Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unmanned aircraft
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available UAV flight safety system based on fuzzy logic
EN
The article proposes a method of deciding on the continuation or termination of the UAV flight on the basis of fuzzy logic to ensure its trouble-free flight, which will be used in the future to build an onboard monitoring system of the power supply of the unmanned aerial vehicle. The developed method of decision-making allows to determine the residual battery life on the basis of data on current voltage, battery temperature, temperature on board the UAV and the direction and strength of the wind, using which the computer system will make recommendations for continuing or terminating the UAV flight task. The method of decision-making using fuzzy logic involves the formation of linguistic variables, which are the input information parameters and the output decision, their linguistic terms and membership functions, as well as a system of rules for decision-making. The voltage at the output of the battery, its surface temperature and the wind direction on board the UAV were used as input variables, and the residual battery life was used as the output linguistic variable.
PL
W artykule zaproponowano sposób podejmowania decyzji o kontynuacji lub zakończeniu lotu UAV w oparciu o logikę rozmytą zapewniający jego bezproblemowy lot, który posłuży w przyszłości do budowy pokładowego systemu monitoringu zasilania bezzałogowego pojazdu powietrznego. Opracowana metoda podejmowania decyzji pozwala określić resztkową żywotność baterii na podstawie danych o aktualnym napięciu, temperaturze baterii, temperaturze na pokładzie UAV oraz kierunku i sile wiatru, na podstawie których system komputerowy będzie zalecał kontynuację lub zakończenie zadania UAV. Metoda podejmowania decyzji z wykorzystaniem logiki rozmytej polega na tworzeniu zmiennych lingwistycznych, którymi są parametry informacji wejściowej i decyzja wyjściowa, ich terminy językowe i funkcje przynależności, a także system reguł podejmowania decyzji. Napięcie na wyjściu akumulatora, jego temperatura powierzchni i kierunek wiatru zostały wykorzystane jako zmienne wejściowe, a pozostała żywotność akumulatora została wykorzystana jako wyjściowa zmienna językowa.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania samolotu bezpilotowego do przeprowadzania oblotów technicznych stacji naprowadzania rakiet przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA S.C. Do potrzeb rozwiązania zaadaptowano elementy stosowanej obecnie aparatury oblotowej, a także opracowano nowe układy.
EN
The paper presents a conception for using an unmanned plane to technical check flights over the guidance station of NEWA S.C. antiaircraft missile system. The solution employs some adapted components of check flight instruments which are currently used and some newly developed units.
3
Content available Improvised charges placed on unmanned aircraft
EN
Improvised explosive device (IED) is an explosive, which is constructed and used in ways other than in conventional military actions mainly by terrorist groups. This article deals with the types, designs and possible applications of IED, focusing primarily on possibilities of attacking the air transport industry. It also describes the danger of deploying unmanned aircraft - drone carrying IED near airports and airport buildings with intention to cause damages.
PL
Improwizowane urządzenia wybuchowe (IED) są konstruowane i wykorzystywane w sposób inny niż konwencjonalne działania zbrojne, głównie przez grupy terrorystyczne. W tym artykule omówiono typy, budowę i możliwe zastosowanie IED, koncentrując się przede wszystkim na możliwościach ataku w branży transportu lotniczego. Opisano ponadto zagrożenie związane z rozmieszczeniem bezzałogowych statków powietrznych - dronów przenoszących IED, w pobliżu lotnisk i budynków portów lotniczych z zamiarem spowodowania szkód.
4
Content available Reconfiguration of unmanned aircraft control system
EN
Reliability of unmanned aircraft is a decisive factor for conducting air tasks in controlled airspace. One of the means used to improve unmanned aircraft reliability is reconfiguration of the control system, which will allow to maintain control over the aircraft despite occurring failures. The control system is reconfigured by using operational control surfaces, to compensate for failure consequences and to control the damaged aircraft. Development of effective reconfiguration algorithms involves utilization of a non-linear model of unmanned aircraft dynamics, in which deflection of each control surface can be controlled independently. The paper presents a method for an unmanned aircraft control system reconfiguration utilizing a linear and nonlinear model of aerodynamic loads due to control. It presents reconfiguration algorithms, which differ with used models and with optimization criteria for deflections of failure-free control surfaces. Additionally it presents results of a benchmark of the developed algorithms, for various types of control system failures and control input.
