Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 164

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  data analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
For many years, satellite systems have seen widespread use in a variety of technical applications, as well as in operations related to setting-out and the exploitation of track infrastructure. Their main applications include an inventory of the trackage course and detecting changes in its position. In both of these tasks, the most important element that determines the quality of an analyses is the high accuracy of the determinations being carried out. Satellite surveying techniques are not always sufficiently accurate, and in such cases, it is necessary to employ other land surveying methods to process surveying data. This article presents the authors’ considerations with regards to the possibility of applying one of the most common land surveying adjustment methods, the parametric method, to operations related to an inventory of tram infrastructure in Gdańsk. The results are based on surveys carried out during a surveying campaign in the autumn of 2018. The considerations presented in the article concern a small part of the research conducted under project No. POIR.04.01.01-00-0017/17 entitled “Development of an innovative method for determining the precise trajectory of a railborne vehicle” which is being implemented by a consortium of Gdansk University of Technology and Gdynia Maritime University
EN
The article presents methods of mapping data, information and knowledge value stream in order to identify the flow of key processes and to return knowledge exchange in the examined company. One large production company was audited. The amount of incoming to the company and processing information is so large that it must implement methods to improve their flow. Problems with knowledge exchange associated with high rotation contributed to analyzing the problem.
EN
In the first article in this series, the research methodology concerning the analysis of inspection errors based on MSA attribute study data set for the improvement purposes was presented. In the final article in the series, applying the methodology in practice step by step was presented. Instructions for correct performance of the analysis, in compliance with the author's procedure, were determined. Both advantages and disadvantages of the developed approach were underlined.
PL
Jedną z metod pozwalających na utrzymanie kontrolowanego wysokiego stopnia sprawności maszyn górniczych jest ich bieżący monitoring. Czujniki pomiarowe oraz urządzenia obsługujące transmisję danych zabudowywane są na wybranych kluczowych grupach maszyn. Odczytywane dane wprowadzane są do hurtowni danych i interpretowane w oparciu o dysponowane oprogramowanie. Zasób tych danych oraz ustawicznie wzbogacana wiedza w zakresie pracy maszyn przesuwają metody interpretacji w kierunku wielowymiarowej analizy danych produkcyjnych. W artykule omówiono schematy logiczne gromadzenia danych i przewidywane tendencje rozwojowe w zakresie interpretacji uzyskiwanych informacji przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych.
EN
One of the methods to maintain high efficiency of mining machinery is monitoring. Measuring sensors are installed on selected groups of machines. The read data are entered into the data warehouse. The available software enables their correct interpretation. The article also discusses ssues related to the proper collection of data.
PL
Wprowadzenie technologii smart grid i smart metering jest koniecznością współczesnego rynku energii elektrycznej. Inteligentne liczniki energii elektrycznej są stopniowo instalowane u klientów indywidualnych i biznesowych. W niniejszym artykule pokazano przykładowe rozwiązanie, które za pomocą urządzenia typu beacon pozwala odczytywać dane pomiarowe z liczników elektronicznych, wyposażonych w port optyczny - niekoniecznie inteligentnych. Monitorowanie na bieżąco stanu licznika daje zarówno odbiorcy, jak i dostawcy możliwości analizy obciążeń i śledzenie zużycia energii u odbiorcy. W artykule pokazano na przykładzie testowych instalacji u dwóch rodzin, że już nawet bardzo proste analizy zużycia energii mogą dostarczyć użytecznych informacji.
EN
Roll-out of smart grids and smart metering technologies is a must for today's electricity markets. Smart meters are gradually being installed at households and business consumers. This article presents a sample solution that using a beacon allows to read energy consumption data through optical ports of electronic meters, even those non-smart ones. Near real-time read-out of an electricity meter's counter allows both the consumer and the provider to analyze power load and energy consumption of the end-user. The article shows, using an example of test installations at two families, that even simple analyses of energy consumption data can provide valuable information.
