Development direction, determined with the advancement of technology, is to find a way of linking the technique with medicine. In this article, the conducted of analysis covered the various algorithms used in the process to determining the value of BPM, providing the heart rate. The aim of the authors was to determine the possibility of their use in relation to a variety of mobile devices, such as tablets, smartphones, and also processors for embedded devices. This task consisted of the evaluation of the signal processing by each device. In further steps, based on the data collected, the authors analysed the possibility of using the specific devices to evaluate the ECG signal recording in real time. The summary of the study was to identify the effectiveness of the detection of BPM using various algorithms on designated devices.
PL
Mobilne urządzenia stale zwiększają swoją pozycję w zakresie tworzenia nowych wynalazków, m.in. do monitorowania pracy serca. Potrzeba monitorowania i kontroli stanu zdrowia pacjenta, a zwłaszcza aspektów związanych z prawidłową pracą serca (pomiarem jego rytmu) jest jednym z podstawowych kierunków w zakresie prowadzonych prac badawczych. Kierunkiem rozwoju wyznaczanym wraz z postępem technologii jest znalezienie drogi łączącej technikę z medycyną. Analizując te potrzeby, w ramach niniejszego artykułu poddano analizie różne typy algorytmów wykorzystywane w procesie wyznaczania wartości HR, świadczące o częstotliwości pracy serca. Celem autorów było określenie możliwości ich wykorzystania w odniesieniu do różnorodnych urządzeń mobilnych typu: tablet, smartfon, a także w procesorach urządzeń wbudowanych. Realizacja tego zadania polegała na ocenie czasu przetwarzania sygnału przez poszczególne urządzenia. Na dalszych etapach, w oparciu o zgromadzone dane, analizie poddano możliwość wykorzystania wybranych urządzeń w ocenie zapisu sygnału EKG w czasie rzeczywistym. Podsumowaniem przeprowadzonych badań było wskazanie skuteczności wykrywania HR, poprzez zastosowanie wybranych algorytmów, na wyznaczonych urządzeniach.
PL
Często istotne jest rejestrowanie tras pojazdów należących do przedsiębiorstw. Narzędziem, ułatwiającym to zadanie mogą być zdobywające dużą popularność urządzenia mobilne – a w szczególności smartfony często znajdujące się w posiadaniu pracowników firmy. Istotnym zagadnieniem jest automatyczne wykrywanie jazdy samochodem i co równie ważne odróżnienie tego ruchu od innych typowych rodzajów ruchu użytkownika urządzenia mobilnego. W artykule omówiono wyniki testów implementacji metody rozpoznającej rodzaj ruchu. Dla rejestrowanych parametrów ruchu obliczane są bieżące statystyki (dla ostatnich 10 sekund) a następnie sprawdzane są zaproponowane kryteria. Uwzględniono sytuacje, w których urządzenie mobilne znajduje się w spoczynku, użytkownik urządzenia idzie, biegnie lub jedzie samochodem.
EN
Frequently it is important to track the movement of company vehicles. A tool that can be used for that purpose are very popular mobile devices – and especially smartphones. Most employees carry their smartphones everywhere. An important issue connected with this use of mobile devices is automatic detection of vehicle movement. It is also important to be able to distinguish vehicle movement apart from other typical forms of mobile device user movements, such as walking and running. This paper presents results of implementation of a method that is able to detect type of motion. For registered motion parameters a set of current statistics is computed (for a window of 10 seconds). Then the values are compared against proposed criteria. The following situations were taken into account: the device is stationary, the user of the device is walking, running or driving.
18
Content available Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia
PL
Artykuł przedstawia możliwości zastosowania urządzeń mobilnych jako rejestratorów przyspieszenia. Wykonane badania dotyczą użycia urządzeń działających na trzech platformach mobilnych: Android, iOS oraz Windows Phone. W tym celu stworzono trzy odrębne aplikacje mobilne, przy pomocy których mierzone jest przyspieszenie w trzech kierunkach (X, Y, Z). Przed wykonywaniem pomiarów, urządzenia są kalibrowane. Dodatkowo aplikacja dla systemu Android umożliwia przeliczenie wartości z układu współrzędnych urządzenia do układu współrzędnych świata. Wybrane wyniki są przedstawione w postaci wykresów.