PL
Niezawodność samolotów bezzałogowych jest czynnikiem decydującym o możliwości wykonywania zadań lotniczych w kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Jedną z metod wykorzystywanych do poprawy niezawodności samolotów bezzałogowych jest rekonfiguracja układu sterowania, która umożliwia sterowanie samolotem pomimo powstałej awarii. Rekonfiguracja systemu sterowania polega na wykorzystaniu sprawnych powierzchni sterowych do kompensacji skutków awarii oraz sterowania uszkodzonym samolotem. Opracowanie efektywnych algorytmów rekonfiguracji wymaga wykorzystania nieliniowego modelu dynamiki samolotu bezzałogowego, w którym możliwe jest niezależne sterowanie wychyleniem każdej powierzchni sterowej. W pracy przedstawiono metodę rekonfiguracji układu sterowania samolotu bezzałogowego w której, wykorzystano liniowy i nieliniowy model obciążeń aerodynamicznych od sterowania. Przedstawiono algorytmy rekonfiguracji, które różnią się użytymi modelami oraz kryteriami optymalizacji wychyleń sprawnych powierzchni sterowych. Ponadto przedstawiono wyniki porównania opracowanych algorytmów dla różnych konfiguracji awarii systemu sterowania oraz zadanych sygnałów sterujących.
5
Content available remote Silniki Wankla dla bezzałogowych statków powietrznych
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania silnika z wirującym tłokiem, zwanego silnikiem Wankla, do napędu bezzałogowych statków powietrznych. Opisano zasadę pracy silnika oraz jego wady i zalety. Określono kategorie dronów do których są dedykowane tego typu napędy. Zaprezentowano seryjnie produkowane modułowe silniki Wankla firmy Advanced Innovative Engeeniering o mocach 5-120 KM do napędu bezzałogowych statków powietrznych.
EN
The article presents the possibility of using a rotary piston engine, called the Wankel engine, to drive for unmanned aerial vehicles. It describes the principle of engine operation, its advantages and disadvantages. The article specifies the categories of drones to which these engines are dedicated. The author presents the modular Wankel engine of 5-120 hp for unmanned aerial vehicles, manufactured by Advanced Innovative Engeeniering.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwiązań technicznych systemu rozpoznawania skażeń wykorzystujących platformy bezpilotowe. Wprowadzenie: Obecnie rozpoznawaniem skażeń w strefie skażenia najczęściej zajmują się patrole piesze, które są zaopatrzone w odpowiednie przyrządy i postępują zgodnie z określonymi procedurami. Ich działania wymagają odpowiedniego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i likwidacji skażeń. Głównymi czynnikami pośrednio lub bezpośrednio powodującymi uwolnienie materiałów niebezpiecznych i powstanie skażeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP) mogą być: działania militarne, katastrofy, awarie techniczne zakładów przemysłowych oraz terroryzm. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej[1], zbieżna z Europejską strategią bezpieczeństwa[2], jako główne zagrożenia dla bezpieczeństwa RP w XXI wieku wymienia m.in.: terroryzm, proliferację broni masowego rażenia (BMR), przestępczość zorganizowaną, awarie przemysłowe, klęski żywiołowe i katastrofy. Zagrożenia te uwzględniono na powyższej liście m.in. dlatego, że pod ich wpływem (pośrednio lub bezpośrednio) może dojść do chemicznego, biologicznego lub promieniotwórczego skażenia ludzi i środowiska. Współcześnie rozpoznanie skażeń powinno przebiegać automatycznie, obejmować duże odległości i odbywać się najlepiej bez udziału ludzi – tak jak to preferuje się w systemach rozpoznania skażeń np. w siłach zbrojnych USA. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) system rozpoznania skażeń oparty jest na procedurach i wyposażeniu technicznym pochodzących z połowy ubiegłego wieku. Jedną z możliwości praktycznego rozwiązania tego problemu jest zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP). W niniejszym artykule skupiono się na koncepcji rozwiązań technicznych wykorzystujących mini-BSP. Wnioski: Zagrożenie skażeniami na terytorium RP nadal istnieje i ma tendencję zwyżkową. System wykrywania skażeń w SZ RP jest technicznie przestarzały i nie spełnia współczesnych wymagań. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych podczas powietrznego rozpoznania i wstępnej identyfikacji skażeń w znacznym stopniu mogłoby zwiększyć efektywność działania podsystemu rozpoznania skażeń w SZ RP, który funkcjonalnie wchodzi w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Do głównych zalet wykorzystania BSP w systemie rozpoznania powietrznego można zaliczyć m.in. brak konieczności narażania personelu na skażenie, ich dużą mobilność i manewrowość, a także możliwość prowadzenia działań w trudnych warunkach terenowych i nad zbiornikami. W skład BSP przeznaczonych do rozpoznania skażeń powinny wchodzić pododdziały rozpoznania skażeń Wojsk Chemicznych i Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.
EN
Aim: The aim of the paper is to present the concept of technical solutions for contamination reconnaissance based on pilotless devices. Introduction: Nowadays, contamination detection in contaminated zones is mostly performed by foot patrols, which are equipped with devices and follow specific procedures. They need appropriate personal protective equipment as well as decontamination devices. The main factors which can directly or indirectly cause the release of hazardous materials and lead to the contamination at the territory of the Republic of Poland (RP) are military actions, disasters, plant failures as well as terrorism. The National Security Strategy of the Republic of Poland convergent with the European Security Strategy lists the following among the main threats for Poland’s security in the second half of the 21st century: terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, organized crime, industrial failures, natural tragedies and disasters. One of the reasons why these threats are present in this list is the possibility of their leading, directly or indirectly, to the chemical, biological and radioactive contamination of people and environment. Nowadays, contamination detection should be performed automatically, at large distances, if possible without the involvement of people, e.g. such as in the contamination detection systems of the US Armed Forces. In the Armed Forces of the Republic of Poland, the contamination detection system is based on procedures and technical equipment dating back to the 1950s. One practical solution to this problem is the application of Unmanned Aerial Vehicles (UAV). In this article, the main focus is on the technical solutions incorporating mini-UAVs. Conclusions: The threat of contamination of the territory of Poland still exists and its risk is increasing. The contamination detection system of the Polish Armed Forces is obsolete and does not meet contemporary requirements. The use of Unmanned Aerial Vehicles for the aerial reconnaissance and initial identification of contaminants can significantly increase the efficiency of the operation of the Polish Armed Forces contamination detection sub-system which is functionally included in the National System for Contaminants Detection and Alerting. The main advantages of the UAV use in aerial reconnaissance are: no need for human presence, high mobility and maneuverability and the possibility of operation in difficult terrain conditions as well as over water bodies. UAVs in their contamination detection versions should be incorporated into contamination detection subdivisions of the Chemical Forces and the Central Station of Contamination Analysis.
EN
The article presents the analyses of the flights carried out the by the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) named PW-ZOOM used to perform a photogrammetric mission and monitoring of fauna in Antarctic areas. The analyses focus on the deviations of the optical axis of the photo-camera which occurred during photogrammetric flights carried out on the same route but during several Antarctic expeditions performed in subsequent years (2014 and 2015). The results were subjected to correlation tests with weather conditions (wind speed and variability). The basis for these analyses are the data from the onboard signal recorder integrated with an autopilot.