PL
Nowoczesne systemy elektroenergetyczne bardzo często wykorzystują sprzętowe i programowe rozwiązania zaczerpnięte ze stosowanych od wielu lat systemów teleinformatycznych. Należą do nich m.in.: systemy pomiarowo-rozliczeniowe pozyskujące dane bezpośrednio z urządzeń podstacji energetycznych, cyfrowe układy kontrolno-sterujące oraz systemy wspierające proces przetwarzania danych. Infrastruktura teleinformatyczna stanowi więc platformę komunikacyjną dla wszystkich podmiotów rynku energii i jednocześnie wszystkich poziomów infrastruktury technicznej. Mając na uwadze tak mocną integrację systemów teleinformatycznych z systemami elektroenergetycznymi, należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz ze wzrostem stopnia złożoności inteligentnych systemów elektroenergetycznych wzrasta również ryzyko wystąpienia awarii systemowej lub cyberataku, co w przypadku tak złożonego i rozproszonego systemu może mieć fatalne skutki. W związku z tym ochrona danych i dostępu do własnej infrastruktury staje się wręcz nieodzowna i stanowi duże, często trudne do realizacji zadanie [1].
EN
Modern power systems often apply hardware and software solutions used for many years in Information and Communication Technologies (ICT), amongst others: metering and billing systems, that collect data directly from energy substation devices, digital control and support data processing systems. ICT systems are communication platforms for every energy market entities and at the same time for every layers of technical infrastructure. Bearing in mind such strong integration of ICT systems with energy power systems, one should pay attention to the fact that with increase of Smart Grids complexity level rises also the risk of cyberattack occurrence. Listed above can have very bad effects in the case of complex and distributed systems. Therefore, security of data and access to its own infrastructure are becoming more and more necessary and often a hard to realize task [1].
EN
The study area is focused on the Kuril–Kamchatka Trench, North Pacific Ocean. This region is geologically complex, notable for the lithosphere activity, tectonic plates subduction and active volcanism. The submarine geomorphology is complicated through terraces, slopes, seamounts and erosional processes. Understanding geomorphic features of such a region requires precise modelling and effective visualization of the high-resolution data sets. Therefore, current research presents a Generic Mapping Tools (GMT) based algorithm proposing a solution for effective data processing and precise mapping: iterative module-based scripting for the automated digitizing and modelling. Methodology consists of the following steps: topographic mapping of the raster grids, marine gravity and geoid; semi-automatic digitizing of the orthogonal cross-section profiles; modelling geomorphic trends of the gradient slopes; computing raster surfaces from the xyz data sets by modules nearneighbor and XYZ2grd. Several types of the cartographic projections were used: oblique Mercator, Mercator cylindrical, conic equal-area Albers, conic equidistant. The cross-section geomorphic profiles in a perpendicular direction across the two selected segments of the trench were automatically digitized. Developed algorithm of the semi-automated digitizing of the profiles enabled to visualize gradients of the slope steepness of the trench. The data were then modelled to show gradient variations in its two segments. The results of the comparative geomorphic analysis of northern and southern transects revealed variations in different parts of the trench. Presented research provided more quantitative insights into the structure and settings of the submarine landforms of the hadal trench that still remains a question for the marine geology. The research demonstrated the effectiveness of the GMT: a variety of modules, approaches and tools that can be used to produce high-quality mapping and graphics. The GMT listings are provided for repeatability.
PL
Zaprezentowano analizę zastosowania elementów Przemysłu 4.0 w modelowaniu procesów innowacyjnych w przemyśle chemicznym. Analiza ta wskazała obszary, które w procesach innowacyjnych umożliwiają zastosowanie rozwiązań Przemysłu 4.0, ale wymagają także dodatkowych działań, np. kontrolnych, na wczesnym etapie ich wdrażania. Analiza wskazała także zarówno spodziewane, jak i wstępnie osiągnięte efekty zastosowania rozwiązań Przemysłu 4.0 przez badane przedsiębiorstwa.