EN
The paper investigates possibility of using mobile devices as acceleration recorders. Presented research focuses on mobile devices running three mobile platforms: Android, iOS and Windows Phone. Three mobile applications are created in order to measure the acceleration in three directions (X,Y,Z). Prior to data recording all devices are calibrated. Additionally the Android application allows for converting the results from device’s to world’s coordinate system. The results are presented in graphs.
PL
W wielu sytuacjach istotne jest rejestrowanie tras pokonywanych przez pojazdy należące do firm. Narzędziem, które może posłużyć do realizacji tego zadania są zdobywające dużą popularność urządzenia mobilne – w szczególności smartfony. Istotnym zagadnieniem związanym z tym problemem jest automatyczne wykrywanie jazdy samochodem oraz odróżnienie tego ruchu od innych typowych rodzajów ruchu użytkownika urządzenia mobilnego. W artykule omówiono wyniki wstępnych pomiarów przyspieszenia oraz prędkości. Uwzględniono jazdę samochodem po różnych rodzajach nawierzchni, chód oraz bieg. Dla każdego z nich obliczano wskaźniki takie jak średnia, wariancja czy wartości ekstremalne. W pracy zaproponowano serię trzech kryteriów: prędkość, zakres wartości przyspieszenia oraz wariancję przyspieszenia wzdłuż osi Z, które pozwoliły na zidentyfikowanie rodzaju ruchu na podstawie wartości uzyskanych przez przyjęte wskaźniki. Dodatkowo przedstawiono aplikację mobilną stworzoną przez autorów w celu przeprowadzenia pomiarów, a także scharakteryzowano sposób prowadzenia obliczeń i pomiarów.
EN
For many businesses it is important to track the movement of their motor vehicles. Smartphones and other mobile devices, which are gaining huge popularity in recent years, can be used for this purpose. An important issue connected with this use of mobile devices is being able to automatically detect vehicle movement. It is also important to be able to distinguish vehicle movement apart from a mobile device user’s other typical movements, such as walking and running. This paper presents preliminary results of acceleration and speed acquisition for different movement types. Driving (on smooth and uneven surfaces), walking and running are taken into account. For each movement type, different measures are computed including: average, variance and extreme values. A set of three criteria was proposed: Z axis acceleration range, its variation and device’s speed. The criteria allow for identifying movement type. Additionally ,a mobile application created for the purpose of this paper and the method of registering and transforming data are described.
PL
Artykuł omawia możliwości zastosowania urządzeń mobilnych jako rejestratorów przyspieszenia ruchu. Badania przeprowadzono na trzech platformach mobilnych: Android, iOS oraz Windows Phone. Do celu badań opracowano autorskie aplikacje mobilne wykorzystujące wbudowane czujniki urządzeń. Otrzymane dane przyspieszenia zostały przeliczone na współrzędne świata, co ułatwiło późniejszą analizę danych ruchu. Przy użyciu autorskich aplikacji przeprowadzono badania jakości stanu wybranych dróg podczas jazdy samochodem przy jednoczesnym użyciu trzech urządzeń mobilnych. Otrzymane wyniki zostały zaprezentowane w formie graficznej. Z otrzymanych wykresów można było jednoznacznie stwierdzić,czy samochód jechał po drodze wyremontowanej, kratce do układania parkingów, koleinach znajdujących się przed światłami czy wystającej studzience. W pracy porównano również zastosowanie poszczególnych systemów mobilnych do oceny jakości dróg.
EN
The article presents the possibility of applying mobile devices as acceleration recorders. The performed research concern three mobile platforms: Android, iOS and Windows Phone. For the purpose of the research three mobile applications were implemented. They operate on the basis of built-insensors. The obtained results were calculated on global coordinate system which make the data analysis easier. These applications were used to assess the quality of the selected roads during a car drive. The results were presented in graphs. These graphs clearly indicate what kind of road the car was driving on e.g. renovated road, grille styling car parks, tracks located in front of the lights and protruding manhole. The ability to evaluate the road quality for each mobile platform was compared.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.