PL
Z analiz policyjnych statystyk w Polsce co raku dochodzi do około 20 tysięcy zaginięć i niestety liczba ta, z roku na rok, ciągle wzrasta. Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) może być pomocny w prowadzeniu poszukiwań oraz oględzin miejsc zbrodni. Dodatkową zaletą zastosowania BSP w tego typu akcjach jest możliwość wykonania, potrzebnej w dalszych działaniach, dokumentacji fotograficznej miejsc, gdzie zaistniało dane zdarzenie. Poprzez wszechstronne zastosowanie BSP możliwe będzie w przyszłości zdecydowanie szybsze i bardziej precyzyjne rozwiązywanie spraw kryminalnych. Wzrost udziału bezzałogowych statków powietrznych w działaniach służb umożliwi także wzrost poziomu bezpieczeństwa w danym państwie.
EN
From the analysis of police statistics in Poland every year there are about 20,000 missing. Unfortunately this number from year to year, is still increasing. Unmanned aerial vehicle (UAV) may be helpful in conducting search and inspection of crime scenes. An additional advantage of using BSP in such campaigns is the ability to perform, photographic documentation of the places where the event occurred. Through extensive use of unmanned aircraft in the future it will be possible much faster and more accurate resolution of criminal cases. The increase in the share of unmanned aircraft in service activities also enables an increase in the level of security in the country.
PL
W artykule omówione zostały perspektywy rozwoju i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w służbach ratowniczych. Rynek dronów (tak potocznie nazywane są bezzałogowe statki powietrzne) jest aktualnie najbardziej i najszybciej rozwijającą się dziedziną sportów lotniczych. Bezzałogowce wykorzystywane są nie tylko w ramach działań wojennych, ale coraz częściej do zastosowań cywilnych. Dynamicznie rozwijająca się technika pozwala na rozszerzanie zakresu działań bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu możliwe jest ich wykorzystanie do ratowania ludzkiego życia. W artykule przedstawione zostały aktualne możliwości wykorzystania dronów, jak i perspektywy ich wykorzystania w przyszłości.
EN
The article is about prospects for the development and use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in rescue services. Market drones (as they are commonly called unmanned aerial vehicles) is currently the most and the fastest growing area of air sports. Drones are used not only in the context of military operations, but more often for civil applications. A rapidly growing technique allows you expand the scope of activities of unmanned aircraft. This allows them to be used to save human lives. The article presents the current possibilities of using drones, as well as prospects for their use in the future.
PL
W artykule omówiono analizę matematyczną wpływu sygnału szerokopasmowego na poprawne funkcjonowanie odbiornika nawigacji satelitarnej GNSS znajdującego się na wyposażeniu bezzałogowego statku powietrznego BSP. Zaprezentowane w artykule modele matematyczne poddano badaniom symulacyjnym, a uzyskane na tym etapie wyniki zaprezentowano w postaci charakterystyk szumowych (BER). Jakkolwiek przedstawione w referacie wyniki odnoszą się do konkretnego odbiornika GNSS, stąd mogą się one różnić w zależności o rodzajów radiowych urządzeń nawigacyjnych.
EN
The article discusses the mathematical analysis of the impact of broadband signal on the proper functioning of the GNSS receiver located supplied unmanned aircraft BSP. Presented in this paper mathematical models were tested simulation, and from this step results presented in the form of noise characteristics (BER). Although the results presented in this paper relate to specific GNSS receiver, so they can vary depending on the type of radio navigation equipment.
PL
W artykule podjęto się klasyfikacji BSP - bezzałogowych statków powietrznych (dronów) biorąc pod uwagę zagrożenia jakie generują i możliwości ich detekcji w obszarach chronionych. W artykule przedstawiono najbardziej istotne zagrożenia związane z użytkowaniem BSP a następnie poddano je analizie z wykorzystaniem metody FMEA.
EN
The article presents the classification of UAVs - unmanned aerial vehicles (drones), taking into account the risks they generate and the possibility of their detection in protected areas. The article presents also the most significant risks associated with the BSP and result of risk analysis with using the FMEA method.