EN
Readiness of Polish chem. enterprises to implement the elements of Industry 4.0 in their industrial practice was tested by a poll. Eleven representatives of 6 enterprises answered to the inquiry. The anal. of the operational effects was found the most important tool for increasing the prodn. efficiency. An improvement of resources utilization and a reduction of prodn. costs were mostly expected as results of the Industry 4.0 implementation.
10
Content available Podstawowe programy do analizy sieci
PL
Tradycyjna analiza danych koncentruje się na atrybutach aktora. Ponieważ jednak zachowanie aktora nie zawsze jest niezależne, konieczna jest obserwacja aktorów z perspektywy ich związków z siecią. Jest takie tradycyjne koreańskie powiedzenie, zawarte w księdze Myungshimbogam1, które w polskiej wersji brzmi: „Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś”. Przytaczamy te słowa, aby zmienić punkt widzenia z atrybutów jednego aktora na sieć. Analizę Big Data z tej perspektywy można przeprowadzać za pomocą dostępnych na rynku programów do analizy sieci. Omawiamy kilka najpopularniejszych z nich, w tym UCINET (University of California Irvine NETwork), NetMiner, R, Gephi i NodeXL. UNICET i NetMiner to kompleksowe programy, w którym można stosować różne techniki analizy sieci. NodeXL oraz R to oprogramowanie do obliczeń statystycznych, natomiast Gephi służy głównie do wizualizacji. Podstawową analizę i wizualizację danych w NodeXL, można wykonać, wprowadzając dane o sieci za pomocą szablonu Excela.
11
Content available remote The analysis of own signals of PM electrical machines – example of eccentricity
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) electrical machines. Those machines are commonly used in small wind or water systems. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. There was analyzed number of publications which describe vibration diagnostic methods and tests of electrical machines and there was no method found to determine the technical condition of such machine basing on their own signals. This work presents: field-circuit model, results of static tests, results of calculations and simulations.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla maszyn z magnesami trwałymi. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. Przeanalizowano liczne publikacje opisujące diagnostykę maszyn elektrycznych i nie napotkano na metody bazujące na wykorzystaniu własnych sygnałów maszyny do określenia ich kondycji układu wibroakustycznego. W pracy przedstawiono m.in. model polowy, wyniki obliczeń oraz symulacji komputerowych.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy przedstawiono min. podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, zawarto wyniki obliczeń, symulacji oraz badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.
EN
This paper presents a new vibration diagnostic method designed for diagnose of permanent magnets (PM) generators. Those machines are commonly used in small wind, water systems and electrical vehicles. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the method genesis, the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, mathematical model, and results of simulation and laboratory tests. The method of determination the technical condition of PM electrical machine basing on its own signals is the subject of patent application.
13
Content available remote Increased vibration level caused by asymmetric loading in PM generators
EN
The paper presents a new vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) generators with point operation asymmetry. Those machines are commonly used in small wind or water systems. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, calculations, results of simulation and laboratory tests. The method is the subject of patent application.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy przedstawiono mn. podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, zawarto wyniki obliczeń, symulacji oraz badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.
EN
World civil aviation is an open-source system that is affected by a large number of related and non-related factors. Aviation safety is one of the prioritized directions in the industry. Its managerial decision-making process is primarily based on a versatile analysis of security data in which the choice of the appropriate mathematical apparatus is fundamental. This article suggests applying fractal-statistical analysis to evaluate the aviation safety management system in terms of determining the random distribution of quantitative dynamics of aircraft crashes with lethal consequences in the period from 1946 to 2017. This allows us to verify the adequacy of probabilistic approaches appliance in analysing the dynamics of aviation disasters. The results of research carried out on the basis of the Hurst exponent have allowed us to conclude that the dynamics of aviation disasters is characterized by the effect of "spatial memory". In other words, these are "hidden laws", for which further investigation can become an effective tool for the development of proactive methods in managing aviation safety.