PL
W artykule podjęto się przedstawienia i analizy aktualnie publikowanych systemów detekcji pod kątem ich wykorzystania do zabezpieczenia obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem lotnisk. Przedstawiono metody wykorzystywane do detekcji BSP. Materiał przedstawia również najnowsze systemy unieszkodliwiania bezzało-gowych statków powietrznych zarówno dla zastosowań cywilnych jak i wojskowych.
EN
The article present and analyze the currently pub-lished detection systems in terms of their use to safety insurance in protected areas with special attention to airport. Article presents also typical methods used to detection BSP. The material contains also the latest systems and unmanned aerial vehicle disposal for both applications civil and military.
PL
Otrzymywanie na czas aktualnych, dokładnych i wiarygodnych informacji jest kluczowym czynnikiem w planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu działań w zarządzaniu kryzysowym. Jednym z elementów umożliwiających podjęcie właściwej decyzji w sytuacji kryzysowej mogłaby być informacja pochodząca od bezzałogowego statku powietrznego (BSP). W artykule rozważono możliwość wykorzystania do tego typu zadań samolot typu mini BSR Orbiter, który umożliwia efektywne prowadzenie rozpoznania, dozorowania obszaru oraz ocenę zagrożenia w dzień i w nocy w różnych warunkach atmosferycznych. Mini BSR może być wykorzystywany w działaniach w warunkach dużego zagrożenia oraz w rejonach szczególnie niebezpiecznych (np. w terenie skażonym), w których ryzyko użycia wysokowartościowych załogowych systemów jest bardzo wysokie.
EN
Receiving on time an accurate, precise and reliable information is a key factor in planning, preparing and conducting operations in crisis management. One of elements for making the right decision in a crisis situation could be information coming from an unmanned aircraft (UAV). In the paper there were considered the possibilities of using mini BSR of Orbiter’s type, which allows the effective conduct reconnaissance, surveillance and risk assessment of area during day and night in all weather conditions. Mini BSR Orbiter can be used in operations under conditions and area of high risk (eg. in polluted area), in which risk of the use of manned systems is very high.
14
Content available remote Analiza drgań wirników w bezzałogowych statkach latających
PL
W pracy autorzy przedstawili opis i rozwiązanie problemu generacji drgań w statkach powietrznych typu wiropłat, powstających przy wykonywaniu manewrów. Ten rodzaj drgań nie pochodzi od mechanicznego niewyważenia elementów wirujących czy złożonych zjawisk powstających podczas pracy wirującego śmigła. W tego typu maszynach, głównym źródłem drgań są niewyrównoważenie śmigła lub śmigła i silnika. W pracy przedstawiono analityczny opis modelu dwuramiennego wiropłatu. Opisano za pomocą równań założony model i przeprowadzono symulację w środowisku Matlab-Simulink. Pokazano, że poprzez odpowiednie dobranie parametrów, lub odpowiednią konstrukcję śmigła, ten rodzaj drgań może być zupełnie wyeliminowany.
EN
In the paper, authors present solution for problem of vibration which appear during the maneuvers of quadrocopters. This special kinds of vibration isn't related to mounting or manufacturing faults. In this kind of flying machines the main sources of vibration comes from motors and/or propellers un-balance. The paper shows analytical description of source of the problem. Mathematical description of rotor which was subjected of additional rotation, had been modeled in Matlab-Simulink environment. It was shown, that correct set of parameters lead to total elimination of this kind of vibration.
PL
Perspektywa powszechnego wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w zastosowaniach militarnych oraz do wykonywania różnorodnych cywilnych prac lotniczych, a szczególnie związanych z zagrożeniem utraty życia lub zdrowia przez człowieka jest nie unikniona. Dlatego też znajomość i możliwość sposobu startu oraz lądowania (odzyskiwania) BSP w zależności od układu konstrukcyjnego warunkuje ich wykorzystanie w ściśle określonych misjach i uwarunkowaniach terenowych. W artykule dokonano analizy sposobów startu i lądowania różnych BSP w układzie samolotowym i śmigłowcowym ze szczególnym uwzględnieniem ich w działaniach militarnych.
EN
The prospect of wide spread use of Unmanned Air Vehicle in military applications and to perform a wide variety of civilian aerial work, especially related to the risk of loss of life or human heal this not inevitable. Therefore, knowledge and abilities how to take off and landing (recovery) of UAV depends on the structural system and determines their use in specific mission and field conditions. The article looks at how take off and landing various UAV in the system of aircraft and helicopter with particular reference to their use in military operations.
PL
W artykule rozważono możliwość i celowość wykorzystania segmentu troposferycznego opartego na bezpilotowych środkach latających i załogowych jako nośników określonych składników architektury telefonii komórkowej, które umożliwią odtworzenie zdewastowanej łączności bezprzewodowej. Rozwiązanie takie byłoby użyteczne w przypadku klęsk żywiołowych obejmujących znaczny obszar lub działań terrorystycznych, w czasie których zwykle łatwo ulega uszkodzeniu naziemna stała infrastruktura telefonii komórkowej. Przedstawiając bilans energetyczny wspomnianego łącza, problemy przestrzenno-ruchowe środka latającego, strukturę przestrzenną zregenerowanego fragmentu systemu komórkowego oraz możliwy do uzyskania ruch telekomunikacyjny można ustosunkować się odnośnie celowości przyjęcia takiego rozwiązani z punktu widzenia technicznego.
EN
In this paper the possibility and advisability of the use of tropospheric segment based on measures of flying unmanned aerial vehicles and manned as carriers of specific components of mobile architecture that will enable the restoration of the devastated wireless connectivity. This would be useful in case of natural disasters, covering a large area or terrorist activities, in which the damage is usually easily fixed terrestrial infrastructure for mobile telephony. Presenting the energy balance of that link, spatial-motor problems means flying spatial structure of a sector cell system and be eligible to receive telecommunications traffic can comment on regarding the advisability of adopting such a solution from a technical standpoint.
PL
Niniejsza praca jest poświęcona koncepcji wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w ochronie przeciwpożarowej lasów znajdujących się na terenie Polski. W krajach zachodnich ta technologia jest już wykorzystywana na dużą skalę, ponieważ jej zastosowanie przyczynia się do znacznej redukcji kosztów związanych z bezpieczeństwem pożarowym lasów. Stało się to możliwe dzięki znacznemu zmniejszeniu wymiarów i wagi kamer zwykłych i na podczerwień, które są jednym z podstawowych elementów wyposażenia BSP. Głównym celem przedstawionej w pracy koncepcji jest zastąpienie obecnego sposobu prowadzenia patrolowania i rozpoznania lotniczego lasów w celu wczesnego wykrycia pożaru metodami, które wykorzystują BSP. Zastosowanie BSP ma także pomóc w realizacji zadań, jakie musi wykonać kierujący działaniami ratowniczymi podczas pożaru lasu. W pierwszej części pracy przybliżono tematykę stosowanych obecnie na świecie BSP a także omówiono jego budowę oraz systemy sterowania i wyposażenie na nim instalowane. W dalszej części wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z rozpoznaniem lotniczym a także przedstawiono aktualny jego stan, jaki występuje obecnie w Polsce. W końcowej części zamieszczono autorską propozycję stworzenia projektu systemu bazującego na BSP, który byłby przydatny w Polsce i służył zarówno do patrolowania lotniczego lasów jak i współdziałania z Kierującym Działaniami Ratowniczymi (KDR) podczas działań gaśniczych związanych z pożarem lasu. W ostatnim rozdziale zamieszczono podsumowanie przeprowadzonych rozważań.