15
Content available Accuracy of determined S-N curve by selected models
EN
The study shows models defining the relationship between the fatigue life and the stress amplitude. The first models have been developed at the beginning of the 20th century; however, new models are still being developed. The author decided to compare the most commonly used model, i.e. a linear regression model and the two models discussed in ISO-12107. The comparison also included some recently developed models, i.e. Strohmeyer, Basenaire, Castillo et al., Kohout and Vechet, Leonetti et al., and Pasual and Meeker model, including its modified version. The fatigue data for S355J2+C and AISI 1045 steel were used for the comparison. The best estimate of the fatigue life was obtained by using the modified Pasual and Meeker model.
16
Content available Overview of Big Data platforms
EN
The primary purpose of this paper is to present and provide main advantages and disadvantages of most popular big data platforms as well as their comparison in terms of ease of installation, work, performance and price, in order to find the most suitable solution to work with big sets of data. Nowadays, the data is largely analyzed by scientists not related to IT, so the ease of use and presentation of data is extremely important. The purpose of the assessment was to indicate the best IT tool for analyzing data from the point of view of a young analyst or scientist graduating and entering the labor market.
PL
Głównym celem niniejszej pracy jest prezentacja głównych zalet oraz wad najbardziej popularnych platform big data, jak również porównanie ich pod względami łatwości instalacji, funkcjonalności, wydajności oraz ceny co pozwoli na wskazanie rozwiązania najlepiej dostosowanego do pracy z dużymi zbiorami danych. W dzisiejszych czasach dane są przetwarzane przez analityków niezwiązanych z branżą IT, w związku z czym bardzo istotne są kwestie łatwości użytkowania i prezentacji danych. Celem oceny jest wyznaczenie najlepszego narzędzia z branży IT dla analizy danych z perspektywy młodego analityka lub naukowca kończącego edukację i wchodzącego na rynek pracy.
17
Content available IoT platforms for the Mining Industry: An Overview
EN
Industry 4.0 and the Internet of Things are now very common concepts as solutions that can revolutionize the industry. Constant technological progress increases the possibilities of using computer tools and solutions to support processes in industry and production optimization. The use of the Internet of Things is particularly important in complex processes in mining, enabling the extraction of valuable information from data. The integration of physical facilities in the enterprise enables the digitization of production processes and the increase of efficiency and security. This article presents an overview of the selected internet of things platforms and analytical tools that can be used in industry, with particular emphasis on the mining sector. It is pointed out, that the number of suppliers of IoT technologies and analytical tools offering advanced data analytics services for industry is significant and constantly evolving. The aim of the article is to evaluate selected IoT solutions based on the following criteria: offering predictive analytics, implemented artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) algorithms, a mining-oriented process approach, advanced data visualization, interoperability, real-time data capture, remote device management and cloud-based technology. The review was prepared to provide knowledge about IoT vendors operating on the market, as well as to indicate the functionalities that are the most popular among solutions.
PL
Koncepcje Przemysłu 4.0 i Internetu rzeczy są obecnie bardzo powszechne, jako rozwiązania, które mogą zrewolucjonizować przemysł. Nieustanny postęp technologiczny zwiększa możliwości wykorzystania narzędzi i rozwiązań komputerowych do wspomagania procesów w przemyśle i optymalizacji produkcji. Zastosowanie Internetu rzeczy ma również istotne znaczenie w skomplikowanych i złożonych procesach w górnictwie, umożliwiając pozyskanie wartościowych informacji z danych. Ponadto, integracja obiektów fizycznych w przedsiębiorstwie umożliwia digitalizację procesów produkcyjnych oraz zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa prowadzonych prac. W artykule przedstawiono przegląd wybranych platform internetu rzeczy i narzędzi analitycznych, które mogą być wykorzystywane w przemyśle, w szczególności z uwzględnieniem branży górniczej. Zwrócono uwagę na fakt, że liczba dostawców technologii IoT i narzędzi analitycznych, oferujących usługi zaawansowanej analityki danych dla przemysłu jest znacząca i ciągle się rozwija. Celem artykułu była ocena wybranych rozwiązań IoT na podstawie następujących kryteriów: zastosowanie predykcyjnej analityki, wdrożone algorytmy sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego, podejście procesowe zorientowane na górnictwo, zaawansowana wizualizacja danych, interoperacyjność, przechwytywanie danych w czasie rzeczywistym, zdalne zarządzanie urządzeniami oraz technologia oparta na chmurze. Przegląd został przygotowany, aby zestawić wiedzę na temat dostawców rozwiązań IoT działających na rynku, a także wskazać funkcjonalności wyróżniające poszczególne rozwiązania.