EN
A general idea of application of unmanned aircraft (UVA) to fire safety of the forests in Poland is presented in this paper. This technique is often used in West countries, because it leads to the reduction of the costs connected with fire safety of the forests. It was possible thanks to the significant decreasing of the weight and size of standard and infrared cameras, which are basic equipment of unmanned flying objects in those applications. The main goal of the concept proposed in the paper was a replacement of the present forest patrolling and air reconnaissance by the methods using UVA. Application of UVA also helps in realization of the missions, which must be done by fire fighting and rescue activities commander. A general description of UVA construction, control systems and equipment is included in the first part of this work. Basic definition and actual situation in Poland concerning air reconnaissance are explained in the next chapter. Original proposition of the system using UVA useful for either air patrolling or cooperation with fire fighting activities commander during forest fire is included in the same section of the paper. Last part of this work contains summary and conclusions.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z techniką korekcji pomiarów GNSS w oparciu o AGS-EUPOS. Zaproponowano odpowiednie modyfikacje segmentu naziemnego oraz pokładowego systemu sterowania małym samolotem bezzałogowym, mające na celu wsparcie pomiarów pozycyjnych z aktywnej sieci geodezyjnej. Zastosowanie odbiornika GNSS jako podstawowego źródła informacji dla układu sterowania samolotem podczas podejścia do lądowania wiąże się z pewnymi problemami i ryzykiem. Istotnym czynnikiem jest np. ciągłość podawanej informacji, gdyż nawet kilkusekundowe zaniki sygnału mogą stwarzać zagrożenie dla statku powietrznego, szczególnie tuż przed przyziemieniem. Problem ten wraz z problemem opóźnień występujących w torze pomiarowym został poddany dyskusji w pracy. W końcowej części artykułu przedstawiono wpływ korekcji ASG-EUPOS na jakość automatycznego sterowania samolotem. Omówiono wyniki symulacji lotów samolotu bezzałogowego, wykonywanych na potrzeby skanowania terenu dla potrzeb fotogrametrycznych.
EN
In this paper some issues related to the GNSS measurements correction technique using the ASG-EUPOS network have been presented. Relevant modifications of the on-ground segment and on-board control system of a small unmanned aircraft have been proposed to receive position corrections from the ASG-EUPOS (Precise Satellite Positioning System in Poland). The use of a GNSS receiver as the basic source of information for the aircraft control system while approaching to land involves some problems and risks. A significant factor is e.g. the continuity of information supply because even a few seconds' signal fading may be risky for the aircraft especially just before the touchdown. This problem as well as the problem of signal delays have been discussed in the paper. In the final part of this paper the influence of ASG-EUPOS corrections on the quality of the aircraft autonomous control were presented. The results of UAV flight simulations made with the purpose of terrain scanning for photogrammetric mapping were discussed.
19
Content available Niezawodność samolotów bezpilotowych
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania koniecznego poziomu niezawodności samolotu bezpilotowego, umożliwiającego jego eksploatacje w połączonej przestrzeni powietrznej. W szczególności podano zasady klasyfikacji - przypisania samolotów bezpilotowych do klas właściwych samolotom cywilnym oraz omówiono główne założenia metody wyliczania niezawodności hipotetycznego samolotu bezpilotowego.
EN
The paper deals the estimation of necessary reliability level for an unmanned aerial vehicle, to be capable to operate within the Single European Sky In particular, classification principles are given - unmanned aircraft are assigned to classes appropriate for civil aircraft, as well as main assumptions are discussed for the method of reliability calculation in case of hypothetical unmanned aircraft.
20
PL
W artykule przedstawiono skrótowo przebieg przeprowadzonych w ILot prac nad zaprojektowaniem, zbudowaniem i przetestowaniem pneumatycznej wyrzutni startowej WP1. Została ona opracowana na potrzeby rodziny samolotów bezpilotowych zaprojektowanych, zbudowanych i użytkowanych w ITWL.
EN
The article presents briefly the course of work carried out in Institute of Aviation on the design, constructing and testing a pneumatic launcher WP1. It has been developed for unmanned aicraft family designed, built and operated at Air Force Institute of Technology.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.