EN
This article describes the benefits offered by the analysis of data from production processes. With the correct processing, such data allows issues to be identified both within the analysed process and in the ways machines are used. The paper presents an initial analysis of data from the fragmentation process in a hard coal mine using longwall shearers. The analysis is described using R programming language functions.
PL
W artykule przybliżono korzyści płynące z analizy danych pochodzących z procesu produkcyjnego. Odpowiednia ich analiza pozwala na wykrywanie nieprawidłowości zarówno w realizowanym procesie, jak i w sposobie użycia maszyn. Zaprezentowano wstępną analizę danych pochodzących z procesu urabiania w kopalni węgla kamiennego za pomocą kombajnu ścianowego. Przedstawiono sposób prowadzenia analizy z wykorzystaniem funkcji języka R.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych platform Internetu rzeczy i narzędzi analitycznych, które mogą być wykorzystywane w przemyśle, w szczególności z uwzględnieniem branży wydobywczej. Zwrócono uwagę na fakt, że liczba dostawców technologii IoT (ang. Internet of Things) i narzędzi analitycznych oferujących usługi zaawansowanej analityki danych dla przemysłu jest znacząca i ciągle się zwiększa. Celem artykułu była ocena wybranych rozwiązań IoT na podstawie następujących kryteriów: zastosowanie predykcyjnej analityki, wdrożone algorytmy sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego, podejście procesowe zorientowane na górnictwo, zaawansowana wizualizacja danych, interoperacyjność, przechwytywanie danych w czasie rzeczywistym, zdalne zarządzanie urządzeniami oraz technologia oparta na chmurze. Przegląd został przygotowany, aby zestawić wiedzę na temat dostawców rozwiązań IoT działających na rynku, a także wskazać funkcjonalności wyróżniające poszczególne rozwiązania.
EN
This article presents an overview of the selected Internet of Things platforms and analytical tools that can be used in industry, with particular emphasis on the mining sector. It points out that the number of suppliers of IoT technologies and analytical tools offering advanced data analytics services for industry is significant and is constantly growing. The aim of the article is to evaluate selected IoT solutions based on the following criteria: offering predictive analytics, implemented artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) algorithms, a mining-oriented process approach, advanced data visualization, interoperability, real-time data capture, remote device management and cloud-based technology. The review was prepared in order to present knowledge about IoT providers operating on the market as well as to indicate functionalities that feature particular solutions.
PL
W artykule podjęto próbę wskazania kluczowych elementów koncepcji zaufania, takich jak akceptacja wrażliwości na stratę, uogólniona norma wzajemności, pozytywne przekonanie wobec intencji powiernika zaufania i wiarygodność powiernika zaufania. Przedstawiono również wyniki analiz ogólnodostępnych danych, które wskazują, że mieszkańcy Polski mają bardzo niski poziom zaufania do innych ludzi oraz instytucji publicznych. Zwrócono także uwagę na znaczenie zaufania, dla współczesnych społeczeństw, które według przeprowadzonych analiz danych zastanych jest silnie powiązane z wieloma kluczowymi wskaźnikami funkcjonowania społeczeństwa, jak poczucie zadowolenia z życia osobistego i życia publicznego.
EN
The article attempts to identify key elements of the concept of trust, such as accepting vulnerability for loss, generalized norm of reciprocity, positive conviction towards the trustee's intentions and credibility of the trustee. The results of analyzes of publicly available data were also presented, which indicate that Poles have a very low level of trust in other people and public institutions. The article also draws attention to the importance of trust for contemporary societies, which according to the analyzes of existing data are strongly related to many key indicators of quality of life, such as a sense of happiness or satisfaction with public life.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.